Isikuandmete töötlemine

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUSE ANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

Avaldatud seisuga 14.03.2019

Seoses 25.05.2018 jõustunud andmekaitsemäärusega (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 2016/679) informeerime Sind oma andmekaitsealastest tegevustest. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus käitub all nimetatud andmete kogumisel ja töötlemisel kui vastutav isik andmekaitsemääruse tähenduses, mille esindajaks on juhatus, kelle kontaktid on leitavad siit.

Alljärgnev ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist ja isikuandmete töötlemist EASi veebilehtedel viidatud võõrastel võrgulehtedel (nt Study in Estonia, Ressearch in Estonia), mille haldamise eest EAS ei vastuta. Samuti ei hõlma selgitused riiklikes registrites ja infosüsteemides, mille veebikeskkonna haldamine ei ole EASi pädevuses, isikuandmete töötlemise eesmärke, ulatust ja viise, avalikkusele kättesaadavaks tegemise tingimusi ja isiku poolt enda andmetega tutvumise õigusi ja korda, mille eest vastutab registri omanik.

Isikuandmete terviklikkuse kaitse on EAS esmatähtis ülesanne. Soovime, et oleksid teadlik, milliseid isikuandmeid EAS kogub ja miks, kuidas neid kasutab ning millised on Sinu valikud ja võimalused.

Andmete töötlemise tingimused kehtivad kõigil EASi veebilehtedel, milleks on: eas.ee, eas.ee/ettevotluseauhind, investinestonia.com, workinestonia.com, e-estonia.com, brand.estonia.ee, estonia.ee, toolbox.estonia.ee, game.estonia.ee, eitk.ee, intellekutaalomand.ee, eas.ee/kosmos, tradewithestonia.com, events.estonia.ee, my.estonia.ee, estoniarussia.eu, ajujaht.ee, visitestonia.com, puhkaeestis.ee. Veebilehtedel (nt e-estonia.ee või visitestonia.com või investinestonia.com) võib olla veebilehe iseloomust tuleneval eritingimusi privaatsuspoliitikas või küpsiste töötlemises.

Soovides pakkuda Sinu vajadustele sobivat taotluse või teenuse kogemust, on EASil vajalik töödelda Sinu isikuandmeid. Sinu isikuandmed aitavad meil mõista Sinu vajadusi ning pakkuda Sulle parimat tuge ja nõu. Ühtlasi vajame Sinu andmeid selleks, et parandada oma teenuste ja pakutavate toetuste kvaliteeti või täita seadusest või õigustoimingust tulenevaid kohustusi.

Andmete kasutamise põhimõtted kehtivad EASi ja iga isiku suhtes, kes kasutab EASi teenuseid või toetusi või infosüsteeme.

EASil on õigus igal ajal muuta all nimetatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Kui Sul tekib isikuandmetega seotud küsimusi, muresid või kaebuseid, võta EASi andmekaitseametnikuga ühendust e-postil andmekaitse@eas.ee. E-residentide programmi meeskonna poolt töödeldavate isikuandmete osas küsimuste tekkimisel palume pöörduda e-residentsuse programmi poole aadressil e-resident@gov.ee.

 • 1. Sinu andmed on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses turvaliselt hoitud

  1.1. EAS on pühendunud Sinu isikuandmete kaitsmisele. Võtame järjepidevalt asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid, et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu eest ning hoida isikuandmeid turvalisena. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset.

  1.2. EASi töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased reeglid. EASi volitatud andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise.

  1.3. Siiski pead Sina ise samuti kasutama teenuseid, toetusi, infosüsteeme ja veebikeskkondi ning turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed, mida kasutad nende tarbimiseks, on turvatud. Sa oled kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses enda seadme ja EASi infosüsteemide ja veebikeskkondadega seotud paroole, salasõnu, kasutajatunnuseid või muid enda identifitseerimiseks kasutatavaid tunnuseid.

  1.4. Sa pead olema teadlik ja arvestama asjaoluga, et EASei saa tagada andmete turvalisust ega ole vastutav juhul, kui andmed ei ole kaitstud tulenevalt Sinu tegevusest. Sa vastutad sellisel juhul ise kõikide endale tekkida võivate tagajärgede eest.

  1.5. EASi veebilehel on avaldatud andmete töötlemise tingimused eesti, inglise ja vene keeles.  Vastuolude korral prevaleerib eestikeelne versioon.

   

 • 2. Milliseid Sinu isikuandmeid EAS kogub?

  2.1. Isikuandmed on igasugune teave, mida saab isikuga seostada.

  2.2. Isikuandmete kategooriad, mida EAS peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ning töötleb on järgmised.

  2.2.1. Isiku tuvastamisega seotud andmed, nt nimi, isikukood, sünniaeg, kodakondsus, andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt elamisluba või passi või ID kaardi või juhtimisõigust tõendava dokumendi koopia või e-residendi digi-ID).

  2.2.2. Perekonnaandmed, nt laste olemasolu ja nende sünniaeg, andmed vanemate või õdede või vendade või ühist majapidamist omava isiku kohta.

  2.2.3. Formaalhariduse ja täiendõppega seotud ning omistatud kutsega seotud andmed.

  2.2.4. Kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber, e-posti, aadress, suhtluskeel.

  2.2.5. Sotsiaalmeedia profiil, kui oled EASi sotsiaalmeediakontosid meeldivaks märkinud, siis edastab EAS sulle uudiseid EAS eri valdkondades toimuvate sündmuste ja tegevuste kohta vastavalt Sinu valitud profiilisätetele. Samuti kui EAS edastab Sulle töökuulutusel kandideerimiseks kutse (nt Linkedin).

  2.2.6. Tsitaadid, kui tsiteerime pressiteates või intervjuus Sinu poolt öeldut.

  2.2.7. Andmed Sinu seoste kohta juriidiliste isikutega, nt Sinu poolt esitatud või avalikest registritest või kolmandate isikute kaudu saadud andmed nimetatud juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks.

  2.2.8. Ametialased andmed, nt Sinu andmed hariduse või Sinu ametialase karjääri kohta või ametialase kirjavahetuse kohta või töösuhtes Sinu kohta tekkinud andmed (sh soodustuste pakkumisel või seadusest tulenevate kohustuste täitmise korral).

  2.2.9. Andmed usaldusväärsuse ja hoolsuskohustuse kohta, nt andmed maksekäitumise kohta või EASile või kolmandale isikule tekitatud kahju kohta.

  2.2.10. Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed, nt uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtute ja kohtutäiturite poolt tehtud päringutest tulenevad andmed või karistusregistri andmed.

  2.2.11. Andmed Sinu maksuresidentsuse kohta, nt andmed elukohariigi, maksukohustuslase identifitseerimisnumbri kohta.

  2.2.12. Tasu andmed, nt saadud teenustasu või töötasu ja toimingu tegemiseks vajalikud pangaandmed.

  2.2.13. Suhtlusandmed ja isikukujutisega seotud andmed, nt visuaalsed ja/või audio salvestused, mida kogutakse siis kui Sa külastad EASi poolt korraldatud üritusi, sündmusi, ärireise või messe või pöördud vihjeliini poole või kui Sa suhtled EASiga e-posti, sõnumite ning teiste suhtlusmehhanismide kaudu, nt sotsiaalmeedia või osaled tagasiside või rahulolu küsitlustes või uuringutes.

  2.2.14. IP-aadress infosüsteemide ja veebilehtede kasutamisel.

  2.2.15. Logid, jälgimaks Sinu liikumist EASi infosüsteemides või veebilehtedel või uksekaardi omamisel Sinu liikumist EASi ruumides või materjalide printimisel.

  2.2.16. Küpsised, külastades EAS veebilehti kogub EAS andmeid Sinu kasutuseelistuste kohta. 

  2.2.17. Terviseandmed, EASis töötades kogub ja töötleb EAS Sinu terviseandmeid (nt haiguslehel olek, töötervishoiuarsti otsus vm).

  2.2.18. Puhkuse andmed, EASis töötades peab EAS arvestust Sinu puhkuste kohta.

  2.2.19. Asukohaandmed, nt sõidupäeviku pidamisel.

  2.2.20. Kasutajaandmed, kasutades EASi infosüsteeme ja luues endale kasutaja.

  2.2.21. Varaga seotud andmed, näiteks EASi kasuks seatud hüpoteegi kustutamise nõude korral. Varaliste kahjude korral videovalve väljavõte, mille vastutav töötleja on Riigi Kinnisavara AS. Samuti kui Sa saad töötajana või teenuse osutajana isikliku sõiduauto kasutamisega soetud hüvitust, siis sõiduauto kohta käivad andmed.

  2.2.22. Iseloomustusi, EASis töötades kogub ja töötleb EAS Sinu iseloomustusi rahulolu uuringute ning tulemus- ja arenguvestluste kaudu. EASi kandideerimisel saadakse informatsiooni Sinu kohta ka Sinu poolt esitatud referentsidelt.

  2.2.23. Teenustega või toetustega seotud andmed, nt lepingute täitmine või täitmata jätmine, EASi teenuste või toetuste kasutamine, tagasisides antud hinnangud, sooritatud tehingud, esitatud avaldused, päringud ja kaebused. Täpsem info EASi pakutavate teenuste ja toetuste kohta on leitav lehelt https://www.eas.ee/teenused/

  2.2.24. Andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt mängudes või kampaaniates võidetud auhinnad.

  2.2.25. Tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetlusega või korruptsioonikahtlusega seotud andmed, kui Sa rikud EASi suhtes mingisuguseid kohustusi ja nende andmete kogumine ning edastamine õiguskaitse asutustele on vajalik EASi õiguste kaitseks .

 • 3. Milleks EAS Sinu isikuandmeid kogub? Kui kaua Sinu kohta kogutud andmeid säilitatakse?

  3.1. Andmete kogumine sõltub kasutatavast teenusest ja milliseid konkreetseid andmed on vajalikud selle kasutamiseks.

  3.2. Põhjused, miks EAS sinu isikuandmeid kogub võivad olla, kuid mitte ainult, järgnevad:

  3.2.1. Uudiskirja tellimisel Sinu e-post, nimi ja loend uudiskirjadest, mida tellinud oled. Seda kõike selleks, et edastada Sulle just need uudiskirjad, millest Sina huvitatud oled.

  3.2.2. Sotsiaalmeedias sinu profiili, tingimusel, et oled märkinud EASi Facebooki lehe või mõne EASi üksuse alamlehe endale meeldivaks. Seda selleks, et edastada Sinu uudisvoogu EASi tegemiste kohta uudiseid või Sind tag´ida kui EASi poolt korraldatud sündmusel osalenud isikut või EASi poolt intervjueeritavat isikut. Samuti töötleb EAS Sinu sotsiaalmeedia profiili, kui kasutad My Estonia veebilehte selleks, et genereerida endale Facebooki päise-ja profiilipilti.

  3.2.3. Värbamisprotsessis Sinu CV-d koos selles sisalduva informatsiooniga, muud töökuulutustes nõutud dokumendid, soovitajad, äriregistris sisalduvad andmed ja karistusregistri väljavõte. Seda selleks, et tagada, et EASi asuks tööle aus, erapooletu ja parim kandidaat.

  3.2.4. Kui võtad meiega ühendust, sh saadad EASile e-kirja (nt meediapäring, teabenõue, selgitustaotlus vms) või helistad meile, et Sulle vastata. Pöördumistest telefoni teel võime avalda kokkuvõtted isikustamata kujul. Klientide telefonikõnesid EAS ei salvesta.

  3.2.5. Andmeid, mida saame kolmandatelt osapooltelt nagu avalikud registrid (näiteks kinnistusraamat, maksuamet või äriregister), kui see on vajalik lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, selline andmete töötlemine on ettenähtud õigusaktiga või on andmete töötlemise aluseks Sinu nõusolek.

  3.2.6. Sinu külastusandmed Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse võrgulehtedel või asutuses kohapeal, et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust või teenindust. Kogutud informatsioonist võime teha üldistusi isikustamata kujul ja jagada neid oma koostööpartnerite ja valikkusega.

  3.2.7. Toetuse või teenuste taotlemise või kasutamise protsessis andmeid, mida näevad ette vastava toetusmeetmega seotud õigusaktid. Sõltuvalt toetusskeemist võivad need olla taotlejate projektimeeskonna liikmete CVd, töölepingulised kokkulepped vms. Isikuandmete töötlemine taotluste menetlemise raames toimub avaliku ülesande täitmise raames ega vaja selleks Sinu nõusolekut. Toetuse saamiseks oled Sa kohustatud kõnealuseid isikuandmeid esitama. Andmete esitamata jätmisel puudub EASil võimalus Teile toetust anda. Andmeid, mida toetusmeetmega seotud õigusaktid ette ei näe, küsime Sinult nõusoleku alusel. Saadud isikuandmeid andmeid kasutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetuste paremaks, läbipaistvamaks ja kiiremaks menetlemiseks ning edaspidiste toetusmeetmete paremaks välja töötamiseks statistilisel eesmärgil ja isikustamata kujul.

  3.2.8. Olukorras, kus kogumist ja töötlemist nõuab õigusakt või õigustoiming.

  3.2.9. Riigihangetes, ulatuses, milles see on vajalik riigihanke läbiviimiseks ja riigihankelepingu sõlmimiseks (sh infopäevadel kohaoleku registreerimine ja helisalvestiste tegemine). Sõltuvalt hankemenetlusest võib hankemenetluse raames olla nõutav pakkujate meeskonna liikmete CVde esitamine. Hankemenetluses isikuandmete töötlemine toimub hankelepingu ette valmistamise eesmärgil ega vaja selleks Sinu nõusolekut. Kui see on teenuse olemusest tulenevalt vajalik sõlmib EAS eduka pakkujaga andmetöötluse lepingu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 tähenduses, et Sinu isikuandmete töötlemise turvalisus oleks tagatud. EAS poolt läbiviidavate riigihangete kohta on informatsioon leitav siit.

  3.2.10. Muudes lepingutes, osas, milles see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

  3.2.11. Sinu e-posti tagasiside või rahulolu-uuringute edastamiseks või pressireisi, ärireisi või välisvisiidi vms üritusele kutse edastamiseks või sellest üritusest Sinu teavitamisel, eeldusel, et Sa oled nende edastamist lubanud või kui selle edastamist näeb ette õigusakt või Sinu saadetud teabenõuetele või selgitustaotlustele vastamisel või investeerimispäringutele vastamisel.

  Samuti võib EAS küsimustike ja turu-uuringute käigus kogutud andmeid kasutada oma toetuste, teenuste või e-keskkondade kvaliteedi parandamiseks.

  Investeerimispäringutele vastamisel on isikuandmete töötlemine vajalik selleks, et tagada teenuste turvalisus ja usaldusväärsus, eristada veebirobotite poolt esitatud päringuid inimeste poolt koostatud päringutest ning võimaldada konsultantidel personaaliseeritud e-konsultatsiooni teenuse pakkumisel anda kliendile võimalikult asjakohaseid vastuseid ning koostada võimalikult asjakohaseid väärtuspakkumisi.

  3.2.12. Sinu isikukujutist või häälesalvestist, mida kogutakse siis kui Sa külastad EASi poolt korraldatud üritusi, sündmusi, ärireise või messe, teavitamaks huvilisi EASi poolt korraldatud üritustest.

  3.2.13. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehtedel toimuvates kampaaniamängudes, osas milles see on vajalik võitja väljaselgitamiseks.

  3.2.14. Teenuste ja toetuste pakkumisel, kus see on vajalik Sinu vajaduste kaardistamiseks, Sulle parema teenuse osutamiseks, personaalse kasutajakogemuse loomiseks ja EASi veebilehtede arendamiseks parema kasutajakogemuse loomisel. Näiteks võib EAS Sinu isikuandmeid töödelda kui külastad EASi veebilehti, registreerid EASi veebilehtedel end ürituse vms külastajaks, esitad tellimusi, vastad tagasiside küsitlusele või mõne muu meie veebilehtedel oleva teenuse pakkumuseks Sulle.

  3.2.15. Turundustegevustes, mis võivad kaasneda infopäevade, ürituste, messidel osalemise, külastuste, välisvisiitide, kontaktreiside vms EASi tegevuste turundamisega (edaspidi kõik koos üritused), kus registreeritakse Sinu osalemist registreerimislehel või fotografeeritakse Sind või filmitakse Sind mõnel eelnimetatud üritusel. Üritusi jäädvustame eesmärgiga teavitada Sind ja oma teisi kliente uudiskirja või sotsiaalmeeida vahendusel enda tegevustest.

  3.2.16. E-residentsuse programmi tegevustes, vastavalt Politsei-ja Piirivalve Ametiga sõlmitud andmevahetuslepingule edastab Politsei-ja Piirivalve Amet EASile Sinu nime, e-posti, telefoni, isikukoodi, soo, kodakondsuse ja e-residentsuse taotlemise põhjuse, seda kõike selleks, et EAS saaks tagada e-residentidele pakutavat teenust, turundada seda sihtgrupi seas ja pakkuda teenuse paremat kvaliteeti ning vajadusel anda seadusandjale sisendit e-resindentsuse kohta käivate õigusaktide koostamiseks või muutmiseks. E-resindentsuse taotlemise kohta on informatsioon leitav siit. E-residentide programmi meeskonna poolt töödeldavate isikuandmete osas küsimuste tekkimisel palume pöörduda e-residentsuse programmi poole aadressil e-resident@gov.ee.

  3.2.17. E-Eesti Esitluskeskuse külastamisel, kus vajab EAS Sinu isikuandmeid külastuse broneerimiseks ja vajaduste väljaselgitamiseks ning Sinu kohaloleku registreerimiseks esitluskeskuse ruumides. Isikuandmete töötlemine on esitluskeskuse ruumide külastamiseks on vajalik turvakaalutlustel. Sinu nõusolekul edastame Sulle ka uudiskirju või tagasiside küsitlusi. E-Eesti Esitluskeskuse kohta on informatsioon leitav siit.

  3.2.18. EASi poolt korraldatud sündmustele registreerimisel, mis on avaldatud www.eas.ee sündmuste rubriigis.

  3.2.19. EASi õigustatud huvi kaitsmisel ennetamaks, piiramaks ja uurimaks EASi teenuste ja toetuste väärkasutamist või turvalisust või õigusvastast kasutamist või häireid nende toimimises või viies läbi asutusesisest koolitust või tagades teenuste ja toetuste kvaliteeti.

  3.2.20. Tõendamaks, teostamaks, loovutamaks ja kaitsmaks õiguslikke nõudeid, mis põhinevad: lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Sinu soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või EASi õigustatud huvil õiguslike nõuete teostamiseks.

  3.2.21. Täitmaks kohustusi sooritada rahvusvahelisi tehinguid krediidiasutuste kaudu, mis põhinevad: lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Sinu soovil või juriidilise kohustuse täitmisel.

  3.2.22. EASi vara säilitamisel töötaja lahkumisel, mil säilitatakse lahkunud töötaja e-post, mis on tööandja vara, ja kasutades seda vajadusel tööalaste küsimuste lahendamisel. Töötaja lahkumisel EASist, sulgeb EAS e-posti selliselt, et kirjade edastamine sellele ei ole võimalik.

  3.2.23. EAS poolt loodud infosüsteemide kasutajaks registreerimisel ja kasutamisel (nt Visit Estonia veebikeskkond, mille kasutustingimused on leitavad siit), pidamaks arvestus selle kohta kellele ja milliste õigustega kasutajakontod loodud on.

  3.2.24. Asukohaandmed, nt sõidupäeviku pidamisel maksuseadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  3.2.25. IP-aadress, infosüsteemide ja veebilehtede kasutamisel, infosüsteemi ja veebilehe turvalisuse tagamise ning teenuse kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.

  3.2.26. Logisid, infosüsteemide või veebilehtede ning seal sisalduvate andmete turvalisuse tagamiseks ja tagamaks, et andmete töötlemine toimub üksnes volitatud isikute poolt.

  3.2.27. Küpsised, külastades EASi veebilehti kogub ja töötleb EAS andmeid Sinu kasutuseelistuste kohta, et parendada oma veebilehtede disaini, kasutusmugavust jms.

  3.2.28. Terviseandmed ja puhkuste andmeid, EASis töötades kogub ja töötleb EAS Sinu terviseandmeid (nt haiguslehel olek, töötervishoiuarsti otsus vm) täitmaks EASile õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  3.2.29. Iseloomustusi, EASis töötades kogub ja töötleb EAS Sinu iseloomustusi rahulolu uuringute ning tulemus- ja arenguvestluste kaudu, andmaks objektiivset tagasisidet Sinu töö tulemustele. 

  3.2.30. Rahvusvahelise Maja programmi tegevustes, vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti, Tallinna linna, Integratsiooni Sihtasutuse, Töötukassa ja Maksu- ja Tolliametiga (Partnerid) sõlmitud andmevahetuslepingutele edastab EAS Partneritele Sinult Sinu nõusolekul kogutud isikuandmed (nime, kodakondsuse, keeleoskuse, koduse aadressi, kontaktandmed, töökoha ja töö valdkonna, Eestis viibimise põhjuse ning abikaasa ja laste olemasolu, viimaste olemasolul nende sünniaeg). Partnerid edatavad EASile ja üksteisele informatsiooni teenuste tarbimise kohta (üksnes teenus, mida tarbiti, mitte sellega seotud detaile ega dokumente). Teenuse tarbimisinfo edastamisel märgivad Partnerid etteantud loendist (ärinõustamine, karjäärinõustamine, migratsiooninõustamine, isikukoodi taotlemine, elukoha registreerimine, rändealane nõustamine, Eestis töötamisega seotud nõustamine, kontaktvõrgustikealane nõustamine, värbamisalane nõustamine tööandjatele) teenuse nimetuse, mida klient tarbis. Seda kõike selleks, et EAS ja Partnerid saaksid tagada Sulle Rahvusvahelise Maja teenuste osutamise, aja jooksul nende teenuste kvaliteeti parandada ning vajadusel teha seadusandjale ettepanekuid teenust puudutavate õigusaktide muutmiseks. Rahvusvahelise Maja programmi raames töödeldavate isikuandmete osas küsimuste tekkimisel palume pöörduda vastava programmi poole aadressil andmekaitse@eas.ee või ihe@workinestonia.com.

  3.3. EAS töötleb Sinu nii vähe kui võimalik. Sinu isikuandmeid ei hoita kauem, kui töötlemiseks vajalik. Toetuse menetlemisel saadud dokumente, sh isikuandmeid, toetusmeetmele rakenduvates õigusaktides sätestatud tähtajani.

  3.4. Säilitustähtaegade kohta on informatsioon leitav siit. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele kui õigusaktid ei sätesta teisiti.

  3.5. Isikuandmeid võime töödelda statistika tegemiseks üksnes isikustamata kujul. Sinuga peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt. Kogutud informatsioonist võime teha üldistusi isikustamata kujul ja jagada neid oma koostööpartneritega.

  3.6. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ei müü, kauple ega rendi Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

  3.7. Kogutud informatsioonist võime teha üldistusi isikustamata kujul ja jagada neid oma koostööpartneritega.

  3.8. EAS võib kombineerida erinevatel viisidel kogutud andmeid, kui need andmed on kogutud samal eesmärgil.

 • 4. Kuidas veebipõhises dokumendiregistris näidatakse Sinu nime?

  4.1. EAS ei ole dokumendiregistri pidamise kohuslane vastavalt avaliku teabe seaduse (edaspidi AvTS) § 11 lg 1, mistõttu ei pea EAS avalikku dokumendiregistrit ega kuva selles andmeid (sh füüsilise isiku isikuandmeid). Isikutäisnimi ja kontaktandmed on nähtavad üksnes asutusesiseses infosüsteemis selleks volitatud isikutel.

  4.2. EASi pöördumisel pead Sa arvestama, et EASi tegevus teabe osas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest avalike ülesannete täitmiseks või toetusena antud vahendite kasutamist, on avalik vastavalt AvTS § 5 lg 2 ning mõnel juhul võivad Sinu isikuandmed – eelkõige Sinu nimi ja pöördumise fakt (teatud juhtudel ka selle sisu) – saada teatavaks kolmandatele isikutele või võidakse Sinu nimi ja pöördumise fakt avalikustada kolmanda isiku või volitatud töötleja dokumendiregistris.

 • 5. Milliseid juurdepääsupiiranguid kasutatakse eraisikutega suhtluseks?

  5.1. Füüsiliste isikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. EAS kasutab füüsilise isikuga peetud suhtluses juurdepääsupiiranguid vastavalt AvTS sätetele.

  5.2. Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki kolmandalt isikult järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

  5.3. Kui olete saatnud meile selgitustaotluse või sekkumistaotluse või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

  5.4. Kui keegi tahab Sinu kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatab EAS üle, kas küsitud dokumenti saab täielikult välja anda või tuleb see välja anda osaliselt. Kusjuures kolmandatele isikutele väljastatakse dokumente täies mahus ainult seadusega ettenähtud juhtudel või volikirja olemasolul. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust.

  5.5. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

  5.6. Avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks kirjutame uudiseid EAS veebilehtedel või sotsiaalmeedias. Uudiseid koostades hoidume asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast.

  5.7. Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt.

 • 6. Kirjasaatmise viisid: kas kasutatakse liht- või tähitud posti, krüpteeritud või krüpteerimata e-posti?

  6.1. Paberil dokumente, mis sisaldavad eraelulist teavet ja millele oleme seadnud juurdepääsupiirangu, toimetame adressaadini tähitud posti teel. E-posti teel edastame dokumente ainult eraisiku soovil ja nõusolekul.

  6.2. Füüsiliste isikutega seotud dokumente edastame teistele riigiasutustele turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

  6.3. Raviasutustelt saame tööõnnetuste ja tööst põhjustatud haigestumiste teatisi eesti.ee ja Tööinspektsiooni kaudu.

  6.4. Füüsilistele isikutele saadetavale dokumendile ei panda juurdepääsupiirangut, kuna füüsiline isik ei ole teabevaldaja avaliku teabe seaduse mõistes. Isiku enda otsustada on, kas ta omaenda eraelukaitseks piirangu saanud teavet avalikustab või mitte.

 • 7. Milliseid andmeid asutusse tööle kandideerijatelt kogutakse ja kaua neid säilitatakse?

  7.1. Vabade töö- ja praktikakohtade info on kättesaadav CV-Online portaalist. Ametikohtade täitmiseks värbamist korraldab EASi personalitöö eest vastutavad töötajad.

  7.2. EAS jätab endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Sellisel juhul teavitame Sind EASile esitatud kontaktandmete kaudu.

  7.3. EASi tööle kandideerides lähtub EAS Sinu enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Eraldi nõusolekut Sinult ei ole vormistata andmete töötlemisel, mille Sa ise oled esitanud. Nõusolekut ei ole vaja ka seaduse alusel või kandidaadi enda avalikustatud andmete kogumiseks.

  7.4. EAS eeldab, et Sinu poolt soovitajatena nimetatud isikutega on lubatud suhelda, ilma lisaloata. Eeldame, et Sinu kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et EAS nende poole teabe saamiseks pöördub.

  7.5. Sul on õigus teada, milliseid andmeid EAS Sinu kohta on kogunud, tutvuda EASi poolt kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid. Teistele kandidaatidele Sinu andmeid ei avaldata, samuti ei avalda Sulle teiste kandidaatide andmeid.

  7.6. Sinu dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Sinu dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata ilma õigusliku aluseta.

  7.7. Värbamisprotsessis võib EAS korraldada mitu vooru – dokumendivooru, kirjalik proovitöö ja vestlus –, mille raames toimub Sinu isikuandmete töötlemine (nt proovitöö hinnang). Sinu sobivuse hindamisesse võib EAS kaasate vajadusel lisaks EASi töötajatele asutusevälised asjatundjad.

  7.8. Kui Sa oled osutunud edukaks, siis tuleb Sul esitada tööleasuja-ankeet ja ankeet täiendavaks taustakontrolliks. Täiendavas taustakontrolli ankeedis toodud küsitavaid andmed on vajalikud nende andmete õigsuse kontrollimiseks ning Sinu tööalase sobivuse ja usaldusväärsuse hindamise eesmärgil. Tööleasuja ankeedil toodud andmeid on vaja töödelda selleks, et valmistada ette Sinu töölepingut ja arvestada Sulle EAS poolt pakutavaid soodustusi.

  7.9. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitab EAS kuni õigusaktides toodud vaidlustustähtaja lõpuni, kui mittevalitud kandidaat ei ole andud nõusolekut oma andmete säilitamiseks hilisemate tööpakkumiste tegemise eesmärgil.

 • 8. Kellega EAS Sinu andmeid jagab?

  8.1. Selleks, et pakkuda oma klientidele suurepärast kogemust ja anda ülevaade kõigist EASi poolt pakutavast, on vajalik jagada Sinu isikuandmeid ka volitatud töötlejatega ja kaasvastutavate töötlejatega, kelle nimekirja leiad siit.

  8.2. Rahandusministeeriumile saadame töölepinguid ja lisasid struktuurvahendite seotud finantseerimise reeglite tõttu.

  8.3. Isikuandmeid edastame töö, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seonduvalt Haigekassale, Tööinspektsioonile, Maksuametile, Sotsiaalkindlustusametile või Töötukassale vastavalt õigusaktides märgitud ulatuses.

  8.4. Maakondlikele arenduskeskustele, Turismiinfokeskustele ja Külastuskeskustele halduslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks. 

  8.5. Struktuurtoetuste e-keskkonda, osas milles seda näeb ette toetusmeetme aluseks olevad õigusaktid.

  8.6. Täitemenetluse infosüsteemi, osas, milles see on vajalik täitemenetluse algatamiseks.

  8.7. Riigihangete registrisse, osas, milles see on vajalik pakkujate (sh pakkuja esindaja või füüsilisest isikust pakkuja) lisamiseks hankemenetluse juurde.

  8.8. Äriregistrisse või kinnistusraamatusse, osas, milles see on vajalik asjaõiguslike nõuetega seotud küsimustes.

 • 9. Millisel juhul kogub ja töötleb EAS Sinu andmeid lepingu täitmiseks ning lepingu täitmise tagamiseks?

  9.1. EAS võib kasutada andmeid õigusaktide alusel ilma Sinu eraldi nõusolekuta lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks vähemalt alljärgnevatel juhtudel (sh edastades neid volitatud töötlejatele):

  9.1.1. Sinu või Sinu esindaja isiku tuvastamiseks;

  9.1.2. Sinule teenuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks;

  9.1.3. Sinu teenindamiseks ja rikete kõrvaldamiseks;

  9.1.4. Sinule e-Keskkonna, selle teenuste ja funktsionaalsuste ning heal tasemel ja personaalse kasutuskogemuse pakkumiseks ja arendamiseks ning e-Keskkonna kasutamise võimaluste ja turvalisusega seotud info edastamiseks Sulle;

  9.1.5. Lepinguga seotud teenustasude arvestamiseks, teadete ja arvete koostamiseks ja saatmiseks Sulle;

  9.1.6. Sulle posti või e-posti teel teadete saatmiseks, mis ei eelda andmete turunduslikku kasutamist;

  9.1.7. Äri- ja teenindustegevuse dokumenteerimiseks ja äriliseks infovahetuseks (sh audiitoritele esitamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse auditeerimisel);

  9.1.8. Sinu paremaks teenindamiseks, sh e-Keskkonna ja teenuste kvaliteedi, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks;

  9.1.9. Teenuse osutamisega seotud võimalike äririskide või kahjude hindamiseks ja ärahoidmiseks;

  9.1.10.Lepingu täitmise tagamiseks;

  9.1.11. EAS suhtes rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja võlanõudmiseks (sh lepingu rikkumise ja/või võlgnevusega seotud andmete edastamiseks EAS poolt lepingu alusel vastavate andmete töötlemiseks volitatud inkassoteenust osutavatele isikutele, advokaatidele jms isikutele);

  9.1.12. Lepingu rikkumise korral Sinu maksehäire edastamiseks EAS poolt volitatud krediidiinfo ettevõtetele.

 • 10. Mis on küpsis? Kas ja milliseid küpsised EAS oma veebilehtedel kasutab? Mis eesmärkidel? Kas ja kuidas saad Sa küpsiste kasutamist muuta ja valida?

  10.1. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Sinu arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad EASil pakkuda, arendada ja kaitsta EASi teenuseid ning tagada, et Easi pakkumused vastaksid paremini Sinu vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.

  10.2. EAS kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.

  10.2.1. Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutab EAS statistika, analüüsi jaoks ja keelevaliku meelde jätmiseks.

  10.2.2. Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, kuid soovi korral saad Sa need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärkideks on:

  10.2.2.1. Veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebisaidi kasutust.

  10.2.2.2. Teenuse pakkumine ja korrashoid – küpsised, mis toetavad EASi teenuste osutamist.

  10.2.2.3. Veebilehtede turvalisus ja teenuste terviklikkus – küpsised, mis aitavad teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua.

  10.2.2.4. Kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti EASi veebilehti kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse. Küpsisestatistikat võidakse hankida ka seotud veebilehtedelt.

  10.2.2.5. Teenuste pakkumine ja kasutajate vajaduste analüüs – küpsised, mis aitavad välja arendada Sinu vajadustele kõige paremini vastavaid pakkumusi.

  10.2.2.6. Sinu kuvaeelistused, näiteks sirvimiskeel, kontrast, kirjasuurus, kasutatud seade ning otsingutulemuste ja teavitamisega seotud eelistused;

  10.2.2.7. Kas Sa nõustusid (või mitte) meiepoolse küpsiste kasutamisega sellel veebilehel.

  10.2.2.8. Ka mõned EAS veebilehel leiduvad videod kasutavad küpsist, et koguda anonüümselt statistikat selle kohta, kuidas Sa veebisaidile sattusid ning mis videoid Sa vaatasid. 

  10.3. EAS kasutab järgmise nimetusega küpsiseid, millel on all nimetatud ülesanded ja säilivusaeg:

  Veebileht
  www.e-resident.gov.ee www.eas.ee
  _ga – Google Analytics. Kasutatakse selleks, et Sind teistest eristada. Kehtivusaeg 2 aastat. __utma Fri Nov 20 2020 – Google Analytics poolt. Salvestab, mitu korda Sa lehte külastad ja millal oli esimene külastus ning millal viimatine.
  _gat – Google Analytics. Kasutatakse selleks, et Sind teistest eristada. Kehtivusaeg 1 minut. __utmb Wed Nov 21 2018 – Google Analytics. Koostöös utmc-ga arvutatakse, kui kaua Sa veebilehel olid. Teeb ajatempli hetkest, kui Sa tuled lehele. Aegub, kui külastaja lahkub.
  _gid – Google Analytics. Kasutatakse, et Sind teistest eristada. Kehtivusaeg 24 tundi. __utmc Thu Nov 21 2019 (session) – Google Analytics. Teeb ajatempli hetkest, kui Sa lehelt lahkud. Aegub 30 minuti pärast lehelt lahkumist.
  Intercom-id-ekfqllju – Kasutatakse Sinu veebilehitseja identifitseerimiseks ja Intercom vahendusel algatatud vestluste meelde jätmiseks. Kehtivusaeg 9 kuud. __utmz Wed May 22 2019 – Google Analytics. Teeb selgeks, mis kanalit pidi Sa veebilehele sattusid, mis linki Sa kasutasid, mis märksõna Sa kasutasid ja millisest maailma otsast Sa lehte külastasid. Aegub 6 kuu möödudes.
  pll_language – Jätab meelde keele, mida Sa valisid ja kuvab sama keelt järgmisel külastuskorral. Kehtivusaeg 1 aasta. __utmt – Kasutatakse nõudluse piiramiseks.
  plumbr_user_tracker – Loeb mitu korda mingitelt seadmetelt lehte külastati. Isegi kui lehte külastati sama isiku poolt, kuid kolme erineva seadmega, siis loetakse ikkagi seda kui kolme erinevat isikut. Kehtivusaeg 10 aastat. _gs Thu Nov 21 2019 (HostOnly, session) – Getsitecontrol. Sellega tehakse kindlaks Sinu veebilehitseja, operatsioonisüsteem, IP aadress ning leht, millel Sa parasjagu viibid.
  wp-settings-{UID} – WordPressi poolt lisatud küpsis. Kehtib 1 aasta. UID – tähistab kasutaja ID-d, mis tuleb kasutajate andmebaasi tabelist. Kehtib ainult sisseloginud kasutajate puhul. _gu Thu Nov 21 2019 (hostonly) – Getsitecontrol. Kasutatakse selleks, et Sind teistest eristada.
  wp-settings-time-{UID}– WordPressi poolt lisatud küpsis. Kehtib 1 aasta. UID – tähistab kasutaja ID-d, mis tuleb kasutajate andmebaasi tabelist. Kehtib ainult sisseloginud kasutajate puhul. _gw Thu Nov 21 2019 (hostonly) – Getsitecontrol. Salvestab rakendused, mida Sulle varem on kuvatud.
  _icl_current_language (hostonly) – salvestab Sinu valitud keele. Kehtib ühe päeva.
  catAccCookies – Annab märku, kas Sa oled lehe küpsiste salvestamisega nõustunud või mitte. Kehtib 30 päeva.
  wp-settings-{UID} – WordPressi poolt lisatud küpsis. Kehtib 1 aasta. UID – tähistab kasutaja ID-d, mis tuleb kasutajate andmebaasi tabelist. Kehtib ainult sisseloginud kasutajate puhul.
  wp-settings-time-{UID}- WordPressi poolt lisatud küpsis. Kehtib 1 aasta. UID – tähistab kasutaja ID-d, mis tuleb kasutajate andmebaasi tabelist. Kehtib ainult sisseloginud kasutajate puhul.

  10.4. Kui Sa need küpsised enda veebilehitsejast kustutad, kohtleb Google Analytics Sind järgmisel külastusel kui uut külastajat.

  10.5. Aja jooksul võib EAS küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.

  10.6. Kui Sa ei soovi, et Sinu seadmetes kasutatakse küpsiseid, saad Sa muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saad muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saad kustutada kõik Sinu seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsionaalsused toimida.

  10.7. Juhime tähelepanu, et veebilehtedel (nt e-estonia.ee või visitestonia.ee) võib olla veebilehe iseloomust ja eesmärgist tulenevalt eritingimused küpsiste töötlemise tingimuste kohta.

 • 11. Millistele kolmandatele isikutele avaldame Sinu andmeid ja milline on töötlemise geograafiline piirkond?

  11.1. Õigusnormide ja/või lepingute alusel edastab ja avalikustab EAS Sinu andmeid:

  11.1.1. volitatud töötlejatele lepinguliste kohustuste täitmisel;

  11.1.2. kaasvastutajatele;

  11.1.3. andmekogude pidajatele;

  11.1.4. nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale;

  11.1.5. õiguskaitseasutustele ja kohtutele;

  11.1.6. riigiasutustele ja ametiasutustele (nt Kui olete saatnud meile selgitustaotluse või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile. Isikuandmeid edastame töö, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seonduvalt Haigekassale, Tööinspektsioonile, Maksuametile, Sotsiaalkindlustusametile või Töötukassale vastavalt õigusaktides märgitud ulatuses. Struktuurtoetuste e-keskkonda, osas milles seda näeb ette toetusmeetme aluseks olevad õigusaktid. Täitemenetluse infosüsteemi, osas, milles see on vajalik täitemenetluse algatamiseks. Riigihangete registrisse, osas, milles see on vajalik pakkujate (sh pakkuja esindaja või füüsilisest isikust pakkuja) lisamiseks hankemenetluse juurde.

  11.1.7. Maakondlikele arenduskeskustele, Turismiinfokeskustele ja Külastuskeskustele EASi ning vastava juriidilise isikuga sõlmitud halduslepingust tulenevate kohustuste täitmisel.

  11.1.8. audiitoritele, õigus- ja finantskonsultantidele;

  11.1.9. võlgade sissenõudjatele nõuete loovutamisel, likvideerijatele, saneerijatele ja pankrotihalduritele;

  11.1.10. isikutele, kes on seotud riigisiseste, Euroopa ja rahvusvaheliste maksesüsteemidega;

  11.1.11. kolmandatele isikutele, kes kaitsevad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õigusi siis, kui Sa oled rikkunud lepingut

  11.1.12. kolmandalt isikutele, kui Sulle vastamiseks peame kelleltki järelepärimisi tegema, avaldades Sinu isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

  11.2. Tehingute tegemisel välisriigis või välisriigi isikutega võivad kliendiandmed kättesaadavaks saada ka vastava riigiametiasutustele ja andmeid võidakse töödelda vastava riigi õiguse alusel.

  11.3. Üldjuhul töödeldakse Sinu andmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel edastatakse need ja töödeldakse neid riikides, mis asuvad väljaspool ELi/EMPi.

  11.4. Sinu andmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või Sinu nõusolek ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Asjakohased kaitsemeetmed on näiteks järgmised:

  11.4.1. olemas on kehtiv leping, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi või heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi ja muud sarnast, mis vastab isikuandmete kaitse üldmäärusele.

  11.4.2. väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele;

  11.4.3. vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).

  11.5. Pöördumise korral saad Sa täpsemat infot oma edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi asuvatesse riikidesse.

 • 12. Millised on Sinu õigused? Kuidas Sa saad tutvuda enda kohta käivate andmetega?

  12.1. Sul on seoses isikuandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:

  12.1.1. õigus tutvuda andmetega, mida EAS on Sinu kohta kogunud. EAS väljastab andmeid ja dokumente teabenõude või selgitustaotluse esitamisel, millele vastab AvTS või märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses sätestatud tähtaja jooksul. EAS väljastab andmeid ja dokumente taotluse esitamisel, kas paberil või elektrooniliselt. Kui soovite nende väljastamist paberkandjal, võime AvTS § 25 lg 2 kohaselt alates 21. leheküljest nõuda tasu iga väljastatud lehekülje eest.

  12.1.2. õigus saada infot, kas EAS töötleb Sinu isikuandmeid ning juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele ligipääs;

  12.1.3. õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;

  12.1.4. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;

  12.1.5. õigus taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse mõnel muul õiguslikul alusel;õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel;

  12.1.6. õigus saada oma isikuandmed, mida Sa ise oled esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus;

  12.1.7. õigus taotleda andmete ülekantavust teisele teenusepakkujale;

  12.1.8. õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

  12.1.9. õigus esitada vaie isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Sa leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine riivab sinu õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

  12.1.10. õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil.

  12.2. EAS keeldub Teie tutvumissoovi täitmast siis, kui see võib:

  12.2.1. Teil puudub õigus nõuda andmetega tutvumist,

  12.2.2. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

  12.2.3. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

  12.2.4. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

  12.2.5. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

 • 13. Kui toimub rikkumine, siis mil moel toimub sellekohase info edastamine Sulle?

  13.1. Kui EASis toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Sinu õigustele ning vabadustele, siis vormistame selle kohta õigusaktides nõutud dokumendid. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.

  13.2. Kui rikkumise tulemusena tekib Sinu õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitab EAS sellest ka Sind. Teavituse eesmärk on võimaldada Sinul endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

   

   

X