Klastrite toetamine

Sihtgrupp: mittetulundusühingud või sihtasutused.

Klaster on ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, mille liikmetel on sarnased majandushuvid ning kes soovivad ühiselt arendada pikaajalist, strateegilist koostööd rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.Eesti turg on väike ning väikesed on ka siinsed ettevõtted. Ühiselt ja koordineeritult tegutsedes on meil võimalus oma toodete, teenuste ja tehnoloogiatega konkureerida ka niisugustel turgudel, kes meilt seda ei ootaks. EAS usub, et klastrite kaudu tekitatud võimenduse toel on majandusedu saavutamine võimalik ning seetõttu toetame klastrite loomist.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

8 500 000 €

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Toetust võib taotleda Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühing või sihtasutus.
 • Klastri projekti elluviimisel peab osalema vähemalt kümme äriühingust klastri partnerit, kes on allkirjastanud vastavasisulise konsortsiumlepingu.
 • Toetuse taotleja ja klastri partnerid peavad olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustused.

 • Toetuse taotlejal ja/või klastri partneritel peavad olema vahendid omafinantseeringuks, et tasuda kulud, mida projekti elluviimisel programmi raames ei toetata. Taotleja ja partnerid peavad vastama VTA ja üldise grupierandi määrustes sätestatud tingimustele.
 • Klastri äriühingust partner ei tohi olla raskustes olev ettevõtja üldise grupierandi määruse järgi.
 • Taotleja ja partnerid peavad vastama „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuetele ja tingimustele toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks” §-s 2 ning § 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatule.
 • Vaata lisaks klastrite arendamise andmise toetuse tingimusi ja korda ja määruse seletuskirja (01.01.19 jõustunud määruse muudatuste seletuskiri), aga ka teisi Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Toetatavad tegevused

 • klastri arendustegevuse läbiviimine, sealhulgas uuringute teostamine ja ekspertiisi kasutamine sektori või sihtturu põhiste teadmiste omandamiseks turunõudluse, tehniliste nõuete, materjalide, toodete funktsionaalsete omaduste, disaini ja muu taolise osas ning teiste protsesside, toodete ja teenuste täiustamine või uute arendamist soodustavate tegevuste läbiviimine; tööjõu koolitamine või tööjõu vajaduse kaardistamine; tehnoloogiate ja seadmete kaardistamine ning koordineerimine nende tõhusamaks (ühis)kasutamiseks, uuendusvajaduse kindlaks tegemiseks ning tootmisvõimsuste jagamiseks;

 • klastri ühisturundustegevuse läbiviimine ja koordineerimine, sealhulgas sihtturu uuringud või ekspertiisid, infoallikate ja andmebaaside kasutamine ning klastri partnerite toodete ja teenuste tutvustamiseks turundusürituste läbiviimine või nendel osalemine;
 • klastri rahvusvahelise nähtavuse ja väärtuse kasvatamine, sealhulgas koostöö edendamiseks ja uute partnerite kaasamiseks vajalike seminaride, töötubade, konverentside ning teiste vajalike ürituste korraldamine ja läbiviimine;
 • Eelnimetatud tegevusteks antavat klastrite arendamise toetust käsitletakse vähese tähtsusega riigiabina (edaspidi VTA).
  Vähese tähtsusega abi (VTA) arvestamise juhend klastritele ja klastri partneritele

Taotlemine

Taotlemine on lõppenud ning uusi taotlusvoore ei avata.

Toetatud ja tegutsevad klastrid leiab Toetatud projektide osast “III vooru klastriprojektid

 


Kontakt

Toetused: Kadrin Randpuu, klastrite ettevõtluskonsultant, tel. 738 6019, e-post kadrin.randpuu@eas.ee

Taotlemiseks vajalikud dokumendivormid:


Hindamine

Taotlusi hinnatakse järgnevate valikukriteeriumite ja -metoodika järgi:

 • projekti mõju eesmärkidele ja oodatavatele tulemustele (osakaal 50% koondhindes);
 • projekti panus nutika spetsialiseerumise kasvualade eesmärkide saavutamisse (osakaal 5% koondhindes);
 • projekti põhjendatus (osakaal 20% koondhindes);
 • projekti kuluefektiivsus (osakaal 10% koondhindes);
 • projekti elluviimise suutlikkus (osakaal 15% koondhindes).

Tutvu valikumetoodikaga

Aruandlus

Vahearuanded esitatakse struktuuritoetuste infosüsteemi kaudu, tutvu aruande näidisvormiga (III taotlusvooru aruandevorm), aruande lisa

Vahehindamise aruanne koos lisadega esitatakse EASile määratud tähtajaks digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@eas.ee Tutvu vajaliku infoga:

Koos vahehindamise aruandega võib toetuse saaja esitada täiendava toetussumma taotlemiseks täiendava taotluse.
Tutvu täiendava taotluse vormiga

Partneri kontserni liikmete skeem

Kasulikku lugemist:

 

Toetatud projektid

 • I vooru klastriprojektid

  I taotlusvooru eelarve oli 5 000 000 eurot (toetasime 10 projekti kogumahus 4 566 788,50 eurot):

  Connected Health ‒ Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.
  Taotleja: SA Tallinna Teaduspark TEHNOPOL
  Projektijuht: Piret Hirv
  e-post: piret.hirv@tehnopol.ee

  Digitaalehituse klaster ‒ IKT-lahendustele tuginev ehituskeskkond, kus on kesksel kohal koostöö erinevate osapoolte vahel kogu elukaare jooksul – projekteerimisest utiliseerimiseni.
  Taotleja: MTÜ Digitaalehitus
  Projektijuht: Maiu Topp
  e-post: maiu@digitaalehitus.ee

  Eesti IKT klaster ‒ nutikate toodete arendaja ja maailmas tunnustatud IKT lahenduste looja.
  Taotleja: Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
  Projektijuht: Maarja Rannama
  e-post: maarja.rannama@itl.ee

  Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster ‒ Eesti puitmajatootjate turuosa suurendamine nii kodu- kui välisturgudel.
  Taotleja: Eesti Puitmajaliit
  Projektijuht: Lauri Kivil
  e-post: lauri@puitmajaliit.ee

  ESTRONICS ‒ Eesti elektroonikatööstuse ettevõtteid koondav ühistegevuse platvorm, eksportimaks kõrge lisandväärtusega tooteid/teenuseid.
  Taotleja: Eesti Elektroonikatööstuse Liit
  Projektijuht: Arno Kolk
  e-post: arno.kolk@estonianelectronics.eu

  Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klastri (KEN klastri) arendamine ‒ Jätkusuutlik ning energia-ja ressursitõhusus planeerimine, targad ehituslahendused, puidu suurem kasutamine, ehituse digitaliseerimine ja automatiseerimine.
  Taotleja: MTÜ Green Building Council
  Projektijuht: Hadley Barrett
  e-post: hadley.barrett@oxfordsustainable.com

  Kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster ‒ Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuses toodete ja teenuste arendamine/turundamine.
  Taotleja: Eesti Kaitsetööstuse Liit
  Projektijuht: Ingvar Pärnamäe
  e-post: ingvar.parnamae@defence.ee

  Liikumistervise innovatsiooni klaster ‒ Meditsiiniteenused (sh biotehnoloogia), e-tervis, IKT ja turism ning sidusvaldkondades tegutsevate ettevõtete uute teadmuspõhiste toodete/teenuste arendamine.
  Taotleja:  Spordimeditsiini SA
  Projektijuht: Helin Pevkur
  e-post: helin@sportest.eu

  Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster ‒ Eesti puidutööstuse sektori maine kujundamine.
  Taotleja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
  Projektijuht: Pille Meier
  e-post: pille.meier@empl.ee

  Targa linna klaster ‒ Targa linna valdkondi hõlmavate toodete ja teenuste loomine ja arendamine.
  Taotleja: MTÜ Smart City Lab
  Projektijuht: Gerttu Simm
  e-post: gerttu.simm@smartcitylab.eu

 • II vooru klastriprojektid

  II taotlusvooru eelarve oli 1 500 000 eurot (toetasime 2 projekti kogumahus 849 035 eurot):

  Tuuletehnoloogia klaster ‒ Projekti eesmärgiks läbi klastri ühistegevuse arendada Eestis välja konkurentsivõimeline ja edukas tuulikute tööstusharu ja ühisesse tarnevõrgustikku koondudes saavutada eeldused rahvusvahelistel turgudel konkurentsivõimeliselt läbi löömiseks.
  Taotleja: Tuuletehnoloogia Liit
  Projektijuht: Indrek Kaunissaare
  e-post: indrek.kaunissaare@gmail.com

  Medicine Estonia klaster ‒ Projekti üldiseks eesmärgiks on kasvatada Medicine Estonia partnerite konkurentsivõimekust läbi ühisturunduse teostamise välisturgudel ning tõsta tootearenduse kaudu toodete­teenuste kvaliteeti.
  Taotleja: Mittetulundusühing Eesti Meditsiiniekspordi Klaster
  Projektijuht: Kersti Kraas
  e-post: kersti.kraas@gmail.com

 • III vooru klastriprojektid

  III taotlusvoorus toetame 6 projekti kogumahus 3 599 982 eurot:

  Eesti puitmajade ekspordiklaster – klastri ettevõtete toodete vastavusse viimine ELi normatiivide ja regulatsioonidega,  koostöö ülikoolidega ühisuuringute läbiviimine, ühisturundustegevused.
  Taotleja: Eesti Puitmajaliit
  Projektijuht: Eeva Vahtramäe
  e-post: eeva@puitmajaliit.ee

  Connected Health – arendatakse tehnoloogilisi lahendusi tervishoius, otsitakse uusi koostööpartnereid, et kasvatada klastri ekspertiisi ja ekspordivõimekust.
  Taotleja: Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL
  Projektijuht: Piret Hirv
  e-post: piret.hirv@tehnopol.ee

  Eesti IKT klaster – tõstetakse Eesti kui IKT päritolumaa tuntust ning seeläbi toetatakse klastri partnerite eksporti; suurendatakse IKT ettevõtete müügitulu läbi koostöö teiste valdkondade ning innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise; klastri partnerite rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine uute teadmiste, oskuste ja kompetentside arendamise kaudu.
  Taotleja:  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatstiooni Liit
  Projektijuht: Doris Põld
  e-post: doris.pold@itl.ee

  Digitaalehituse klaster 2.0 ‒ arendus- ja ühisturundusetegevuste abil hoogustatakse Eesti ehitussektori omavahelist koostööd ja innovatsiooni, tõstetakse erialalist kompetentsi, tehakse koostööd ülikoolide ja teadusasutustega ning suurendatakse Digitaalehituse klastri partnerite müügitulu ja lisandväärtust töötaja kohta ning klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet.
  Taotleja: MTÜ Digitaalehitus
  Projektijuht: Kuno Peek
  e-post: kuno@digitaalehitus.ee

  Defence Estonia – rahvusvahelise koostöö ja ekspordi võrgustik ning valdkondlik platvorm, toetatakse Eesti ettevõtete koostööd T ja A asutuste, ettevõtete ja lõpptarbijatega (triple helix); osalemist rahvusvahelistes programmides ja projektides ning ettevõtete ekspordivõimet ja müüki välisturgudel kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas.
  Taotleja: Eesti Kaitsetööstuse Liit
  Projektijuht: Helen Naarits
  e-post: helen.naarits@defence.ee

  Eesti Lennundusklaster – visioon on saada regiooni juhtivaks lennundusklastriks, mis viljeleb väärtusahelapõhist lähenemist. Selleks pakub klaster strateegilist tuge Eesti riigile lennundustööstuse arendamisel, teenuste ja toodete ekspordil ja investor eesmärkideks on kasvatada klastri ettevõtete müügitulu ja lisandväärtust; tõhustada rahvusvahelist koostööd uute ärivõimaluste loomiseks; suurendada klastri ettevõtete innovatsioonivõimekust; parandada klastri / sektori nähtavust turgudel.
  Taotleja: MTÜ Estonian Aviation Cluster
  Projektijuht: Kristo Reinsalu
  e-post: kristo.reinsalu@estonian-aviation-cluster.com

X