Digitoetus

Sihtgrupp: Töötleva tööstuse ja mäetööstuse ettevõtjad

Digitoetuse abil soovime julgustada tööstusettevõtjaid investeerima digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu ning automatiseerimisse.

Toetuse taotlemine on lõppenud.
Taotlusi sai esitada kuni 17.10.2019 kell 16:00.
Lisainfo.

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: E-toetus (struktuurifondid.ee))

Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (E-toetus (struktuurifondid.ee)).

Videojuhise e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks leiad siit.

 

Maksimaalne toetus 200 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 10-50%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

3 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne taotluse esitamist soovitame ettevõtjal läbida eelnõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang.

Nõustamise kokkuleppimiseks kontakteeruge palun oma kliendihalduriga või  info@eas.ee.

Soovitame tutvuda ettevõtja digitoetuse määruse tingimuste ja taotluste valikumetoodikaga.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

 • ettevõte on Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
 • ettevõtte põhitegevus kuulub töötleva tööstuse või mäetööstuse valdkonda (va. kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102));
 • ettevõtte kahe viimase majandusaasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Projekti elluviimise periood on kuni 18 kuud, hilisem projekti perioodi lõppkuupäeva saab olla 31.12.2020.

Kui ettevõtja on saanud digitoetust, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama oma veebilehel, kasutades selleks EASi ja MKMi kaksiklogo ning tuues välja projekti nime ja eesmärgi.

Toetatavad tegevused

 • digitaalsete tehnoloogiate, robotite ning automatiseerimiseks vajaliku koolituse korraldamine oma töötajatele;
 • automatiseerimiseks vajaliku immateriaalse ja materiaalse põhivara, digitaalsete tehnoloogiate, robotite ostmine, arendamine ja juurutamine taotleja tarneahelas;
 • ettevõtja tervikliku ressursiplaanimise tarkvara arendamine;
 • tootmistegevuse süsteemi arendamine ja integreerimine;
 • digitaalsete tehnoloogiatega seotud tarkvara litsentsi omandamine ja rakendamine;
 • tootmisseadmete ühendamine omavahel ning võrku;
 • tootmisseadmete ja tarkvarade ühendamine klientide ja tarnijatega;
 • pilvetehnoloogiate kasutuselevõtt;
 • ennetava hoolduse süsteemide väljaarendamine;
 • andmeanalüüsi ja masinõppesüsteemide väljaehitamine;
 • koostöörobotite soetamine ja integreerimine ressursiplaanimise ja tootmistegevuse süsteemiga;
 • tarkvararobotite kasutuselevõtt ja integreerimine äriprotsessidesse;
 • virtuaal- ja liitreaalsuse lahenduste integreerimine äriprotsessidesse;
 • kolmemõõtmelise prototüüpimise väljaehitamine;
 • sensoorika integreerimine äriprotsessidesse;
 • küberturvalisuse ja andmekaitse süsteemide kasutuselevõtt;
 • andmete visualiseerimise kasutuselevõtt;
 • tarneahela protsesside planeerimise ja materjalivoogude prognoosimise lahenduste väljatöötamine ja juurutamine

Abikõlblikud kulud (peavad olema otseselt seotud toetatavate tegevustega):

 • materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud investeeringud;
 • litsentside soetamise kulud;
 • koolituse läbiviija tasu;
 • projektiga seotud nõustamisteenuste kulud;
 • koolitusprojektiga seotud nõustamisteenuste kulud;
 • otseselt projektiga seotud töötajate töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed.

Toetust saab taotleda nii VTA (vähese tähtsusega abi) kui ka GE (grupierandi) määruse reeglite alusel. Sõltuvalt ettevõtte suurusest ja VTA jäägi olemasolust (kontrolli SIIN), saab ettevõte kaaluda, millist abiliiki kasutada.

Vaata täpsemalt abiliikide jaotust ja toetuse võimalike protsente SIIN.

 

 


Taotlemine

Enne taotluse esitamist on vajalik teha ettevõttes digidiagnostika, selleks tutvuge digidiagnostika metoodika ja  HEA TAVAGA  (lisaks täidetav teekaart).

Digidiagnostika tegemiseks võib kasutada digidiagnostika toetust, lisainfo leiate SIIT.

EAS lõpetas digitoetuse taotluste vastuvõtmise 17.10 kell 16:00, kuna ettevõtjate huvi on olnud väga suur ning digitoetusele IKT arenguprogrammist ette nähtud 3 miljonit eurot on taotlustega kaetud. Lisainfo.


Kontakt:

Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

Toetus, nõustamine:
Kristiina Niilits
Toetuse spetsialist
Toetuste keskus
Telefon +372 7386 009
Kristiina.Niilits@eas.ee

Taotlemisel vajaminevad dokumendid:

 • Taotlusvorm (näidis);
 • Teekaart EASi vormil (digidiagnostika tulem).
 • Taotluse lisa, eelarve abitabel (EASi vormil).
 • Ettevõtte finantsaruanded taotlemisele eelneva majandusaasta kohta (kui andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist);
 • Jooksva aasta viimase kvartali kasumiaruanne ja bilanss;
 • Kontserni liikmete skeem EASi vormil tuleb esitada, kui kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal.

 


Hindamine

Taotlusi hindab EAS-i ettevõtluskonsultant, kes kaasab hindamisse vajadusel sõltumatuid eksperte.

Taotlusi toetusega üle 20 000 euro hinnatakse hindamiskomisjonis.

Menetlusaeg koos hindamisega on kuni 30 tööpäeva.

Valikumetoodika.

 

Aruandlus

 • Projekti vahearuanded (näidis) tuleb esitada vähemalt 1 kord, minimaalne aruandlusperiood on 3 kuud.
 • Projekti lõpparuanne (näidis) tuleb esitada kahe kuu jooksul peale projekti lõppemist.
 • Aruanded esitatakse E-toetuse kaudu.
X