Digitaliseerimise teekaardi toetus

Avatud Sihtgrupp: ettevõtja, kes on tunneb vajadust tegeleda oma ettevõtte digitaliseerimisega

Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Digitaliseerimise teekaart sisaldab ka järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.

Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele digitaalse tehnoloogia, tarkvaralise või automatiseerimisalase lahenduse.

Digitaalsetel tehnoloogiatel põhinevad rakendused on robootika, küberfüüsilised süsteemid ehk tööstuslik asjade internet, pilvandmetöötlus ja kõrgjõudlusega andmetöötlus,  suurandmed ja analüütika, asjade internet, tehisintellekt, küberturvalisus, simulatsioon ja digitaalsed kaksikud, virtuaalsus ja liitreaalsus,  kihtlisandustootmine, 5G.

 

 

Maksimaalne toetus 15 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50-70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

1,5 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda digitaliseerimise teekaardi toetuse määrusega (siin). Translation.

 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud äriühing (väike-, keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja).
 • Toetust saab taotleda ettevõte, kes ei ole varem saanud digidiagnostika toetust.
 • Toetus on küll suunatud laiale  ettevõtjate ringile, ent see ei laiene valdkondadele, mis on ära toodud meetme määruse §1 lõikes 10.
 • Taotluse esitamisele eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu vastavalt äriregistrile esitatud majandusaasta aruandele peab põhitegevusalal olema Eestis vähemalt 200 000 eurot.
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi (koos käesoleva meetme raames taotletava toetusega) üle 200 000 euro.
 • Taotleja peab olema teinud tagasimaksmisele kuulunud makseid nõutud summas.
 • Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes (riigiabina grupi erandit kasutades).
 • Maksu- või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või peab see olema ajatatud ja ajatatud maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt.
 • Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
 • Projekti kestus on 6 kuud.
 • Juhime tähelepanu, et samaaegselt mõnest teisest toetusmeetmest (nt. arenguplaani toetusmeetmest) samadele tegevustele ei saa toetust taotleda!

Toetatavad tegevused

Toetatav tegevus on digitaliseerimise teekaardi koostamine.

Digitaliseerimise teekaart peab sisaldama kõiki järgnevaid tegevusi:

 1. ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist
 2. hinnangut, milliseid tarneahela ning tootmise või teenuse osutamise protsessi kitsakohti saab lahendada digitaliseerimise abil;
 3. hinnangut punktis kitsaskohtade lahendamise prioriteetsusele, lahenduste maksumusele, tasuvusajale ja mõjule ettevõtja ärimudelile ning majandustulemustele;
 4. lahenduste elluviimise kolme aasta tegevuskava.

Toetusese abiliikideks on võimalik kasutada grupi erand abiliike ja vähese tähtsusega abi.

Tegevus Toetuse % Abiliik Ettevõte liik
Digitaliseerimise teekaardi teostamine 50% grupi erand artikkel 18 väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte
Digitaliseerimise teekaardi teostamine 50% vähese tähtsusega abi väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte, suurettevõte
Digitaliseerimise teekaardi teostamine 70% vähese tähtsusega abi väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte, suurettevõte – ettevõtte registreerimise aadress on väljaspool Tallinna või Tartu linna

Soovitame kasutada võimalusel grupi erand artikkel 18 toetuse abiliigina.

 

 


Taotlemine

Enne taotluse esitamist on kohustuslik tutvuda digitaliseerimise teekaardi HEA TAVAGA  ning küsida HINNAPAKKUMISED digitaliseerimise teekaarti pakkuvatelt ettevõtetelt.

Digitaliseerimise teekaardi heas tavas kirjeldatakse detailselt toetuse põhimõtteid, toetuse taotlemist ja digitaliseerimise teekaardi läbiviimise protsessi ning metoodikat. Hea tava järgimine on eelduseks edukaks digitaliseerimise teekaardi läbiviimiseks ja tingimustele vastava raporti koostamiseks.


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 


Hindamine

Toimub projektide vastavushindamine (hinnatakse projekte, mis on toetuse andmise eesmärgile ja tulemusele suunatud) ning vastavad järgmistele nõuetele:

 1. taotlus vastab määruses kehtestatud nõuetele;
 2. taotleja vastab määruses kehtestatud nõuetele

 

Aruandlus

Projekti lõpparuanne (näidis) tuleb esitada e-Toetuse keskkonna kaudu.

Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Kui EAS kiidab valminud töö heaks, siis makstakse toetus välja kindlasummalise makse alusel.

 

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Hinnapakkumiste küsimine

  • Hinnapakkumise küsib digitaliseerimise teekaarti sooviv ettevõte digitaliseerimise teekaarti pakkuvalt ettevõttelt, vt .ka teenuse osutaja pädevuse nõudeid (Hea tava)
  • Digitaliseerimise teekaarti pakkuv ettevõte esitab hinnapakkumise, milles peavad olema ära näidatud vähemalt teenuse pakkuja kompetentsid, referentsid, teenuse teostamise ajakava ja maht ning hind.
  • Taotlemisel tuleb esitada 3 võrreldavat hinnapakkumist.
 • Taotluse esitamine EASile

  • Digitaliseerimise teekaarti sooviv ettevõte pöördub EASi poole taotlusega (näidis-juhend) toetuse saamiseks digitaliseerimise teekaardi läbiviimiseks.
  • Taotlus esitatakse E-toetus (struktuurifondid.ee) keskkonna kaudu.
  • Taotlusega esitatakse lisaks muule nõutud infole ka saadud hinnapakkumised.
 • EAS menetleb taotlust

  • EAS teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse.
  • Toetus on kuni 50%-70% digitaliseerimise teekaardi  maksumuse hinnast.
  • Toetuseks on võimalik kasutada grupi erandi alusel antava abina või vähese tähtsusega abina.
  Tegevus Toetuse % Abiliik Ettevõte liik
  Digitaliseerimise teekaardi teostamine 50% grupi erand artikkel 18 väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte
  Digitaliseerimise teekaardi teostamine 50% vähese tähtsusega abi väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte, suurettevõte
  Digitaliseerimise teekaardi teostamine 70% vähese tähtsusega abi väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte, suurettevõte – ettevõtte registreerimise aadress on väljaspool Tallinna või Tartu linna
  • Soovitame ettevõttetel kasutada grupi erand artikkel 18 võimalusi.
 • Digitaliseerimise teekaardi läbiviimine

  • Digitaliseerimise teekaardi läbiviimine on ettevõtte ja digitaliseerimise teekaardi tegija kahepoolne tegevus.
  • Digitaliseerimise teekaart peab olema läbiviidud projekti abikõlblikkuse perioodil, st kuni 6 kuu jooksul alates projekti algusest.
  • Projekti tegevustega ei tohi alustada enne taotluse esitamist ja projekti alguskuupäeva.
 • Valminud digitaliseerimise teekaardi esitamine EASile

  • Ettevõte esitab EASile lõpparuande (näidis-valmimisel) ning  ettevõtte ja digitaliseerimise teekaardi läbiviija poolt valminud raporti
  • EAS hindab valminud digitaliseerimise teekaarti ning selle vastavust toetuse andmise tingimustele (vt ka toetatavate tegevuste all toodud teemasid, mida digitaliseerimise teekaardi peab käsitlema ning hea tava juhiseid) kaasates vajadusel eksperte. Kvaliteetse ja nõuetele vastava raporti esitamise ja hindamise järgselt maksab EAS toetuse välja.
  • Kulud digitaliseerimise teekaardi tegevused peavad olema tasutud pangaülekande teel.
  • Toetus makstakse välja lihtsustatud kuluhüvitamise viisi kasutades (kindlasummaline makse).
  • Juhul kui valminud digitaliseerimise teekaart osutub ebakvaliteetseks, on EASil õigus toetuse väljamaksest keelduda.
 • Ettekanded

  MKM ettekanne

  EAS ettekanne

  DIMUSA Tutvustus (Tõnis Raamets)

  Digital (Wolfgang Gerstlberger)

  3D-printimine-Geithy-Sepp

  Esitlus (Kristo Vaher)

X