Lõuna-Korea turule sisenemine

EAS pakub Eesti ettevõtetele tuge Korea Vabariigi (Lõuna-Korea) sihtturule sisenemisel. EASi Korea Vabariigi infoportaali eesmärk on vastata ettevõtete vajadusele saada süstematiseeritud ja kvaliteetset infot Korea Vabariigi turu, ärikeskkonna ja turule sisenemise protsessi kohta. Ekspordituruna on Korea Vabariik eriline sellepoolest, et Ida-Aasia piirkonnast on Lõuna-Koreal ainsana vabakaubandusleping Euroopa Liiduga.

Korea Vabariigis kehtivad turule sisenemisel ekspordi üldreeglid, millega on võimalik tutvuda EAS-i ekspordi käsiraamatus „Jah ekspordile!” (vt eelkõige „Sihtturgudele sisenemine: kuidas lolle vigu vältida”). Samas tuleb teada, mis on just Korea Vabariigi sihtturu eripärad, milliseid müügikanaleid seal kasutada, mis ettevõtlusvormid on võimalikud, mis reeglid ja eeskirjad kehtivad impordile, mis võiks äri takistada ja kuidas ohte vältida.

 • Ekspordistrateegia koostamine

  Selleks, et edukalt siseneda Lõuna-Korea turule, on vaja koostada hoolikalt läbiviidud turuanalüüs ja sellel põhinev ekspordistrateegia. Lisaks on tähtis õppida tundma sihtturu tarbija harjumusi ja õigeid viise turustada oma toodet või teenust Lõuna-Korea turul.

  Lõuna-Korea ühiskond on üsna kõrge elatustasemega ning üle 80% elanikkonnast elab linnades. Viimastel aastatel on keskmine tarbija muutunud hinnatundlikumaks ja eelistab oma raha eest võimalikult suurt väärtust saada. Lõuna-Korea tarbijad on kauba suhtes valivad ning soovivad osta kõrge kvaliteediga tooteid. Enne ostmist kogutakse toote kohta võimalikult palju infot. Eelistatakse odavamaid kaubamärke ja hea hinna leidmisel ostetakse järjest rohkem veebipoodidest, isegi kui kauba kohale toomine võtab aega. Samas on tõusutrende ka jõukamatele tarbijatele suunatud luksuskaupade turul. Loe lisaks.

  Lõuna-Korea ühiskond on kaasaegne ja üsna läänelik, aga siiski tuleb arvestada kultuurispetsiifiliste asjaoludega, mis puudutavad koostööpartneritega suhete loomist.

  Ekspordistrateegia koostamisel on oluline selgelt määratleda eksportimise põhjus ning see, kuidas on plaanis oma eesmärke saavutada. Selleks soovitame tutvuda Austrade’i ekspordistrateegia koostamise juhendiga. Lisaks oleks kasulik lugeda Austrade’i veebijuhendit About Exporting ja tutvuda ka statistikaga Korea Vabariigi impordi kohta.

  Soovitame teil tutvuda ka EASi korraldatava ekspordiplaani koostamise koolitusega.

 • Turule sisenemise viisid

  Korea Vabariigi turule on võimalus siseneda ekspordi või investeeringute kaudu. Sobiva strateegia valimine sõltub ettevõtte suurusest, ressurssidest, varasemast kogemusest eksportimisel, eksporditavast tootest, müügikanalitest ja riski võtmise valmidusest. Tuleb silmas pidada, et importija peab olema Korea Vabariigi resident või tal peab olema tegevuskoht Korea Vabariik. Rohkem infot regulatsioonide kohta saab Euroopa Komisjoni turule sisenemise andmebaasist (Market Access Database) Lõuna-Koread puudutavalt veebilehelt.

  Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKE) on soovitatav siseneda Lõuna-Korea turule läbi kohaliku äripartneri. Äripartneriga töötamine vähendab kulusid, aega ja võimaldab tõhusat kohaliku info kogumist ja lihtsamat juurdepääsu ärivõrgustikele. Äripartner võib olla kohapealne esindaja (agent) või turustaja-edasimüüja (distributor). Täpsemaid selgitusi nende valikute kohta leiad Austraalia valitsuse eksporditermineid tutvustavalt veebilehelt. Juristide abiga tuleks äripartneriga sõlmida hoolikalt koostatud leping. Usaldusväärse äripartneri valimiseks on soovitatav varuda aega, et vältida petuskeeme ning tagada oma ettevõtte ekspordiplaani edukas läbiviimine.

  VKE-de jaoks on hea võimalus eksportida Lõuna-Korea turule ka e-kaubanduse kaudu. Leides parema hinnaga toote, ostetakse meelsasti isegi välismaistelt veebilehtedelt (rohkem infot sel teemal). Lõuna-Korea tarbijad on tehnoloogiateadlikud ja kasutavad aktiivselt mobiilset internetti. PSFweb 2015. aasta raporti kohaselt on tegemist ühe maailma suurima e-kaubanduse turuga. Enne turule sisenemist tasub seega  kindlasti tutvuda sealse e-kaubanduse turu võimalustega. Huvi võivad pakkuda sektorid, mida ei kata suured e-kaubanduse platvormid nagu G-Market, auction.co.kr ja 11Street.

  Tänu Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahelisele vabakaubanduslepingule on Euroopa ettevõtetel lihtsam Korea Vabariigis asutada välismaisel kapitalil põhinev ettevõte (foreign invested enterprise, FIE). Sõltuvalt ettevõtte eesmärkidest on võimalus asutada ka tütarettevõte (subsidiary company), harukontor (branch office) või esindusbüroo (liaison office). Loe välisesinduse rajamisest täpsemalt Ameerika Ühendriikide Korea ekspordiportaalist. Välisesinduse asutamine on asjakohane, kui ettevõttel on plaanis turule siseneda mitme erineva toote või teenusega.

  Lõuna-Korea turule on võimalik siseneda ka frantsiisikokkulepete kaudu (rohkem infot), Lõuna-Korea ettevõttega ühisettevõtte (joint venture) loomisega ja/või litsentside müügiga.

  EAS ei paku ettevõtetele Lõuna-Koreasse investeerimise alast teenust. Selleks palume pöörduda Invest Korea / KOTRA või vastavate konsultatsioonifirmade poole.

 • Intellektuaalomandi kaitse

  Enne oma toote või teenuse esitlemist Lõuna-Korea turul (messil, veebis või mujal) tasub kindlasti tagada oma logo, kaubamärgi ja muu intellektuaalomandi (intellectual property, IP) seadusjärgne kaitse. Intellektuaalomandi kaitse Lõuna-Koreas on üsna heal tasemel. Samas on interneti ja elektrooniliste vahendite kasutus väga levinud ning sellega seoses levib ka internetipiraatlus ning tekitab IP kaitsega tegelevatele ametitele raskusi. Üldist infot IP kaitsmise teemal leiab Suurbritannia Intellektuaalomandi Büroo raportist Intellectual Property Rights in the Republic of Korea.

  Lõuna-Koreas on jõus nn first-to-file-süsteem, mis tähendab, et esimesena registreerunu saab IP kasutamise õiguse. Intellektuaalomandi registreerimiseks on tihtipeale vaja ka kohalikku aadressi, millest tuleneb ka välisesinduse asutamise vajadus. Lisaks aadressi registreerimisele on vaja ka kohalikku äripartnerit või volinikku.

  Kaubamärgi ja patendi registreerimine toimub otse läbi Lõuna-Korea Intellektuaalomandi Ameti (Korean Intellectual Property Office, KIPO) või Madridi süsteemi kaudu, millega saab kaubamärki registreerida rahvusvaheliselt. Kaubamärgi rahvusvaheline registreerimine toimub läbi taotleja päritoluameti. Juhised taotluse täitmiseks leiab kaubamärgimäärusest.

  Erinevate IP tüüpide ja nende tähenduse kohta saab lugeda Suurbritannia Intellektuaalomandi Büroo (Intellectual Property Office) dokumendist Intellectual Property Rights in the Republic of Korea. Abiks registreerimisel on ka IP Austraalia veebileht IP Protection in South Korea, kus on selgitatud erineva intellektuaalomandiga seotud tingimused.

 • Ärikontaktide leidmine

  Kontakte on võimalik luua isiklikult ja interneti teel. Interneti vahendusel võib kontakte leida Korea International Trade Association’i (KITA) veebiplatvormidelt Global Business Matching Service ja tradeKorea. Lisaks võib potentsiaalseid partnereid otsida portaalist Globaltrade.net. Lõuna-Korea importööride otsimiseks on ka olemas Korea Importers’ Association (KOIMA) andmebaas.

  Kõige tõhusam viis isiklike ärikontaktide saamiseks on osalemine erinevatel messidel. Soovitatav on osaleda messidel esmalt külastajana, et aru saada messi kvaliteedist ja pakutavatest võimalustest. Messe võib otsida portaalidest AUMA ja J-messe. Kasulikud võivad olla ka erinevate messikeskuste nagu COEX, SETEC, KINTEX ja BEXCO kodulehed.

  Euroopa Liidu rahastatud EU Gateway / Business Avenues programm organiseerib Euroopa Liidu ettevõtjatele äridelegatsioone Aasia riikidesse, ka Lõuna-Koreasse. Delegatsioonid on suunatud konkreetsetele valdkondadele. Nõutud kriteeriumitele vastates on ettevõtetel võimalik kandideerida äridelegatsioonidesse ja saada osa programmi pakutavatest äritegevust toetavatest teenustest.

  Tugeva ärisuhte loomine ja selle jätkusuutlikkuse tagamine on vajalik osa ekspordistrateegiast. Edukaks turule sisenemiseks on tähtis ettevõtte esindajate kättesaadavus partnerettevõtte, turustaja või oma ettevõtte jaoks asutatud kontori kaudu. Samuti on tähtis olla teadlik Lõuna-Korea ärikultuuri tavadest, et vältida probleeme partnerlussuhte loomisel (vt. “Ärikultuur”).

 • Toll ja maksud

  Tolliprotseduure teostab ja reguleerib Korea Vabariigi tolliamet (Korea Customs Service), mille tariife puudutaval veebilehelt (Tariff Inquiry) on võimalik kontrollida, kas imporditav toode kuulub vabakaubanduslepingu alla või mitte.

  Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepinguga kaotati järk-järgult enamik riikidevahelistest tariifidest ning kergendati ettevõtete administratiivset koormat. Siiski on vaja tõsta teadlikkust vabakaubandusleppe võimaluste kohta, sest on täheldatud, et ligikaudu 35% Euroopa ettevõtetest ei kasuta lepingu poolt võimaldatud soodsamaid kaubandustingimusi.

  Selleks, et eksportida kaupu vabakaubanduslepingu kohaselt peab eksportija ise iga kaubasaadetise kohta koostama päritolusertifikaadi (Certificate of Origin/Origin Declaration), milleks on kindla sõnastusega tekst arvel, saatelehel või muul kaubaga koos saadetaval dokumendil. Kui eksporditavate toodete partii koguväärtus ületab 6000 eurot, peab eksportija taotlema heakskiidetud eksportija staatust (approved exporter) ehk registreerima ennast Eestis ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise registrisse (Economic Operators Registration and Identification, EORI). Piiratud ei ole mitu alla 6000-eurose koguväärtusega partiid võib eksportida. Täpsemat infot vabakaubalepingu sisu kohta leiad Euroopa Komisjoni raportist EL ja Korea vabakaubanduslepingu kohta ja sooduspäritoluga kaupade deklaratsioonide kohta Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

  Muud võimalikud tollimaksud põhinevad Harmoniseeritud Süsteemil ning on väärtuselised tariifid (ad valorem), mis arvutatakse protsendina kauba tolliväärtusest, tolli- ja kaubanduskokkuleppele GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ning CIF tarneklausli põhjal.

  Koreasse eksporditavate toodete kohta kehtivad järgmised maksud:

  • Käibemaks (value added tax, VAT) – maksumäär on hetkel 10%.
  • Tarbimismaks – maksumäär 10-20%, kehtib teatud luksuskaupadele.

  Imporditavate kaupade tariifide kohta leiab lisainfot ka Euroopa Komisjoni turule sisenemiseandmebaasist MADB.

 • Reeglid ja eeskirjad

  Enne Lõuna-Korea turule sisenemist on tähtis tutvuda oma toote kohta kehtivate seaduste, regulatsioonide ja standarditega. Sõltuvalt tootekategooriast haldavad ja valvavad Lõuna-Koreas kehtivaid regulatsioone, standardeid ja nendega seonduvaid sertifikaate erinevad asutused. Samuti tasub olla teadlik tingimustest, mis on sätestatud Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahel on sõlmitud vabakaubanduslepinguga.

  Toidutööstuse ja põllumajanduse standardite süsteemi kohta võib täpsemalt lugeda Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeeriumi (USDA) raportist Food and Agricultural Import Regulations and Standards. Samuti tasub tutvuda Korea Vabariigi toidu- ja ravimiturvalisusministeeriumi (Ministry of Food and Drug Safety, MFDS) avaldatud regulatsioonide nimekirjaga.

  MFDS veebilehelt leiab infot nii ravimitööstuses kehtivate regulatsioonide kui ka meditsiiniseadmete regulatsioonide kohta.

  Eraldi on ka standardid telekommunikatsiooni valdkonnas, mis on saadaval Korea Telekommunikatsiooni Tehnoloogia Assotsiatsiooni (Telecommunications Technology Association) veebilehel.

  Mootorsõidukite standardite osas on Euroopa Liit ja Korea Vabariik kokku leppinud, et kehtivad rahvusvahelised ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) või Euroopa Liidu loodud standardid, mis vähendavad testimise ja toodete Korea turule sobivaks muutmise kulusid.

  Kokkuvõtte kõikidest Korea Vabariigi riigiasutustest ja nende hallatavatest standarditest leiad Ameerika Ühendriikide Riikliku Standardite Instituudi (American National Standards Institute, ANSI) veebilehelt.

  Lõuna-Korea seaduste ja regulatsioonide kohta leiab tõlkeid Lõuna-Korea Riikliku Õigusinfokeskuse (National Law Information Center) andmebaasist. Lisaks on abiks Euroopa Komisjoni MADB andmebaas, kust leiab tootegruppide järgi informatsiooni Korea impordiprotseduuride ja vajalike dokumentide kohta.

  Sõltuvalt sektorist võib eksportimise käigus vaja minna ka standarditele vastavuse sertifikaate. Lõuna-Korea KS (Korean Industrial Standards) sertifikaat ei ole kohustuslik, aga sellest võib olla kasu oma toote turustamisel. KS sertifikaati väljastab Korea Standardite Assotsiatsioon (Korea Standards Association, KSA).

  Alates aastast 2011 on KC (Korea Certification) sertifikaat tööstuslike, sh tarbijatele suunatud toodete, elektroonikaseadmete, liftide ja nende varuosade valdkonnas kõikide Korea Vabariigi ministeeriumite kasutuses olev sertifikaadi tähis. Oma tootele on võimalik saada KC sertifikaadi kinnitus, kui toode vastab vastava ministeeriumi tooteturvalisuse nõuetele. Sertifikaat on kohustuslik ja ilma KC märgistuseta on toodete müük ja import Lõuna-Koreasse on keelatud. KC sertifikaati väljastab Korea Tehnoloogia ja Standardite Agentuur (Korean Agency of Technology and Standards, KATS). Lisainfot sertifikaatide kohta leiab Euroopa Komisjoni MADB andmebaasist (peatükk Regulations), ANSI veebilehelt ja USA Korea ekspordi veebiportaalist.

  Lisaks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori varustuse impordiks tarvis KC (RF+EMC) märki, mille kohta võib lugeda täpsemalt.

  Üldiselt ei ole regulatsioone täitvate toiduainete ekspordiks eraldi Lõuna-Korea sertifikaate vaja, va mahepõllumajandustoodete ning mäletsejate liha või muid osi sisaldavate toodete puhul. Mainitud sektorite toodetele väljastab sertifikaate Korea Vabariigi põllumajanduse-, toidu- ja maaeluministeerium (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairsm, MAFRA). Kui eksporditavatele mahetoodetele on juba väljastatud ametlik sertifikaat Euroopa Liidu poolt, siis ei ole Lõuna-Korea sertifikaati tingimata vaja.

  Elusloomade, lihatoodete ja taimede puhul on vaja neile enne Lõuna-Koreasse sisenemist sanitaar- ning fütosanitaarsertifikaati eksporditavast riigist. Eesti puhul on sertifikaatide väljastajaks Veterinaar- ja Toiduamet.

  Ravimitööstuse toodete puhul on eksportijatel vaja impordiluba Korea Vabariigi toidu- ja ravimiturvalisuse ministeeriumilt (Ministry of Food and Drug Safety, MFDS). Samuti on meditsiiniseadmete impordiks vaja ministeeriumi väljaantud litsentsi. Täpsemalt saab lugeda MADB andmebaasist peatükkide Pharmaceuticals and Related Products ja Medical Equipment alt.

  Toidukaupade ja ravimite sildistamise ja pakendamise reegleid haldab Korea Vabariigi toidu- ja ravimiamet (Minsitry of Food and Drug Safety, MFDS). Täpsemat juhendit toidukaupade sildistamise kohta Lõuna-Korea turul võib lugeda USDA raportist.

  Ka teistele tööstuslikele toodetele on esmatähtis päritoluriigi märgistus, mille kohta leiab rohkem infot Korea Customs Service veebilehelt. Sildistamisest on lähemalt kirjutatud ka Austrade’i infoportaalis.

 • Ärikultuur

  Isegi kui Lõuna-Korea ühiskonda peetakse kaasaegseks ja ettevõtjasõbralikuks, on kohaliku kultuuri tähtsaks osaks konfutsianismil põhinev traditsioon ning ametivõimude ja endast vanemate inimeste austamine. Välismaalastelt ei oodata Lõuna-Korea kultuuri põhjalikku tundmist, aga hierarhiast kinnipidamine ja elementaarne viisakus näitavad lugupidamist äripartnerite vastu. Samuti tuleb omada teadmisi regiooni ajaloost, et vältida teemasid, mis võivad potentsiaalset Lõuna-Korea äripartnerit solvata. Lähemalt saab teemaga tutvuda USA Korea ekspordi infoportaalis Doing Business in Korea.

  Esimese kohtumise käigus on soovitatav leida kolmas osapool, kes tutvustab teid ja potentsiaalset Lõuna-Korea äripartnerit. Enda tutvustamise käigus tasub selgelt välja öelda oma ametipositsioon ja kindlasti anda oma visiitkaart (teine pool korea keelde tõlgitud) kahe käega. Visiitkaarti vastu võttes loe kaardi sisu ja aseta see enda ette laua peale. Kindlasti ära pane visiitkaarti kohe taskusse või rahakotti, sest see on kohaliku tava järgi äärmiselt ebaviisakas. Kõneta korealasi nende tiitlite/ametipositsioonide järgi, ära sinata ega kasuta eesnime. Loe visiitkaartide etiketist lähemalt Korea 2011. aasta raportist.

  Kohtumistel on tähtis olla täpne hoolimata sellest, kas teine osapool hilineb või mitte. Tavaline on ka viimasel minutil kohtumisest loobumine, mis on levinud, aga samas võib see näidata ka Lõuna-Korea ettevõtte huvipuudust või soovi otsustamist edasi lükata. Kingituste tegemine kohtumistel on samuti tavapärane. Kohane on näiteks Eesti mustriga väike kink. Kingituste ja muude hüvede pakkumisel avalikus sektoris tuleks olla ettevaatlikum, sest sellele on seatud piirangud. Riskidega saab lähemalt tutvuda Austrade’i infoportaalis peatükis Business Risks.

  Kirde-Aasia suhtluskultuuris ole peamiselt valmis selleks, et enne otsuste ja lepingute  sõlmimist läheb palju aega partnerlussuhte loomisele ja personaalsele suhtlusele. Suhtle korealastega alati lugupidavalt ja valearusaamade vältimiseks väldi naljade tegemist. Ülesehitatud usalduspõhine suhe on eduka partnerluse võtmetegur, seega ole valmis personaalsetele küsimustele vastamiseks ja ajamahukaks protsessiks. Loe võrgustike loomise kohta Korea äriportaalist.

  Lõuna-Koreas eelistatakse paindlikke lepinguid, mis jätavad ruumi võimalikele muudatustele. Lõuna-Korea ärikultuuri kohaselt tehakse otsused kollektiivselt ja konsensuslikult, mis võib palju aega võtta. Samuti ei tasu oodata, et suuri ja tähtsaid otsuseid tehakse ainult paari koosoleku põhjal ilma heade personaalsete suheteta.

  Rohkem Korea ärikultuuri kohta võid lugeda Taani Trade Council’i veebilehelt ja eDiplomat veebiportaalist.

 • Kasulikud lingid

  Lõuna-Korea riiklikud portaalid:

  Korea Vabariigi Kaubandus-, Tööstus- ja Energiaministeerium Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE)

  Korea Vabariigi väliskaubanduse ja investeeringute edendamise agentuur Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

  Korea Vabariigi tolliamet Korea Customs Service

  Korea Vabariigi statistikaamet Statistics Korea

  Korea Vabariigi riiklik seaduste infokeskus The National Law Information Center

   

  Välisriikide portaalid:

  Ameerika Ühendriikide eksporti toetav riiklik infoportaal export.gov

  Austraalia riikliku kaubanduskomisjoni (Austrade) infoportaal austrade.gov.au

  Suurbritannia rahvusvahelise kaubanduse ministeeriumi infoportaal gov.uk

   

  Euroopa Liidu tugistruktuurid:

  Euroopa Liidu programm EU Gateway / Business Avenues

  Euroopa Komisjoni andmebaas Market Access Database

  Euroopa klastrite koostööplatvorm European Cluster Collaboration Platform

   

  Eesti Vabariigi asutuste veebilehed:

  Eesti Välisministeeriumi veebileht

  Maksu- ja Tolliameti veebileht

   

  Muud infoallikad:

  Lõuna-Koreasse investeerimise infoportaal Invest Korea

  Lõuna-Korea rahvusvaheline kaubandusliit Brüsselis Korean International Trade Association Brussels Center

  Euroopa Kaubanduskoda Lõuna-Koreas European Chamber of Commerce in Korea

X