fbpx

Kergliiklusteede toetusskeem

Sihtgrupp: kohalikud omavalitsused väljaspool viit suuremat linnapiirkonda.

Alates 01.septembrist rakendab Kergliiklusteede toetusmeedet Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes nõustab toetuse saajaid projekti elluviimisel. Toetuse üldinfo on peagi leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel. Info projekti elluviimise kohta tuleb jätkuvalt esitada EASi e-teeninduse kaudu, esitatud infot menetleb Riigi Tugiteenuste Keskus.
Lisainfo: Terje Kuus, terje.kuus@eas.ee

Kergliiklusteede toetusskeemi sai esitada eeltaotlusi kuni 14. novembrini 2014. aastal. Põhitaotlusi ootame vastavalt siseministri 16.märtsil 2015 kinnitatud kavale. Kavale on lisatud reservnimekiri, milles toodud projekte saab rahastada toetusskeemi vahendite lisandumisel. Eelmine siseriiklik kergliiklusteede taotlusvoor toimus 2011. aastal, selle tulemusel ehitati või on praegu ehitamisel 37 kergliiklusteed kogupikkusega ligi 90 kilomeetrit.Toetamist leiavad projektid, mis aitavad lahendada olulisi kergliikluse korraldamise kitsaskohti, ühendades olemasolevad kergliiklusteed omavahel, olulise avaliku kasutusega objektid kergliiklusteede võrku ning ühendades avaliku kasutusega objekte asulakeskuse või elamupiirkonnaga.

Maksimaalne toetus 400 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Eesti riik

Eesmärk


Tingimused

 • Toetust ei saa küsida Kohtla-Järve, Maardu, Narva, Narva-Jõesuu, Pärnu, Saue, Sindi, Tallinna ja Tartu linnad ning Audru, Harku, Jõelähtme, Jõhvi, Kiili, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Luunja, Paikuse, Rae, Saku, Saue, Sauga, Tartu, Tahkuranna, Tähtvere, Toila, Vaivara, Viimsi ja Ülenurme vallad.
 • Taotlusi saavad esitada 16. märtsil 2015 kinnitatud kavasse lisatud kohalikud omavalitsused.
 • Põhitaotluse esitamise tingimused:
  • valmis tee-ehitusprojekt (koos kõikide kooskõlastustega),
  • taotleja või kaastaotleja peab olema rajatava kergliiklustee aluse maa omanik või valdaja (sõlmitud peab olema kasutusleping või omanikuna kajastatud kinnistusraamatus),
  • taotlejal ja kaastaotlejal peab olema kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele vastav arengukava.
  • ehitustööd on abikõlblikud alates põhitaotluse esitamisest EAS-ile,
  • projekteerimiskulud on abikõlblikud alaltes 01.01.2014.
 • Tutvu programmdokumenditega

Toetatavad tegevused

Toetusskeemi raames toetatakse nõuetekohast uute kergliiklusteede projekteerimist, omanikujärelevalve läbiviimist ja ehitamist (sh turvapiirete, valgustite, pinkide ja prügikastide paigaldamist) taotleja omandis või valduses olevatele maadele.

Toetusskeemist ei rahastata maa soetamise või valdusesse saamisega seotud kulusid ega projektijuhtimisega seotud kulusid.


Taotlemine

Taotlused palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu kavas määratud perioodi jooksul. Mõjuva põhjuse puhul on taotlejal võimalik taotleda EAS-ilt taotluse esitamise tähtaja ühekordset pikendamist kuni kuue kuu võrra.


Terje Kuus
627 9529
terje.kuus@eas.ee


Hindamine

Programmis hinnati eeltaotlusi, mis tuli esitada perioodi 13.10.2014 – 13.11.2014 jooksul.

Eeltaotluste prioriteetsust hindas regionaalarengu kavandamise ja koordineerimise eest vastutava ministri moodustatud hindamiskomisjon tuginedes siseministri 10.10.2014 käskkirjale nr 1-3/127. Hindamistulemusi arvestades koostati prioriteetsusjärjekord, mis on kajastatud siseministri 16.märtsil 2015 kinnitatud kavas.

 

Aruandlus

Kui projekti elluviimise käigus muutub projekti kestus, tegevus, eesmärgid või eelarve üle 10%, siis tuleb EAS-ile esitada muudatustaotlus.

Projekti kestel tuleb projekti taotlejal EAS-ile esitada vahearuandeid rahastamisotsuses ja lepingus sätestatud tähtaegadeks.

Projekti lõppedes peab esitama lõpparuande. Kogu aruandlus ja taotlused tuleb esitada EAS-i e-teeninduse kaudu.

Projekti lõppedes tuleb vastavalt siseriiklikest regionaalarengu programmidest teavitamise juhendile paigaldada teavitusilt.

X