Toote intellektuaalomandi diagnostika

Avatud Sihtgrupp: Eksportivad või eksportima hakata kavatsevad Eesti ettevõtted

Maailma intellektuaalomandi organisatsiooni (WIPO) andmetel moodustab immateriaalne vara, s.h. intellektuaalne omand, umbes kolmandiku maailmas müüdavate toodete hinnast ja enam kui poole loodavast lisandväärtusest. Kõrgtehnoloogiliste toodete puhul võib see suhtarv olla isegi üle 90%. Samas on Eestist eksporditavates toodetes keskmine lisandväärtus vaid 72% Euroopa keskmisest. EASi pakutav toote intellektuaalomandi diagnostika aitab ka Eesti ettevõtetel nende toodetesse panustatud kalleima vara - teadmised, oskused ja ideed - ettevõtte ärihuve teenima ning lisandväärtust tootma panna. 

 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tulemused


Teenusest

EASi pakutav toote intellektuaalomandi diagnostika aitab tuvastada konkreetse tootega seotud intellektuaalomandist lähtuvad kasvu- ning arengukohad, vastates praktilistele, äripõhistele küsimustele.

Uue toote või teenuse intellektuaalomandi diagnostika käigus

 • kaardistatakse toote ja selle olulisemate elementidega seotud intellektuaalne omand (IO);
 • määratakse IO allikad, kuuluvus, kaitsmise ning kommertsialiseerimise võimalikud viisid ning otstarbekus lähtuvalt ettevõtte äristrateegiast;
 • hinnatakse konkurentsi olukorda ning ärivõimalusi tehnoloogiavaldkonnas sihtturgudel;
 • antakse indikatsioon ettevõtte tegutsemisvabadusest sihtturgudel, lähtuvalt patendimaastikust.

Diagnostika tulemustest lähtuvalt esitatakse ettevõttele konkreetsete sammudega tegevuskava tuvastatud riskide maandamiseks ja ärivõimaluste ära kasutamiseks. 

Diagnostika järgselt nõustab EASi ekspert ettevõtet ka tegevuskava elluviimisel. 

Tingimused

EAS-i intellektuaalomandi teenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud juhtudel;
 • kalandus- ja vesiviljelus vastavalt VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatule;
 • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A) ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102);
 • müügi vahendamine, hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008 jagu G), välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
 • kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008 jagu L);
 • tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 120);
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920);
 • finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008 jagu K);
 • juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008 jagu M 69), peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008 jagu M 70), reklaamindus (ka on-line reklaamindus) ja turu-uuringud (EMTAK 2008 jagu M 73);
 • rentimine ja kasutusrent ning ajutise tööjõu rent (EMTAK 2008 jagu N 77 ja EMTAK 2008 jagu N 782).

Teenus on tasuline ning summaarne maksumus kujuneb teenust osutava spetsialisti töötunni hinna põhiselt. Ettevõtte omaosalus teenuses on 30%; ülejäänud osa teenuse maksumusest arvestatakse ettevõttele antud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka. VTA jääki kontrolli rahandusministeeriumi veebilehel.


Kontakt

Teenuse kasutamiseks võtke ühendust EASi intellektuaalomandi spetsialistiga
Siim Kinnas
5858 7212
siim.kinnas@eas.ee

Kui Te olete juba EASi klient, võtke ühendust oma kliendihalduriga

X