Eesti innovaatorite õppereis Brüsselisse

Innovatsioon


Aeg
5. detsember 2021 kell 15:25 kuni 9. detsember 2021 kell 00:25
Asukoht
Brüssel, Belgia
Keel
Eesti keeles, In English
Korraldaja
EAS


Õppereis annab ülevaate EL teadus- ja innovatsioonipoliitikast ja trendidest ning innovatsiooni rahastamisvõimalustest „Euroopa Horisont“ raamprogrammist. Samuti on teil suurepärane võimalus kohtuda nimetatud valdkonna võtmeisikutega ning õppida teiste riikide parimatest praktikatest EL innovatsioonivahendite kaasamisel kui ka teadmus- ja tehnoloogiasiirde arendamisel. Õppereis soodustab ettevõtjate ja ülikoolide vahelist koostööd ning aitab kasvatada Eesti ettevõtjate innovatsiooniteadlikkust ja võimekust, samuti ekspordi- ja konkurentsivõimet.

Sihtgrupp: Ettevõtted ja ülikoolid, kes teevad teadusarendustegevuse- ja innovatsioonialast koostööd järgmistes fookusvaldkondades:

 • haridusuuendused- ja haridustehnoloogia;
 • loodusressursside väärindamine;
 • digitehnoloogiad ja -lahendused;
 • tervisetehnoloogiad, -tooted ja -arendused;
 • rohetehnoloogiad ja - arendused.

Õppereisi eesmärgid:

 1. Arendada rahvusvahelist koostööd luues kontaktid oluliste teaduse ja innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega ja koostöövõrgustikega EL tasandil ning saada ülevaade EL teaduse- ja innovatsioonipoliitikast, selle trendidest ning rahastamisvõimalustest.
 2. Tihendada ülikoolide ja ettevõtete vahelist koostööd – teadmus- ja tehnoloogiasiirde edendamine innovaatiliste toodete ja teenuste arendamiseks. Samuti selgitada välja, kuidas toetab EL teadlaste ja ettevõtete vahelist koostööd ning teadmus- ja tehnosiiret? Õppida selle valdkonna parimatest praktikatest ning luua eeldused Eesti taotlejatele EL teadus- ja innovatsioonirahade edukamaks kaasamiseks tulevikus.
 3. Tihendada Eesti ettevõtete ja ülikoolide innovatsiooni- sh tehnosiirde alast koostööd läbi ühise õppereisi, kaardistades sh võimalused selle edaspidiseks kaasrahastamiseks “Euroopa Horisont” raamprogrammist.
 4. Aidata kaasa Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse ning ekspordi- ja konkurentsivõime kasvatamisele.

Oodatavad tulemused:

 • Ettevõtted ja ülikoolid teevad senisest enam koostööd teadusarendustegevuse ning innovatsiooni valdkondades, arendades ühiselt uusi innovaatilisi tooteid ja teenuseid.
 • Eesti ettevõtete innovatsiooniteadlikkus ja-võimekus on kasvanud.
 • Eesti ettevõtted ja ülikoolid on teadlikud EL innovatsiooni rahastamisvõimalustest ning on senisest edukamad nende kaasamisel.
 • Innovaatilised ettevõtted on edukad eksportijad ning aitavad kaasa Eesti majanduse konkurentsi- ning innovatsioonipositsiooni parandamisele.


Päevakava

Pühapäev, 5 detsember

15:25 - 15:55 Väljalend: Tallinn-Helsingi (Finnair)
16:40 – 18:20 Helsingi-Brüssel (Finnair)
Majutus hotellis NH Brussels Grand Place Arenberg, 15 Rue D Assaut, Brussels, 1000

Esmaspäev, 6 detsember

10:15 – 11:30 EL innovatsioonipoliitika ja selle rahastamine.
Koht: Covent Garden, Place Rogier 16, Brussels
EIC, EIE, EISMEA (European Innovation Council and SMEs Executive Agency);
Susanna Getman, Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC): kuidas toetab EL maailmamuutvate innovaatiliste toodete ja teenuste turule toomist? (tbc)
Fabienne Gautier, Head of Unit, European Commission, DG Research & Innovation, EIC Task Force 2 – Innovation Ecosystems (EIE): kuidas toetab EL 2021-2027 innovatsiooni edendajaid – Euroopa innovatsiooniökosüsteeme? (tbc)
Denisa Perrin (DHoU): Interregional Investment System (tbc).
12:00 – 13:45 Lõuna: Idea, Rue du Parnasse 1, Brussels
14:15 – 18:00 Kohtumised Eesti Vabariigi Alalises Esinduses EL juures
Koht: Rue Guimard 11/13 1040, Brussels
14:15 – 15:15 Ülevaade EL teaduse ja innovatsioonipoliitikast ning -trendidest ja teistest olulisematest EL tasandi arutlusteemadest. Euroopa teaduse- ja innovatsiooni raamprogramm “Euroopa Horisont” võimalused Eesti ülikoolidele ja ettevõtjatele.
Marten Kokk, suursaadik, esinduse juht, Eesti alaline esindaja COREPER I komitees (tbc)
Ursula Tubli, teadusnõunik Eesti alalises Esinduses EL juures
Janika Laht, nõunik keskkonnaküsimustes: Eesmärk 55 (FitFor55) (tbc)
Jörgen Talkop, nõunik keskkonnaküsimustes: Süsinikumaksustamisest ja ringmajandusest.
Küsimused-vastused
15:20 – 16:30 Kleopatra Sidiropoulou, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) Brüsseli esindaja ja EIT temaatiliste teadmus- ja innovatsioonikogukondade (EIT KICide) esindajad: EIT ning EIT KICide* ja EIT Regionaalse innovatsioonikava võimalused ja kasutegurid Eesti ülikoolidele, teadlastele ja ettevõtjatele. Ülevaade EIT Digital, EIT Health, EIT Climate ja EIT Raw Materials KIC-ide tegevusest ning loomisel olevast EIT Culture and Creative Industry KICst (tbc).

Küsimused-vastused

*EIT KIC – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogia Instituudi teadmus- ja innovatsioonikogukonnad.

19:30 Õhtusöök

Teisipäev, 7. Detsember

09:30 – 10:30

DG Grow

Maive Rute, Deputy General, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs): ülevaade ettevõtjatele ja ettevõtjate-teadlaste koostööle suunatud DG Internal Market Industry, Entrepreneurship and SMEs) meetmetest.
Lisaks osalevad Heli Kask, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.G.4, (Member States: Belgium, Estonia, Ireland, France, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Finland) ja Renaldo Mändmets, Programme Manager (Estonia, Finland, Latvia, Lithuania), DG For Regional and Urban Policy. Innovaatorite delegatsiooniga liitub ETAGi Brüsseli Büroo juht - Ülle Napa.
11:15-12:00

Eesti esindus EL juures

Simon Craig-Gray, EL-Jaapani Tööstuskoostöökeskus (EUJC): EL-Jaapani Tööstuskoostöökeskuse teenused ettevõtjatele teadusarendustegevuse ja innovatsiooni, klastrite ning rohepöörde valdkondades. EL-Jaapani rohepöörde dialoog. Vulcanus programmist, mis vahendab tehniliste erialade (R&D) tudengeid praktikale EL ja Jaapani ettevõtetesse. (tbc)
Küsimused-vastused
13:00-14:30 Lõuna: Thon Hotel EU, Restaurant Twelve
 Stefano Mallia, EMSKi Tööandjate rühma presidendi osalusel: Kuidas parandada EL globaalset konkurentsivõimet ja positsiooni innovatsiooni valdkonnas? Kuidas saavad ettevõtjad ja teadlased ühiselt sellesse panustada? Teaduse- ja innovatsiooni rahastamine EL-s: kas piisav? Teadmus- ja tehnosiire EL-s (Malta näide).
15:00 – 16:00 Eesti, Soome, Rootsi, Leedu ja Iirimaa teadus- ja innovatsiooniagentuuride esindused Brüsselis jagavad kogemusi teaduse- ja innovatsiooni huvide esindamisel EL tasandil ning parimaid praktikaid ettevõtete- ja ülikoolide koostööst (teadmus- ja tehnosiirdest) ja EL teadus- ja innovatsioonirahade kaasamisest. Miks on oluline olla EL tasandil esindatud? Kuidas aidatakse kaasa riigi innovatsioonipositsiooni parandamisele ning edukusele “Euroopa Horisont” programmi vahendite kaasamisel? Peamised väljakutsed teaduse- ja innovatsiooni valdkonnas?
Dr Ülle Napa, ETAgi Brüsseli Büroo juht, Eve Päärendson, EASi Brüsseli esindaja.
Swedish Research and Innovation Office in Brussels (SWERI): Dr. Lisa Almesjö, Head of Office, Vinnova (Swedish Innovation Agency), Sanna Sjöblom, Vinnova; Dr. Maria Lindholm, Head of Office of Swedish Research Council.
Finnish Liaision Office for EU R&D (FILI):
Hannele Lahtinen, Councellor, Academy of Finland,
Pekka Sivonen, Councellor, BusinessFinland (tbc)
Dr Brigita Serafinavičiūtė, Head of the Office, Lithuanian RDI Liaison Office LINO
Grainne Ryan, Manager, EU Liaison for Research and Innovation, Enterprise Ireland
16:30-17:30 Riho Terras, MEP, Euroopa Parlamendi ITRE ja AIDA komitee liige (tbc): Euroopa Parlamendi ITRE komitee teemaderingi tutvustus. Kuidas parandada EL globaalset innovatsioonipositsiooni? Ülikoolide ja ettevõtjate vaheline koostöö (teadmus- ja tehnosiire). Teaduse ja innovatsiooni rahastamine “Euroopa Horisont" raamprogrammist. Cristian Bușoi, Euroopa Parlamendi ITRE Komitee juht; Christian Ehler, MEP (tbc)
19:30 Õhtusöök:  restoran „Pampas“

Kolmapäev, 8. detsember

Kohtumine Eesti Esinduses EL juures

9:30 – 10:30

Signe Ratso, Teaduse- ja Innovatsioon Peadirektoraadi peadirektori asetäitja (Deputy Director-General, Open innovation & Chief Negotiator for HE Association, DG Research and Innovation): ülevaade EL eesmärkidest teaduse ja innovatsiooni, hariduse ning õpirände valdkondades ning “Euroopa Horisont” assotsieerumislepingutest EL lähinaabritega ja kolmandate riikidega (2021-2027). Võimalused Eesti ülikoolidele ja ettevõtjatele.
Küsimused-vastused
11:15 Ülikooli külastus - Vrije Universiteit Brussels (VUB)
11:15-12:15 Hugo Thienpont, Vice-Rector for Innovation and Industry relations,
Vrije Universiteit Brussel (VUB): kuidas ülikoolide uurimisrühmad saavad Euroopa ja rahvusvahelisi ettevõtteid innovatsiooniga toetada: väljakutsed, lahendused, parimad tavad ja mõju.
12:15 – 13:00 Prof Ken-Ichi Yoshida, Kobe University (KU), Graduate School of Science, Technology and Innovation (Teamsi vahendusel)
Representative(s) of KU Innovation Center
Patrick Vittet Philippe, Advisor, Kobe University Brussels European Centre (KUBEC)
- Jaapan investeerib 3,26% SKPst teadus-arendustegevusse, kusjuures ¾ sellest moodustavad erasektori investeeringud. Kuidas on see saavutatud?
- Kuidas arendab Kobe Ülikool koostööd ettevõtjatega ning kuidas aitab kaasa innovaatiliste iduettevõtete tekkele? Mis on tuntuimad innovaatilised tooted/teenused, mis on teostunud tänu edukale teadmus-ja tehnoloogiasiirdele? Eesmärgid tulevikuks.
- KUBECi eesmärgid koostööks EL-ga.
EL-Jaapani teaduse ja innovatsiooni alase koostöö arendamine „Euroopa Horisont“ ja „Moonshot“ programmide toel. Missuguseid võimalusi pakub üliõpilaste, õppejõudude ja teadlaste vahetuseks Erasmus+ programm.
12:45-13:45 Lõuna
14:00 Tagasisõit Brüsselisse
16:15 Ärasõit lennujaama
19:15-22:50 Tagasilend: Brüssel-Helsingi (Finnair)
23:50 - 00:25 Tagasilend: Helsingi-Tallinn (Finnair)

 

EAS jätab endale õiguse teha programmis muudatusi, sealhulgas C-19 pandeemia ohjamiseks mõeldud piirangute olulisel karmistumisel õppereis ära jätta või edasi lükata.

 Õppereisi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu FondistOsalemistingimused

Osalemistingimused:

 • Ettevõtted ja ülikoolid, kes teevad teadusarendustegevuse ja innovatsioonialast koostööd määratletud fookusvaldkondades ning kes soovivad saada ülevaadet EL teaduse- ja innovatsioonialastest ambitsioonidest sh EL innovatsiooni toetusmeetmetest, samuti saada inspiratsiooni teiste riikide innovatsiooni arendamise parimatest praktikatest:
  • kandideerima ootame innovaatilisi ettevõtjaid, ettevõtete ja ülikoolide ettevõtluspartnerlus-, teadmus- ja tehnosiirde ning innovatsioonieksperte. Samuti EL teaduse ja innovatsiooni rahastamise eksperte.
 • Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:
  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
 • Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja tegemist ei ole raskustes oleva ettevõttega, mis on sellisena määratletud Euroopa Liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18)
 • Õppereisil osaleja peab olema valmis osalema täies mahus õppereisi programmi ellu viimisel.
 • Õppereisile kandideerija peab olema täisvaktsineeritud ning omama C-19 immuniseerimise tõendit (C-19 Vaccination Certificate)
 • EAS katab lennupiletite, majutuse ning osaliselt ka transpordi- ja toitlustuskulud Brüsselis. EAS ei kata õppereisil osaleja lähetuse päevarahasid, mis tuleb kanda ettevõttel endal. Õppereisil osaleja teeb eelnevalt ise pandeemia olusid arvestava reisitõrke- ja tervisekindlustuse (mis sisaldab ka C-19 kaitset) ning tasub vastavad kulud, samuti professionaali poolt teostatud PCR või SARS-CoV-2 antigeeni kiirtesti kulud.
 • Õppereisi osalemisel arvestatakse VTAd ühe ettevõtte kohta 1216 eurot (käibemaksuga).
  • Õppereisist osavõtt on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt. Seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos õppereisil osalemisega antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi kodulehelt.
 • Õppereisi programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Kandideerimine: KANDIDEERIMINE ON LÕPPENUD

Kandideerimistähtaeg on 16. november kell 23:59.

Õppereisile saavad pääsme 14 kandideerinut.
Osalejad tehakse teatavaks hiljemalt 22. novembril.

Kriteeriumid osalejate valimisel:

 • EAS valib välja sobivaimad kandidaadid lähtudes õppereisi eesmärkidest ja programmist ning kandideerija vastavusest määratletud sihtgrupile ja osalemistingimustele.
 • Delegatsiooni komplekteerimisel püüdleme selle poole, et 50% osalejatest on ettevõtetest ja 50% ülikoolidest. Eelistatud on ettevõtted ja ülikoolid, kes juba teevad omavahel innovatsiooni edendamisel koostööd.
 • Seekord väljavalituks mitteosutunud kandideerimisavaldusi võetakse soovi korral arvesse järgmiste Brüsseli õppereiside delegatsioonide komplekteerimisel.

Hindamine:

Kandideerimisavaldusi hindab EASi kolmest eksperdist koosnev komitee.

Lisainfo: Eve Päärendson, +3725054570, eve.paarendson@eas.ee

X