Arendusosak

Avatud Sihtgrupp: väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt.

Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.Kui innovatsiooniosakuga on enamasti võimalik teha arendusprojektist vaid teatud osa (nt patendiuuring, laborikatsetus), siis muud toote-, teenuse- või tehnoloogia arendustegevuse olulised aspektid nagu valdkonna hetkeseis, projekti tehnoloogiline teostatavus vmt võivad kahjuks jääda uurimata. Kui sinu ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks igakülgset nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis arendusosak on mõeldud just sinule.

 

Maksimaalne toetus 20 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

6 mln eurot

Eesmärk


Tingimused

Innovatsiooni- ja arendusosaku määrus on muutumas selle kevade jooksul, muudatustega saate tutvuda SIIN.

 • Enne taotlemist on soovitav tutvuda innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimuste ja korraga, mille leiate siit.
 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja).
 • Arendusosakut ootame taotlema ettevõtjaid, kes ei ole varem nimetatud toetust saanud.
 • Kui ettevõtja on varem saanud innovatsiooniosaku toetust, siis peab projekt enne arendusosaku taotlemist olema lõppenud. Üheaegselt neid kahte toetust taotleda ei saa.
 • Arendusosak on küll suunatud laiale  VKE-de grupile ent see ei laiene valdkondadele, mis on ära toodud meetme määruse §1 lõikes 6
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi (koos käesoleva meetme raames taotletava toetusega) üle 200 000 euro.
 • Taotleja peab olema teinud tagasimaksmisele kuulunud toetuste makseid nõutud summas.
 • Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
 • NB! Ettevõtja kavandataval arendusel peab olema seos arendatava toote, teenuse või tehnoloogiaga. Arendusosaku meetme kaudu ei ole võimalik toetada ärimudeli loomist, muutmist või selle täiendamisega seotud tegevusi ning samuti turundustegevusi.
 • Taotlejal on võimalik valida sobiv insenertehnilise teenuse osutaja, kes vastab kehtestatud valikukriteeriumitele. Teile vajaliku valdkonna kutset omavaid insenere saab otsida Kutsekoja juures peetavast registrist, mis on leitav siit. Kutse nõue kehtib eraturu teenusepakkujatele.
 • Taotlejal on Eestist võimalik valida sobiv nõustamisteenuse osutaja, kes vastab kehtestatud valikukriteeriumitele. Antud nõuded kehtivad eraturu konsultatsioonifirmadele.
 • Projekti kestus on maksimaalselt 18 kuud.

Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Teenuseosutajaks arendusosakus saavad olla:

 • Eesti standardiorganisatsioon
 • Eesti metroloogia keskasutus ja akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid
 • Patendiamet
 • Patendivolinikud
 • Tehnoloogia arenduskeskused
 • Rakenduskõrgkoolid
 • Ülikoolid ja kõrgkoolid (ehk teadus- ja arendusasutused, mis on asutatud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena)
 • Teiste Euroopa Liidu riikide kalibreerimis- ja katselaborid, kes on seal akrediteeritud. Taotleja peab seejuures tõendama valitud teise riigi teenuseosutaja akrediteeringut, esitades vastava dokumendi. Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA (European co-operation for Accreditation) lehel leiab infot teiste riikide akrediteerimiskeskuste kohta.
 • Insenertehnilisi teenuseid osutavad juriidilised isikud, kelle innovatsiooniosaku projekti elluviimise eest vastutab inseneri kutsega (vähemalt tase 7) töötaja. NB! Akadeemiline kraad ei võrdu kutsega!
 • Nõustamisteenuse osutaja peab vastama  valikukriteeriumitele.

Võimalike teenuseosutajatest koostööpartnerite ring on piiratud. Ettevõtjal tuleb leida sobiva(d) koostööpartneri(d), kelle valiku leiad täpsemalt siit.

Toetatavad tegevused

 • Innovatsioonialaste teenuste sisseostmine on meetme tingimuste kohaselt lubatud järgmistes valdkondades:
  • toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
  • tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
  • tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
  • teostatavus- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
  • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;
  • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;
  • tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.
 • Töölepingu alusel palgatud arendustöötaja personalikulu tingimustel, et arendustöötaja töötab taotleja ettevõttes projekti heaks minimaalselt 20 tundi nädalas vähemalt 0,5 töökoormusega. Abikõlbliku kulu maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 50%. Arendustöötaja töökoht peab asuma Eestis ning arendustöötaja peab omama kõrgharidust ja vähemalt 5-aastast töökogemust viimase 10 aasta jooksul asjaomases valdkonnas.Tegevuste elluviimiseks vajalike materjalide kulu tingimusel, et selle maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 20%.

Ei toetata

 • Tasemeõpet või täienduskoolitusi, sh kutseõppe tasemeõpet, rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri-, doktori- või doktorikraadijärgset õpet, erialakoolitusi, täiendõpet ning muid samalaadsed koolitusi või õppereise;
 • Ärimudeli loomist, muutmist või täiendamist;
 • Ettevõtte kvaliteedijuhtimis- ja tootmisohjesüsteemide väljatöötamist. Olukorras, kus projekti tegevustes keskendutakse üksnes millegi kaardistamisele või juhtimissüsteemidele, tootmisprotsessidele sertifikaatide taotlemisele, puudub otsene nõutav seos uue toote, teenuse või tehnoloogia väljatöötamisega.

Vaata ka: Mis on patent, kasulik mudel või tööstusdisainilahendus?

 

 

 


Taotlemine

Arendusosaku toetust saab taotleda jooksvalt EAS-i e-teeninduse kaudu.


Info- ja tugikeskus, info@eas.ee

Taotlemisel vajalikud dokumendid


Hindamine

Taotlusi hindab EAS-i ettevõtluskonsultant, kes kaasab hindamisse vajadusel sõltumatuid eksperte. Menetlusaeg koos hindamisega on kuni 20 tööpäeva.

Hindamismetoodika

Aruandlus

Nii projekti vahe- kui lõpparuanne tuleb esitada EAS-i e-teeninduse kaudu.

Vahearuanne tuleb esitada vaid juhul, kui projekti elluviimise periood on pikem kui 12 kuud.

Vahearuandluse vorm ja lõpparuande vorm

 

 

Projekti teekond

 • 1. Probleemi sõnastamine

  Ettevõtjal on vajalik enda jaoks defineerida toote-, teenuse- või tehnoloogia arendusega seonduv arengutakistus või uurimist vajav küsimus, mille jaoks on tarvis ekspertnõuannet, tehnoloogiate või materjalide katsetusi, uuringuid intellektuaalomandi andmebaasist vms.

 • 2. Koostööpartnerite leidmine

  Võimalike teenuseosutajatest koostööpartnerite ring on piiratud. Ettevõtjal tuleb leida sobiva(d) koostööpartneri(d), kelle valiku leiad siit. Eelistatud on koostöö jätkamine innovatsiooniosaku projekti koostööpartneritega.

 • 3. Projektiplaani loomine

  Ühes koostööpartneritega tuleb välja töötada sobilik projektiplaan (vt juhist) tegevuste läbiviimiseks. Järgnevalt koostab koostööpartner hinnapakkumise, mis tuleb esitada koos projektiplaaniga EAS-i arendusosaku taotlemisel. Hinnapakkumine peab sisaldama ostetavate teenuste selget kirjeldust ning ühikuhindasid, et oleks üheselt arusaadav, kuidas hinnapakkumise summa kujuneb.

  NB! Kui ostetava teenuse summa käibemaksuta 5000 ja rohkem eurot, siis tuleb esitada kolm sõltumatut hinnapakkumist. Kui toetuse taotlejal ei ole võimalik esitada kolme sõltumatut hinnapakkumist, tuleb taotlusele lisada sellekohane põhjendus. Arendusosaku raames nõustamisalaste ja uuringutega seotud teenuste soetamisel konsultatsioonifirmalt tuleb esitada lähteülesanne koos võrreldavate hinnapakkumistega kõigi ostutehingute korral, olenemata nende maksumusest.

 • 4. Taotlemine

  Pärast hinnapakkumis(t)e saamist, projekti tegevuste fikseerimist ning projektiplaani koostamist tuleb täita lühike taotlus ning esitada see EAS-i e-teeninduse kaudu. Koos taotlusega tuleb esitada ka projekti plaan.

 • 5. Hindamine

  Arendusosaku taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindes on järgmised:

  • projekti probleemipüstitus, eesmärk, tegevuskava ja kuluefektiivsus (koondhindest 50%), samuti seotus nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega
  • projekti meeskond (koondhindest 30%)
  • projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele (koondhindest 20%)

  Hindamismetoodika

 • 6. Projekti elluviimine

  Ettevõtja ja koostööpartnerid viivad projekti läbi vastavalt kokkulepitud tingimustele. Kui koostööpartner nõuab ettemaksu, siis on ettevõtja kohustatud selle esialgu ise tasuma (nii nagu kõigi teiste riigi poolt toetatud projektide puhul).

 • 7. Lõpparuande esitamine ja väljamakse

  Pärast projekti lõppu esitab ettevõtja EAS-ile tehtud töö kohta lõpparuande ja muud vajalikud dokumendid. Toetuse väljamaksmiseks peavad olema tegevused täielikult elluviidud. Kui kõik sai tehtud nii, nagu projekti alguses kokku lepiti, maksab EAS ettevõtjale osaku väärtuse täies mahus välja.

  Projekti lõppedes tuleb esitada projekti lõpparuanne, millele palume lisada:

  • kulude loetelu (esitatakse e-teeninduses)
  • projekti jooksul teostatud tegevuste kirjeldus ja /või projekti tulemuse tehniline kirjeldus vabas vormis või valminud tulemus
  • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
  • pearaamatu väljavõte kulude eristamise tõendamiseks (maksetaotluse juures).
X