Ideekonkurss

Sihtgrupp: Erialaliidud ning ettevõtteid ühendavad esindusorganisatsioonid

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Konkursi kaudu otsitakse uusi ideid ning algatusi ja seeläbi partnereid EASile, kes neid ideid ellu hakkaksid viima.

Ootame ideid kahte erinevasse teemavaldkondade vooru:

 • eksport, tootearendus ja digitaliseerimine – nii väike- kui suurprojektid;

 • loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine (väikeprojektid) ning loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid).


Uued ideed tooksid pikas perspektiivis kasu paljudele ettevõtetele ja on jätkusuutlikud ka pärast konkursi tulemusena elluviidava projekti lõppemist.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


Tingimused

 • Konkursile võivad ideid esitada ettevõtjaid ühendavad ja/või esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning loomemajanduse teemavaldkondade puhul ka äriühingud.
 • Konkursi tulemusena elluviidavate tegevuste kasusaajad on Eestis registreeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd). Minimaalne projekti tegevustes osalevate VKEde arv on 10.
 • Loomemajanduse väike- ja suurprojektide teemavaldkonna konkursil ei saa osaleda taotleja, kelle toetatud projekt kultuuriministri 30.12.2014 määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord“ alusel idee esitamise kuupäeval veel kestab.
 • Konkursile on lubatud esitada iga Idee esitaja poolt üks idee ühe teemavaldkonna alla. Idee esitajal on lubatud erineva idee esitamine nii väike- kui suurprojektide teemavaldkonda. Lubatud on ka mitme erineva erialaliidu või ettevõtte esindusorganisatsiooni  poolt ühise idee esitamine.
 • Esitatud idee kogumaksumus on 5000–200 000 eurot:
  ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise väikeprojektid 5 000–14 999 eurot;
  ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise suurprojektid 15 000–70 000 eurot;
  loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise projektid (väikeprojektid) 5 000–39 999 eurot;
  loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid) 40 000–200 000 eurot.
 • Esitatud idee omafinantseering peab olema vähemalt 30% esitatud idee abikõlblikest kuludest ning vähemalt pool sellest peab olema kasusaajate rahaline panus.
 • Esitatud ideede elluviimise tähtaeg on väikeprojektide puhul 18 kuud ning suurprojektide puhul 24 kuud alates partnerluslepingu sõlmimisest EASi ja Idee esitaja vahel.
 • Projekti tegevused saavad alata alates 1.01.2019.
 • Tutvu Ideekonkursi tingimustega lähemalt.

Konkursi tingimuste lisad:

Lisa 1 – Idee esitamisvorm (näidis)
Lisa 2 – Partnerlusleping (näidis)
Lisa 2 – Partnerlusleping mitmepoolne (näidis, juhul kui idee esitatakse mitme organisatsiooni peale ühiselt)
Lisa 3 – Aruandevorm (näidis)
Lisa 4 – Kasusaajate nimekiri ja kontroll-leht
Lisa 5 – Finantsanalüüsi vorm (näidis, esitada koos taotlusega ainult juhul, kui projektiga teenitakse puhastulu)
Lisa 6 – Idee kaasesitaja nõusoleku ja info vorm (näidis, esitada juhul, kui idee esitatakse mitme organisatsiooni peale ühiselt)

Toetatavad tegevused

Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise voorus väikeprojektide ellu viimiseks:

 • uuringute, kaardistuste ja analüüside läbiviimine
 • infopäevade, seminaride, konverentside, töötubade, ümarlaudade jms korraldamine;
 • nõustamise, mentorluse, koolituste, õppereiside ja praktikate läbiviimine;
 • messide külastamine;
 • arendustöötaja värbamine erialaliitu või esindusorganisatsiooni;
 • uute toodete arendamine ja kontseptsioonide väljatöötamine, sh uute kontseptsioonide testimine ja arendamine.

Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise voorus suurprojektide ellu viimiseks:

 • toote/teenuse disain (arendus), mille tulemusena toovad kasusaajad turule uued või oluliselt täiustatud tooted ja/või teenused või sisenevad uutele turgudele;
 • arendustöötaja värbamine erialaliitu või esindusorganisatsiooni;
 • uute toodete arendamine ja kontseptsioonide väljatöötamine, sh uute kontseptsioonide testimine ja arendamine.

Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise (väikeprojektid) ellu viimiseks:

alategevuses: ettevõtlus- ja loomemajanduse alase teadlikkuse kasvatamine:

 • ettevõtjate ja nende toodete/teenuste ekspordipotentsiaali väljaselgitamine valitud sihtturgudel;
 • infopäevade, seminaride, konverentside, töötubade, ümarlaudade jms korraldamine;

alategevuses: ettevõtlus- ja loomemajanduse alaste teadmiste ja oskuste arendamine:

 • nõustamise, mentorluse, koolituste, õppereiside ja praktikumide läbiviimine;
 • messide, näituste, turundus- ja kontaktürituste korraldamine ja nendel osalemine.

Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid) ellu viimiseks:

 • loome- ja muude majandusvaldkondade üleste mitmekülgsete koostöö- ja arenguprogrammide algatamine, väljatöötamine ja elluviimine, mis sisaldavad muuhulgas praktilisi arendustegevusi ning mille tulemusena toovad kasusaajad projekti lõpuks turule uued või oluliselt täiustatud tooted ja/või teenused või sisenevad uutele turgudele.

Taotlemine

Taotlusvoor on lõppenud.

Vaata Ideekonkursi infopäeva (21.08.2018) slaide siit!


Kontakt

Loona Mansberg, ettevõtluskonsultant, tel. 627 9521, e-post loona.mansberg@eas.ee

Idee esitamisvormile tuleb lisada juurde:

Vaata lisaks


Toetatud projektid

 • Toetasime 10 projekti kogumahus 528 620,60 eurot

  Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise suurprojektid
  1.  Eesti Arhitektuurikeskus  projekt  “PuitAIT vol 3 – MAJAMASINAD”, toetuse summa 48 999,30 eurot
  2.  Eesti Meretööstuse Liit  projekt “Meretööstuse liitruum”, toetuse summa 48 735,40 eurot
  3.  MTÜ Organic Estonia projekt “Organic Estonia_suurprojekt 2018”, toetuse summa 21 000,00 eurot
  4.  Eesti Disainikeskus  projekt “Ringdisain”, toetuse summa 48 994,40 eurot
  Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise väikeprojektid
  1.   Eesti Toiduainetööstuse Liit  projekt “Välismessi Anuga 2019 ühiskülastus Kölnis, Saksamaal toidutööstuste esindajatega ajavahemikus 7.-9. oktoober, 2019”, toetuse summa 10 488,10 eurot
  2.   Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit  projekt “ETPL ekspordi tugitegevus 2019”, toetuse summa 9 586,22 eurot
  3.   Eesti Kaitsetööstuse Liit  projekt “ITAR – Innovatsioon ning Teadus- ja Arendustegevus Rahvusvaheliseks”, toetuse summa 10 430,00 eurot
  Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
  1.    Eesti Arhitektide Liit  projekt “PuuExpo”, toetuse summa 138 642,00 eurot
  Loomemajanduse teadlikkuse tõstmine (väikeprojektid)
  1.   Eesti Kaubandus-Tööstuskoda  projekt “Loomemajandus ettevõtete ekspordi arenguprogramm”, toetuse summa 13 587,00 eurot
  2.   Tartu Loomemajanduskeskus  projekt “Ettevõtlusalane õpe noortele moedisaineritele”, toetuse summa 19 572,00 eurot

X