Arendusosak

Avatud Sihtgrupp: väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt.

Arendusosaku tulemuseks peab ettevõtja saavutama koos pädevate teenusepakkujatega uuendusliku, innovatsiivse, kõrgema lisandväärtusega toote, teenus või tehnoloogia arenduse. Arenduse tulemus peab olema rakendatav ja elluviidav ning sel peab olema selge majanduslik potentsiaal.

Soovitame enne taotluse esitamist eelnõustamist (vt. projekti teekond "Eelnõustmine").

Juhime tähelepanu, et alates 17.03.2021 jätkab EAS toetuste rakendamist riiklikus e-toetuste keskkonnas (link: E-toetus (struktuurifondid.ee))

Kui Teie elluviimisel projektis on pooleliolevaid tegevusi (menetluses taotlus, aruanne, maksetaotlus), jätkame nende menetlust kuni 30.04 EASi e-teeninduses, kuid uusi tegevusi (taotlus, aruanded, maksetaotlused) palume alustada alates 17.03 uues keskkonnas (E-toetus (struktuurifondid.ee)).

Videojuhise e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks leiad siit.

 

 

 

Maksimaalne toetus 35 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 70%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

6 mln eurot

Eesmärk


Tingimused

 • Enne taotlemist on soovitav tutvuda innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimuste ja korraga, mille leiate siit. Translation 
 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja).
 • Toetust saab taotleda ettevõte, kes ei ole rohkem kui üks kord arendusosaku toetust saanud (toetus saab saada kaks korda).
 • Kui ettevõtja on varem saanud innovatsiooniosaku toetust, siis peab projekt enne arendusosaku taotlemist olema lõppenud. Üheaegselt neid kahte toetust taotleda ei saa.
 • Arendusosak on küll suunatud laiale  VKE-de grupile ent see ei laiene valdkondadele, mis on ära toodud meetme määruse §1 lõikes 6
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi (koos käesoleva meetme raames taotletava toetusega) üle 200 000 euro.
 • Taotleja peab olema teinud tagasimaksmisele kuulunud makseid nõutud summas.
 • Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
 • Projekti kestus on 4 kuni 18 kuud.

Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regionaalarengu Fondi ja EASi logo. Palun tutvuge toetustest teavitamise juhendi ja logodega.

Teenuseosutajaks arendusosakus saavad olla:

 • Eesti standardiorganisatsioon
 • Eesti metroloogia keskasutus ja akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid
 • Patendiamet
 • Patendivolinikud
 • Tehnoloogia arenduskeskused
 • Positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus – ja arendusasutused
 • Kompetentsikeskused
 • Rakenduskõrgkoolid
 • Ülikoolid ja kõrgkoolid (ehk teadus- ja arendusasutused, mis on asutatud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena)
 • Teiste Euroopa Liidu riikide kalibreerimis- ja katselaborid, kes on seal akrediteeritud. Taotleja peab seejuures tõendama valitud teise riigi teenuseosutaja akrediteeringut, esitades vastava dokumendi. Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA (European co-operation for Accreditation) lehel leiab infot teiste riikide akrediteerimiskeskuste kohta.
 • Insenertehnilisi teenuseid osutavad juriidilised isikud, mille tegevusala EMTAK kood on 7112* (inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine), eelmise majandusaasta müügitulu antud tegevusalalt oli suurem kui 50 000€ ja mille meeskonnal on antud töö teostamiseks.
 • Infotehnoloogiaalaseid teenuseid osutavad juriidilised isikud, mille tegevusala EMTAK 2008 kood 6201*(infotehnoloogiaalane teenus), eelmise majandusaasta müügitulu antud tegevusalalt oli suurem kui 50 000€ ja mille meeskonnal on antud töö teostamiseks.
 • Biotehnoloogiaalaseid teadus- ja arendusteenuseid osutavad juriidilised isikud, mille tegevusala EMTAK 2008 kood 7211* (biotehnoloogiaalane teadus- ja arendusteenus), eelmise majandusaasta müügitulu antud tegevusalalt oli suurem kui 50 000€ ja mille meeskonnal on antud töö teostamiseks.
 • Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas osutavad juriidilised isikud, mille tegevusala EMTAK 2008 kood 7219* (teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas), eelmise majandusaasta müügitulu antud tegevusalalt oli suurem kui 50 000€ ja mille meeskonnal on antud töö teostamiseks.

*või antud koodi all olevad viiekohalised koodid.

Võimalike teenuste osutajate nimekiri.

Toetatavad tegevused

 • Innovatsioonialaste teenuste sisseostmine on meetme tingimuste kohaselt lubatud järgmistes valdkondades:
  • prototüübi valmistamine *;
  • tehnoloogiliselt komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine *;
  • tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine *;
  • metroloogia, akrediteerimine, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alane nõustamine *;
  • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine

*antud tegevustega seotud toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine

 • Töölepingu alusel palgatud arendustöötaja personalikulu tingimustel, et arendustöötaja töötab taotleja ettevõttes projekti heaks minimaalselt  8 tundi nädalas vähemalt 0,2 töökoormusega. Abikõlbliku kulu maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 50%. Arendustöötaja töökoht peab asuma Eestis ning arendustöötaja peab omama kõrgharidust ja vähemalt 5-aastast töökogemust viimase 10 aasta jooksul asjaomases valdkonnas.
 • Tegevuste elluviimiseks vajalike materjalide kulu tingimusel, et selle maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 25%.

Ei toetata

 • Tasemeõpet või täienduskoolitusi, sh kutseõppe tasemeõpet, rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri-, doktori- või doktorikraadijärgset õpet, erialakoolitusi, täiendõpet ning muid samalaadsed koolitusi või õppereise;
 • Ärimudeli loomist, muutmist või täiendamist;
 • Ettevõtte kvaliteedijuhtimis- ja tootmisohjesüsteemide väljatöötamist. Olukorras, kus projekti tegevustes keskendutakse üksnes millegi kaardistamisele või juhtimissüsteemidele, tootmisprotsessidele sertifikaatide taotlemisele, puudub otsene nõutav seos uue toote, teenuse või tehnoloogia väljatöötamisega.
 • Tootmiskorralduse, kvaliteedistandardi ja juhtimise alane nõustamine.
 • Disainilahenduse väljatöötamine ja juurutamine.
 • Veebilehe ja e-poe loomine.
 • Üksnes kirjanduse ja andmebaasi alusel teostatavus- või tasuvusuuringu läbiviimine.
 • Käibemaks ei ole abikõlblik kulu

Vaata ka: Mis on patent, kasulik mudel või tööstusdisainilahendus?

 


Taotlemine

Soovitame enne taotluse esitamist eelnõustamist (vt. projekti teekond “Eelnõustmine“).

Arendusosaku toetust saab taotleda jooksvalt E-toetuse kaudu.


Infokeskus, info@eas.ee

Taotlemisel vajalikud dokumendid

 • Taotlusvormi näidis (taotlemine E-toetuses)
 • Projektiplaani juhend
 • Teenuseosutaja hinnapakkumised koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega
 • Lähteülesanne ja selle alusel kolm võrreldavat hinnapakkumist koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega, kui teenus maksab 20 000 ja rohkem eurot
 • Teenusepakkuja isiku CVd
 • Meeskonnaliikmete  CVd
 • Arendustöötaja CV
 • Bilanss ja kasumiaruanne viimase kvartali seisuga
 • Majandusaasta aruanne (peab olema tähtaegselt registrist leitav)
 • Kontserni liikmete skeem tuleb esitada, kui taotlejal on tütarettevõtteid või taotleja omab mõnes muus äriühingus muul moel häälteenamust.
 • Volikiri

Hindamine

Taotlusi hindab EAS-i ettevõtluskonsultant, kes kaasab hindamisse vajadusel sõltumatuid eksperte. Menetlusaeg koos hindamisega on kuni 20 tööpäeva.

Hindamismetoodika

Aruandlus

Nii projekti vahe- kui lõpparuanne tuleb esitada E-toetuse kaudu.

Vahearuanne tuleb esitada vaid juhul, kui projekti elluviimise periood on pikem kui 12 kuud.

Vahe- ja  lõpparuande vormi näidis.

 

 

Projekti teekond

 • 1. Eelnõustamine

  Soovitame enne taotluse esitamist konsulteerida EASiga, selleks pöördu Infokeskusse (info@eas.ee). Konsultatsioonikäigus kirjeldage enda ideed, mida soovite projekti tegevustega lahendada.

  Selleks mõelge järgnevale ja kindlasti kirjutage:

  • Ettevõtte nimi ja registrikood.
  • Kas ja kuivõrd tootearendus, mida kavatsete teha on uuenduslik ja innovatiivne?
  • Kirjeldage võimalikku tootearenduse tegevust.
  • Kas tootearenduse käigus valmib midagi, millel on turupotentsiaal?
  • Kui suur on tootearendusliku tegevuse esialgne maksumus? Kas ettevõttel on tootearenduseks ja edaspidiseks toimimiseks piisavalt finantsvahendeid?
  • Võimalusel saatke täidetud projektiplaan (juhend).
 • 2. Probleemi sõnastamine

  Ettevõtjal on vajalik enda jaoks defineerida toote-, teenuse- või tehnoloogia arendusega seonduv arengutakistus või uurimist vajav küsimus, mille jaoks on tarvis ekspertnõuannet, tehnoloogiate või materjalide katsetusi, uuringuid intellektuaalomandi andmebaasist vms.

 • 3. Koostööpartnerite leidmine

  Võimalike teenuseosutajatest koostööpartnerite ring on piiratud. Ettevõtjal tuleb leida sobiva(d) koostööpartneri(d).

 • 4. Projektiplaani loomine

  Ühes koostööpartneritega tuleb välja töötada sobilik projektiplaan (vt juhist) tegevuste läbiviimiseks. Järgnevalt koostab koostööpartner hinnapakkumise, mis tuleb esitada koos projektiplaaniga EAS-i arendusosaku taotlemisel. Hinnapakkumine peab sisaldama ostetavate teenuste selget kirjeldust ning ühikuhindasid, et oleks üheselt arusaadav, kuidas hinnapakkumise summa kujuneb.

  NB! Kui ostetava teenuse summa käibemaksuta 20 000 ja rohkem eurot, siis tuleb esitada kolm sõltumatut hinnapakkumist. Kui toetuse taotlejal ei ole võimalik esitada kolme sõltumatut hinnapakkumist, tuleb taotlusele lisada sellekohane põhjendus.

 • 5. Taotlemine

  Pärast hinnapakkumis(t)e saamist, projekti tegevuste fikseerimist ning projektiplaani koostamist tuleb täita lühike taotlus ning esitada see E-toetuse kaudu. Koos taotlusega tuleb esitada ka projekti plaan.

 • 6. Hindamine

  Arendusosaku taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindes on järgmised:

  • projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele (koondhindest 50%)
  • projekti meeskonna pädevus ja võimekus viia ellu projekt ja projekti jätkutegevused (koondhindest 30%)
  • projekti kvaliteet (koondhindest 20%)

  Hindamismetoodika

 • 7. Projekti elluviimine

  Ettevõtja ja koostööpartnerid viivad projekti läbi vastavalt kokkulepitud tingimustele. Kui koostööpartner nõuab ettemaksu, siis on ettevõtja kohustatud selle esialgu ise tasuma (nii nagu kõigi teiste riigi poolt toetatud projektide puhul).

 • 8. Lõpparuande esitamine ja väljamakse

  Pärast projekti lõppu esitab ettevõtja EAS-ile tehtud töö kohta lõpparuande ja muud vajalikud dokumendid. Toetuse väljamaksmiseks peavad olema tegevused täielikult elluviidud. Kui kõik sai tehtud nii, nagu projekti alguses kokku lepiti, maksab EAS ettevõtjale osaku väärtuse täies mahus välja.

  Projekti lõppedes tuleb esitada projekti lõpparuanne (näidis), millele palume lisada:

  • kulude loetelu (esitatakse E-toetuses)
  • projekti jooksul teostatud tegevuste kirjeldus ja /või projekti tulemuse tehniline kirjeldus vabas vormis või valminud tulemus
  • taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
  • pearaamatu väljavõte kulude eristamise tõendamiseks (maksetaotluse juures).
X