Klastrite toetamine

Sihtgrupp: mittetulundusühingud või sihtasutused.

Klaster on ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, mille liikmetele on sarnased majandushuvid ning kes soovivad ühiselt arendada pikaajalist, strateegilist koostööd rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.Eesti turg on väike ning väikesed on ka siinsed ettevõtted. Ühiselt ja koordineeritult tegutsedes on meil võimalus oma toodete, teenuste ja tehnoloogiatega konkureerida ka niisugustel turgudel, kes meilt seda ei ootaks. EAS usub, et klastrite kaudu tekitatud võimenduse toel on majandusedu saavutamine võimalik ning seetõttu toetame klastrite loomist.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

II taotlusvooru eelarve on 1 500 000 eurot.

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Toetust võib taotleda Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühing või sihtasutus.
 • Klastri projekti elluviimisel peab osalema vähemalt kümme äriühingust klastri partnerit, kes on allkirjastanud vastavasisulise konsortsiumlepingu.
 • Toetuse taotleja ja klastri partnerid peavad olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustused.

 • Toetuse taotlejal ja/või klastri partneritel peavad olema vahendid omafinantseeringuks, et tasuda kulud, mida projekti elluviimisel programmi raames ei toetata. Taotleja ja partnerid peavad vastama VTA ja üldise grupierandi määrustes sätestatud tingimustele.
 • Klastri äriühingust partner ei tohi olla raskustes olev ettevõtja üldise grupierandi määruse järgi.
 • Taotleja ja partnerid peavad vastama „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuetele ja tingimustele toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks” §-s 2 ning § 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatule.
 • Vaata lisaks klastrite arendamise andmise toetuse tingimusi ja korda ja määruse seletuskirja, aga ka teisi Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Toetatavad tegevused

 • klastri arendustegevuse läbiviimine, sealhulgas uuringute teostamine ja ekspertiisi kasutamine sektori või sihtturu põhiste teadmiste omandamiseks turunõudluse, tehniliste nõuete, materjalide, toodete funktsionaalsete omaduste, disaini ja muu taolise osas ning teiste protsesside, toodete ja teenuste täiustamine või uute arendamist soodustavate tegevuste läbiviimine; tööjõu koolitamine või tööjõu vajaduse kaardistamine; tehnoloogiate ja seadmete kaardistamine ning koordineerimine nende tõhusamaks (ühis)kasutamiseks, uuendusvajaduse kindlaks tegemiseks ning tootmisvõimsuste jagamiseks;

 • klastri ühisturundustegevuse läbiviimine ja koordineerimine, sealhulgas sihtturu uuringud või ekspertiisid, infoallikate ja andmebaaside kasutamine ning klastri partnerite toodete ja teenuste tutvustamiseks turundusürituste läbiviimine või nendel osalemine;
 • klastri rahvusvahelise nähtavuse ja väärtuse kasvatamine, sealhulgas koostöö edendamiseks ja uute partnerite kaasamiseks vajalike seminaride, töötubade, konverentside ning teiste vajalike ürituste korraldamine ja läbiviimine;
 • tutvu abikõlblike tegevuste ja kulude skeemiga.

Eelnimetatud tegevusteks antavat klastrite arendamise toetust käsitletakse vähese tähtsusega riigiabina (edaspidi VTA). Vaata ka vähese tähtsusega abi VTA arvestamise juhendit klastritele ja klastri partneritele.


Kontakt


 

Toetused: Kadrin Kergand, klastrite ettevõtluskonsultant, tel. 738 6019, e-post kadrin.kergand@eas.ee

Arendustegevused: Triin Nõlvak, võrgustike teemajuht, tel. 627 9745, e-post triin.nolvak@eas.ee


Toetatud projektid

 • I vooru klastriprojektid

  • Connected Health ‒ Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.
   Taotleja: SA Tallinna Teaduspark TEHNOPOL
   Projektijuht: Külle Tärnov
   e-post: kylle.tarnov@tehnopol.ee
  • Digitaalehituse klaster ‒ IKT-lahendustele tuginev ehituskeskkond, kus on kesksel kohal koostöö erinevate osapoolte vahel kogu elukaare jooksul – projekteerimisest utiliseerimiseni.
   Taotleja: MTÜ Digitaalehitus
   Projektijuht: Maiu Topp
   e-post: maiu@digitaalehitus.ee
  • Eesti IKT klaster ‒ nutikate toodete arendaja ja maailmas tunnustatud IKT lahenduste looja.
   Taotleja: Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
   Projektijuht: Doris Põld
   e-post: doris.pold@itl.ee
  • Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster ‒ Eesti puitmajatootjate turuosa suurendamine nii kodu- kui välisturgudel.
   Taotleja: Eesti Puitmajaliit
   Projektijuht: Lauri Kivil
   e-post: lauri@puitmajaliit.ee
  • ESTRONICS ‒ Eesti elektroonikatööstuse ettevõtteid koondav ühistegevuse platvorm, eksportimaks kõrge lisandväärtusega tooteid/teenuseid.
   Taotleja: Eesti Elektroonikatööstuse Liit
   Projektijuht: Arno Kolk
   e-post: arno.kolk@estonianelectronics.eu
  • Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klastri (KEN klastri) arendamine ‒ Jätkusuutlik ning energia-ja ressursitõhusus planeerimine, targad ehituslahendused, puidu suurem kasutamine, ehituse digitaliseerimine ja automatiseerimine.
   Taotleja: MTÜ Green Building Council
   Projektijuht: Hadley Barrett
   e-post: hadley.barrett@oxfordsustainable.com
  • Kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster ‒ Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuses toodete ja teenuste arendamine/turundamine.
   Taotleja: Eesti Kaitsetööstuse Liit
   Projektijuht: Ingvar Pärnamäe
   e-post: ingvar.parnamae@defence.ee
  • Liikumistervise innovatsiooni klaster ‒ Meditsiiniteenused (sh biotehnoloogia), e-tervis, IKT ja turism ning sidusvaldkondades tegutsevate ettevõtete uute teadmuspõhiste toodete/teenuste arendamine.Taotleja:  Spordimeditsiini SA
   Projektijuht: Helin Pevkur
   e-post: helin@sportest.eu
  • Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster ‒ Eesti puidutööstuse sektori maine kujundamine.
   Taotleja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
   Projektijuht: Pille Meier
   e-post: pille.meier@empl.ee
  • Targa linna klaster ‒ Targa linna valdkondi hõlmavate toodete ja teenuste loomine ja arendamine.
   taotleja: MTÜ Smart City Lab
   Projektijuht: Gerttu Simm
   e-post: gerttu.simm@smartcitylab.eu
 • II vooru klastriprojektid

  • Tuuletehnoloogia klaster ‒ läbi klastri ühistegevuse arendada Eestis välja konkurentsivõimeline ja edukas tuulikute tööstusharu ja ühisesse tarnevõrgustikku koondudes saavutada eeldused rahvusvahelistel turgudel konkurentsivõimeliselt läbi löömiseks.
   taotleja: Tuuletehnoloogia Liit
   Projektijuht: Indrek Kaunissaare
   e-post: indrek.kaunissaare@gmail.com
  • Medicine Estonia klaster ‒ Projekti üldiseks eesmärgiks on kasvatada Medicine Estonia partnerite konkurentsivõimekust läbi ühisturunduse teostamise välisturgudel ning tõsta tootearenduse kaudu toodete­teenuste kvaliteeti.
   Taotleja: Mittetulundusühing Eesti Meditsiiniekspordi Klaster
   Projektijuht: Brit Pensa
   e-post: brit.pensa@kliinik32.ee
X