Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügi kanalite kaudu

Sihtgrupp: Eksportiv või ekspordiga alustav ettevõte

Esmakordselt on Eesti ettevõtjatel võimalus kasvada tõeliselt tugevaks eksportijaks online ekspordiprogrammi kaudu. Programm „Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügikanalite kaudu“ koosneb veebiseminaridest ja -konsultatsioonidest, kus konsultandid ja turueksperdid jagavad pandeemia tõttu muutunud turusituatsioonist lähtuvat lähenemist. Keskendutakse Soome, Rootsi, Norra ja Saksamaa turgudele.

Programm annab ettevõtjale:

 • ainulaadse võimaluse õppida tipptasemel väliskoolitajatelt, kes ise mainitud turgudel edukalt tegutsevad ehk saada igakülgset nõustamist just endale vajaliku sihtturu eksperdilt;

 • süsteemse raamistiku tegevustest ja ettevalmistustest, mida uutele turgudele minek kaasa toob, pannes rõhku just täna nii oluliste digitaalsete müügikanalite arendamisele ja rakendamisele;

 • võimaluse alustada läbirääkimisi potentsiaalsete partneritega sihtturul - programm sisaldab individuaalseid virtuaalseid kliendikohtumisi;

 • teadmised ja oskused sisenemaks kiiremini ja efektiivsemalt uutele välisturgudele.


Programmi aitab ellu viia Marketingi Instituut.

Kandideerimine on lõppenud.

Ekspordiprogrammi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Programmi sisu ja ülesehitus

Ekspordiprogramm koosneb veebiseminaridest, -konsultatsioonidest ning virtuaalsetest kliendikohtumistest.

Konsultantide/koolitajate ja turuekspertide tiim koosneb oma ala ekspertidest, kellel on varasem koostöökogemus sarnastes projektides. Nende inimeste puhul saame olla kindlad, et nad suudavad täita neile pandud suuri ootusi.

Programm:

Sissejuhatus programmi – Anu-Mall Naarits, Marketingi Instituut – 14.04.

1. moodul Ekspordituru valikkoolitaja Jean Sutton (GBR)
Veebiseminar „Ekspordituru valik ja metoodikad“ – 21.04
Osalejad saavad teadmised, kuidas hinnata oma tootest lähtuvalt erinevate turgude riske ja
võimalusi. Samuti õpitakse missugused on uuele turule sisenemise tegevused ja kuidas nende
maksumust leida. Selle mooduli läbinuna oskavad osalejad teha läbimõeldud valikuid uute
potentsiaaliga turgude osas. Mooduli tulemusena on osaleja õppinud hindama, missugused on tema poolt valitud turule sisenemise peamised riskid ning on koostanud valitud turule sisenemise plaani ja ligikaudse eelarve.

2. moodul Turu-uuringud – koolitaja Jean Sutton (GBR)
Veebiseminar „Turu ja kliendi vajaduste uuring ning analüüs“28.04
Selle mooduli eesmärk on anda osalejatele teadmised, kuidas saada teada, mis on potentsiaalsete
klientide vajadused, samuti õpetada oma valitud sihtturu olulisemate veebiinfokanalite
kasutamiseks vajalikke oskusi ja tekitada huvi nende kasutamise vastu. Osalejad annavad nn long
listi koostamiseks sisendi, mis arvestab ettevõtte tugevusi ja nõrkusi.

Veebiseminarile järgneb veebikonsultatsioon: Tagasiside turu analüüsile ja/või ekspordituru valikule.

3. moodul Turule sisenemise strateegiad – koolitaja Bjørn Hembre (NOR)
Veebiseminar 1  „Positsioneerimine sihtturul“ – 12.05
Veebiseminar 2 „Müügikanali valik“ – 19.05
Selles moodulis sõnastame kõige väärtuslikuma kliendi profiili ja anname teadmised, kuidas
positsioneerida oma ettevõte uuel turul ning kuidas luua uuel turul oleva kliendi jaoks sobivat
väärtuspakkumist. Selgitame, kuidas valida müügikanalid õige kliendini jõudmiseks ja kuidas leida tänases muutustele avatud tarneahelas uusi võimalusi müügiks. Mooduli tulemusena on osalejad saanud aru müügikanalite eripärast valitud turul ning mõistnud erinevate kanalite kasumlikkust ja selle mõju oma ekspordiplaanile.

Veebiseminaridele järgneb turupõhine veebikonsultatsioon: valitud turu (Soome, Rootsi, Norra või Saksamaa) põhine tagasiside ettevõtte sisenemisstrateegiale sihtturu konsultantidelt.

4. moodul Ekspordikuvand – koolitaja Steve Rawling (GBR)
Veebiseminar „Ekspordikuvandi loomine ja storytelling virtuaalsete kanalite kaudu“ – 08.06
Selles moodulis saab osaleja inspiratsiooni ning vajalikud tööriistad ettevõtte kuvandi loomiseks,
ettevõtte loo rääkimiseks ning sisu loomiseks oma veebilehel jms kanalites. Anname osalejatele
teadmised, mis on ekspordikuvand ja kuidas seda luua läbi erinevate lugude rääkimise.

Veebiseminarile järgneb veebikonsultatsioon: tagasiside ettevõtte loo ülesehitusele ja esitlusele.

5. moodul Müük digitaalsete kanalite kaudu – koolitaja Artem Daniliants (FIN)
Vebinar 1 „Ettevõtte koduleht“ – toimumisaeg 18.08
Vebinar 2 „Ettevõtte e-pood“ – toimumisaeg 25.08
Selles moodulis anname teadmised, kuidas kodulehte muuta klientidele atraktiivseks ja leitavaks
ning kuidas kodulehte seadistada nii, et see hakkaks ettevõtte eest tööle ja viiks kindla müügini.
Jagame praktilisi näiteid headest ja halbadest kodulehtedest. Osalejad tõlgendavad oma kodulehtede hindamise tulemusi ning mõistavad, missugused peamised kohad vajavad arendamist. Räägime, kuidas muuta e-poodi atraktiivseks müügiinstrumendiks, toome praktilisi näiteid headest ja halbadest e-poodidest. Osalejad saavad aimu sellest, kas neil tasub arendada oma e-poodi, kasutada olemasolevad e-poode turul või teha mõlemat.

Veebiseminarile järgneb 1 veebikonsultatsioon ja 1 turupõhine veebikonsultatsioon. Veebikonsultatsioonil saadakse tehniline tagasiside ettevõtte kodulehele ja/või e-poele.
Turupõhisel veebikonsultatsioonil nõustatakse ettevõtet valitud turul digitaalsete müügikanalite valikul turueksperdi poolt.

6. moodul Läbirääkimised – koolitaja Uwe Sponholtz (GER)
Vebinar „Läbirääkimiste alused ja läbirääkimine virtuaalsetes tingimustes“ – 15.09
Osalejad õpivad, kuidas klienti kuulata ja kuidas läbirääkimiste käigus infot koguda, millised on huvi tekitamise võimalused virtuaalses keskkonnas ning kuidas luua köitev veebikontakt. Samuti saadakse teada, milline on läbirääkimiste struktuur ja pidepunktid ning selleks ettevalmistus.
Anname osalejatele teadmised, kuidas virtuaalsetes tingimustes läbirääkimisi edukalt läbi viia ning oskused läbirääkimisi ette valmistada.

Veebiseminarile järgneb veebikonsultatsioonist ja turuspetsiifilisest veebikonsultatsioonist kombineeritud veebikonsultatsioon: tagasiside ettevõttele läbirääkimistehnikatele. Ettevalmistus turupõhisteks läbirääkimisteks. Kõik konsultatsioonide kuupäevad lepitakse kokku programmi kinnitatud osalejatega eraldi.

Veebiseminaridele ja konsultatsioonide jätkuks toimub igal ettevõttel ettevalmistav konsultatsioon, kus valmistutakse kliendikohtumisteks ning tutvutakse potentsiaalsete klientide taustaga.
Ekspordiprogramm lõppeb kahe virtuaalse kliendikohtumisega.

Tingimused

Ekspordiprogrammi ootame osalema Eesti ettevõtete ekspordijuhte ning teisi ekspordimüügiga tegelevaid töötajad, kelle:

 • töö sisuks on muuhulgas ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügipartneritega suhtlemine;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • motivatsioon ja valmisolek enda ja ettevõtte arendamiseks;
 • kandideerimisel on osaleja esitanud osalemissoovi põhjenduse.

Lävend osaleda soovivale ettevõttele:

 • viimase majandusaasta ekspordikäive vähemalt 100 000 eurot või kogukäive vähemalt 300 000 eurot.
 • või on ettevõttel innovaatiline toode, mida soovitakse eksportima hakata.
  Siia alla kuuluvad tegutsevad ja selgelt kasvule orienteeritud ettevõtted, kes näevad innovatsioonis võimalust ning soovivad selgelt enda võimalused koostöös valdkonna ekspertidega kaardistada ja ellu viia. Ekspordiprogrammis mõistetakse innovaatilise toote all ettevõtte poolt välja töötatud ja turule toodud uut või oluliselt täiustatud toodet/teenust/tootmisprotsessi.

Ettevõtete ja osalejate kinnitamisel võetakse arvesse kriteeriumid:

 • täidetud on lävendi nõuded nii ettevõttele kui ka osalejale;
 • olemas on motivatsioon, selged eesmärgid ja põhjendus ekspordiprogrammis osalemiseks;
 • olemas nõusolek katta osalustasu.

Ekspordiprogrammis ei saa osaleda:

 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted.

Osalemine

Osalustasu ekspordiprogrammis osalemise eest on 300 eurot ettevõtte kohta (lisandub käibemaks). Osalustasu katab kuni kahe töötaja, kelle töökoht on otseselt ekspordi arendamisega seotud ja kes läbivad programmi täies mahus, osalemise ekspordiprogrammis.

Täpsemad tingimused:

 • Ühest ettevõttest võib ekspordiprogrammis osaleda kuni 2 töötajat, kelle töökoht on otseselt ekspordi arendamisega seotud ning kes peavad läbima ekspordiprogrammi täies mahus. Täies mahus ekspordiprogrammi läbimine annab ettevõttele võimaluse luua süsteemne lähenemine uutele välisturgudele sisenemiseks või seal laienemiseks.
 • Lisaks võib ettevõtte eelneval kokkuleppel ning kirjalikult eelregistreerumisel tasuta kaasata ekspordiprogrammi moodulitesse osaliselt teisi ettevõtte töötajaid (erinevate valdkondade spetsialiste, maksimaalselt 5 sama ettevõtte töötajat).
 • Osalejad tasuvad osalustasu otse Marketingi Instituudile.
 • Osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt
 • Igale osalevale ettevõttele arvestatakse VTA summa maksimaalselt 16 880 eurot, mis kantakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse. Esialgu summa broneeritakse ning pärast teenuse lõppu VTA summa korrigeeritakse vastavalt tegelikele kuludele.
 • Ekspordiprogrammi kinnitatud ettevõtte kohta arvestatud VTA ja osalustasu ei kuulu ekspordiprogrammi pooleli jätmisel tagastamisele.

Kandideerimine on lõppenud.

 

Kontakt ja lisainformatsioon:

Anneli Arm, projektijuht
rahvusvaheline müük
anneli.arm@eas.ee

X