Innovatsiooniosak

Avatud Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele

Kui teie ettevõte vajab arenduste käivitamiseks nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis on EAS-i innovatsiooniosak mõeldud just teile.

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ning ülikoolide ja katselaborite, samuti insenertehnilisi teenuseid pakkuvate ettevõtjate vahel, seda enam suudavad teenuseosutajad pakkuda kliendikeskseid lahendusi. Projekti lõpptulemus peab panustama uue toote, teenuse või tehnoloogia valmimisse.

 

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: E-toetus (struktuurifondid.ee))

Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (E-toetus (struktuurifondid.ee)).

Videojuhise e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks leiad siit.

Maksimaalne toetus 6000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

4 miljonit eurot

Eesmärk


Tingimused

 • Enne taotlemist on soovitav tutvuda innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimuste ja korraga, mille leiate siit. Translation.
 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja).
 • Toetust saab taotleda ettevõte, kes ei ole rohkem kui üks kord innovatsiooniosaku toetust saanud (toetus saab saada kaks korda).
 • Toetusmeede on suunatud üsna laiale hulgale VKEdele, siiski on mõningad tegevusvaldkonnad, millele toetust taotleda ei saa. Need valdkonnad on ära toodud meetme määruse §1 lõikes 6.
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi (koos käesoleva meetme raames taotletava toetusega) üle 200 000 euro.
 • Taotleja peab olema teinud tagasimaksmisele kuulunud makseid nõutud summas.
 • Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
 • Projekti kestus on 4 kuni 12 kuud.

Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regioarengus ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Eesti või välismaiseks teenuseosutajaks innovatsiooniosakus saavad olla:

 • Eesti standardiorganisatsioon
 • Eesti metroloogia keskasutus ja akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid
 • Patendiamet
 • Patendivolinikud
 • Tehnoloogia arenduskeskused
 • Positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus – ja arendusasutused
 • Kompetentsikeskused
 • Rakenduskõrgkoolid
 • Ülikoolid ja kõrgkoolid (ehk teadus- ja arendusasutused, mis on asutatud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena)
 • Teiste Euroopa Liidu riikide kalibreerimis- ja katselaborid, kes on seal akrediteeritud. Taotleja peab seejuures tõendama valitud teise riigi teenuseosutaja akrediteeringut, esitades vastava dokumendi. Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA (European co-operation for Accreditation) lehel leiab infot teiste riikide akrediteerimiskeskuste kohta.
 • Insenertehnilisi teenuseid osutavad juriidilised isikud, mille tegevusala EMTAK kood on 7112* (inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine), eelmise majandusaasta müügitulu antud tegevusalalt oli suurem kui 50 000€ ja mille meeskonnal on antud töö teostamise teostamiseks.

*või antud koodi all olevad viiekohalised koodid.

Võimalike teenuste osutajate nimekiri.

Toetatavad tegevused

 • prototüübi valmistamine *;
 • tehnoloogiliselt komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine *;
 • tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine *;
 • metroloogia, akrediteerimine, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alane nõustamine *;
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine

*antud tegevustega seotud toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine

Ei toetata

 • Tasemeõpet või täienduskoolitusi, sh kutseõppe tasemeõpet, rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri-, doktori- või doktorikraadijärgset õpet, erialakoolitusi, täiendõpet ning muid samalaadsed koolitusi või õppereise;
 • Ärimudeli loomist, muutmist või täiendamist;
 • Ettevõtte kvaliteedijuhtimis- ja tootmisohjesüsteemide väljatöötamist. Olukorras, kus projekti tegevustes keskendutakse üksnes millegi kaardistamisele või juhtimissüsteemidele, tootmisprotsessidele sertifikaatide taotlemisele, puudub otsene nõutav seos uue toote, teenuse või tehnoloogia väljatöötamisega.
 • Tootmiskorralduse, kvaliteedistandardi ja juhtimise alane nõustamine.
 • Disainilahenduse väljatöötamine ja juurutamine.
 • Veebilehe ja e-poe loomine.
 • Üksnes kirjanduse ja andmebaasi alusel teostatavus- või tasuvusuuringu läbiviimine.
 • Käibemaks ei ole abikõlblik kulu.

Vaata ka: Mis on patent, kasulik mudel või tööstusdisainilahendus?


Taotlemine

Taotlemine toimubE-toetuse kaudu.

 


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemisel vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvormi näidis
 • Teenuseosutaja hinnapakkumised koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega
 • Lähteülesanne ja selle alusel kolm võrreldavat hinnapakkumist koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega, kui teenus maksab 20 000 ja rohkem eurot
 • Teenusepakkuja isiku CVd
 • Meeskonnaliikmete  CVd
 • Bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali seisuga
 • Majandusaasta aruanne (peab olema tähtaegselt registrist leitav)
 • Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui taotlejal on tütarettevõtteid või taotleja omab mõnes muus äriühingus muul moel häälteenamust.
 • Volikiri

 


Hindamine

Taotlusi hindab EAS-i konsultant, kes kaasab hindamisse vajadusel sõltumatuid eksperte.

Taotluse menetlusaeg koos hindamisega on kuni 10 tööpäeva.

Täpsemalt on hindamisest kirjutatud projekti teekonnas.

 

 

 

Aruandlus

Aruandlusest kirjutatud projekti teekonnas.

 

Projekti teekond

 • 1. Probleemi sõnastamine

  Ettevõtjal on vajalik enda jaoks defineerida arengutakistus või uurimist vajav küsimus või probleem, mille osas ta vajab ekspertnõuannet, tehnoloogiate või materjalide katsetusi, uuringuid intellektuaalomandi andmebaasist vms.

 • 2. Koostööpartneri valimine

  Võimalike teenuseosutajatest koostööpartnerite ring on piiratud. Ettevõtjal tuleb leida sobiva(d) koostööpartneri(d).

 • 3. Projektiplaani koostamine

  Ühes koostööpartneriga tuleb teenuse osutamiseks välja töötada sobilik projektiplaan. Ühtlasi peab koostööpartner vormistama hinnapakkumise, mis on EAS-i innovatsiooniosaku taotlemisel taotlusvormi lahutamatu osa. Hinnapakkumine peab sisaldama ostetava teenuse tegevuste selget kirjeldust ning ühikuhindasid, et oleks arusaadav, kuidas hinnapakkumise summa kujuneb.

  NB! Kui ostetava teenuse summa käibemaksuta  20 000 või rohkem eurot, tuleb esitada kolm sõltumatut hinnapakkumist. Kui toetuse taotlejal ei ole võimalik kolme sõltumatut hinnapakkumist esitada, tuleb taotlusele lisada sellekohane põhjendus.

 • 4. Taotlemine E-toetuses

  Pärast hinnapakkumis(t)e saamist ja projekti tegevuste fikseerimist tuleb täita taotlus, mis tuleb esitada E-toetuse kaudu. Nõustame teid meeleldi taotluse koostamisel, et projekt saaks kvaliteetne ning vastaks kõigile nõuetele.

 • 5. Hindamine

  EAS hindab esitatud taotlust kuni 10 tööpäeva. Positiivse otsuse korral väljastab innovatsiooniosaku ja te saate projektiga pihta hakata.

  Innovatsiooniosaku taotluse vastavushindamise kriteeriumid:

  • projekt vastam innovatsiooniosaku määruse eesmärgile;
  • taotlus vastab määruses kehtestatud nõuetele;
  • taotleja vastab määruses kehtestatud nõuetele
 • 6. Projekti elluviimine

  Ettevõtja ja koostööpartner viivad projekti läbi vastavalt kokkulepitud tingimustele. Kui koostööpartner nõuab ettemaksu, siis on ettevõtja kohustatud esialgu selle ise tasuma (nii nagu kõikide teistegi riigi toetuste puhul).

  NB! Innovatsiooniosaku toetuse kasutamisest tuleb avalikkust teavitada, loe lähemalt siit.

  NB! Vastavalt Struktuuritoetuseseaduse § 24 punktile 11 on toetuse saajal kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

 • 7. Lõpparuande esitamine ja väljamakse

  Pärast projekti lõppemist esitab ettevõtja tehtud töö kohta lõpparuande ja muud vajalikud dokumendid. Kui kõik sai tehtud nii nagu algselt kokku lepiti, maksab EAS ettevõtjale innovatsiooniosaku väärtuse täies mahus välja.

  Põhiprojekti lõppedes tuleb E-toetuse kaudu esitada projekti lõpparuanne (näidis) koos järgmiste dokumentidega:

  • maksetaotlus (kulude loetelus esitatakse E-toetuses);
  • projekti jooksul teostatud tegevuste kirjeldus ja/või projekti tulemuse tehniline kirjeldus vabas vormis või valminud tulemus failina;
  • pearaamatu väljavõte kulude eristamise tõendamiseks;
  • tõendus teavitamiskohustuse täitmise kohta (nt foto Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) logoga tähistatud lõppraportist, kontorisse paigaldatud plakatist, viide ERFi logoga tähistatud ja projekti tegevusi kajastavale veebilehele);
X