Ettevõtte arenguprogramm

Avatud Sihtgrupp: vähemalt 3 aastat tegutsenud 8 või enama töötajaga tööstusettevõte või samadele nõuetele vastav teenindusettevõte, mis panustab nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee).
Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

 • Esmalt läbib iga programmis osalev ettevõte hetkeolukorra ning arenguvajaduste kaardistuse.

 • Seejärel nõustab ettevõtet kliendihaldur ja kogenud diagnostik ja/või mentor, kellega koostöös pannakse kokku ettevõtte pikaajaline arenguplaan, mis hõlmab uute toodete või teenuste arendust.

 • Kui toode on valminud, saab abi ka toote intellektuaalomandi kaitseks ning toote müügi ja turundustegevusteks (näiteks messidel ja näitustel osalemine, tootenäidiste valmistamine, turundusmaterjalide valmistamine).

 • Planeeritud pikaaegse arenguplaani elluviimiseks saab ettevõte lisaks ekspertnõule taotleda rahalist toetust kuni 500 000 eurot ettevõtte kohta.


Vaata arenguprogrammi seminari esitlust
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

63 000 000

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Programmis saab osaleda tööstusettevõte või nutika spetsialiseerumise eesmärkidesse panustav ettevõte, mis on
  • Tegutsenud minimaalselt 3 aastat (registreerimiskuupäevast) ning vähemalt 8 töötajaga
  • omandanud esmased kogemused ekspordi vallas või kasvatanud viimase kolme majandusaasta jooksul müügikäivet keskmiselt 5% aastas, ning kellel on:
   • selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada ning
   • tuua turule uusi või oluliselt täiendatud tooteid või teenuseid
  • Programmi elluviimisel peab toetuse saaja arenguplaani kolmandast aastast alates kuni kaks majandusaastat pärast arenguplaani lõppemist:
   • kasvatama ettevõtte müügitulu aastas keskmiselt 10% võrra rohkem, kui on vastava sektori müügitulu
   • kasvatama ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta aastas keskmiselt 10% võrra rohkem, kui on vastava sektori keskmine lisandväärtus töötaja kohta
  • Arenguplaani ettevalmistamiseks pakutud võimalused ja vahendid (näiteks diagnostika ja koolituste maksumus) arvestatakse ettevõttele antud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka. VTA jääki kontrolli rahandusministeeriumi veebilehel.

  Tutvu toetuse tingimustega lähemalt.

  Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Toetatavad tegevused

Ettevõtte arenguprogrammis osalemine ei tähenda niivõrd raha taotlemist ja saamist, vaid igakülgset abi ettevõtte strateegilise vaate ja pikaajalise plaani paikasaamiseks. Tegeleme iga ettevõttega individuaalselt. Plaani elluviimisele saame kaasa aidata kõigi meie pakutavate teenustega, kombineerides neid vastavalt konkreetse ettevõtte vajadustele.

Ettevõte saab kasutada personaalse kliendihalduri, diagnostiku ja valdkondliku eksperdi teenuseid, kes tunnevad ettevõtte teekonda ning oskavad avada vajalikke uksi või leida ekspertnõu.

Ettevõtte arenguprogramm koosneb kolmest etapist:

 1. Ettevõtte hetkeolukorra ja arenguvajaduste kaardistamine (kestus 1-2 nädalat)
 2. Arenguplaani ettevalmistus ja koostamine (kestus kuni 6 kuud)
 3. Arenguplaani elluviimine (kestus kuni 3 aastat)

Allpool on toodud programmi kolm etappi koos selgitustega.


Osalemine

Ambitsioonikad ja heade kasvuväljavaadetega ettevõtted, kelle arenguplaani oleme heaks kiitnud, saavad taotleda rahalist toetust ettevõtte arenguplaani elluviimiseks. Enne aga tuleb läbida esmased etapid.

Kui ettevõte vastab programmi tingimustele, siis


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee


 

Ettevõtte arenguprogramm koosneb kolmest etapist:

 • 1. etapp – ettevõtte hetkeolukorra ja arenguvajaduste kaardistamine

  Ambitsioonikuse ja kasvueelduste väljaselgitamiseks viib ettevõte koos EASi personaalse kliendihalduriga läbi ettevõtte tänase seisu kaardistamise.

  Kaardistuse käigus küsime, kuhu ettevõte soovib jõuda, milline on omanike tahe ning kui selgelt on eesmärgid arusaadavad juhtidele ja töötajatele. Vaatame üle ettevõtte erinevad protsessid: tootmise, arendustegevuse, müügi, finantsid, personalikorralduse jne.

  Etapi lõpus koostab ettevõtja koos kliendihalduriga kirjaliku raporti (memo), mis annab ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast. Ühiselt otsustatakse, kas ettevõte on valmis liikuma edasi arenguplaani koostamise etappi või on ettevõttel kõigepealt asjakohasem osaleda meie muudes programmides.

 • 2. etapp – arenguplaani ettevalmistus ja väljatöötamine

  Ettevõte, kes on edukalt läbinud esimese etapi, liigub edasi arenguplaani koostamise etappi. Selles etapis võimaldatakse talle arenguplaani koostamiseks vajalikke EASi poolt pakutavaid koolitusi ning nõustamist. Samuti on ettevõttel võimalik kasutada erinevaid valdkonnaspetsiifilisi diagnostikaid.

  Selle etapi lõpus valmib ettevõtte mitmeaastane arenguplaan, mis on eelduseks järgmisse etappi jõudmiseks. Arenguplaanis on kirjas ettevõtte strateegiline eesmärk, tegevuste kirjeldus koos oodatavate tulemustega, tegevuste eelarved ja rahastamisallikad, tähtajad ning loogilised seosed erinevate tegevuste vahel.

  EAS lähtub arenguplaani heakskiitmisel järgmistest asjaoludest:

  • Kas arenguplaan annab veendumuse, et ettevõtet saavutab seatud eesmärgid?
  • Kas arenguplaan on terviklik ja täielik (midagi olulist ei ole puudu või läbi mõtlemata)?
  • Kas arenguplaan on realistlik ja ettevõtja jaoks praktiliselt teostatav?
  • Kas arenguplaanis on võetud arvesse kaardistuse ja diagnostika soovitusi?
  • Kas arenguplaani tegevused võimaldavad saavutada seatud eesmärke parimal võimalikul moel?
 • 3. etapp – arenguplaani elluviimine

  Ettevõtted, kelle arenguplaan on programmi 2. etapi lõpuks EASi poolt heaks kiidetud, saavad esitada taotlusi toetuse saamiseks arenguplaani elluviimiseks programmi 3. etapis.

  Ettevõte viib oma arenguplaani ellu etapiviisiliselt. Igal etapil on eraldiseisvad eesmärgid ja tulemused. Enne uue etapi algust hinnatakse eelmise etapi edukust ja vajadusel arenguplaani korrigeeritakse. EASi kliendihaldur jälgib arenguplaani elluviimist, vajadusel vahendab ettevõttele lisaekspertiisi või kontakte ning nõustab jooksvates küsimustes.

  • Maksimaalne toetussumma ühe ettevõte kohta on 500 000 eurot
  • Toetust saab kasutada:
   • personali arendamiseks, sh uute talentide palkamiseks
   • protsesside arendamiseks
   • müügi- ja turundustegevuse arendamiseks
   • uue või olemasoleva toote/teenuse arendamiseks
   • uue toote valmistamiseks vajaminevate seadmete ostmiseks (kuni 200 000 eurot)
  • Väikeettevõtted saavad toetust 45% projekti maksumustest
  • Keskmised ettevõtted saavad toetust 35% projekti maksumusest
  • Suurettevõtted saavad toetust 25% projekti maksumusest
  • Hindamismetoodika
  • Ettevõtluse ja innovatsioonivaldkonna hindamiskomisjon
  • Tutvu toetuse andmise tingimustega
  • Ettevõtte arenguplaani soovituslik vorm
  • Kontserniskeem

  Teenuse/kauba hankimise korraldamisel on mittehankekohustuslaste puhul oluline:

  • toetusraha säästlik kasutamine
  • kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete, võrdne kohtlemine ehk pakkujatele ühesuguse lähteülesande/pakkumiskutse esitamine
  • ostmisel olemasoleva konkurentsi kasutamine, konkurentsi edendamine, sh. vajadusel hinnapakkumiste küsimine väljastpoolt Eestit
  • hinnapakkumiste küsimise ja saamise dokumentatsiooni säilitamine ajaliselt loogilises järjestuses ehk hankimine läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt

  Lisaks saab ettevõte arenguplaani elluviimiseks kasutada:

  • teisi EASi teenuseid, näiteks koolitusi, info- ja nõustamisteenuseid, ekspordinõunike abi välisturgudel, välismessidel osalemist jne
  • KiK-i, KredExi, Archimedese ja teiste riiklike agentuuride toetusi ja teenuseid, näiteks:
   • KiK-i energia- ja ressursisäästu investeeringutoetust
   • KredExi laenu- ja garantiitooteid
   • Archimedese rakendusuuringute toetust
  • omavahendeid
  • eraturu rahastamisvõimalusi
X