fbpx

Päringutele vastamine

Sihtgrupp: Hiina turust huvitatud eksportöörid.

Päringutele vastamise teenus on EAS-i poolt pakutav konsultatsiooniteenus, mis aitab Hiina turust huvitatud eksportööridel saada esmast infot vastava sihtturu kohta ning soovitusi edasisteks sammudeks.

Tänu maksuvõimelise tarbijaskonna suurenemisele Hiinas kasvab ka Eestis tootvate ja teenuseid pakkuvate ettevõtete huvi Hiina turu vastu. Kuidas aga sellele tundmatule ja keerulisele turule läheneda, tekitab ettevõtjate seas tihti nõutust. Teenuse eesmärgiks on abistada Eesti eksportööre esmase info hankimisel ja nõustada neid vajalike ettevalmistuste tegemisel.
Euroopa Regionaalarengu Fond

EesmärkKonsultatsiooniteenuse raames aitame leida vastuseid küsimustele ja nõustame lühidalt järgnevates valdkondades:

  • sektoripõhine taustainformatsioon,
  • toote või teenuse sobivus,
  • riskid ja võimalused turule sisenemisel,
  • vajalikud ettevalmistused.

Tingimused

EAS-i eksporditeenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Eesti eksportööridele on konsultatsiooniteenus (kuni 2h) tasuta. Päringud palume saata e-posti aadressile info@eas.ee märkega „Eksport Hiina”.

Kai Kreos
627 9703
kai.kreos@eas.ee

X