India turule sisenemine

India turule sisenemise edukust mõjutavad mitmed tegurid. Samas kehtivad Indias turule sisenemisel ekspordi üldreeglid, millega on võimalik tutvuda EAS-i ekspordi käsiraamatus „Jah ekspordile!” (vt eelkõige „Sihtturgudele sisenemine: kuidas lolle vigu vältida”).

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab Eesti ettevõtteid India turule sisenemisel, pakkudes hästi struktureeritud ja kvaliteetset teavet India turu, ekspordile kohaldatavate eeskirjade ning süsteemse turule sisenemise protsessi kohta.

 • Ekspordistrateegia koostamine

  India tegi Maailmapanga viimases ärisõbralikkuse edetabelis (2019) märkimisväärse hüppe, tõustes 2018. aastaga võrreldes 23 koha võrra ning saavutades seeläbi 77. koha. Üha täienevate majandusreformide valguses kasvavad Eesti ettevõtete võimalused paljudes sektorites.

  Miks tuleks kaaluda India kaasamist oma ekspordistrateegiasse?

  Sõltumata varasemast kogemusest välisturgudega on ekspordistrateegia kavandamisel oluline võtta arvesse India turu ainulaadsust ning olla valmis pakkuma antud turu jaoks kohandatud tooteid või lahendusi.

  On ülimalt oluline teha kindlaks sihtturg ning leida koostööpartnerid, kes tunnevad hästi kohalikku turgu ning menetluslikke küsimusi.

  Olulisemad punktid India turule sisenemisel: 

  • mitmekülgse turu mõistmine ning erinevatele piirkondadele ja erineva sissetulekuga elanikerühmadele suunatud strateegiad (st sihtrühmad);
  • pakkumiste kohandamine valitud sihtrühmale, et saavutada varane poolehoid; ulatusliku mitteametliku sektori arvestamine oma tegevusi kavandades;
  • järjepidev lähenemine turule;
  • kohustuslike lubade ja nõusolekute hankimine;
  • esmakordsel eksportimisel Indiasse on põhiküsimuseks imporditoimingute tundmine; Nõuetekohane dokumentatsioon ja India imporditoimingute tundmine aitavad tagada toodete sujuva turule toomise India turul.
 • Turule sisenemise viisid

  Välisettevõtete jaoks on äärmiselt oluline leida India turul tegutsemiseks õige tee, mis sõltub aga mitmesugustest teguritest, nagu näiteks äriplaani pikkus (lühiajaline/pikaajaline), äritegevuse laad, investeeringu suurus, maksukohustused ja juriidiline vastutus. Tuleb hoolikalt kaaluda iga turule sisenemise viisi eeliseid ja puuduseid. Turule sisenemise viisid võivad varieeruda otsesest ja kaudsest ekspordist kuni kohapealse esinduse loomise või olemasoleva India ettevõtte omandamiseni.

  Otsene ja kaudne eksport:

  Indiasse eksportimisega kaasneb tootja seisukohast vähem riske ning see hõlmab otsemüüki Indias tegutsevale importijale või turustajale (otsene eksport) või müüki kohalikule kolmandast isikust turustajale, kes soetab kauba ja müüb selle edasi India importijale (kaudne eksport). Otsene või kaudne eksport võimaldab ettevõtetel vältida mõningaid rahvusvahelise transportimise ja arvelduse, tollivormistuse ning riiklike ja India ekspordi-/imporditoimingute järgimisega seotud katsumusi ja ohtusid.

  Samas on üksnes ekspordi kaudu India turu teenindamise üheks olulisemaks puuduseks tõsiasi, et ettevõtetel on vähe või pole üldse sõnaõigust selle üle, kuidas nende toodet ja kaubamärki India tarbijatele turustatakse. Samuti ei lase India turu kaugteenindamine ettevõtetel India turgu süvitsi tundma õppida ega näha ette tarbijate nõudmiste ja maitse võimalikke muutuseid.

  Kohaliku esinduse loomine:

  Kohaliku esinduse loomine Indias on aga tunduvalt riskantsem kui otsene või kaudne eksport ning seda nii rahalises kui juriidilises mõttes. Samas tagab see välisettevõtetele otsesema kontrolli oma tegevuse, rahaliste vahendite ning lõppkokkuvõttes selle üle, kuidas toodet või kaubamärki tarbijatele esitletakse ja turustatakse. Järgnevalt on toodud turule sisenemise valikud sõltuvalt välisettevõtte suurusest ja soovist end antud turuga siduda:

  JURIIDILISE ISIKU ÕIGUSTETA ÜKSUSED

  • Välisettevõtte kontori loomine Indias
  • Sidekontor/esinduskontor
  • Harukontor
  • Projektkontor
  • Partnerettevõte / füüsilisest isikust ettevõtja

  JURIIDILISE ISIKU ÕIGUSTEGA ÜKSUSED INDIAS

  India välisinvesteeringute poliitika kohaselt võib tulevane välisinvestor kaaluda Indias juriidilise isiku õigustega üksuse loomiseks järgmisi võimalusi.

  • India äriühing
  • Tütarettevõte
  • Ühisettevõte
  • Piiratud vastutusega ühing

  INDIA ETTEVÕTETESSE INVESTEERIMINE

  Pikaajaliste ärieesmärkidega välismaised majandusüksused (nii tootmissektoris kui teenuste sektoris) valivad sageli turule sisenemiseks tütarettevõtte või ühisettevõtte võimaluse, kuna see tagab Indias äri tegemise pikaajalisuse, paindlikkuse ning õigusliku aluse.

 • Intellektuaalomandi kaitse

  Kui soovite India turule siseneda või olete seda juba teinud, siis on soovitatav esimesel võimalusel taotleda oma intellektuaalomandi (intellectual property, IP) õiguste kaitset Indias ning seda on kahtlemata taibukas teha koostöös India advokaatidega, kellel on IP kaitse vallas vajalikud teadmised.

  Kaubamärkide, autoriõiguste, patentide ja disainilahenduste valdkonda reguleerib patentide, disainilahenduste ja kaubamärkide peakontrolör (tuntud ka kui Intellectual Property India), kes tegutseb tööstuspoliitika ja tööstuse edendamise osakonna alluvuses.

  Kui teil puudub Indias majandusüksus, siis peate kasutama IP-taotluse esitamiseks Indias tegutseva advokaadi abi. Lisaks on Intellectual Property India veebilehel toodud India patendi- ja kaubamärgivolinike nimekiri. IP-taotluse dokumendid võib esitada inglise või hindi keeles.

  India pakub mitmesuguseid viise oma õiguste kaitsmiseks omavolilise kasutamise eest, sh tollis konfiskeerimine ja tsiviilkohtumenetlus.

  • Lisaks kaitseb kõiki IP liike ka India aktsiisi- ja tollimaksu keskamet (Central Board of Excise and Customs), mille eesmärk on vältida eeldatavalt õigust rikkuvate kaupade importi Indiasse, kuid selleks peab IP olema registreeritud või kinnitatud nõuetekohase IP-asutuse poolt. Registreering kehtib vähemalt üks aasta.
  • Igat liiki intellektuaalomandi rikkumise kohta võib algatada tsiviilhagi. Õiguskaitsemeetmed võivad hõlmata ajutist või alalist ettekirjutust, kahjuhüvitist või hüvitist kasumi alusel, kauba ja/või õigusabikulude üleandmist.
  • Kohaldatavad karistused on sätestatudIndia autoriõiguse seaduses (ingliskeelne PDF-versioon) ja kaubamärgiseaduses, hõlmates kuni kolme aasta pikkust vangistust ning trahvi kuni 200 000 ruupia ulatuses.

  Lisateave on kättesaadav siin.

 • Ärikontaktide leidmine

  Ärikontaktide leidmiseks Indias on erinevaid viise.

  Üheks võimaluseks on teha kindlaks India suurimad kaubandusportaalid, nagu näiteks India Mart ja Trade India, kus on oma ettevõtte tasuta registreerimise korral lihtne leida võimalusi võimalike ettevõtetevaheliste kontaktide loomiseks. Lisaks pakuvad antud portaalid tagasihoidliku tasu eest mõningaid eriteenuseid.

  Samuti tasub hoida end kursis India tippkaubanduskodade korraldatavate Euroopa turule suunatud ettevõtetevaheliste üritustega, nagu näiteks FICCI, CII, ASSOCHAM ja NASSCOM. Indian Trade Portal toob teieni ka värskeimad uudised ning eelseisvad üritused üle kogu India. Kui otsite konkreetsele tööstusele suunatud üritusi Indias, siis võite täpsemat teavet paluda erinevatelt Indias leiduvatelt tööstusliitudelt. Lisaks on India valitsus teinud üldsusele kättesaadavaks importijate ja eksportijate nimistu. India ettevõtete üksikasjaliku nimekirja on koostanud India valitsuse kaubandus- ja tööstusministeeriumi kaubandusteabe ja -statistika peadirektoraat.

  Kui soovite tutvuda e-kaubanduse võimalustega Indias, siis ei tohiks kindlasti jätta tähelepanuta kahte peamist kauplemiskohta, milleks on Amazon India ja Flipkart.

  Lisaks korraldab India arvukalt messe. On soovitatav näituseid külastada või neil osaleda. Siiski tuleks eelnevalt uurida messi varasemate aastate järelaruandeid, et saada aimu selle kvaliteedi kohta ning hinnata selle kasulikkust teie ettevõttele. Eelseisvate messidega seotud teave on kättesaadav veebilehel 10times.

  Järgnevalt on esitatud mõned tunnustatud messid mitmesugustest valdkondadest:

 • Ekspordipartnerite taustakontroll

  Enne mis tahes kokkulepete tegemist on äärmiselt oluline, et teil oleks oma India partnerist täielik ülevaade. Vajaliku teabe (nt direktorite nimi ja DIN-number, ettevõtte asutamise kuupäev, osakapital, e-posti aadress, aadress jne) saamisel on teile abiks India äriasjade ministeerium ning selleks on vaja sisestada vaid ettevõtte nimi. Kontrollige kindlasti veebisaidil ettevõtte andmeid. Lisaks on India valitsus asutanud raskete pettuste uurimise talituse (Serious Fraud Investigation Office, SFIO), mille eesmärk on uurida haihtuvate ettevõtete, variettevõtete ja aktsiaturupettustega seotud ettevõtluspettuseid.

  Kolmandast isikust turustajatega Indias suhteid luues peaks võimalike partnerite suhtes koostatavad kontrollaruanded hõlmama järgmist teavet:

  • ettevõtet ja personali puudutav teave, eelkõige direktorite ja osanikega seotud teave;
  • äriühingu struktuur;
  • finantsteave ja -olukord;
  • kas võimalik esindaja tegeleb sarnaste tootesarjadega, millest tulenevalt võib tekkida huvide konflikt;
  • kas esindajal on vajalikud transpordivahendid ja ladustamiskohad;
  • litsentsid, load, nõusolekud ja konkreetsetele nõuetele vastavus;
  • kõnealuse turustajaga seotud varasemad kohtuotsused või kohtuvaidlused;
  • kindlustustõend;
  • varasemate klientide ja partnerite soovitused.
 • Ettevõtluskultuur

  • India on tohutu riik ning koosneb arvukatest Indiatest. India on mitmekeelne, paljurahvuseline ja pluralistlik ühiskond ning Põhja-India ja Lõuna-India vahel esinevad märkimisväärsed kultuurilised erinevused. Külastajad peaksid oma reisikava koostades sellega arvestama ning korraldama igas linnas võimalikult palju kohtumisi.
  • India ostjad on kokkuhoidliku ja väärtust hindava loomuga ning investeerivad kõrgema hinnaklassi toodetesse ja teenustesse vaid selge ja tõendatava investeeringutasuvuse korral. Ärivestlused on pingevabad ja sõbralikud ning üldlevinud ja kultuurilise tähtsusega veeklaas on alati laual, sellele järgneb sageli chai ehk magus piimaga tee.
  • India ettevõtted on tihtipeale rangelt hierarhilise struktuuriga. Läbirääkimised ja otsused toimuvad tavaliselt kõige kõrgematel tasanditel. Seega, kui kohtumisel ei ole kohal just ettevõtte direktor, omanik või kõrgeima astme juht, siis tõenäoliselt ühtegi otsust vastu ei võeta.
  • Indialased tuginevad oma otsustes nii usaldusele ja vaistule kui ka statistikale ja andmetele, nii et hea töösuhte olulisust tasub meeles pidada. Võtke aega lobisemiseks ning võimaliku partnerit tundma õppimiseks.
  • Indialased peavad oluliseks ning eelistavad kasutada ametlikke tiitleid. Seega, kui kohtute doktori või professoriga, siis võivad nad eeldada või eelistada, et pöördute nende poole ametlikku tiitlit kasutades. Seda muidugi juhul, kui nad ise vastupidist ei palu. Kolleegi või endast vanema isiku poole pöördudes on soovitatav kasutada viisakustiitlit härra või proua ( või Mrs.). Naiste poole pöördutakse töökohas sageli kui madam ning meeste poole kui söör.
  • India äriinimesed ei mõtle üldiselt eurodes. Vestluses on mõistetavamad USA dollarid.
  • Riigikeeleks on hindi keel, millele lisaks on veel 22 ametlikku keelt. Ärikogukonnas on töökeeleks inglise keel.
 • Reeglid ja eeskirjad

  Väliskaubanduse reguleerimise ja edendamisega tegeleb kaubandusministeeriumi väliskaubanduse peadirektoraat (Directorate General of Foreign Trade, DGFT). DGFT haldab oma veebilehel pidevalt uuenevat nimistut kaupadest, mille importimine on piiratud või keelatud.

  Indias kehtivad mittetariifsed tõkked kolme tootekategooria suhtes:

  • keelatud tooted (nt loomset päritolu tahkerasv, rasv ja õlid);
  • piiratud tooted, mille tarnimiseks on vajalik impordiluba (nt loomakasvatustoodang ja teatud kemikaalid);
  • nn kanaliseeritud tooted (nt mõned ravimid), mida võivad importida vaid valitsuse kaubandusmonopolid ja mille impordiaja ja -koguse peab valitsus eelnevalt heaks kiitma.

  Turule sisenemise tingimuste otstarbel eristatakse Indias uusi kaupasid ning kasutatud, ümbertöödeldud, remonditud või taastatud kaupasid.  India võimaldab lõppkasutajatel importida kasutatud kapitalikaupu ilma impordiloata, juhul kui kauba järelejäänud kasulik eluiga on vähemalt viis aastat.

  Standardid, testimine, märgistamine ja sertifitseerimine 

  Dokumentidele esitatavad nõuded

  • Arve peab sisaldama vähemalt järgmist teavet: päritoluriik, kaubasaaja nimi, akreditiivi number ja kuupäev ning impordiloa number, maksetingimused, vedaja nimi, välispakendi number ja kirjeldus ning tunnusmärgid.
  • Kindlustus
  • Veokiri
  • Pakendinimekiri
  • Päritolusertifikaat
 • Toll ja maksud

  Kaupade impordi ja ekspordiga seotud klassifikatsiooni reguleerib 1962. aasta tolliseadus ja 1975. aasta tollitariifiseadus.  Seadus sisaldab kaht tabelit ning selles sätestatakse kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemil ehk HS-il põhinev nomenklatuur, samuti hõlmab see kirjeldust kaupadest, millele kohaldatakse imporditollimaksu.  Seda kutsutakse ka tariifitabeliks ja India tollitariifistikuks.

  2018. aastal käivitas India valitsus koostöös India eksportijate föderatsiooniga (Federation of Indian Exporters, FIEO) portaali India Trade Portal ning avaldas impordile kohaldatavad tariifid ja muud tollimaksumäärad. India Trade Portalis on värskeimad tariifid ja tollimaksumäärad toodud harmoniseeritud süsteemi koodide järgi.

  Lisaks haldab India veebipõhist India tolliameti elektroonilise kaubanduse / elektroonilise teabevahetuse digiväravat, mida tuntakse kui ICEGATE. See annab võimaluse tollimaksumäärade arvutamiseks, teatud impordideklaratsioonide ja saatearvete (eksportkaupade deklaratsioonid) elektrooniliseks aruandluseks, elektrooniliseks maksmiseks ja impordi- ja ekspordilubade veebipõhiseks kontrolliks.

  India tollimaks koosneb järgmisest:

  • põhitollimaks;
  • sotsiaalmaks (võeti 2018. aastal kasutusele senise haridusmaksu asemel; 10% kauba väärtusest);
  • integreeritud kaupade ja teenuste maks;
  • kaupade ja teenuste hüvitismaks (teatatud kaupadelt)
  • dumpinguvastane tollimaks (teatud riikidest pärit teatatud kaupadelt)
  • kaitsetollimaks (teatatud kaupadelt)
  • tollivormistuskulud (1% tollivormistuskulud)

  Ja tulemuseks on tollimaksude kogusumma.

  Lisaks on India Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud leping tulumaksudega topeltmaksustamise vältimiseks ning maksudest hoidumise tõkestamiseks.

 • Kasulikud lingid

  India riiklikud portaalid

  Välisriikide portaalid

  Euroopa Liit

  Eesti Vabariigi asutuste kodulehed

  Muud teabeallikad

X