fbpx

Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid

Sihtgrupp: KOV-id, KOV-ide liidud, maavalitsused, MAK-id, MTÜ, SA

Taotlusvooru raames toetame tegevusi omavalitsusüksuste ühinemise järgsete arengute ettevalmistamisele.

Maksimaalne toetus 20 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Tingimused

 • Käskkiri taotlusvooru „Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid“ avamise ja tingimuste kohta
 • Toetame määruse § 5 lõike 2 punktides 1-5 nimetatud tegevusi arendusprojekti ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, mis on suunatud omavalitsusüksuste ühinemise järgsete arengute ettevalmistamisele, sealhulgas:
  • valdkonnapoliitikate ühtlustamine ja ühiste arengute kavandamine;
  • ühisasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ettevalmistamine;
  • avalike teenuste osutamise ümberkorraldamine;
  • kohaliku omavalitsuse asutuste ja nende juhtimise ümberkorraldamine.
  • ühinevate omavalitsusüksuste õigusnormide ühtlustamine;
  • avatud valitsemise põhimõtete rakendamine kohalikul tasandil;
  • muud ühinemise järgsete arengute ettevalmistamisega seotud tegevused.
 • Taotlusvooru raames on abikõlblikud määruse § 6 lõike 3 nimetatud kulud.

Taotlusvooru infopäeva ettekanded:

Taotlusvooru tingimused
(Katrin Orgusaar, Rahandusministeerium, peaspetsialist)

Taotlemine ja projektide hindamine
(Karro Külanurm, EAS, koordinaator)

Uuringud ja analüüsid omavalitsuste ühinemisprotsessis
(Kersten Kattai, ühinemiskonsultant)


Taotlemine

Toetust on võimalik taotleda kahes etapis. Esimeses etapis hindab hindamiskomisjon eeltaotluse alusel projekti. Teises etapis kontrollib rakendusüksus taotluse ja taotleja vastavust ning teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

Enne taotlemist palun tutvuge ka hindamiskriteeriumidega.

Taotlusvooru “Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid” eeltaotluste esitamine on lõppenud.


Kaija Seisonen
627 9761
kaija.seisonen@eas.ee

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvormi näidis

  Taotlemiseks tuleb taotlusvormil olevad andmed sisestada e-teenindusse.

 • Taotleja põhikirja koopia

  Juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris või taotleja kodulehel avalikult kättesaadav.

 • Majandusaasta aruande koopia

  Taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav (MTÜ ja SA korral).

 • Koopia volikogu otsusest

  Kui on olemas, lisada näiteks volikogu otsus ühinemise kohta või ühinemislepingu vastuvõtmise kohta.

 • Partneri ja kaasatud organisatsiooni nõusoleku ning info vorm

  Taotlemiseks peab projektis osalema vähemalt üks partner või kaasatud organisatsioon, kelle kohta täidetakse partneri info vorm. Taotlusvormil olevad andmed tuleb sisestada e-teenindusse.

 • Elulookirjeldused

  Projektijuhi ja projekti juhtimisse kaasatud isikute elulookirjeldused.

  NB! Uuringu/analüüsi koostaja elulookirjeldus on kohustuslik hiljemalt põhitaotluse esitamisel.

 • Omafinantseeringut tõendavad dokumendid

  Kui on olemas, siis lisada nt kinnituskiri pangast, kohaliku omavalituse volikogu otsus projekti finantseerimise kohta vmt dokument.

 • Hankedokumentatsioon

  Kohustuslik hiljemalt põhitaotluse esitamisel esitada hankedokumentatsioon riigihanke kohuslasest taotleja puhul.

 • Hinnapakkumised

  Kohustuslik hiljemalt põhitaotluse esitamisel esitada võrreldavad hinnapakkumised mitteriigihankekohustuslasest taotleja korral.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta vahearuande vähemalt üks kord aastas. Kui projekt kestab kolm kuud või vähem, ei pea toetuse saaja vahearuannet esitama.

Aruanded esitatakse EAS-i e-teeninduse kaudu, tutvumiseks jagame vahearuande ja lõpparuande vormi näidiseid.

X