Väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus

Sihtgrupp: väikeettevõtted, mis on negatiivselt mõjutatud COVID-19 puhangust

Toetuse taotlemine on lõppenud. Taotlusi sai esitada 11.05 kell 9.00 kuni 01.06 16.00.


Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine väikeettevõtjatele COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks.

Toetuse andmise oodatav tulemus on väikeettevõtjate jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel pärast COVID-19 pandeemia lõppemist.

 • Toetuse suurus ühe väikeettevõtja kohta, kelle 2019. aasta majandusaasta käive või vähem kui aasta tegutsenud väikeettevõtja puhul tegutsemisaja käive oli suurem kui 20 000 ja väiksem kui 40 000 eurot, on 3000 eurot.

 • Toetuse suurus ühe väikeettevõtja kohta, kelle 2019. aasta majandusaasta käive oli suurem või võrdne kui 40 000 ja väiksem kui 100 000 eurot ja kelle 2020. a märtsi või aprilli käibe langus oli võrreldes 2019. a sama kuu käibega vähemalt 30 protsenti, on 5000 eurot.


Ettevõtlustoetuste veebiseminari järelvaatamise eesti keeles leiad SIIT.
Вы можете найти вебинар по пособии для предпринимателей на русском языке ЗДЕСЬ.

Slaidid eesti keeles leiad SIIT.
Слайды на русском языке вы можете найти ЗДЕСЬ.
The slides in english you can find HERE.

COVID-19 toetuse saajad

Maksimaalne toetus 5000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 100%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kogueelarve

10 000 000€ (sh. saarte ettevõtetele 500 000€ ja Ida-Virumaa ettevõtetele 500 000€)

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetuse nõuetega

Translation of the regulation.  Перевод регуляции.

 • majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu;
 • toetust saab taotleda üks kord, registreeritud äriühing (mittetulundusühing ehk MTÜ ei ole äriühing) või füüsilisest isikust ettevõtja (FIE);
 • taotlejal on töötamise registri andmetel 01.03.2020. a seisuga 1 kuni 49 töölepingulist töötajat (täistööajale taandatult);
 • ettevõtte põhitegevusala ei kuulu välistatud tegevuste hulka:
  • põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A) ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102)
  • majutus ja toitlustus (EMTAK jagu I 551, 552, 553, 56 (va.5629));
  • reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus (EMTAK jagu N 79).
 • puuduvad 12.03.2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud;
 • toetuse taotlemise ajal puuduvad taotlejal esitamata maksudeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded;
 • 2019. a käive oli minimaalselt 20 000 ja maksimaalselt 100 000 eurot;
 • juhul kui 2019 a. käive oli minimaalselt 40 000 ja maksimaalselt 100 000 eurot, siis 2020a. märtsi või aprilli käibe langus on võrreldes 2019. a. sama kuu käibega vähemalt 30%;
  • juhul kui eelmises punktis nimetatud väikeettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, peab tema 2020. aasta märtsi või aprilli käibe langus Maksu- ja Tolliameti andmete alusel võrreldes ettevõtja tegutsemisaja keskmise ühe kalendrikuu käibega olema vähemalt 30 protsenti. 
  • käibe languse arvutamisel võetakse 2020. a kohta aluseks väikeettevõtja poolt Maksu- ja Tolliametile tähtaegselt esitatud viimase kuu käibedeklaratsiooni andmed;
 • taotlejale COVID-19 raamistiku alusel antud abi koos määruse alusel taotletava toetusega ei ületa 800 000 eurot;
 • taotleja ei olnud raskustes ettevõtja seisuga 31.12.2019.a;
 • taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust;
 • juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema taotluse esitamise hetkeks tehtud nõutud summas, kui maksmise tähtaeg on saabunud;
 • taotleja ei ole toetust saanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministeri määruse „COVID-19 viiruse puhangust negatiivselt mõjutatud turismisektori kahjude hüvitamise toetus“ alusel

Taotlemine

NB! Toetuse taotlemine saare ja Ida-Virumaa ettevõtetele toimub eraldi, et kindlustada toetuse jõudmine nende piirkondade ettevõteteni. Teie jaoks on eraldi taotlusvorm, palun valige kindlasti see.

Saare või Ida-Virumaa ettevõte on Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu, Manija saarel või Ida-Virumaal tegevuskohta omav ettevõtja. Ettevõtja tegevuskoha tõenduseks on äriühingute puhul, töötajate registri väljavõte, milles on kajastatud vähemalt ühe töötaja asumine nimetatud piirkonnas seisuga 1. märts 2020. a. Füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, võetakse tegevukohana Äriregistris registreerimise aadressi.

Toetuse taotlemine on jooksev kuni eraldatud eelarve vahendite lõppemiseni. Taotlusi hinnatakse vastavushindamisena.

Toetuse taotlemine on lõppenud.

EAS teeb otsuse taotluse kohta 15 tööpäeva jooksul selle esitamisest.

Väljamakse toetuse saajale teostatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

 

Taotlemisel vajaminevad dokumendid:

Äriühingust taotleja puhul esitada lisaks:

 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne seisuga 31.12.2019. 
 • Juhul kui taotleja kuulub kontserni, siis kontserni bilanss ja kasumiaruanne seisuga 31.12.2019.
 • Alla aasta tegutsenud väikeettevõtja puhul kasumiaruanne ja bilanss seisuga 29.02.2020.
 • Kontserni liikmete skeem
 • Töötamise registri väljavõte seisuga 01.03.2020 (esitama peavad ainult saartel või Ida-Viru maakonnas tegutsevad äriühingud).
 • Taotleja kasumiaruanded käibelanguse tõendamiseks märts/aprill 2019 vs märts/aprill 2020 (juhul kui taotleja käive ei ole maksustatav käibemaksuga);

Füüsilisest isikud ettevõtjate puhul esitada lisaks:

 • 2019a. tuludeklaratsioon füüsilisest isikust ettevõtjate puhul.
 
X
X