Välisinvestor 2021

Eesmärk

Tunnustada Eestis edukalt tegutsevaid välisinvestoreid.

Kas saab kandideerida?

Kandideerida saavad Eestis tegutsevad välisosalusega ettevõtted, kes on viimase kolme aasta jooksul teinud Eestisse olulise investeeringu.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

1. Lisandväärtuse* kasv töötaja kohta aastatel 2018 vs 2020 (10%)
2. Investeeringute absoluutmaht aastatel 2018-2020 (10%)
3. Töötajate arvu kasv aastatel 2018 vs 2020 (täistööajaga töökohtade arv) (10%)

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest aastatel 2018-2020 (moodustab hindamisel kokku 70%):

1. Kohalike või/ja välismaiste teadus- ja arendustegevuse** organisatsioonidega toote- ja/või teenusearenduse koostöö käivitamine ning arendamine Eestis olevates äriüksustes (10%)
2. Uue toote, tehnoloogia ja/või tööstusharu loomine Eestis tänu välisinvesteeringule (10%)
3. Loodud uute kõrgelt kvalifitseeritud töökohtade arv (10%)
4. Ettevõtte väärtusahela laiendamine ja juurutamine Eestis (10%)
5. Ettevõtte loodud koostöö kohalike õppeasutustega uute spetsialistide pealekasvuks (10%)
6. Ettevõtte panus säästvasse arengusse: sotsiaal-, keskkonna- ja majandusvaldkonna kooskõlaline arendamine (10%)
7. 2020. aasta pandeemia- ja/või majanduskriisiga toimetulekuga seotud tegevused ja nende mõju ettevõttele ja ühiskonnale laiemalt (10%)

**Teadus- ja arendustegevus (sh eksperimentaalarendus) hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste hulka ning oskust kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Tegevust saab määratleda teadus- ja arendustegevusena juhul, kui see vastab viiele põhitingimusele:
• uudne,
• loominguline,
• ettemääramatu tulemusega,
• süstemaatiline,
• ülekantav ja/või korratav.
Kõik viis tingimust peavad olema teadus- ja arendustegevuse korral vähemalt põhimõtteliselt alati täidetud, olgu tegemist pideva või aeg-ajalt toimuva tegevusega.

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida. Pingerea alusel selgitatakse välja kategooria kümme parimat, keda külastatakse ja viiakse läbi intervjuud, mille põhjal valitakse kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2021” žüriile.