Digidiagnostika

Sihtgrupp: ettevõtja, kelle põhitegevusala on töötlev tööstus või mäetööstus

Digidiagnostika toetuse taotluste vastuvõtmise lõpetas EAS 14.09, kell 16.00.

EAS avas 2018. aasta teises pooles digidiagnostika meetme, mille eesmärk on anda ettevõtetele terviklik ülevaade oma ettevõtte digitaliseerimise potentsiaalist, selle maksumusest ja võimalikust kasust. Tänaseks on EAS rahastanud 125 ettevõtte digidiagnostikaid, mahus ligi 1,25 miljonit eurot ning sellega on toetuse eelarve ammendunud ning toetus pannakse 14. septembril kell 16.00 ajutiselt pausile.

Avaneb uuenenud tingimustega digitaliseerimise teekaardi toetus. Näeme, et vajadus on ettevõtetel olemas ning seda peale tööstuse ka teistes sektorites, aga tasub meeles pidada, et uus digitaliseerimise teekaardi toetutus ei ole üks-ühele sama nagu oli digidianostika toetus.

____________________________________

Toetuse eesmärk on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist.

Maksimaalne toetuse summa oleneb ettevõtte toetuse taotlemisele eelneva majandusaasta müügitulust.

Kui ettevõtte eelmise aasta müügitulu (€) on järgnev:
200 000 - 1 miljon , siis toetus on 5 000
1 miljon - 5 miljonit, siis toetus on 10 000
üle 5 miljoni, siis toetus on 15 000
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

1,1 miljonit eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda digidiagnostika toetuse  määruse (siin) ja seletuskirjaga (siin).

 • Taotleja põhitegevusala on mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B) ja  tööstus (EMTAK jagu C), va. kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102).
 • Taotluse esitamisele eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu vastavalt äriregistrile esitatud majandusaasta aruandele peab põhitegevusalal olema Eestis vähemalt 200 000 eurot.
 • Maksu- või maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või peab see olema ajatatud ja ajatatud maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt.
 • Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
 • Taotleja omakapital peab vastama äriseadustikus kehtestatud nõuetele.

Toetatavad tegevused

Toetatav tegevus on digidiagnostika läbiviimine Eesti äriregistrsse registreeritud ettevõtte Eestis asuvas tegevuskohas.

Digidiagnostika peab sisaldama kõiki järgnevaid tegevusi:

 • ülevaadet kitsaskohtadest ettevõtja strateegilises juhtimises ja ärimudelis, tootmise planeerimise ning inimressursi, kvaliteedisüsteemi ja tootearenduse juhtimises, hankeprotsessis, tarneprotsessis, toote ning pooltoote ja tooraine tagastamise ning järelteeninduse protsessides;
 • hinnangut kitsakohtade lahendamise prioriteetsusele;
 • hinnangut kitsakohtade digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste maksumusele;
 • hinnangut kitsakohtade väljapakutud lahenduste tasuvusajale ja mõjule ettevõtja majandustulemustele.

Digidiagnostika peab olema koostatud eesti, inglise või vene keeles. Valminud töö tuleb esitada digidiagnostika läbiviija poolt digiallkirjastatult.

Toetuse saamisest teavitamine

 • Iga taotleja, kes on saanud  digidiagnostika toetust, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutades selleks  Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja EASi kaksiklogo (leitav siit), viidates projekti nimetusele ning eesmärgile.
 • Logo peab olema avaldatud toetuse saaja veebilehel ühe aasta jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse saamist.

Taotlemine

Enne taotluse esitamist on kohustuslik tutvuda digidiagnostika HEA TAVAGA ning küsida HINNAPAKKUMINE diagnostikat pakkuvalt ettevõttelt

Digidiagnostika heas tavas kirjeldatakse detailselt digidiagnostika toetuse põhimõtteid, toetuse taotlemist ja diagnostika läbiviimise protsessi ning metoodikat. Hea tava järgimine on eelduseks edukaks digidiagnostika läbiviimiseks ja tingimustele vastava raporti koostamiseks.

Enne digidiagnostika läbiviimist on vajalik ettevõttel endal läbi töötada enesehindamisküsimustik.

Digidiagnostika toetuse taotluste vastuvõtmise lõpetas EAS  14.09, kell 16.00.

EAS avas 2018. aasta teises pooles digidiagnostika meetme, mille eesmärk on anda ettevõtetele terviklik ülevaade oma ettevõtte digitaliseerimise potentsiaalist, selle maksumusest ja võimalikust kasust. Tänaseks on EAS rahastanud 125 ettevõtte digidiagnostikaid, mahus ligi 1,25 miljonit eurot ning sellega on toetuse eelarve ammendunud ning toetus pannakse 14. septembril kell 16.00 ajutiselt pausile.

 


Infokeskus, 627 9700, info@eas.ee


 

Taotlemise protsess ja dokumendid

 • Hinnapakkumise küsimine

  • Hinnapakkumise küsib diagnostikat sooviv ettevõte diagnostikat pakkuvalt ettevõttelt, vt .ka teenuse osutaja pädevuse nõudeid (Hea tava 3. peatükk)
  • Diagnostikat pakkuv ettevõte esitab hinnapakkumise, milles peavad olema ära näidatud vähemalt teenuse pakkuja kompetentsid, referentsid (3 eelnevat tööd), teenuse teostamise ajakava ja maht ning hind
 • Taotluse esitamine EASile

  • Diagnostikat sooviv ettevõte pöördub EASi poole taotlusega (näidis) toetuse saamiseks digidiagnostika läbiviimiseks
  • Taotlus esitatakse EASi e-teeninduses
  • Taotlusega esitatakse lisaks muule nõutud infole ka saadud hinnapakkumine
 • EAS menetleb taotlust

  • EAS teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse
  • Toetus on 70% diagnostika maksumuse hinnast
  • Toetuse maksimaalsed summad:
  Ettevõtte eelmise aasta müügitulu, € Toetuse maksimaalne suurus, €
  200 000 – 1 miljon 5 000
  1 miljon – 5 miljonit 10 000
  üle 5 miljoni 15 000
  • Nt. 1,5 miljonilise müügituluga ettevõte, kellele on esitatud hinnapakkumine maksumusega on 6000 eurot, on toetuse suurus 4200€ ja omaosalus on 1800€. Toetus makstakse välja hea tava kohaselt läbiviidud diagnostika ja koostatud raporti eest.
  • Toetus on ettevõtja jaoks vähese tähtsusega abi.
 • Enesehindamisküsimustiku täitmine

 • Diagnostika läbiviimine

  • Diagnostika läbiviimine on ettevõtte ja diagnostika tegija kahepoolne tegevus.
  • Diagnostika peab olema läbiviidud projekti abikõlblikkuse perioodil, st kuni 6 kuu jooksul alates projekti algusest.
 • Valminud digidiagnostika esitamine EASile

  • Ettevõte esitab EASile lõpparuande (näidis) ning  ettevõtte ja diagnostika läbiviija poolt digiallkirjastatud diagnostika raporti
  • EAS hindab valminud digidiagnostikat ning selle vastavust toetuse andmise tingimustele (vt ka toetatavate tegevuste all toodud teemasid, mida diagnostika peab käsitlema ning hea tava juhiseid) kaasates vajadusel eksperte. Kvaliteetse ja nõuetele vastava raporti esitamise ja hindamise järgselt maksab EAS toetuse välja.
  • Kulud digidiagnostikale peavad olema tasutud pangaülekande teel.
  • Juhul kui valminud digidiagnostika osutub ebakvaliteetseks, on EASil õigus toetuse väljamaksest keelduda.
X