Teavitamine 2014–2020

Toetust saanud projektide tähistamiseks on kasutusel Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele. Vastavalt haldusotsuses seatud nõudele tuleb kasutada ka EASi logo toetust saanud projekti objektide ja tegevuste märgistamisel.
Juhul kui toetust on saadud liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames, tuleb täiendavalt lisada tekst “Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“.

Toetuse kasutamisest teavitamise all peetakse silmas ka avalikku kommunikatsiooni teemadel, mis on projektide või nende tulemustega otseselt seotud.  Toetuse saajalt eeldatakse, et rahastust saanud tegevuste kajastamisel nii oma veebilehel kui meediakanalitega suheldes tuuakse välja ka Euroopa Liidu osalus.

Kuna avalikkuse teavitamine struktuuritoetuse saamisest on kohustuslik, siis peab toetuse taotleja teavitamisega seotud kuludega arvestama juba projekti eelarvestamise faasis. Teavitamisega seotud kulud saab katta projekti eelarvest, kui meetme määruses on teavitamise kulud abikõlblikud.

Logo kasutatakse lähtudes toetust saanud projekti iseloomust kas kleebisel, kodulehel, plakatil, stendil, tahvlil või lisatakse logo objektile tootmise käigus.

 • Kleebis

  Kui logo on vaja objektile lisada, aga seda pole tehniliselt võimalik või mõistlik trükkida, graveerida või söövitada, siis on võimalik lisada kleebis. Neid on kahte mõõtu ja küsida võib neid EAS-ist.

  • Väike kleebis (26×45 mm) – väikesed objektid
  • Suur kleebis (70×120 mm) – suured objektid
 • Veebileht

  Kui veebileht on olemas, avaldatakse projekti kajastataval veebilehel:

  • Logo
  • Projekti lühikirjeldus
  • Eesmärk
  • Tulemus
  • Fondi nimetus
   Juhul kui toetust on saadud liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames, tuleb täiendavalt lisada tekst “Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“
  • Toetuse summa
  • Sõltumata digiseadmest peab veebilehele paigutatud logo olema digiseadme ekraanil nähtav, ilma et kasutaja peaks ekraanile kuvatavat lehekülge allapoole kerima. (TM §4 lõiked 4 ja 5)
 • Plakat

  Plakatit tuleb kasutada juhul, kui stendi või tahvli kasutamine ei ole nõutud. Kehtivad järgmised reeglid:

  • Paigaldatakse toetatava tegevuse toimumise või objekti asukohta
  • Võib paigutada projektiga seotud asukoha esindusruumi või rajatisele
  • Logo (vähemalt 25% plakati pindalast)
  • Minimaalne suurus A3
  • Projekti nimetus (plakati kõrgusest vähemalt 30%)
 • Stend

  Kui Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava infrastruktuuri või ehitustööga seotud projekt toetus on suurem kui 500 000, siis

  • Püstitatakse objekti asukohta
  • Logo (vähemalt 25% stendi pindalast)
  • Projekti nimetus ja peamine eesmärk (vähemalt 30% stendi kõrgusest)
  • Minimaalne suurus 1500×1000 mm
  • Võib paigutada ka muud teavet

  Tööfailid
  Horisontaalne: .idml .indd
  Vertikaalne: .idml .indd

 • Tahvel

  Kui füüsilise objekti ostmiseks või infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamiseks saadud toetus on suurem kui 500 000€, siis:

  • Paigaldada hiljemalt 3 kuud pärast objekti soetamist või tööde lõpetamist
  • Logo (vähemalt 25% tahvli pindalast)
  • Minimaalne suurus 500×300 mm
  • Projekti nimi ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest (TM §8 punktid 2, 3 ja 4)

  Tööfailid
  Horisontaalne: .idml .indd
  Vertikaalne: .idml .indd

 • Tutvu määruse ja juhendiga!

  Kindlasti tutvu perioodi 2014–2020 teavitusmääruse ja selle lisaga.

  Euroopa Liidu välisvahendite logod, sümboolika ja juhendid on leitavad: Logod ja sümboolika | Riigi Tugiteenuste Keskus (rtk.ee)

  EASi logo kasutamisest

  EASi logo tuleb kasutada toetuse saajatel, kellel on haldusotsuses vastav nõue ning EASi partnerid, kellega tehakse erinevate projektidega koostööd. EASi logo võivad kasutada ka need toetuse saajad, kellel vastavat nõuet haldusotsustes ei ole.

  EASi logo kasutamisest lähemalt:

  • Edaspidi peab EASi logo olema kõikide EASi poolt läbiviidavate või toetatud/vahendatud oluliste tegevuste (veebileht, plakat üritusel, stend, tahvel jt) juures.
  • EASi veebis on kättesaadavad korrektselt ja nõutele vastavalt kujundatud uued kolmiklogod, plakatite näidised ning stendi-tahvli tööfailid. Märkus: sobilikud on ka teistsuguselt kujundatud logod, plakatid, stendid ja tahvlid, kui on täidetud SF teavitamise määruses olevad nõuded.
  • Näidised on kujundatud vastavalt teavitamise määruses (pikk link: https://www.riigiteataja.ee/akt/125042017019?leiaKehtiv) sätestatud nõuetele. Struktuurifondide logode kasutamise nõudeid peab alati järgima vastavalt määruses sätestatud tingimustele ning EASi ega partnerlogod ei tohi olla SF kaksiklogodest suuremad.
  • EASi kodulehele jäävad kättesaadavaks ka kaksiklogod, et kliendid saaksid vastavalt vajadusele materjalidele logosid eraldi paigutada. EASi logofailid on leitavad SIIT (pikk link https://www.eas.ee/logod#articleblock-EASilogojastiiliraamat ). Märkus: lisaks sellele on EASis jätkuvalt toetusskeeme, kus on tarvilik edaspidi kasutada kaksiklogo, sest EASi logo on juba EAS – RM ühislogoga näidatud, näiteks linnapiirkondade jätkusuutlik arengu toetus, ühislogo (pikk link: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2016/01/RM-EAS_logo_reg_toetuseks-vaike.jpg ).

  Eestit tutvustavates materjalides saab partnerlogo kasutamisest, EASi logo paigutamisest materjalidele, lähemalt tutvuda siin: https://brand.estonia.ee/juhendid/ .

  Juhul, kui tekib lisaküsimusi, siis palun pöörduge – Merili.Kivi@eas.ee.

 

 

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo koos EASi logoga

Horisontaalne
EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

Eestikeelne: .png .pdf .ai Ingliskeelne: .png .pdf .ai

Vertikaalne
EL_Regionaalarengu_Fond_vertikaalne

Eestikeelne: .png .pdf .ai Ingliskeelne: .png .pdf  .ai

Euroopa Regionaalarengu Fondi logo

Horisontaalne
EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

Eestikeelne: .jpg ja .pdf Ingliskeelne: .jpg ja .pdf

Vertikaalne
EL_Regionaalarengu_Fond_vertikaalne

Eestikeelne: .jpg ja .pdf Ingliskeelne: .jpg ja .pdf

Plakatid (A3)

Horisontaalne Vertikaalne
Euroopa Regionaalarengu Fond eestikeelne NÄIDIS Euroopa Regionaalarengu Fond eestikeelne NÄIDIS
Euroopa Regionaalarengu Fond ingliskeelne NÄIDIS Euroopa Regionaalarengu Fond ingliskeelne NÄIDIS
X