Digitaliseerimise meistriklass

Avatud Sihtgrupp: tööstusettevõtted (soovitavalt vähemalt 3 aastat tegutsenud), kes soovivad optimeerida oma ettevõtte protsesse ning kellel on selleks ambitsiooni, ideid ja ressursse.

Digitaliseerimise meistriklass aitab tuvastada oma ettevõttes protsessid, mille digitaliseerimine avaldab kõige enam mõju ettevõtte konkurentsivõimele. 3-kuulise programmi tulemusena koostate tippkoolitajate ja personaalse mentori abiga kõige kriitilisema protsessi digitaliseerimise plaani, valite välja sobivaima digilahenduse ning teete esimesed sammud selle juurutamiseks. Saadud teadmisi ja kogemusi saate kasutada edaspidi järgmiste digitaliseerimise projektide edukaks elluviimiseks ja riskide maandamiseks – oskate teha õigeid IT-lahenduste valikuid ning edukalt juhtida digitaliseerimise protsessi.

Digitaliseerimise meistriklass on terviklik programm, mis koosneb avapäevast, töötubadest, mentori ja ettevõtte koostööst, ettevõtete individuaalsest tööst ning järelüritusest. Programmis saavad meeskonnad (2-3 liiget) lisaks lühikoolitustele tegeleda oma ettevõttest lähtuvate kaasuste lahendamisega ehk teooria on kombineeritud praktikaga.

Meistriklassi eesmärk on koostöös mentoriga koostada ettevõtte protsessi(de) optimeerimise tegevuskava ja võimalusel alustada selle elluviimistegevustega.

Programmi teostavad suurte kogemustega koolitajad (Aleksandr Miina, Lauri Antalainen, Juhan Pukk, Roger Allas) ja mentorid, vt SIIT . Samuti on töötubadel kaasatud edukad praktikutest ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi protsesside digitaliseerimisest.

Digitaliseerimise meistriklass jagab programmi silmapaistvaimate läbijate vahel 10 000€ suuruse auhinnafondi, mis on ettenähtud tegevuskava ellu viimiseks ettevõttele, kes läbib programmi kõige edukamalt.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Digitaliseerimise meistriklassi ellu viimisel on BDA Consulting OÜ, Lean OÜ, Flowit Estonia OÜ ja Digiwise OÜ.

Digitaliseerimise meistriklassi projektijuht on BDA Consulting OÜ: digi@bda.ee
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Programmi sisu ja ülesehitus

Digitaliseerimise meistriklass kestab 3 kuud ning koosneb järgmistest etappidest:

Avapäev ja tutvumine mentoritega

  • programmi tutvustamine, mentorite ja ettevõtete lühitutvustesed, digitaliseerimise põhimõisted ja trendid, mentorite ja ettevõtete kiirkohtumised, osalejatevaheline võrgustumine.

Nelja töötoa teemad

  • Organisatsiooni äri- ja IT arhitektuur, andmete juhtimine – organisatsiooni äri- ja IT arhitektuuri olemus ja nende omavaheline seos; mõlema arhitektuuri keerukuse mõõt ja nende seos juhtimise kuludega; protsesside modelleerimise metodoloogia kui äri- ja IT-arhitektuuri defineerimise meetodina; digitaliseerimise ja/või automatiseerimise seisukohast tähtsad infoturbe aspektid.
  • Tootmisprotsesside/Äri- ja tugiprotsesside tõhustamine ja digitaliseerimine – protsesside modelleerimise metodoloogia praktiseerimise jätkamine, mille käigus vaadeldakse protsesside detailsemat modelleerimist protsesside ebatõhusate sammude määramise meetodiga; erinevad lähenemisviisid protsesside tõhustamise realiseerimiseks; pideva parendamise süsteemi ülesehitamise vajadus protsesside digitaliseerimise ja/või automatiseerimise seisukohast; andmekorje ja -töötluse tähtsaimad aspektid, mis võimaldavad edukalt protsesside digitaliseerimist ja/või automatiseerimist läbi viia.
  • Tootmisprotsesside/Äri- ja tugiprotsesside digitaliseerimine – protsesside modelleerimise metodoloogia praktiseerimise jätkamine, mille käigus vaadeldakse protsesside veelgi detailsemat modelleerimist kasutades protsesside informatsiooni ja andmete liikumise määramise meetodit; erinevad lähenemisviisid digitaliseerimise tehnilise ülesande koostamiseks ja teenuse pakkuja valikuks; digitaliseerimise ja/või automatiseerimise projekti läbiviimise tähtsaimad aspektid; uue digitaliseeritud ja/või automatiseeritud protsessi modelleerimine.
  • Muudatuste juhtimine – muudatuste juhtimisega seonduvad aspektid; digitaliseerimisprojektide elluviimise tulemuste eesmärgistamine (KPI-de seadmine), mõõdikute seadmine ja jälgimissüsteemi rakendamine; projektide elluviimise tasuvuse analüüs.

Veebiseminarid ja ettevõtte külastus

  • 1-2 virtuaalkoolitust osalejate soovitud teemal ja järelürituse ettekande, slaidide ja esitluse koostamine. Ettevõtte külastuse eesmärgiks on tutvuda ettevõttes vahetult kohapeal digitaliseerimise ja protsesside optimeerimise tulemustega. Külastusel osalemine on vabatahtlik.

Iseseisev töö koostöös mentoriga

  • iga koolituspäeva lõpus antakse iseseisva töö ülesanded, mis eelduslikult vajavad ka mentoriga kohtumist. Mentori roll on toetada ettevõtet nii iseseisvate tööde teostamisel kui ka muude eesmärki täitvate tegevuste teostamisel. Mentor juhendab, motiveerib ja mentordab oma meeskonda iseseisvalt tööd tegema.

Lõpuüritus

  • osalevad ettevõtted kaitsevad žürii ees oma tegevuskavasid ja piloote. Digitaliseerimise meistriklass jagab programmi silmapaistvaimate läbijate vahel 10 000€ suuruse auhinnafondi, mis on ettenähtud tegevuskava ellu viimiseks ettevõttele, kes läbib programmi kõige edukamalt!

Ajakava kevad 2022

Avapäev : 03.02.2022
I grupi koolituspäevad: 15.02.2022, 08.03.2022, 29.03.2022, 19.04.2022
II grupi koolituspäevad: 17.02.2022, 10.03.2022, 31.03.2022, 21.04.2022
Veebiseminarid ja ettevõtte külastus: 22.03.2022, 22.04.2022 ja 14.04.2022
Lõpuüritus: 03.05.2022

Korraldaja jätab õiguse komplekteerida grupid (kuni 10 ettevõtet grupis). Koolitused toimuvad Tallinnas ning nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Meistriklassi väärtus ettevõttele


Osalemine

Ettevõtte omaosalus Digitaliseerimise meistriklassis on 500€ (lisandub käibemaks). Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Euroopa Regionaalarengu Fond kompenseerib ca 95% programmi kuludest, sh mentorite töötasu.

VTA on ettevõtte kohta 9 145,80 eurot.

Teenuses osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Kandideerimine kevad 2022 meistriklassi gruppi on suletud.

Tingimused

Digitaliseerimise meistriklassis saab osaleda kuni 20 ettevõtet, kes jaotuvad kahte gruppi.

Meistriklassis osalev tööstusettevõte on:
• soovitavalt tegutsenud vähemalt 3 aastat;
• ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga;
• soovitatavalt eelnevalt viinud läbi auditi eesmärgiga kaardistada ettevõtte töökorralduse, automatiseerituse ja digitaliseerituse olukorda;
• soovitavalt ekspordikogemusega või planeerib eksporti.

Digitaliseerimise meistriklassis osaleb ühest ettevõttest 2-3 inimest, kellel on ettevõtte juhtimises oluline roll või, kes vastutab arendusprojektide, tarneahela ühe osa juhtimise eest.
Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

Küsi lisa meie partnerilt BDA Consulting OÜ-lt, kes viib läbi Digitaliseerimise meistriklassi: digi@bda.ee

X