Innovatsiooniosak

Avatud Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes ei ole varem innovatsiooniosaku toetust saanud.

Kui teie ettevõte vajab arenduste käivitamiseks nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis on EAS-i innovatsiooniosak mõeldud just teile.

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ning ülikoolide ja katselaborite, samuti insenertehnilisi teenuseid pakkuvate ettevõtjate vahel, seda enam suudavad teenuseosutajad pakkuda kliendikeskseid lahendusi. Projekti lõpptulemus peab panustama uue toote, teenuse või tehnoloogia valmimisse.

Maksimaalne toetus 4000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

4 miljonit eurot

Eesmärk


Tingimused

Innovatsiooni- ja arendusosaku määrus on muutumas selle kevade jooksul, muudatustega saate tutvuda SIIN.

 • Enne taotlemist on soovitav tutvuda innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimuste ja korraga, mille leiate siit.
 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja).
 • Innovatsiooniosakus toetatakse teenuste ostu pädevatelt, meetmes lubatud teenusepakkujatelt.
 • Toetust saab taotleda ettevõte, kes ei ole varem innovatsiooniosaku toetust saanud. Toetus on ühekordne.
 • Toetusmeede on suunatud üsna laiale hulgale VKEdele, siiski on mõningad tegevusvaldkonnad, millele toetust taotleda ei saa. Need valdkonnad on ära toodud meetme määruse §1 lõikes 6.
 • Taotleja ei tohi taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olla olnud lepingulistes suhetes taotluses määratletud teenuseosutajaga.
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi (koos käesoleva meetme raames taotletava toetusega) üle 200 000 euro.
 • Taotleja peab olema teinud tagasimaksmisele kuulunud makseid nõutud summas.
 • Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
 • Insenertehnilisi teenuseid osutavatele juriidilistele või füüsilistele isikutele on kehtestatud valikukriteeriumid. Teile vajaliku valdkonna kutset omavaid insenere saab otsida Kutsekoja juures peetavast registrist, mis on leitav siit. Kutse nõue kehtib eraturu teenusepakkujatele.
 • Projekti kestus on maksimaalselt 12 kuud.

Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regioarengus ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Teenuseosutajaks innovatsiooniosakus saavad olla:

 • Eesti standardiorganisatsioon
 • Eesti metroloogia keskasutus ja akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid
 • Patendiamet
 • Patendivolinikud
 • Tehnoloogia arenduskeskused
 • Rakenduskõrgkoolid
 • Ülikoolid ja kõrgkoolid (ehk teadus- ja arendusasutused, mis on asutatud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena)
 • Teiste Euroopa Liidu riikide kalibreerimis- ja katselaborid, kes on seal akrediteeritud. Taotleja peab seejuures tõendama valitud teise riigi teenuseosutaja akrediteeringut, esitades vastava dokumendi. Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA (European co-operation for Accreditation) lehel leiab infot teiste riikide akrediteerimiskeskuste kohta.
 • Insenertehnilisi teenuseid osutavad juriidilised isikud, kelle innovatsiooniosaku projekti elluviimise eest vastutab inseneri kutsega (vähemalt tase 7) töötaja. NB! Akadeemiline kraad ei võrdu kutsega!

Toetatavad tegevused

Toetatakse teenuste ostmist järgmistes valdkondades:

 • toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
 • tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
 • tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
 • teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;
 • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;
 • tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.

Ei toetata

 • Tasemeõpet või täienduskoolitusi, sh kutseõppe tasemeõpet, rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri-, doktori- või doktorikraadijärgset õpet, erialakoolitusi, täiendõpet ning muid samalaadsed koolitusi või õppereise;
 • Ärimudeli loomist, muutmist või täiendamist;
 • Ettevõtte kvaliteedijuhtimis- ja tootmisohjesüsteemide väljatöötamist. Olukorras, kus projekti tegevustes keskendutakse üksnes millegi kaardistamisele või juhtimissüsteemidele, tootmisprotsessidele sertifikaatide taotlemisele, puudub otsene nõutav seos uue toote, teenuse või tehnoloogia väljatöötamisega.

Vaata ka: Mis on patent, kasulik mudel või tööstusdisainilahendus?


Taotlemine

Taotlemine toimub EAS-i e-teeninduse kaudu.

 


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemisel vajaminevad dokumendid


Hindamine

Taotlusi hindab EAS-i konsultant, kes kaasab hindamisse vajadusel sõltumatuid eksperte.

Taotluse menetlusaeg koos hindamisega on kuni 10 tööpäeva.

Täpsemalt on hindamisest kirjutatud projekti teekonnas.

 

 

 

Aruandlus

Aruandlusdokumendid leiate e-teenindusest, täpsemalt on aruandlusest kirjutatud projekti teekonnas.

 

Projekti teekond

 • 1. Probleemi sõnastamine

  Ettevõtjal on vajalik enda jaoks defineerida arengutakistus või uurimist vajav küsimus või probleem, mille osas ta vajab ekspertnõuannet, tehnoloogiate või materjalide katsetusi, uuringuid intellektuaalomandi andmebaasist vms.

 • 2. Koostööpartneri valimine

  Võimalike teenuseosutajatest koostööpartnerite ring on piiratud. Ettevõtjal tuleb leida sobiva(d) koostööpartneri(d), kelle valiku leiad siit.

 • 3. Projektiplaani koostamine

  Ühes koostööpartneriga tuleb teenuse osutamiseks välja töötada sobilik projektiplaan. Ühtlasi peab koostööpartner vormistama hinnapakkumise, mis on EAS-i innovatsiooniosaku taotlemisel taotlusvormi lahutamatu osa. Hinnapakkumine peab sisaldama ostetava teenuse tegevuste selget kirjeldust ning ühikuhindasid, et oleks arusaadav, kuidas hinnapakkumise summa kujuneb.

  NB! Kui ostetava teenuse summa käibemaksuta  5000 või rohkem eurot, tuleb esitada kolm sõltumatut hinnapakkumist. Kui toetuse taotlejal ei ole võimalik kolme sõltumatut hinnapakkumist esitada, tuleb taotlusele lisada sellekohane põhjendus.

 • 4. Taotlemine e-teeninduses

  Pärast hinnapakkumis(t)e saamist ja projekti tegevuste fikseerimist tuleb täita lühike taotlus, mis tuleb esitada EAS-i e-teeninduse kaudu. Nõustame teid meeleldi taotluse koostamisel, et projekt saaks kvaliteetne ning vastaks kõigile nõuetele.

 • 5. Hindamine

  EAS hindab esitatud taotlust kuni 10 tööpäeva. Positiivse otsuse korral väljastab innovatsiooniosaku ja te saate projektiga pihta hakata.

  Innovatsiooniosaku taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindes on järgmised:

  • projekti mõju taotleja probleemi kõrvaldamisele, esitatud taotluse kvaliteet, projektimeeskonna suutlikkus ning projekti kuluefektiivsus (koondhindest 40%);
  • projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele (koondhindest 30%);
  • projekti mõju taotleja ja innovatsiooniteenuse pakkuja vahelise pikaajalise koostöö tekkimisele (koondhindest 30%).
 • 6. Projekti elluviimine

  Ettevõtja ja koostööpartner viivad projekti läbi vastavalt kokkulepitud tingimustele. Kui koostööpartner nõuab ettemaksu, siis on ettevõtja kohustatud esialgu selle ise tasuma (nii nagu kõikide teistegi riigi toetuste puhul).

  NB! Innovatsiooniosaku toetuse kasutamisest tuleb avalikkust teavitada, loe lähemalt siit.

  NB! Vastavalt Struktuuritoetuseseaduse § 24 punktile 11 on toetuse saajal kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

 • 7. Lõpparuande esitamine ja väljamakse

  Pärast projekti lõppemist esitab ettevõtja tehtud töö kohta lõpparuande ja muud vajalikud dokumendid. Kui kõik sai tehtud nii nagu algselt kokku lepiti, maksab EAS ettevõtjale innovatsiooniosaku väärtuse täies mahus välja.

  Põhiprojekti lõppedes tuleb EAS-i e-teeninduse kaudu esitada projekti lõpparuanne koos järgmiste dokumentidega:

  • maksetaotlus (kulude loetelus esitatakse e-teeninduses);
  • projekti jooksul teostatud tegevuste kirjeldus ja/või projekti tulemuse tehniline kirjeldus vabas vormis või valminud tulemus failina;
  • pearaamatu väljavõte kulude eristamise tõendamiseks;
  • tõendus teavitamiskohustuse täitmise kohta (nt foto Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) logoga tähistatud lõppraportist, kontorisse paigaldatud plakatist, viide ERFi logoga tähistatud ja projekti tegevusi kajastavale veebilehele);
X