Isikuandmete töötlemine

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUSE ANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDISED TINGIMUSED

Isikuandmete terviklikkuse kaitse on meie esmatähtis ülesanne. Soovime, et oleksid teadlik, milliseid isikuandmeid kogume ja miks, kuidas neid kasutame ning millised on Sinu valikud ja võimalused.
Soovides pakkuda Sinu vajadustele sobivat taotluse või teenuse kogemust, on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel vajalik töödelda Sinu isikuandmeid. Sinu isikuandmed aitavad meil mõista Sinu vajadusi ning pakkuda Sulle parimat tuge ja nõu. Ühtlasi vajame Sinu andmeid selleks, et parandada oma teenuste ja pakutavate toetuste kvaliteeti või täita seadusest või õigustoimingust tulenevaid kohustusi. 

Selleks, et pakkuda oma klientidele suurepärast kogemust ja anda ülevaade kõigist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt pakutavast, on vajalik jagada Sinu isikuandmeid ka volitatud töötlejatega, kelle nimekirja leiad siit

Andmete kasutamise põhimõtted kehtivad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja iga isiku suhtes, kes kasutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teenuseid või toetusi või e-Keskkondi.
Andmete töötlemise tingimused kehtivad kõigil Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuste veebilehtedel, milleks on: eas.ee, eas.ee/ettevotluseauhind, investinestonia.com, workinestonia.com, e-estonia.com, brand.estonia.ee, estonia.ee, toolbox.estonia.ee, game.estonia.ee, eitk.ee, intellekutaalomand.ee, eas.ee/kosmos, tradewithestonia.com, events.estonia.ee, my.estonia.ee, estoniarussia.eu, ajujaht.ee, visitestonia.com, puhkaeestis.ee ja kuni 01.09.2018 estlatrus.eu, estlat.eu ning centralbaltic.eu. Pärast 01.09.2018 on veebide estlatrus.eu, estlat.eu ning centralbaltic.eu haldamise eest vastutav isik Riigi Tugiteenuste Keskus.

Veebilehtedel (nt e-estonia.ee või visitestonia.com või investinestonia.com) võib olla veebilehe iseloomust tuleneval eritingimused privaatsuspoliitikas või küpsiste töötlemise tingimustes, mille kooskõla käesoleva andmete töötlemise poliitikaga tagab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Alljärgnev ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist ja isikuandmete töötlemist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehtedel viidatud võõrastel võrgulehtedel, mille haldamise eest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ei vastuta.

Kui Sul tekib isikuandmetega seotud küsimusi, muresid või kaebuseid, võta meiega julgesti ühendust e-postil andmekaitse@eas.ee.

1. Sinu andmed on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses turvaliselt hoitud

1.1. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on pühendunud Sinu isikuandmete kaitsmisele. Võtame järjepidevalt asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid, et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu eest ning hoida isikuandmeid turvalisena. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset.

1.2. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased reeglid. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse volitatud andmete töötlejad on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise.

1.3. Siiski pead Sina ise samuti kasutama teenuseid, toetusi ja e-Keskkondi turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed, mida kasutad nende tarbimiseks, on turvatud. Sa oled kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses enda seadme ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse e-keskkondadega seotud paroole, salasõnu, kasutajatunnuseid või muid enda identifitseerimiseks kasutatavaid tunnuseid.

1.4. Sa pead olema teadlik ja arvestama asjaoluga, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ei saa tagada andmete turvalisust ega ole vastutav juhul, kui andmed ei ole kaitstud tulenevalt Sinu tegevusest. Sa vastutad sellisel juhul ise kõikide endale tekkida võivate tagajärgede eest.

2. Milliseid isikuandmeid kogume?

2.1. Isikuandmed on igasugune teave, mida saab isikuga seostada. Andmete kategooriad, mida Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ning töötleb on järgmised:

2.1.1. Isiku tuvastamise andmed, nt nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt passi või ID kaardi koopia).

2.1.2. Kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber, e-posti, aadress, suhtluskeel.

2.1.3. Sotsiaalmeedia profiil.

2.1.4. Andmed Sinu seoste kohta juriidiliste isikutega, nt Sinu poolt esitatud või avalikest registritest või kolmandate isikute kaudu saadud andmed nimetatud juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks.

2.1.5. Ametialased andmed, nt Sinu andmed hariduse või Sinu ametialase karjääri kohta või ametialase kirjavahetuse kohta.

2.1.6. Andmed usaldusväärsuse ja hoolsuskohustuse kohta, nt andmed maksekäitumise kohta või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele või kolmandale isikule tekitatud kahju kohta.

2.1.7. Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed, nt uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtute ja kohtutäiturite poolt tehtud päringutest tulenevad andmed.

2.1.8. Andmed Sinu maksuresidentsuse kohta, nt andmed elukohariigi, maksukohustuslase identifitseerimisnumbri, kodakondsuse kohta.

2.1.9. Suhtlusandmed, nt visuaalsed ja/või audio salvestused, mida kogutakse siis kui Sa külastad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt korraldatud üritusi, sündmusi, ärireise või messe või kui Sa suhtled Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega e-posti, sõnumite ning teiste suhtlusmehhanismide kaudu, nt sotsiaalmeedia või osaled tagasiside või rahulolu küsitlustes või uuringutes.

2.1.10. IP-aadressi infosüsteemide kasutamisel, infosüsteemi turvalisuse tagamise ja teenuse kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.

2.1.11. Teenustega seotud andmed, nt lepingute täitmine või täitmata jätmine, sooritatud tehingud, esitatud avaldused, päringud ja kaebused.

2.1.12. Andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt mängudes või kampaaniates võidetud auhinnad.

3. Miks ja millal me Sinu isikuandmeid kogume?

3.1. Andmete kogumine sõltub kasutatavast teenusest ja milliseid konkreetseid andmed on vajalikud selle kasutamiseks. Põhjused, miks isikuandmeid kogume võivad olla, kuid mitte ainult, järgnevad:

3.1.1. Uudiskirja tellimisel Sinu e-post, nimi ja loend uudiskirjadest, mida tellinud oled. Seda kõike selleks, et edastada Sulle just need uudiskirjad, millest Sina huvitatud oled. Uudiskirju saadab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Sinu nõusolekul. Uudiskirjade ülevaade ja tellimisvõimaluste kohta on informatsioon leitav siit).

3.1.2. Sotsiaalmeedias sinu profiili, tingimusel, et oled märkinud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Facebooki lehe endale meeldivaks. Seda selleks, et edastada Sinu uudisvoogu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegemiste kohta uudiseid. Samuti töötleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Sinu sotsiaalmeedia profiili kui kasutad My Estonia veebilehte selleks, et genereerida endale Facebooki päise-ja profiilipilti.

3.1.3. Värbamisprotsessis Sinu CV koos selles sisalduva informatsiooniga, muud töökuulutustes nõutud dokumendid, soovitajad, äriregistris sisalduvad andmed ja karistusregistri väljavõte. Seda selleks, et tagada, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse asuks tööle aus, erapooletu ja parim kandidaat. Täpsemalt on värbamisprotsessi kohta võimalik lugeda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse privaatsuspoliitikast siit.

3.1.4. Kui võtad meiega ühendust, sh saadad meile e-kirja (nt meediapäring, teabenõue, selgitustaotlus vms) või helistad meile, et Sulle vastata. Pöördumistest telefoni teel võime avalda kokkuvõtted isikustamata kujul. Telefonikõnesid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ei salvesta.

3.1.5. Andmeid, mida saame kolmandatelt osapooltelt nagu avalikud registrid (näiteks kinnistusraamat, maksuamet või äriregister), kui see on vajalik lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, selline andmete töötlemine on ettenähtud õigusaktiga või on andmete töötlemise aluseks Sinu nõusolek.

3.1.6. Sinu külastusandmed Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse võrgulehtedel, et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust. Täpsemalt on küpsiste kasutamise kohta võimalik lugeda siit .

3.1.7. Toetuse taotluse protsessis andmeid, mida näevad ette vastava toetusmeetmega seotud õigusaktid. Sõltuvalt toetusskeemist võivad need olla taotlejate projektimeeskonna liikmete CVd, töölepingulised kokkulepped vms. Isikuandmete töötlemine taotluste menetlemise raames toimub avaliku ülesande täitmise raames ega vaja selleks Sinu nõusolekut. Informatsioon pakutavate toetuste kohta on leitav siit (viide lingile, kus on leitavad toetused, mida pakume). Andmeid, mida toetusmeetmega seotud õigusaktid ette ei näe, küsime Sinult nõusoleku alusel. Saadud isikuandmeid andmeid kasutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetuste paremaks, läbipaistvamaks ja kiiremaks menetlemiseks ning edaspidiste toetusmeetmete paremaks välja töötamiseks statistilisel eesmärgil ja isikustamata kujul.

3.1.8. Olukorras, kus jagamist nõuab õigusakt või õigustoiming.

3.1.9. Riigihangetes, ulatuses, milles see on vajalik riigihanke läbiviimiseks ja riigihankelepingu sõlmimiseks (sh infopäevadel kohaoleku registreerimine ja helisalvestiste tegemine). Sõltuvalt hankemenetlusest võib hankemenetluse raames olla nõutav pakkujate meeskonna liikmete CVde esitamine. Hankemenetluses isikuandmete töötlemine toimub hankelepingu ette valmistamise eesmärgil ega vaja selleks Sinu nõusolekut. Kui see on teenuse olemusest tulenevalt vajalik sõlmib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus eduka pakkujaga andmetöötluse lepingu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 tähenduses, et Sinu isikuandmete töötlemise turvalisus oleks tagatud. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt läbiviidavate riigihangete kohta on informatsioon leitav siit.

3.1.10. Muudes lepingutes, osas, milles see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Täpsemalt on võimalik lepingu täitmisel kasutatavatest andmetest lugeda punktis 4.

3.1.11. Sinu e-posti tagasiside või rahulolu-uuringute edastamiseks või pressireisi, ärireisi või välisvisiidi vms üritusele kutse edastamiseks või sellest üritusest Sinu teavitamisel, eeldusel, et Sa oled nende edastamist lubanud või kui selle edastamist näeb ette õigusakt. Küsitlustes osalejate andmeid võime töödelda statistika tegemiseks üksnes isikustamata kujul. Samuti võib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus küsimustike ja turu-uuringute käigus kogutud andmeid kasutada oma toetuste, teenuste või e-keskkondade kvaliteedi parandamiseks.

3.1.12. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehtedel toimuvates kampaaniamängudes, osas milles see on vajalik võitja väljaselgitamiseks.

3.1.13. Teenuste pakkumisel, kus see on vajalik Sinu vajaduste kaardistamiseks, Sulle parema teenuse osutamiseks, personaalse kasutajakogemuse loomiseks ja meie veebilehtede arendamiseks parema kasutajakogemuse loomisel. Näiteks võime Sinu isikuandmeid töödelda kui külastad meie veebilehti, registreerid meie veebilehtedel end ürituse vms külastajaks, esitad tellimusi, vastad tagasiside küsitlusele või mõne muu meie veebilehtedel oleva teenuse pakkumuseks Sulle. Teenuste pakkumisel töötleme Sinu isikuandmeid Sinu eelneval nõusolekul. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt pakutavate teenuste kohta on informatsioon leitav siit.

3.1.14. Turundustegevustes, mis võivad kaasneda infopäevade, ürituste, messidel osalemise, külastuste, välisvisiitide, kontaktreiside vms Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegevuste turundamisega (edaspidi kõik koos üritused), kus registreerime Sinu osalemist registreerimislehel või fotografeerime või filmime Sind mõnel eelnimetatud üritusel. Üritusi jäädvustame eesmärgiga teavitada Sind ja oma teisi kliente uudiskirja või sotsiaalmeeida vahendusel enda tegevustest.

3.1.15. E-residentsuse programmi tegevustes, vastavalt Politsei-ja Piirivalve Ametiga sõlmitud andmevahetuslepingule edastab Politsei-ja Piirivalve Amet Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele Sinu nime, e-posti, telefoni, isikukoodi, soo, kodakondsuse ja e-residentsuse taotlemise põhjuse, seda kõike selleks, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus saaks tagada e-residentidele pakutavat teenust, turundada seda sihtgrupi seas ja pakkuda teenuse paremat kvaliteeti ning vajadusel anda seadusandjale sisendit e-resindentsuse kohta käivate õigusaktide koostamiseks või muutmiseks. E-resindentsuse taotlemise kohta on informatsioon leitav siit. E-residentide programmi meeskonna poolt töödeldavate isikuandmete osas küsimuste tekkimisel palume pöörduda e-residentsuse programmi poole aadressil e-resident@gov.ee.

3.1.16. E-Eesti Esitluskeskuse külastamisel, kus vajame Sinu isikuandmeid külastuse broneerimiseks ja vajaduste väljaselgitamiseks ning Sinu kohaloleku registreerimiseks esitluskeskuse ruumides. Isikuandmete töötlemine on esitluskeskuse ruumide külastamiseks on vajalik turvakaalutlustel. Sinu nõusolekul edastame Sulle ka uudiskirju või tagasiside küsitlusi. E-Eesti Esitluskeskuse kohta on informatsioon leitav siit.

3.1.17. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt korraldatud sündmustele registreerimisel, mis on avaldatud www.eas.ee sündmuste rubriigis.

3.1.18. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õigustatud huvi kaitsmisel ennetamaks, piiramaks ja uurimaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teenuste ja toetuste väärkasutamist või turvalisust või õigusvastast kasutamist või häireid nende toimimises või viies läbi asutusesisest koolitust või tagades teenuste ja toetuste kvaliteeti.

3.1.19. Tõendamaks, teostamaks, loovutamaks ja kaitsmaks õiguslikke nõudeid, mis põhinevad: lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Sinu soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õigustatud huvil õiguslike nõuete teostamiseks.

3.1.20. Täitmaks kohustusi sooritada rahvusvahelisi tehinguid krediidiasutuste kaudu, mis põhinevad: lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Sinu soovil või juriidilise kohustuse täitmisel.

3.1.21. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest vara säilitamisel töötaja lahkumisel, mil säilitatakse lahkunud töötaja e-post, mis on tööandja vara, ja kasutades seda vajadusel tööalaste küsimuste lahendamisel. Töötaja lahkumisel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, sulgeb Ettevõluse Arendamise Sihtasutus e-posti selliselt, et kirjade edastamine sellele ei ole võimalik.

3.1.22. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt loodud infosüsteemide kasutajaks registreerimisel ja kasutamisel (nt Visit Estonia veebikeskkond, mille kasutustingimused on leitavad siit või Trade with Estonia eksportööride register, mille kasutustingimused on leitavad siit).

3.2. Isikuandmete töötlemise kohta on register leitav siit.

3.3. Kliendisuhtluse pidamiseks ja säilitamiseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses kasutusel äritarkvara CRM.

3.4. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus töötleb Sinu isikuandmeid nii vähe kui võimalik. Sinu isikuandmeid ei hoita kauem, kui töötlemiseks vajalik. Registrites või veebilehtedel (nt riigihangete register), mille haldamise eest ei vastuta Ettevõtluse arendamise Sihtasutus, ei vastuta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus isikuandmete säilitamise tähtaegade eest. Säilitustähtaegade kohta on informatsioon leitav siin

3.5. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ei müü, kauple ega rendi Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

3.6. Kogutud informatsioonist võime teha üldistusi isikustamata kujul ja jagada neid oma koostööpartneritega.

3.7. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus võib kombineerida erinevatel viisidel kogutud andmeid, kui need andmed on kogutud samal eesmärgil.

4. Andmete kasutamine lepingu täitmiseks ja lepingu täitmise tagamiseks

4.1. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus võib kasutada andmeid õigusaktide alusel ilma Sinu eraldi nõusolekuta lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks vähemalt alljärgnevatel juhtudel (sh edastades neid volitatud töötlejatele):

4.1.1. Sinu või Sinu esindaja isiku tuvastamiseks;

4.1.2. Sinule teenuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks;

4.1.3. Sinu teenindamiseks ja rikete kõrvaldamiseks;

4.1.4. Sinule e-Keskkonna, selle teenuste ja funktsionaalsuste ning heal tasemel ja personaalse kasutuskogemuse pakkumiseks ja arendamiseks ning e-Keskkonna kasutamise võimaluste ja turvalisusega seotud info edastamiseks Sulle;

4.1.5. Lepinguga seotud teenustasude arvestamiseks, teadete ja arvete koostamiseks ja saatmiseks Sulle;

4.1.6. Sulle posti või e-posti teel teadete saatmiseks, mis ei eelda andmete turunduslikku kasutamist;

4.1.7. Äri- ja teenindustegevuse dokumenteerimiseks ja äriliseks infovahetuseks (sh audiitoritele esitamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse auditeerimisel);

4.1.8. Sinu paremaks teenindamiseks, sh e-Keskkonna ja teenuste kvaliteedi, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks, ning Teenuste ja äritegevuse arendamiseks;

4.1.9. Teenuse osutamisega seotud võimalike äririskide või kahjude hindamiseks ja ärahoidmiseks;

4.1.10. Lepingu täitmise tagamiseks;

4.1.11. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja võlanõudmiseks (sh lepingu rikkumise ja/või võlgnevusega seotud andmete edastamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt lepingu alusel vastavate andmete töötlemiseks volitatud inkassoteenust osutavatele isikutele, advokaatidele jms isikutele);

4.1.12. Lepingu rikkumise korral Sinu maksehäire edastamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt volitatud krediidiinfo ettevõtetele.

5. Sinu andmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele ning töötlemise geograafiline piirkond

5.1. Õigusnormide ja/või lepingute alusel edastab ja avalikustab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Sinu andmeid:

5.1.1. volitatud töötlejatele lepinguliste kohistuste äitmisel;

5.1.2. andmekogude pidajatele;

5.1.3. nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale;

5.1.4. õiguskaitseasutustele ja kohtutele;

5.1.5. riigiasutustele ja ametiasutustele (nt kohtutäiturid, notarid, järelevalveasutused);

5.1.6. audiitoritele, õigus- ja finantskonsultantidele;

5.1.7. võlgade sissenõudjatele nõuete loovutamisel, likvideerijatele, saneerijatele ja pankrotihalduritele;

5.1.8. isikutele, kes on seotud riigisiseste, Euroopa ja rahvusvaheliste maksesüsteemidega;

5.1.9. kolmandatele isikutele, kes kaitsevad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õigusi siis, kui Sa oled rikkunud lepingut

5.1.10. volitatud töötlejatele, Sinu andmete töötlemine otseturunduses, kui Sa oled andud selleks vastava nõusoleku.

5.2. Tehingute tegemisel välisriigis või välisriigi isikutega võivad kliendiandmed kättesaadavaks saada ka vastava riigiametiasutustele ja andmeid võidakse töödelda vastava riigi õiguse alusel.

5.3. Üldjuhul töödeldakse Sinu andmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel edastatakse need ja töödeldakse neid riikides, mis asuvad väljaspool ELi/EMPi.

5.4. Sinu andmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või Sinu nõusolek ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Asjakohased kaitsemeetmed on näiteks järgmised:

5.4.1. olemas on kehtiv leping, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi või heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi ja muud sarnast, mis vastab isikuandmete kaitse üldmäärusele.

5.4.2. väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele;

5.4.3. vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).

5.5. Pöördumise korral saad Sa täpsemat infot oma edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi asuvatesse riikidesse.

6. Kui toimub rikkumine või muutuvad isikuandmete töötlemise põhimõtted ja sellekohase info edastamine

6.1. Kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Sinu õigustele ning vabadustele, siis vormistame selle kohta õigusaktides nõutud dokumendid. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.

6.2. Kui rikkumise tulemusena tekib Sinu õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Sind. Teavituse eesmärk on võimaldada Sinul endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

6.3. Kui Sinu isikuandmete kasutamine peaks muutuma või kohaldatavaid õigusakte ja eeskirju (sh Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse eeskirju andmete töötlemise kohta) ajakohastatakse, saad sellest lugeda dokumendist veebilehel www.eas.ee alamrubriigis „Isikuandmete töötlemine“.

6.4. Sinu andmte töötlemise põhimõtete muudatustest annab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teada sõnumite kaudu e-posti või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Facebooki lehe teel või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehtede pealehtedel.

6.5. Kui Sul tekib isikuandmetega seotud küsimusi, muresid või kaebuseid, võta meiega julgesti ühendust e-postil andmekaitse@eas.ee.

6.6. E-residentide programmi meeskonna poolt töödeldavate isikuandmete osas küsimuste tekkimisel palume pöörduda e-residentsuse programmi poole aadressil e-resident@gov.ee.

6.7. Sul on oma õigustega võimalik täpsemalt tutvuda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse privaatsuspoliitika kaudu.

 • Privaatsuspoliitika

  PRIVAATSUSPOLIITIKA

   Alljärgnevad selgitused ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist ja isikuandmete töötlemist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) veebilehel viidatud võõrastel võrgulehtedel (nt Study in Estonia, Ressearch in Estonia).
   Samuti ei hõlma selgitused riiklikes registrites ja infosüsteemides, mille veebikeskkonna haldamine ei ole EASi pädevuses, isikuandmete töötlemise eesmärke, ulatust ja viise, avalikkusele kättesaadavaks tegemise tingimusi ja isiku poolt enda andmetega tutvumise õigusi ja korda – viimati nimetatud on sätestatud õigusaktides.

  1. Kuidas veebipõhises dokumendiregistris näidatakse inimese nime? Täisnime või initsiaalidega?

  1.1. EAS ei ole dokumendiregistri pidamise kohuslane vastavalt avaliku teabe seaduse (edaspidi AvTS) § 11 lg 1, mistõttu ei pea EAS avalikku dokumendiregistrit ega kuva selles andmeid (sh füüsilise isiku isikuandmeid). Isikutäisnimi ja kontaktandmed on nähtavad üksnes asutusesiseses infosüsteemis.

  1.2. EASi pöördumisel peate arvestama, et EASi tegevus teabe osas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest avalike ülesannete täitmiseks või toetusena antud vahendite kasutamist, on avalik vastavalt AvTS § 5 lg 2 ning mõnel juhul võivad Teie isikuandmed – eelkõige Teie nimi ja pöördumise fakt (teatud juhtudel ka selle sisu) – saada teatavaks kolmandatele isikutele või võidakse Teie nimi ja pöördumise fakt avalikustatuda kolmanda isiku või volitatud töötleja dokumendiregistris.

  2. Milliseid juurdepääsupiiranguid kasutatakse eraisikutega suhtluseks?

  2.1. Füüsiliste isikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Me kasutame füüsilise isikuga peetud suhtluses juurdepääsupiiranguid vastavalt AvTS sätetele.

  2.2. Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab täielikult välja anda või tuleb see välja anda osaliselt. Kusjuures kolmandatele isikutele väljastatakse dokumente täies mahus ainult seadusega ettenähtud juhtudel või volikirja olemasolul. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust.

  2.3. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

  2.4. Avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks kirjutame uudiseid EAS veebilehtedel või sotsiaalmeedias. Uudiseid koostades hoidume asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast.

  3. Milleks kasutame füüsilise isikuga peetud kirjavahetuses saadud isikuandmeid? Kui kaua säilitatakse füüsilise isikuga seonduvat kirjavahetust?

  3.1. Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki kolmandalt isikult järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

  3.2. Kui olete saatnud meile selgitustaotluse või sekkumistaotluse või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

  3.3. Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt.

  3.4. Säilitustähtaegadega on võimalik tutvuda siit 

  3.5. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele.

  4. Kirjasaatmise viisid: kas kasutatakse liht- või tähitud posti, krüpteeritud või krüpteerimata e-posti?

  4.1. Paberil dokumente, mis sisaldavad eraelulist teavet ja millele oleme seadnud juurdepääsupiirangu, toimetame adressaadini tähitud posti teel. E-posti teel edastame dokumente ainult eraisiku soovil ja nõusolekul.

  4.2. Eraisikutega seotud dokumente edastame teistele riigiasutustele turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

  4.3. Raviasutustelt saame tööõnnetuste ja tööst põhjustatud haigestumiste teatisi eesti.ee ja Tööinspektsiooni kaudu.

  4.4. Eraisikule saadetavale dokumendile ei panda juurdepääsupiirangut, kuna ta ei ole teabevaldaja avaliku teabe seaduse mõistes. Isiku enda otsustada on, kas ta omaenda eraelukaitseks piirangu saanud teavet avalikustab või mitte.

  5. Milliseid andmeid edastatakse haldusmenetluse raames kolmandatele isikutele?

  5.1. Rahandusministeeriumile saadame töölepinguid ja lisasid struktuurvahendite seotud finantseerimise reeglite tõttu.

  5.2. Tööõnnetuste kohta, mis sisaldab isikuandmeid, esitame raporti Tööinspektsiooni.

  5.3. Maakondlikele arenduskeskustele, Turismiinfokeskustele ja Külastuskeskustele halduslepingust tulenevate kohustuste täitmisel.

  6. Millistesse registritesse asutus isikuandmeid edastab (nt karistusregister)?

  6.1. Isikuandmeid edastame töö, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seonduvalt Haigekassale, Tööinspektsioonile, Maksuametile, Sotsiaalkindlustusametile või Töötukassale vastavalt õigusaktides märgitud ulatuses.

  6.2. Riigitöötaja iseteenindusportaali, kui soovima töötajale ligipääse.

  6.3. Struktuurtoetuste e-keskkonda, osas milles seda näeb ette toetusmeetme aluseks olevad õigusaktid.

  6.4. Täitemenetluse infosüsteemi, osas, milles see on vajalik täitemenetluse algatamiseks.

  6.5. Riigihangete registrisse, osas, milles see on vajalik pakkujate (sh pakkuja esindaja või füüsilisest isikust pakkuja) lisamiseks hankemenetluse juurde.

  6.6. Äriregistrisse või kinnistusraamatusse, osas, milles see on vajalik asjaõiguslike nõuete seadmiseks .

  7. Milliseid andmeid asutusse tööle kandideerijatelt kogutakse ja kaua neid säilitatakse?

  7.1. Vabade töö- ja praktikakohtade info on kättesaadav CV-Online portaalist. Ametikohtade täitmiseks värbamist korraldab EASi personalitöö eest vastutavad töötajad.

  7.2. EAS jätab endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Sellisel juhul teavitame kandidaate EASile esitatud kontaktandmete kaudu.

  7.3. EASi tööle kandideerides lähtub EAS kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Eraldi nõusolekut kandidaadilt ei ole vaja vormistada andmete töötlemisel, mis kandidaat on ise esitanud. Nõusolekut ei ole vaja ka seaduse alusel või kandidaadi enda avalikustatud andmete kogumiseks.

  7.4. EAS eeldab, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega on lubatud suhelda, ilma lisaloata. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et EAS nende poole teabe saamiseks pöördub.

  7.5. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

  7.6. Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata ilma õigusliku aluseta.

  7.7. Värbamisprotsessis võib EAS korraldada mitu vooru – dokumendivooru, kirjalik proovitöö ja vestlus, mille raames toimub isikuandmete töötlemine (nt proovitöö hinnang).

  7.8. Kandidaatide hindamisesse võib EAS kaasate vajadusel lisaks EASi töötajatele asutusevälised asjatundjad.

  7.9. Edukaks osutunud kandidaadil tuleb esitada ka tööleasuja ja ankeet täiendavaks taustakontrolliks. Täiendavas taustakontrolli ankeedis toodud küsitavaid andmed on vajalikud nende andmete õigsuse kontrollimiseks ning tööle kandideerija tööalase sobivuse ja usaldusväärsuse hindamise eesmärgil. Tööleasuja ankeedil toodud andmeid on vaja töödelda selleks, et valmistada ette töölepingut ja arvestada töötajale Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt pakutavaid soodustusi.

  7.10. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame kuni õigusaktides toodud vaidlustustähtaja lõpuni, kui mittevalitud kandidaat ei ole andud nõusolekut oma andmete säilitamiseks hilisemate tööpakkumiste tegemise eesmärgil.

  7.11. Teil on õigus meie poolt Teie kohta kogutud andmetega tutvuda ja meile nende kohta selgitusi anda. Teistele kandidaatidele Teie andmeid ei avaldata, samuti ei avalda me Teile teiste kandidaatide andmeid.

  7.12. Säilitustähtaegadega on võimalik tutvuda siit 

  8. Kuidas Sa saad tutvuda enda kohta käivate andmetega? Millised on Sinu õigused?

  8.1. Sul on seoses isikuandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:

  8.1.1. õigus tutvuda andmetega, mida me Sinu kohta oleme kogunud. Me väljastame andmeid ja dokumente teabenõude või selgitustaotluse esitamisel, millele vastame AvTS või märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Väljastame andmeid ja dokumente taotluse esitamisel, kas paberil või elektrooniliselt. Kui soovite nende väljastamist paberkandjal, võime AvTS § 25 lg 2 kohaselt alates 21. leheküljest nõuda tasu iga väljastatud lehekülje eest.

  8.1.2. õigus saada infot, kas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus töötleb Sinu isikuandmeid ning juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele ligipääs;

  8.1.3. õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;

  8.1.4. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;

  8.1.5. õigus taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel;

  8.1.6. õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel;

  8.1.7. õigus saada oma isikuandmed, mida Sa ise oled esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus;

  8.1.8. õigus taotelda andmete ülekantavust teisele teenusepakkujale;

  8.1.9. õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

  8.1.10. õigus esitada vaie isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Sa leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine riivab sinu õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

  8.1.11. õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil.

  8.2. EAS keeldub Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  8.2.1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

  8.2.2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

  8.2.3. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

  8.2.4. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

  8.3. Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt e-postil andmekaitse@eas.ee.

 • GDPR teavitus toetustega seoses

  Seoses 25.05.2018 jõustuva andmekaitsemäärusega (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 2016/679) informeerime Teid oma andmekaitsealastest tegevustest.

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi: EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi. Täpsem info EASi pakutavate toetuste kohta on leitav lehelt https://www.eas.ee/teenused.

  Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on õigusaktist tulenev juriidiline kohustus, menetlemaks toetuse taotlusi või toetusi. Toetuse saamiseks olete kohustatud kõnealuseid isikuandmeid esitama. Andmete esitamata jätmisel puudub EASil võimalus Teile toetust anda.

  Vastutav töötleja on toetusmeetme omanikuks olev asjakohane ministeerium.

  Isikuandmete volitatud töötleja on toetusmeetme aluseks olevast õigusaktist või toetusmeetmega seotud halduslepingust tulenevalt EAS.

  EAS säilitab toetuse menetlemisel saadud dokumente, sh isikuandmeid, toetusmeetmele rakenduvates õigusaktides sätestatud tähtajani

  Teil on õigus taotleda EASilt juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele ja nõuda nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti on Teil õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Oma õiguste kasutamisel palume pöörduda e-postile andmekaitse@eas.ee.

  Teil on õigus esitada kaebus õigusvastase andmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsiooni.

 • Küpsiste kasutamise reeglid

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse küpsiste kasutamise tingimused

  Käesoleval lehel on kirjeldatud küpsiste kasutamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehtedel. Juhime tähelepanu, et veebilehtedel (nt e-estonia.ee või visitestonia.ee) võib olla veebilehe iseloomust ja eesmärgist tulenevalt eritingimused küpsiste töötlemise tingimuste kohta, mille kooskõla all nimetatud küpsiste töötlemise poliitikaga tagab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

  Mis on küpsis?

  Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel pakkuda, arendada ja kaitsta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teenuseid ning tagada, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse pakkumused vastaksid paremini Teie vajadustele, samuti
  tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus.

  Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.

  Missuguseid küpsiseid kasutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja mis eesmärkidel?

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.
  • Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutame statistika, analüüsi jaoks ja keelevaliku meeldejätmiseks.
  • Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, kuid soovi korral saate need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärkideks on:
  o Veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebisaidi kasutust.
  o Teenuse pakkumine ja korrashoid – küpsised, mis toetavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teenuste osutamist.
  o Veebilehtede turvalisus ja teenuste terviklikkus – küpsised, mis aitavad teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua.
  o Kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehti kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse. Küpsisestatistikat võidakse hankida ka seotud veebilehtedelt.
  o Teenuste pakkumine ja kasutajate vajaduste analüüs – küpsised, mis aitavad välja arendada klientide vajadustele kõige paremini vastavaid pakkumusi.
  o Teie kuvaeelistused, näiteks sirvimiskeel, kontrast, kirjasuurus, kasutatud seade ning otsingutulemuste ja teavitamisega seotud eelistused;
  o Kas Te nõustusite (või mitte) meiepoolse küpsiste kasutamisega sellel veebilehel.
  o Ka mõned meie lehekülgedel leiduvad videod kasutavad küpsist, et koguda anonüümselt statistikat selle kohta, kuidas Te veebisaidile sattusite ning mis videoid Te vaatasite.
  • Küpsiste kuuluvuse vaates jagatakse küpsised:
  o Autori ehk esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt võrgulehelt ja võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Võrgulehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat võrgulehte.
  o Kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval võrgulehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava võrgulehe haldajast. Me ei luba saata kasutajatele küpsiseid oma veebisaidil olevate kolmandate poolte teenuste kaudu, kui see ei ole vastava Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel eraldi välja toodud.
  • Aja jooksul võib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.

  Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?

  Kui Te ei soovi, et Teie seadmetes kasutatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saate kustutada kõik Teie seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsioonid töötada. Ilma, et see veebilehe funktsioonidele mõju avaldaks on võimalik keelata püsiküpsiste kasutamine. Kui Te aga seansiküpsiseid ei luba, ei saa Te meie veebisaitidel pakutavaid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel olevaid teenuseid tervenisti kasutada. Juhime Teie tähelepanu sellele, et turvasätteid tuleb muuta igas veebilehitsejas eraldi ja et kuvatavad sätted võivad erineda.

  Kust saab lisateavet?

  Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust e-posti aadressil andmekaitse@eas.ee.

 • Volitatud töötlejate register

  Volitatud töötlejate registri vaatamiseks vajutage lingile siin

 • Isikuandmete töötlemise register

  Register on koostamisel ja avaldatakse peatselt

X