Innovaator 2021

Eesmärk

Tunnustada innovaatilisi Eesti ettevõtteid, kes on ellu viinud märkimisväärse uuenduse ja selle edukalt turule toonud ning panustavad olulisel määral oma käibest teadus-arendustegevusse.

Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad viimase kolme aasta jooksul tehnoloogilisi või organisatsioonilisi uuendusi teinud Eesti ettevõtted, kes on lisaks oma ettevõtte arendamisele aidanud kaasa innovatsiooni tutvustamisele ja teadvustamisele.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

1. Uuendusest tingitud müügitulu absoluutmaht 2020. aastal (10%)
2. Lisandväärtuse* kasv töötaja kohta perioodil 2018 vs 2020 (5%)
3. Teadus- ja arendustegevuse** kulude osakaal müügitulus 2020. aastal (hindame T&A kulude suhet müügitulusse) (10%)
4. Müügitulu 2020. aastal (juhul, kui majandusaastaaruanne on Äriregistrile esitatud, siis pole tarvis lahtrit täita) (5%)

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

**Teadus- ja arendustegevus (sh eksperimentaalarendus) hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste hulka ning oskust kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Tegevust saab määratleda teadus- ja arendustegevusena juhul, kui see vastab viiele põhitingimusele:
• uudne,
• loominguline,
• ettemääramatu tulemusega,
• süstemaatiline,
• ülekantav ja/või korratav.
Kõik viis tingimust peavad olema teadus- ja arendustegevuse korral vähemalt põhimõtteliselt alati täidetud, olgu tegemist pideva või aeg-ajalt toimuva tegevusega.

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (moodustab hindamisel kokku 70%):

  1. Ainulaadne toode/teenus, mis paistab silma välisturgudel (10%)
  2. Oluline tehnoloogiline läbimurre, millega on kaasnenud ettevõttes muudatus ning mõju majandustulemustele (20%)
  3. Uuendus on saavutatud koostöös teadus-arendustegevuse asutusega ja/või läbi sihipärase teadus-arendustegevusse investeerimise (20%)
  4. Panus ühiskondlikku arengusse (nt sotsiaalne, keskkondlik, majanduslik, innovatsiooni tutvustamine) (10%)
  5. 2020. aasta pandeemia- ja/või majanduskriisiga toimetulekuga seotud tegevused ja nende mõju ettevõttele ja ühiskonnale laiemalt (10%)

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida. Pingerea alusel selgitatakse välja kategooria kümme parimat, keda külastatakse ja viiakse läbi intervjuud, mille põhjal valitakse kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2021” žüriile.