Ettevõtte intellektuaalomandi strateegia diagnostika

Avatud Sihtgrupp: Eksportivad või eksportima hakata kavatsevad Eesti ettevõtted

EASi pakutav intellektuaalomandi strateegia diagnostika teenus aitab ettevõttel luua tervikliku ja ärieesmärke toetava intellektuaalomandi strateegia ning selle ellu viia.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesmärk


Ettevõtte intellektuaalomand, s.t. ka patendid, kasulikud mudelid jne, on äriinstrumendid, mille kasutamine eeldab strateegilist lähenemist. Otsused ühe või teise kaitse võimaluse kasutamise või mitte kasutamise, intellektuaalomandi sisse või välja litsentseerimise, arenduste salajas hoidmise või publitseerimise vahel tuleks teha vaatega tulevikku ning ettevõtte äristrateegiaga kooskõlas.

Strateegilist IO käsitlust omamata ei pruugi ettevõte, arvestada ega teadagi, et tulevikus planeeritavatel sihtturgudel on ees agressiivne konkurent, kes ei kõhkle oma patendiportfelli käiku laskmast, et teisi turule mitte lubada. Või areneb ettevõte nii kiiresti, et jäetakse märkamata ja kaitsmata ettevõtte alustehnoloogia, mis hoiaks ettevõtet esirinnas veel palju aastaid.

Need ja veel paljud teised aspektid mängivad olulist rolli tänapäeva kõrge lisandväärtusega, kõrgtehnoloogiliste toodete ja teenuste turul, kuhu Eestist eksportida soovivad ettevõtted hakkavad sisenema. Aitamaks ettevõtteid nende küsimustega tegeleda, pakub EAS ettevõtte intellektuaalomandi strateegia diagnostika teenust.

Diagnostika koosneb järgmistest etappidest:

  • ettevõtte käsutuses oleva IO tuvastamine, klassifitseerimine, kuuluvuse ja allikate tuvastamine (muuseas, seda osa on võimalik tellida eraldi, intellektuaalomandi auditi teenusena);
  • ettevõtet ümbritseva tehnoloogiamaastiku analüüs intellektuaalomandi andmebaaside põhjal – tehnoloogiasektori innovatsiooniprofiil, konkurentide ja võimalike klientide otsing, võimalike intellektuaalomandi-põhiste ärivõimaluste tuvastamine;
  • tegevuskava koostamine ettevõtte intellektuaalomandi strateegia loomiseks või täiendamiseks ning rakendamiseks.

Diagnostika tulemusena saab ettevõte praktilise ja üksikasjaliku tegevuskava koos ettepanekutega diagnostika käigus tuvastatud riskide maandamiseks ja võimaluste ära kasutamiseks. EASi intellektuaalomandi spetsialist toetab ettevõtet tegevuskava ellu viimisel kogu protsessi jooksul.

Tingimused

EAS-i intellektuaalomandi teenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis arendatud ja toodetud tooteid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud juhtudel;
  • kalandus- ja vesiviljelus vastavalt VTA määruse artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatule;
  • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A) ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102);
  • tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 120);
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920).

Teenus on tasuline ning summaarne maksumus kujuneb teenust osutava spetsialisti töötunni hinna põhiselt. Ettevõtte omaosalus teenuses on 30%; ülejäänud osa teenuse maksumusest arvestatakse ettevõttele antud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka. VTA jääki kontrolli rahandusministeeriumi veebilehel.


Kontakt

Teenuse kasutamiseks võtke ühendust EASi intellektuaalomandi spetsialistiga
Siim Kinnas
5858 7212
siim.kinnas@eas.ee

X