fbpx

Omavalitsuste vabatahtliku ühinemise koordineerimine

Sihtgrupp: KOV-id, KOV-ide liidud, maavalitsused, MAK-id.

Taotlusvooru raames toetame omavalitsusüksuste ühinemise koordinaatori tööd ühinemist kavandavas omavalitsusüksuste grupis, mille rahvaarv pärast ühinemist on vähemalt 11 000 elanikku.

Maksimaalne toetus 60 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Tingimused

 • Käskkiri taotlusvooru „Omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise koordineerimine“ avamise ja tingimuste kohta.
 • Toetame tegevusi ühinemisprotsessi administratiivseks juhtimiseks, ühinemisdokumentatsiooni ettevalmistamiseks ja kommunikatsiooni tagamiseks erinevate osapoolte vahel.
 • Taotlusvooru raames on abikõlblikud määruse § 6 lõike 3 punktis 1 ja 4 nimetatud kulud.
 • Toetust taotleva asutuse juurde on võimalik palgata koordinaator või kasutada koordineerimise teenust perioodil 1. veebruar kuni 31. detsember 2016. Koordinaatori tööaega on võimalik pikendada kuni 31. detsembrini 2017, tingimusel, et 1. jaanuariks 2017 on sõlmitud ühinemisleping projekti kaasatud omavalitsusüksuste vahel.

Taotlemine

Toetust on võimalik taotleda kahes etapis. Esimeses etapis hindab hindamiskomisjon eeltaotluse alusel projekti. Teises etapis kontrollib rakendusüksus taotluse ja taotleja vastavust ning teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

Enne taotlemist palun tutvuge ka hindamiskriteeriumidega.

Taotlusvooru “Omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise koordineerimine” eeltaotluste esitamine on lõppenud.


Kaija Seisonen
627 9761
kaija.seisonen@eas.ee

Taotlemiseks vajaminevad dokumendid

 • Taotlusvormi näidis

  Taotlemiseks tuleb taotlusvormil olevad andmed sisestada e-teenindusse.

 • Taotleja põhikirja koopia

  Juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris või taotleja kodulehel avalikult kättesaadav.

 • Majandusaasta aruande koopia

  Taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav (MTÜ ja SA korral).

 • Koopia volikogu otsusest

  Kui on olemas, lisada näiteks volikogu otsus ühinemisläbirääkimiste alustamiseks, ühinemiste algatamise protsessiga seonduvad volikogu protokollilised otsused või muu asjakohane dokument.

 • Partnerite koostöökokkuleppe koopia

  Juhul, kui projektis osalevad partnerorganisatsioonid.

 • Elulookirjeldused

  Projektijuhi ja projekti juhtimisse kaasatud isikute elulookirjeldused.
  NB! Koordinaatori elulookirjeldus on kohustuslik hiljemalt põhitaotluse esitamisel.

 • Omafinantseeringut tõendavad dokumendid

  Kui on olemas, siis lisada nt kinnituskiri pangast, kohaliku omavalituse volikogu otsus projekti finantseerimise kohta vmt dokument.

 • Hankedokumentatsioon

  Kohustuslik hiljemalt põhitaotluse esitamisel esitada hankedokumentatsioon riigihanke kohuslasest taotleja puhul.

 • Hinnapakkumised

  Kohustuslik hiljemalt põhitaotluse esitamisel esitada võrreldavad hinnapakkumised mitteriigihankekohustuslasest taotleja korral.

 • Volikiri

  Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.

 

Aruandlus

Toetuse saaja esitab projekti elluviimise kohta vahearuande vähemalt üks kord aastas. Kui projekt kestab kolm kuud või vähem, ei pea toetuse saaja vahearuannet esitama.

Aruanded esitatakse EAS-i e-teeninduse kaudu, tutvumiseks jagame vahearuande ja lõpparuande vormi näidiseid.

X