fbpx

Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Avatud Sihtgrupp: kohalikud omavalitsused, sihtasutused, mittetulundus- ja äriühingud.

Kohtla-Järvel, Jõhvis ja Narvas on hulgaliselt tootmistegevuse lõpetamise või mujale kolimise tulemusel uut kasutusotstarvet ootavaid tööstushooneid. Uued omanikud aga ei kiirusta sinna, kus pole inimesi ning puuduvad juurdepäästuteed. Et need mahajäetud tööstuspiirkonnad taas elule äratada, tuleb sinna viia nii ettevõtted kui nende kliendid. Just selleks on loodud nende linnade ühistransporti, kergliiklusteid ja linnaruumi arendav meede, et aidata kaasa Narva, Jõhvi ja Kohtla-Järve jätkusuutlikule arengule.
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

29 miljonit eurot (kaasrahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond).

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

  • Taotlejal on kehtiv linnapiirkonna strateegia aastateks 2014-2020.
  • Strateegia on rakendusasutuse poolt selle linnapiirkonna arendamiseks sobivaks tunnistatud.
  • Projekt on kehtivas, Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud linnapiirkonna tegevuskavas.
  • Kui antav toetus on riigiabi, kohalduvad erinevad toetusmäärad vastavalt vähese tähtsusega abi määrusele (EL komisjoni määrus 1407/2013) ja üldise grupierandi määrusele (EL komisjoni määrus nr 651/2014). Loe riigiabist täpsemalt.
  • Tutvu toetuse andmise tingimustega Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlikuks arenguks.
  • Toetust saanud projektide teavitamise info leiate siit.

Tegevuskavad:

Alates 7.04.2017 jõustus meetme määruses oluline muudatus:

 Määruse § 19 järgi on nüüd võimalik riigihanke kallinemise või projekti elluviimise seisukohast põhjendatud või ettenägematute kulude lisandumisega suurendada tegevuskava projekti toetuse summat kuni 20% võrra, kui selleks kasutatakse sama taotleja mõne teise odavnenud projekti vahendeid. Projekti toetuse summa suurendamist peab võimaldama sama taotleja mõne teise EAS-is taotlemisel või rahastatud, kuid lõpetamata linnapiirkonna tegevuskava projekti rakendamisel tekkinud kasutamata vahendite maht.

Toetuse summa suurendamise eelduseks on teiste tegevuskavasse kuuluvate põhinimekirja ja reservnimekirja taotlejate kirjalik nõusolek. Kirjalikud nõusolekud koondab taotleja, kes soovib oma taotluse toetuse summa suurendamist ning esitab need EAS-ile muutmistaotluse lisadokumentidena läbi e-teeninduse või e-posti teel. Kirjaliku nõusoleku võib vormistada taotlejapõhiselt eraldi või ühiselt allkirjastatuna. Kirjaliku nõusoleku allkirjastajaks saavad olla taotlejate esindajaõiguslikud isikud.

Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge oma konsultandi poole.

Toetatavad tegevused

  • jalgsi ja rattaga liikumise võimaluste parendamine,
  • säästva ühistranspordisüsteemi arendamine,
  • avaliku linnaruumi kujundamine säästvate liikumisviiside suunas,
  • alakasutatud ala elavdamine, sh taristu arendamine.

Taotlemine

Taotluse esitab linnapiirkonna arengukavas nimetatud taotleja, samas arengukavas nimetatud projektile, mis peab olema läbinud eelnõustamise EAS-is. Selle hankimiseks tuleb taotlejal pöörduda EAS-i poole kolme kuu jooksul pärast linnapiirkonna tegevuskava heakskiitmist.

 


Kontakt
Eelika Lumiste, 627 9732, eelika.lumiste@eas.ee

Taotluse esitab ettevõtte või organisatsiooni esindaja EASi e-teeninduse kaudu hiljemalt 31. detsembriks 2018 või linnapiirkonna tegevuskavas sätestatud taotluse esitamise kuupäevaks.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus edastatakse taotlejale rakendusüksuse e-teeninduse kaudu kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab EAS-ile projekti elluviimise aruande vähemalt üks kord aastas või tihedamini kui seda nõuab taotluse rahuldamise otsus.

Aruannete esitamine toimub läbi EASi e-teeninduse.

Toetuse väljamaksmise tingimused on kirjeldatud meetme määruse § 25.

X