Vastutustundlik Ettevõte 2017

Eesmärk

Tunnustada ja väärtustada Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kes teadlikult käituvad oma igapäeva tegevustes vastutustundlikult töötajate, keskkonna, partnerite ja kogukonna suhtes ning on selles käitumises jätkusuutlikud.


Kes saab kandideerida?

Kandideerima on oodatud Eestis tegutsevad ja Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted.


Mis on vastutustundlik ettevõtlus?

Vastutustundlik ettevõtlus on teadlik juhtimine ja otsuste tegemine, pidades oluliseks elukeskkonna taastumisvõimet ning inimeste arengupotentsiaali, toetades seeläbi ühiskonna jätkusuutlikku arengut.

Vastutustundlikkuse puhul on küsimus väärtushinnangutes, laiemas maailmapildis ja arusaamises oma rollist selles maailmapildis. Oluline on teadlike juhtimisotsuste vastuvõtmine ning nende tagajärgede eest vastutamine. Tähtis on eesmärkide seadmine ning oma tegevuse mõju analüüsimine. On oluline, et vastutustundlikkust peetaks ühtviisi tähtsaks kõikides ettevõtte funktsioonides, alates tippjuhtkonnast, personali- ja finantsjuhtimisest kuni turunduse ja tootearenduseni.

Vastutustundlik ettevõtlus ei ole seotud vaid ökoloogilise jalajäljega. Selline tegevus on kasulik ka ettevõtte mainele ning aitab ettevõttel endal olla jätkusuutlik. Vastutustundlikult toimival ettevõttel on lihtsam töötajaid leida ja hoida – häid juhte leida ja hoida; suurendada ekspordivõimet; töökeskkond on parem ning töötajad tervemad. Eelnevast tulenevalt on ettevõte töö efektiivsem ja tulemuslikum.


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

  • Ettevõtte möödunud majandusaasta käive ja käibe kasv (15%)
  • Ettevõtte möödunud majandusaasta ekspordikäive ja selle kasv (10%)
  • Lisandväärtus töötaja kohta (15%)
  • Ettevõtte teadlikud ja sihipärased tegevused vastutustundliku ja jätkusuutliku ettevõtluse valdkonnas (60%)

Märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

  • turundustegevustes
  • tehnoloogia arenduses
  • strateegia/ärimudeli arenduses
  • tootlikkuses
  • tootearenduses

Ettevõtte majandusnäitajaid ja andmeid hinnatakse iga kriteeriumi osas ning kõiki osakaalusid arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad vastutustundliku ettevõtte kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2017” žüriile.

Kirjeldage ja tooge näiteid, millised on ettevõtte teadlikud ja sihipärased vastustundlikud tegevused alljärgnevates valdkondades: