Päringutele vastamine

Sihtgrupp: Hiina ja Jaapani turust huvitatud eksportöörid.

Päringutele vastamise teenus on EAS-i poolt pakutav tugiteenus, mis aitab Hiina ja Jaapani turust huvitatud eksportööridel saada esmast infot vastava sihtturu kohta ning soovitusi edasisteks sammudeks.

Kuna nii Hiina kui Jaapani turu puhul on tegemist riikidega, kus kehtivad erinevad regulatsioonid, kultuur, keel ning äripraktikad, on tegemist Eesti ettevõtjale võrdlemisi keerulise turuga. Samas on mõlema riigi potentsiaal Eesti ettevõtete jaoks äärmiselt suur. Teenuse eesmärgiks on abistada Eesti eksportööre Hiina ja Jaapani turul tegutsedes ning toetada neid erinevates turuspetsiifilistele küsimustele vastuste leidmisel. 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Päringutele vastamise teenuse raames aitame leida vastuseid nii üldistele kui ettevõttespetsiifilistele küsimustele ja nõustame lühidalt järgnevates valdkondades:

  • sektoripõhine taustainformatsioon,
  • toote või teenuse sobivus,
  • riskid ja võimalused turule sisenemisel,
  • regulatsioonid ja piirangud
  • vajalikud ettevalmistused.

Tingimused

EAS-i eksporditeenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis toodetud tooteid või arendatud teenuseid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

EAS ei vastuta teenuse saaja otsuste ja tegevuste eest ega teenuse saaja kasumi vähenemise, sissetuleku kaotuse, saamata jäänud tulu, mittevaralise kahju ega muu kaudse kahju eest.

Välistatud valdkonnad:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Eesti eksportööridele on päringutele vastamine tasuta (kuni 2h). Päringud palume saata e-posti aadressile info@eas.ee märkega „Aasia infokeskus” või kontakteeruda otse Aasia infokeskusega: 

Kai Kreos
Aasia infokeskuse juht
627 9703
kai.kreos@eas.ee 

X