Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise väikeprojektide toetus

Sihtgrupp: turismiteenuste pakkujad, turismivaldkonna erialaliidud ning sihtkohtade arendusorganisatsioonid

Taotluste vastuvõtt on suletud seoses toetuse eelarve täitumisega.

Toetust anti COVID-19 puhangust tuleneva eriolukorra mõjude leevendamiseks, tegevuste ümberkorraldamiseks, teenuste või toodete arendamiseks ja turule toomiseks või eriolukorra järgse ärimudeli muudatuse ettevalmistamiseks.

 

Maksimaalne toetus 20000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

Toetusemeetme kogueelarve on 1 miljon eurot.

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Toetust saavad taotleda riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused või vähemalt 24 kuud Eestis registreeritud juriidilised isikud (OÜ, AS, MTÜ, SA), kelle pakutavad turismiteenused on leitavad Eesti turismiteenuste andmebaasis www.puhkaeestis.ee
 • Toetust on võimalik taotleda minimaalselt 5000 eurot ja maksimaalselt 20 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50 protsenti taotleja taotlemisele vahetult eelneva majandusaasta kogukäibest. Seega taotleja eelmise majandusaasta kogukäive peab olema vähemalt 10 000 eurot
 • Projekti elluviimise periood on kuni 9 kuud

 

18.05 toimunud toetuse tingimusi tutvustava VEEBISEMINARI slaidid ja järelvaatamine (NB! videot vaata alates 6ndast minutist).

Toetatavad tegevused

Toetust antakse järgmisteks tegevusteks:

 • teenuste turundamiseks
 • uue ärimudeli kontseptsiooni väljatöötamiseks (näiteks turu uurimus või klienditagasiside analüüs, turundusplaani koostamine, mentorlus leidmaks tootele uusi kliendisegmente või arendamaks toodet klientide tagasisidest lähtuvalt nõudluse ootustele vastavaks, kujundmaks väärtuspakkumist läbi kestliku arengu, otsimaks kulude kokkuhoiu võimalusi jmt)
 • uue ärimudeli rakendamiseks vajalike eeltööde teostamiseks (nt projekteerimine)
  uue ärimudeli rakendamiseks (nt ehitamine, asjade ostmine, teenuste kättesaadavuse ja ligipääsetavuse parandamine)
 • personali ja teeninduskvaliteedi arendamiseks (näiteks personali koolitamine, lisateenuste arendamine, viidastamine jmt) 
 • teenuse digitaliseerimiseks ja tehnoloogilise lahenduse rakendamiseks (näiteks elektrooniliste lahenduste kasutuselevõtt klienditeekonna lihtsustamiseks, kliendiga suhtlemiseks vajalike arveldus- ja tagasisidesüsteemide kasutuselevõtt)

Abikõlblikud on järgmised kulud:

 • teenuste sisseostmine planeeritud tegevuste elluviimiseks
 • projektimeeskonna personalikulud, va projektijuhtimistasu (maksimaalselt 50% projekti abikõlblikest kuludest)
 • ehitamise kulud (sh ehitamist ettevalmistavad kulud)
 • turundamisega seotud kulud (va turismimessi kulud Eestis ning väljaspool Eestit turunduspinna ostu kulud)
 • klienditeekonnaga seotud materiaalse vara ost

Taotlemine

Taotluste vastuvõtt on suletud seoses toetuse eelarve täitumisega.

Toetatud projektide nimekirjaga on võimalik tutvuda SIIN.

 

 

 

 


Lisainfo: 

Anni Laanemets

Tel: +372 627 9712
Anni.Laanemets@eas.ee

Taotlusvorm ja kohustuslikud lisadokumendid

 • Taotlusvormi näidis

  Taotlusvormi näidis

 • Bilanss ja kasumiaruanne eelmise majandusaasta lõpu seisuga

  Juhul kui äriregistris ei ole eelmise majandusaasta aruanne veel kättesaadav siis tuleb taotluse juurde lisada taotleja bilanss ja kasumiaruanne taotlemisele eelneva majandusaasta lõpu seisuga (nt 31.12.2019 seisuga)

 • Bilanss ja kasumiaruanne eelmise kvartali seisuga

  Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga

 • Projekti partneri info vorm

  Juhul kui projekti on kaasatud ametlik partner siis lisada taotluse juurde partneri poolt allkirjastatud Partneri info vorm EASi vormil 

 • Majandusaasta aruanne

  Juhul majandusaasta aruanded ei ole äriregistris kättesaadavad ja aruande esitamise tähtaeg on saabunud lisada taotlusele taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud kahe viimase majandusaasta aruande koopiad

 • Hankeplaan

  Juhul kui taotleja on riigihanke kohuslane, lisada taotluse juurde hankeplaan EASi vormil 

 • Kontserni liikmete skeem ja kontserni majandusandmed

  Juhul kui taotleja kuulub kontserni lisada taotluse juurde kontserni liikmete skeem EASi vormil ja kontserni taotlemisele eelneva majandusaasta andmed taotlemisele eelneva majandusaasta seisuga (juhul kui andmed ei ole äriregistris kättesaadavad)

 • Ehituse hinnakalkulatsioon

  Juhul kui projekt sisaldab ehitust siis lisada taotluse juurde ehituse hinnakalkulatsioon

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, tuleb volikiri edastada EASile paberil allkirjastatult postiga või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@eas.ee

 • Kaasatud VKE kinnituskiri

  Juhul kui taotleja on suurettevõte, lisada kaasatud väikese- või keskmise suurusega ettevõtte poolt allkirjastatud kinnituskiri projektis osalemiseks. Kinnituskirja näidis


Hindamine

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 20 tööpäeva alates taotluse esitamisest. Vajadusel küsitakse taotluse osas lisaküsimusi ja sel juhul menetlemise aeg peatub ning pikeneb vastamisele kulunud aja võrra.

Rahastamise otsustamisel lähtutakse asjaolust, kas taotlus ja selles kirjeldatud projekt vastavad toetuse määruses sätestatud nõuetele, toetuse andmise eesmärgile ja tulemusele.

 

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti vahearuanded, lõpparuande ning projekti elluviimise järgse aruande taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtaegadel. Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt 1 kuud ja maksimaalselt 9 kuud.

Toetuse väljamaksmine toimub aruandega esitatud täielikult või osaliselt tasutud kuludokumentide alusel pärast seda, kui kaup või teenus on kätte saadud.

 

X