fbpx

Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus: toetused

Sihtgrupp: KOV-id, KOV liidud, maavalitsused, MAK-id, MTÜ-d või SA-d või nende esindusorganisatsioonid, riigi ametiasutused.

Pärast toetuse eraldamise taotluses kokkulepitud tegevuste läbiviimist peab paranema kohalike avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet piirkonnas, teenuseid osutatakse kohalike omavalitsusüksuste koostöös ja kodanikeühenduste kaasabil ning omavalitsusüksuste vabatahtlikud ühinemised viiakse läbi mõtestatult ning eelkõige kohalike inimeste huvidest lähtuvalt.

Alates 01.septembrist rakendab Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse meedet Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK), kes nõustab taotlejaid ja toetuse saajaid projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel. Toetuse üldinfo on peagi leitav RTK kodulehel. Taotlus või info projekti elluviimise kohta tuleb alates 01.septembrist esitada RTKle E-toetuste keskkonna kaudu.
Lisainfo: Kaija Seisonen, kaija.seisonen@eas.ee

 

Taotlusvoorud

 1. Omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise koordineerimine
 2. Omavalitsusüksuste ühinemisega seotud uuringud ja analüüsid
 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Euroopa Sotsiaalfond

Kogueelarve

2 040 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

Toetatavad tegevused

 • Toetust antakse projektile, mille raames viiakse läbi arendusprojekte järgmistes valdkondades:
  • piirkondade arengu teadmistepõhine kavandamine;
  • avalike teenuste teadmistepõhine korraldamine, sealhulgas kohalike omavalitsuste koostöö avalike teenuste osutamisel või avalike teenuste lepinguline üleandmine kodanikuühendustele;
  • kohalike omavalitsuste ühinemine.
 • Toetatavateks tegevusteks on arendusprojekti ettevalmistamine ja läbiviimine, sealhulgas:
  • uuringu või analüüsi läbiviimine (andmete kogumine, analüüsimine ja raporti koostamine);
  • juhendmaterjalide, metoodikate ja mudelite koostamine (sealhulgas tegevuskavade koostamine uuringu või analüüsi tulemuste kasutamiseks praktikas);
  • konsultatsioon, koolitus ja nõustamine uuringu või analüüsi tulemuste tutvustamiseks ja rakendamiseks;
  • koordineerimine;
  • seminarid, ühisarutelud või muud töövormid ühistegevuse planeerimiseks ja koostöö alustamiseks;
  • teavitamine.

Taotlemine

Toetust taotletakse kahes etapis – esimeses etapis hindab hindamiskomisjon eeltaotluse alusel projekti. Teises etapis kontrollib rakendusüksus taotluse ja taotleja vastavust ning teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

Taotlused palume esitada EAS-i e-teeninduse kaudu taotlusvooru käigus, mille avamisest teavitab EAS üleriigilises päevalehes ning oma kodulehel.


Kaija Seisonen
627 9761
kaija.seisonen@eas.ee


Hindamine

Kuna meetme tegevuses kohalik ja regionaalne arendusvõimekus on mitu erinevat toetatavat tegevust, siis on ka hindamiskriteeriumite ning hinnete kirjeldused osaliselt erinevad. Täpsemad hindamiskriteeriumid, tingimused ja dokumendid leiate toetatavate tegevuste alt.

Hindamise üldine kirjeldus on toodud paremal menüüs.

 

Projekti teekond

 • Taotlemine

  Taotlusi saab esitada taotlusvooru käigus, mille avatud olemise aja kuulutab EAS välja üleriigilises päevalehes ning oma kodulehel. Taotlusvoorud on valdkonnapõhised.

  E-keskkonnas saab taotluse allkirjastada juriidilise isiku esindusõiguslik isik. Kui taotluse soovib juriidilise isiku nimel esitada volitatud esindaja, tuleb volikiri edastada EAS-ile aadressil info@eas.ee ning alles seejärel on võimalik e-keskkonnas luua allkirjastamisõigusega kasutajakonto. Palume arvestada selleks toiminguks kuluva ajaga.

  Taotlemine toimub küll e-teeninduses, kuid taotlusvormid ja muud vajalikud lisadokumentide vormid on taotlusdokumentide sektsioonis kättesaadavad ka Wordi failidena, et pakkuda võimalust eelnevalt tutvuda selle infoga, mida e-teenindusse sisesta tuleb ning vorme ka ettevalmistavalt täita. Taotluse esitamiseks tuleb taotlusvormi ning eelarve vormi info kopeerida e-teenindusse, seal kinnitada, digiallkirjastada ning kindlasti valida pärast seda esitamise lõplikuks kinnitamiseks kindlasti ka „Esitan“. Ülejäänud taotlemisega seotud dokumendid tuleb e-teenindusse lisada failidena.

 • Menetlemine

  Eeltaotlus registreeritakse ja dokumendid vaadatakse läbi pärast nende esitamist e-teeninduses. Eeltaotluse esmase läbivaatamise tähtaeg on 3 tööpäeva alates taotluse registreerimisest. Eeltaotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas eeltaotlus on täidetud nõuetekohaselt ja laekunud koos kõigi lisadega. Juhul kui eeltaotlus ei vaja täpsustamist, teatatakse taotlejale eeltaotluse registreerimisest 3 tööpäeva jooksul. Juhul kui eeltaotluse läbivaatamisel avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, mille võrra pikeneb eeltaotluse menetlemise aeg.

  Eeltaotluste ametlik menetlusaeg ning sisuline läbivaatus algab pärast taotlusvooru tähtpäeva ning registreerimist. Kuna tegemist on voorulise taotlemisega, toimub kõigi projektide hindamine üheaegselt. Sisulisel läbivaatusel võib EAS paluda eeltaotlust täiendada või parandada, samuti küsida lisainformatsiooni. Täiendava info esitamiseks antakse tähtaeg, mille võrra pikeneb eeltaotluse menetlemise aeg.

  Nõuetele vastavaks tunnistatud eeltaotlusi hindab hindamiskomisjon määruse § 15 sätestatud hindamiskriteeriumite ja korra alusel. Eeltaotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsus tehakse 40 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru tähtajast. Taotlus esitatakse hiljemalt 90 kalendripäeva jooksul pärast hindamiskomisjonilt eeltaotluste kohta positiivse hinnangu saamist.

 • Hindamine

  Hindamine toimub esitatud taotluse ning EAS-ile kättesaadava info põhjal. Vajadusel küsib EASi konsultant juurde lisainfot. EAS võib vajadusel kaasata eksperte taotluse analüüsiprotsessi. Taotlust hindab hindamiskomisjon.

  Eeltaotlusi hinnatakse skaalal 0–4 hindamismetoodika alusel neljas hindamisplokis. Eeltaotluse hinnang loetakse positiivseks, kui koondhinne on vähemalt 2,75 ning projekt ei ole ühegi valikukriteeriumi lõikes saanud koondhinnet, mis on madalam kui 1.

  Positiivse hinnangu saanud eeltaotlused järjestatakse kaalutud keskmise alusel pingeritta. Juhul, kui mitme projekti koondhinne on võrdne, eelistatakse projekte, mis said esimese ja teise valikukriteeriumi eest kokku kõrgema hinde. EAS teeb positiivse hinnangu saanud eeltaotluse esitajale ettepaneku esitada põhitaotlus. Negatiivse hinnangu saanud eeltaotluste osas teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

 • Teavitamine

  Et toetusi vahendatakse Euroopa Sotsiaalfondist, on toetuse saajal kohustus avalikkust raha kasutamisest teavitada. Nõuded, logofailid jms asuvad siin.

X