Hajaasustuse programm

Sihtgrupp: füüsilised isikud.

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

 

Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamise ja haldusreformiga tehakse muudatusi hajaasustuse programmis 2018. aastal ja 2017. aasta lõpus - täpsemalt loe siit.

Maksimaalne toetus 6500 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 66,67%
Eesti riik

Eesmärk


Tingimused

1.märtsil jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm“, mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi. Tutvu ka seletuskirjaga.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotlemine

Taotlusvooru avamisest teavitame EASi veebilehel ja kohalike omavalitsuste veebilehtedel.
Taotlusvoor kuulutatakse kõikides programmis osalevates kohalikes omavalitsustes välja samaaegselt. Riigihalduse minister kinnitab taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva käskkirjaga ning teavitab sellest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust (EAS) ja kõiki kohalikke omavalitsusi kirjalikult. Taotluste esitamise tähtaeg on programmi avatuks kuulutamisest vähemalt kaks kuud hilisem.


Kontakt
Tiina Loorand
627 9402
tiina.loorand@eas.ee

Hajaasustuse programmi taotlusvoorud olid 2017. aastal avatud:

Lääne-Virumaal 30.03 – 30.05

Harjumaal 31.03 – 01.06

Põlvamaal 31.03 – 01.06

Pärnumaal 04.04 – 06.06

Tartumaal 07.04 – 07.06

Hiiumaal 8.04 – 8.06

Ida-Virumaal 8.04 – 9.06

Viljandimaal 10.04 – 12.06

Valgamaal 10.04 – 12.06

Jõgevamaal 10.04 – 12.06

Raplamaal 10.04 -12.06

Saaremaal 11.04 – 11.06

Läänemaal 17.04 – 19.06

Võrumaal 10.04 – 12.06

Järvamaa 13.04 – 13.06

 


Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud, vähemalt viiest liikmest koosnev komisjon, mille koosseis avaldatakse kohaliku omavalitsuse veebilehel hiljemalt 2 nädala jooksul pärast taotlusvooru väljakuulutamist.

Komisjon hindab taotlusi EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.
 

Dokumendid

X