Hiina turule sisenemine

Hiinas kehtivad turule sisenemisel ekspordi üldreeglid, millega on võimalik tutvuda EAS-i ekspordi käsiraamatus „Jah ekspordile!” (vt. eelkõige „Sihtturgudele sisenemine: kuidas lolle vigu vältida”). Samas tuleb teada, mis on just Hiina sihtturu eripärad, milliseid müügikanaleid seal kasutada, mis ettevõtlusvormid on võimalikud, mis reeglid ja eeskirjad kehtivad impordile, mis võiks äri takistada ja kuidas ohte vältida.

 • Ekspordistrateegia koostamine

  Ekspordistrateegia koostamisel tuleks tähelepanu pöörata järgnevatele kriteeriumitele, mis aitavad tagada Hiina turule edukalt sisenemise:

  Juhendi, kuidas koostada ekspordistrateegiat, leiate siit. Lisaks võite lugeda Austrade’i veebijuhendit About Exporting.

 • Turule sisenemise viisid

  Hiina turule saab siseneda kahel viisil: ekspordi või investeeringu kaudu. Eksportimisel on võimalik valida, kas eksportida toodet-teenust otse lõpptarbijale (direct exporting) või läbi vahendaja (indirect exporting). Valik sõltub sellest, kui suur on eksportiv firma, mis toote-teenusega sihtturule minnakse, kas ekspordivaldkonnas on varasemaid kogemusi ja teadmisi, millised äritingimused ja reeglid kehtivad Hiinas, kas on vajadust kohapealse esinduse järele, kas vajatakse kontrolli oma toote ja intellektuaalomandi üle ning kui palju aega ja ressurssi on ettevõttel võimalik panustada. Paremaks arusaamiseks nende valikute eelistest ja puudustest võib tutvuda EU SME Centre’i käsiraamatuga Ways to enter the Chinese market.

  Euroopa VKE-de jaoks on Hiina turu suuruse ja keerukuse ning ressursi nappuse tõttu tihti lihtsaim viis oma tooteid-teenuseid sealsele turule eksportida läbi kohaliku äripartneri. Selleks võib olla kas kohapealne esindaja (agent) või turustaja-edasimüüja (distributor). Infot nende erinevate rollide ja valikukriteeriumite kohta leiate siit. Teatud valdkondades (näit. meditsiiniseadmed, farmaatsia, kosmeetika) on agendi kaasamine litsentside taotlemiseks kohustuslik. Importiva äripartneri puhul tuleb kindlaks teha, kas tal on olemas vajalik impordilitsents (vt. ka „Reeglid ja eeskirjad”). Kindlasti tuleb äripartnerit väga hoolikalt valida, et tagada oma ettevõtmise professionaalne läbiviimine ning vältida petuskeeme (vt. ka„Ekspordipartnerite taustakontroll”).

  Mõningatel juhtudel on turule sisenemiseks parim valik luua Hiinas väliskapitalil põhinev ettevõte (foreign-invested enterprise, FIE). Kui vajalikeks tegevusteks on vaid turu uurimine, kontaktide loomine ja toote-teenuse tutvustamine, siis piisab esinduskontorist (representative office, RO). Kui aga Hiinas loodava ettevõtte kaudu soovitakse teenida kasumit, siis otsustatakse vastavalt vajadusele kas 100% välisomandis oleva ettevõtte (wholly foreign-owned enterprise, WFOE/WOFE) või ühisettevõtte (joint venture, JV) kasuks, mille tulemusena võib luua spetsiaalse kaubandusettevõtte (foreign-invested commercial enterprise, FICE). Uuemaks võimaluseks on luua piiramatu vastutusega väliskapitalil põhinev partnerlus (foreign-invested partnership, FIP), mis lihtsustab eelkõige just väiksemate ettevõtete jaoks Hiina turule sisenemist. Rohkem infot nende võimaluste kohta leiate EU SME Centre’i käsiraamatus Ways to enter the Chinese market.

  EAS ei paku ettevõtetele Hiina investeerimise alast teenust. Selleks palume pöörduda EU SME Centre’i või vastavate konsultatsioonifirmade poole.

  Kui Teil on küsimusi seoses toote või teenuse Hiina turule eksportimisega, võite pöörduda EASi poole, kasutades meie teenust.

 • Intellektuaalomandi kaitse

  Enne toote või teenuse tutvustamist Hiina turul, ükskõik kas messil, veebikeskkonnas või mujal, tuleks kindlasti tagada oma kaubamärgi, logo jm intellektuaalomandi (intellectual property, IP) seadusekohane kaitse Hiinas. Tähtis on teada, et IP seadused on territoriaalsed ning nende rakendumiseks Hiinas on vajalik vastav registreerimine kohalikus ametiasutuses. Lisaks kehtib nn. first-to-file system, mis tähendab, et esimesena registreerunu saab õiguse IP kasutamiseks. Kaubamärgi registreerimist saab kontrollida China Trade Mark Office (CTMO) registrist.

  Rohkem infot nii kaubamärgi registreerimise kohta kui ka muudel IP kaitset puudutavatel teemadel leiab China IPR SME Helpdesk’i juhendist Guide to Trade Mark Protection in China ning nende kodulehelt. Lisaks soovitame lugeda China IPR SME Helpdesk’i poolt kokku pandud juhendit „Kuidas kaitsta oma intellektuaalomandit Hiinas ja Kagu-Aasias“. Ülevaate intellektuaalsete varade registreerimise ja kaitsmise olulisusest saate, kui kuulate nende podcasti.

 • Ärikontaktide leidmine

  Kontakte võib leida nii interneti teel kui ka isiklikult suheldes. Internetis on populaarseks saanud Alibaba veebiportaalid, mis toimivad erinevate sihtrühmade vahelise e-kaubandusplatvormidena (näiteks Taobao – C2C, Tmall – B2C, Alibaba.com – B2B). Keskkonnas tegutsemiseks tasub kindlasti tutvuda Alibaba ohutusjuhendiga Safe Trading, EU SME Centre’i raportiga Selling Online in China, mis annab ülevaate e-kaubandusest Hiinas ja ka nende raportiga New Rules on China’s Cross Border E-Commerce..

  Hiina Kaubandusministeerium (Ministry of Commerce, MOFCOM) on loonud andmebaasi Chinese Importers Databank, kus saab vastavalt toote kategooriale otsida litsentseerituid Hiina importööre. Infot erinevate teenusepakkujate kohta võib leida EU SME Centre’i Service Providers andmebaasist, mis koondab positiivseid soovitusi saanud ettevõtteid. Samuti võib leida sobiva teenusepakkuja U.S. Commercial Service China andmebaasist Business Service Providers (BSP) Directory.

  Isiklikult suheldes saab ärikontakte eelkõige messidelt ja osaledes äridelegatsioonidel. Infot messide kohta leiate näiteks AUMA messide andmebaasistEU SME Centre’i kalendrist, MOFCOMi veebilehelt või portaalist ChinaExhibition.com (vt. ka „Sündmused”). Kuna Hiinas toimuvate messide arv on suur ja nende kvaliteet väga erinev, siis on soovitatav messi tausta enne osalemise otsustamist põhjalikult kontrollida ja võimalusel messi eelnevalt külastada. Selleks et messil osalemiseks tehtav investeering end ära tasuks, s.t. seatud eesmärke täidaks ja vajalikke kontakte tooks, tuleb messiks korralikult valmistuda. Näpunäiteid ja abivahendeid ettevalmistumiseks leiate AUMA Toolboxist.

  EAS vahendab infot ka äridelegatsioonide kohta Hiina. Informatsiooni saamiseks saatke EASile vastavasisuline päring (vt. ka „Sündmused“). Lisaks pakub EAS Hiina suunal ekspordipartneri otsingu teenust, organiseerib kontaktreise Hiina ja korraldab riiklikke ühisstende messidel Hiinas.

  Ettevaatlik tuleb olla nii ise potentsiaalse hiina äripartneriga kontakti võttes, kui ka siis, kui partner omal valikul Teie poole pöördub (vt. ka „Ekspordipartnerite taustakontroll”). Kestva ja eduka ärisuhte loomiseks on lisaks veel tähtis end kursi viia hiina ärikultuuri põhitõdedega, et vältida teadmatusest tulenevaid vigu, mis suhet ohustaks (vt. näiteks EU SME Centre’i juhendit Negotiating and dealing with Chinese business partners).

 • Ekspordipartnerite taustakontroll

  Enne potentsiaalse hiina partneriga pikemalt ärist rääkima hakkamist või hiljemalt enne ükskõik millise äritehingu sooritamist tuleks kontrollida hiina kontaktisiku ja tema poolt esindatava ettevõtte tausta. Ärge laske end heidutada mõttest, et Hiina on kultuuriliselt ja geograafiliselt liiga kauge maa, et sellest aru võiks saada. Sellisele mõtteviisile ongi paljud petuskeemid üles ehitatud, kuid neid on siiski tihti lihtne tuvastada.

  • Kasutades Google’i otsingumootorit proovige leida infot iga kontaktandme (nimi, telefoni- või faksinumber, e-kirja-aadress, ettevõtte füüsiline ja veebilehe aadress jm) kohta eraldi. Selleks, et leida teiste võrgukodanike võimalikke kommentaare pettuse kohta, võite lisada veel otsingusse sõna „scam” või „fraud”.
  • Kahtlust peaks tekitama asjaolu, kui hiina ettevõttel on ainult ingliskeelne veebileht ja kui ei ole võimalik tuvastada ettevõtte hiinakeelset nimetust.
  • Samuti olge ettevaatlik, kui kontaktisiku ametlikuks e-kirja-aadressiks on avaliku domeeni aadress (sina.com, 163.com, gmail, Yahoo vm). Kuigi Hiinas on kombeks ka tööalaselt avalike domeenide aadresse kasutada, tuleks siiski sellise kontaktisiku puhul jääda valvsaks.
  • Kui olete ärist ja Hiina turust tõsiselt huvitatud, siis panustage aega faktide kontrollimiseks: Kas küsitud toodet tasub/on võimalik eksportida Hiina? Milliseid litsentse ja sertifikaate selleks vaja läheb? Kas teiega ühendust võtnud ettevõte on vastavalt kvalifitseeritud?
  • Paluge Hiina kontaktisikul saata koopiad ettevõtte ärilitsentsist jm vajalikest dokumentidest ja laske kontrollida nende õigsust. Võtke ettevõttega / litsentsil nimetatud seadusliku esindajaga ühendust ja kontrollige, kas teiega kontaktis olev isik on volitatud läbirääkimisi pidama ja äritehinguid sooritama.

  Infot importivale ettevõttele kehtivate tingimuste kohta leiate veel „Reeglid ja eeskirjad” alt. Levinumate petuskeemide ja nende vältimise kohta võite lugeda pikemalt EU SME Centre’i käsiraamatust Knowing your partners in China ja Canadian Trade Commissioner Service’i veebilehelt Fraud and Scams in China. Lepingu koostamise kohta leiate infot EU SME Centre’i juhendist Sales Contracts when Exporting to China.

  Abi otsimiseks võite pöörduda EASi poole ja kasutada teenust ekspordipartneri taustakontroll.

 • Reeglid ja eeskirjad

  Vastavalt seadusele jaotatakse imporditavad tooted Hiinas kolme kategooriasse: lubatud (free imports), piiratud (restricted imports) ja keelatud (prohibited import). Seega tuleb esmajärgus välja selgitada, kas ekspordiks mõeldud toode on ikka Hiina reeglite kohaselt impordisobilik, milliste kvootide ja standarditega arvestama peaks ning milliseid litsentse ja sertifikaate taotleda tuleb. Asjakohast infot leiate Hiina kaubandusministeeriumi (Minsitry of Commerce, MOFCOM) veebilehelt ja EU SME Centre’i käsiraamatust Exporting goods, services and technology to the Chinese market.

  Hiina seaduste kohaselt peab ettevõte, kes soovib tegeleda Hiinas impordiäriga, läbima vastava registreerimise MOFCOMi või selle volitatud üksuse juures ning omama impordiks vajalikku litsentsi (import/export licence). Importijaks võib olla nii vastavalt litsentseeritud ostja (buyer) või siis kohalik teenusepakkuja (import agent). Kui ostja ei ole impordiks kvalifitseeritud ja kaasatakse agent, siis tuleb kõigi osapoolte vahel sõlmida leping (tri-party sales and purchase agreement). Lepingu koostamisel on soovitatav kaasata professionaalset abi.

  Teatud sektorites (näit. meditsiiniseadmed, farmaatsia, kosmeetika) on eksportiv ettevõte kohustatud kaasama ka kohalikku hiina agendi, kes esitaks taotlused vajalike litsentside saamiseks. Seda tuleb teha vaid juhul kui eksportija ise ei ole Hiinas juriidilise isikuna registreeritud. Valikuprotsessi kirjeldusega on võimalik tutvuda EU SME Centre’i juhendis Market Access to China – How to Find an Agent.

  Imporditavatele toodetele-teenustele kehtivate tingimustega Hiinas on võimalik tutvuda erinevate allikate kaudu. Euroopa Komisjoni ekspordi infobaasis Market Access Database(MADB) leiate infot tollimaksude, impordiprotseduuride, vajalike dokumentide, impordibarjääride jt imporditingimuste kohta. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of China (AQSIQ) vahendab infot sellistel teemadel nagu sertifikaadid ja standardid, toote sildistamine, kauba inspektsioon ja karantiin. Lisaks saab Hiina riiklike standarditega tutvuda Hiina Standardiseerimisameti (Standardization Administration of China, SAC) andmebaasis National Standard Query. Kui riiklik standard puudub, võivad kehtida valdkonnaalased (professional/industrial) või kohalikud (local) standardid, mille kohta saab infot National Standard Information Sharing Infrastructure andmebaasist või China Inspection and Quarantine Services (CIQ) kaudu. Certification and Accreditation Administration (CNCA) haldab Hiina riikliku ohutus- ja kvaliteedimärgi China Compulsory Certification (CCC) väljastamist ja täiendab CCC sertifikaati vajavate toodetekataloogi, jagades infot CCC sertifikaadi platvormi kaudu.

  Sertifikaate ja litsentse tuleb taotleda vaatamata sellele, kas toodet imporditakse Hiina või toodetakse müügiks kohapeal. Sertifikaatide ja litsentside süsteemid on tavaliselt sektorispetsiifilised. Ühiseks jooneks on, et väljaspool Hiinat saadud testitulemusi ei tunnistata. Seega tuleb teste teha Hiina valitsuse ja vastavate asutuste poolt aktsepteeritud laborites kohapeal. Ülevaate vastutavatest institutsioonidest Hiinas leiate EU SME Centre’i juhendist Market Access to China – Who is Who.

  Küsimuste puhul võite pöörduda EASi poole, kasutades meie teenust.

 • Toll ja maksud

  Tolliprotseduure reguleerib Hiinas riiklik tolliamet General Administration of Customs of China(GACC), mis vahendab impordiks vajalikku infot ETCN platvormi kaudu.

  Toodete importimisel Hiina tuleb arvestada mitmete impordile sätestatud maksudega.

  • Tollimaks (customs tariff)
   Hiina tolliamet maksustab imporditavaid tooteid vastavalt Incotermi CIF väärtusele. WTO liikmesriikidest imporditud toodetele kehtib nn.Most Favoured Nations (MFN)  Kuna erinevused MFN ja mitte-MFN riikidele kehtestatavate tollimaksude vahel on märkimisväärsed, siis tuleks pakenditele ja toodetele kindlasti märkida toote päritoluriik, võimalusel esitada vastav sertifikaat (Certificate of Origin).
  • Käibemaks (VAT)
   Imporditud toodetele kehtib nn. lisanduva väärtuse maks (value-added tax, VAT) ehk käibemaks, mille tavamääraks on 17%.Teatud toodetele kehtib eritariif, milleks on 13%.
  • Tarbimismaks (consumption tax)
   Tarbimismaks kehtestatakse luksustoodetele, mitte-taaskasutatavatele naftatoodetele ja energiakulukatele tarbetoodetele.

  Valemid maksude arvutamise kohta leiate siit. Rohkem infot nii maksude kui ka tolliprotseduuride kohta leiate EU SME Centre’i juhendist Export of Goods to China.

 • Kasulikud lingid

  Hiina riiklikud portaalid

  Välisriikide portaalid

  EL-i teenused

  EV asutuste veebilehed

  Muud infoallikad

X