EASi elluviidavad projektid

Siin on toodud perioodi 2014–2020 projektid, mida viib EAS ellu ettevõtluse, turismi ja kohaliku arengu hüvanguks.

 • Innovatsiooni hankimist toetavate tegevuste arendamine

  Projekti lühikirjeldus
  Projekti raames tõstetakse avaliku sektori ja ettevõtjate teadlikkust läbi esitluste, teabepäevade, konverentside ja trükiste. Viiakse läbi vajaduspõhiseid koolitusi hankijatele ja potentsiaalstele pakkujatele. Toetatavate tegevuste jätkusuutlikkuse all on silmas peetud nii nn innovatsiooni toetavate hangete kontaktpunkti loomist ja säilitamist kui ka kontaktpunktiga otseselt seotud tegevusi. Euroopa riikides, kus on alustatud innovatsiooni toetavate hangete korraldamist, on reeglina loodud ka vastav kontaktpunkt või teenuskeskus, kust nii hankijatel kui ka pakkujatel on võimalik saada asjakohast teenust. Teenused, mis töötatakse välja käesoleva toetusskeemi raames, täidavad nimetatud kontaktpunkti eeldatavate teenuste rolli ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) elluviijana korraldab nende hankimise. Kuivõrd oluliseks muutub kontaktpunkti vajadus Eesti kontekstis ning kuidas ja kuhu oleks see kõige mõistlikum tekitada, selgub tegevuste elluviimise käigus ja tulemusel.

  Eesmärk
  Projekti eesmärk on luua sihtrühma teadlikkuse tõstmise ja pädevuste ja oskuste arendamise kaudu eeltingimused uudsete lahenduste hankimiseks ja pakkumiseks, et tekitada ja arendada innovaatiliste toodete ja teenuste turgu. Lisaks on eesmärk suurendada avaliku sektori hanke korraldaja võimekust ja valmisolekut käituda uudsete lahenduste tellijana ning potentsiaalsete pakkujate võimekust teha hankeprotsessis hankijatega koostööd ning valmisolekut arendada ja pakkuda uudseid lahendusi.

  Tulemus
  Meetme tegevuse tulemusel on loodud ja juurutatud innovatsiooni hankimist toetavad tegevused. Väljatöötatud teenused nii hankijatele kui ka pakkujatele (ettevõtjatele) aitavad senisest enam kasutada avaliku sektori hankeid uudsete lahenduste tellimiseks ja pakkumiseks.

  Toetuse summa
  2 005 500 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

  Projekti lühikirjeldus
  EAS-i partnerite, Maakondlike Arenduskeskuste poolt elluviidavad tegevused piirkondliku ettevõtluse hoogustamiseks. Ettevõtlusega seotud nõustamisteenuse pakkumine potentsiaalsete, alustavate ja tegutsevatele ettevõtjatele. Ettevõtlusteadlikkuse tõstmine koostöös EAS-i ja teiste partneritega, nt baaskoolitused, ettevõtluspäevad, ettevõtlusnädalad. Uute piirkondlike investeeringute saamisele suunatud tegevused – turundustegevused, väärtuspakkumiste tegemine investoritele, tööjõu vahendus, investorite järelteenindus.

  Eesmärk
  Toetuse andmine on suunatud ettevõtlusteadlikkuse kasvu ning ambitsioonika ja uuendusmeelse ettevõtluse leviku suurendamiseks. Projektide eesmärk on aidata Eesti ettevõtjatel arendada ja toota senisest efektiivsemalt ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemad ja suurendada eksporti.

  Tulemus
  Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena kasvab teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas laiemalt; kasvab ettevõtjate ning potsentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusalane kompetents; kasvab ettevõtjate kontaktide arv potentsiaalsete partneritega välis-ja siseturul ning kontaktvõrgustik on arenenud ja tugevnenud, paranevad ettevõtluse tugistruktuuri poolt pakutavad asjakohased tugiteenused ja informatsioon.

  Toetuse summa
  15 571 429 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Ekspordi arendamise tegevused

  Projekti lühikirjeldus
  Välisturgudele minekuks vajaliku info kättesaadavaks tegemine ettevõtjatele, infomaterjalide tootmne, nõustamiseteenuse osutamine/vahendamine, seminaride ja konverentside korraldamine, täiendõppe ja praktikavõimaluste korraldamine. Tegevused, mis aitavad kaasa ärikontaktide loomisele ja rahvusvahelise koostöö edendamisele  sh osalemine rahvusvahelistel messidel. Ettevõtjatele vajaliku usalduskrediidi loomine välisturgudele sisenemisel.

  Eesmärk
  Toetuse andmine on suunatud ettevõtlusteadlikkuse kasvu ning ambitsioonika ja uuendusmeelse ettevõtluse leviku suurendamiseks. Projektide eesmärk on aidata Eesti ettevõtjatel arendada ja toota senisest efektiivsemalt ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemad ja suurendada eksporti.

  Tulemus
  Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena kasvab teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas laiemalt; kasvab ettevõtjate ning potsentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusalane kompetents; ettevõtjate kontaktide arv potentsiaalsete partneritega välis-ja siseturul ning arenenud ja tugevnenud kontaktvõrgustik, paraneb ettevõtluse tugistruktuuri poolt pakutavad asjakohased tugiteenused ja informatsioon.

  Toetuse summa
  14 010 000 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Eksportööride välisturul nõustamise ja välisinvesteeringute kaasamine

  Projekti lühikirjeldus
  Välisinvesteeringute Eestisse kaasamiseks tehtavad tegevused, erinevad nõustamise-ja turundustegevused eesmärgiga kaasata Eestisse täiendavaid investeeringuid, rahvusvahelist oskusteavet ja ekspordile orienteeritud ettevõtjaid. Eesti ettevõtjate nõustamine välisturgudele minekuks ja rahvusvahelise koostöö edendamise.  EAS-i ekspordinõunike poolt pakutavad nõustamis-ja tugiteenused, konsultantide võrgustiku poolt pakutavad teenused.

  Eesmärk
  Toetuse andmine on suunatud ettevõtlusteadlikkuse kasvu ning ambitsioonika ja uuendusmeelse ettevõtluse leviku suurendamiseks. Projektide eesmärk on aidata Eesti ettevõtjatel arendada ja toota senisest efektiivsemalt ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemad ja suurendada eksporti.

  Tulemus
  Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena kasvab teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas laiemalt; kasvab ettevõtjate ning potsentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusalane kompetents; kasvab ettevõtjate kontaktide arv potentsiaalsete partneritega välis-ja siseturul ning kontaktvõrgustik on arenenud ja tugevnenud, paraneb ettevõtluse tugistruktuuri poolt pakutavad asjakohased tugiteenused ja informatsioon.

  Toetuse summa
  5 490 000 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Ettevõtlusteadlikkus

  Projekti lühikirjeldus
  Ettevõtlusega alustamiseks ning juba turul tegutsevate ettevõtjate  teadmiste ja oskuste tõstmine erinevates tegevusvaldkondades, koostöö ja kogemuste vahetamise soodustamist nii Eesti siseselt kui ka välisriikides, pikaajaliste koolitus-ja nõustamisprogrammide elluviimine. Ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine ja ettevõtliku ja uuendusmeelse hoiaku ja ettevõtja kui ametivaliku populariseerimine ühiskonnas, ettevõtlussõbralike hoiakute kujundamine, huvi tekitamise innovatsiooni ja uuenduste vastu.

  Eesmärk
  Toetuse andmine on suunatud ettevõtlusteadlikkuse kasvu ning ambitsioonika ja uuendusmeelse ettevõtluse leviku suurendamiseks. Projektide eesmärk on aidata Eesti ettevõtjatel arendada ja toota senisest efektiivsemalt ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemad ja suurendada eksporti.

  Tulemus
  Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena kasvab teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas laiemalt; kasvab ettevõtjate ning potsentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusalane kompetents; kasvab ettevõtjate kontaktide arv potentsiaalsete partneritega välis-ja siseturul ning kontaktvõrgustik on arenenud ja tugevnenud, paraneb ettevõtluse tugistruktuuri poolt pakutavad asjakohased tugiteenused ja informatsioon.

  Toetuse summa
  18 437 500 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine

  Projekti lühikirjeldus
  Projekti käigus viiakse ellu turundustegevusi prioriteetsetel sihtturgudel – seminarid, infopäevad, messid, müügivisiidid, korraldatakse tootetutvustusreise sihtturgude ettevõtjatele ja Eesti kui reisisihi tutvujatele. Sihtturgude lõpptarbijatele koostatakse infokandjaid ja jaotusmaterjale, korraldatakse Eesti turismitooteid tutvustavaid väljapanekuid, messe, esitlusi, kontaktüritusi, pressireise-ja üritusi, turismihooaega pikendavate ja/või nõudlust suurendavate kampaaniaid. Siseturismi edendamisele suunatud tegevused on keskendunud nõudluse suurendamisele  madalhooajal ning nõudluse tekitamisele väljaspool Tallinna asuvatele turismitoodetele. Eraldi tegevused on planeeritud konverentsi -ja äriturismi sihtrühmadele. Luuakse sihturgude põhine turismi turunduskontseptsiooni töövahend (esitlused, turundusmaterjalid, stilistika). Viiakse läbi uuringuid turismisektori olukorra hindamiseks ja sisendi saamiseks ning teenuste arendamiseks.

  Eesmärk
  Projekti eesmärk on tagada Eesti konkurentsivõime ja rahvusvahelise atraktiivsus turismisihtkohas. Projekti strateegilisteks tegevussuundadeks on Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine ja turismiinfo juhtimine.

  Tulemus
  Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena on Eesti rahvusvahelistel sihtturgudel tuntud ja kodumaal hinnatud reisisiht ning info turismivõimaluste kohta on kergesti kättesaadav nii reisi planeerimisel kui ka reisil viibimisel. Projekti tegevuse elluviimise tulemusena suureneb prioriteetsetelt välisturgudelt välisturistide ja siseturistide ööbimiste arv majutusettevõtetes, lõpptarbijate teadlikkus turismiettevõtjate poolt pakutavatest teenustest ja Eesti turismivõimalustest, suureneb Eesti kui reisisihi tuntus ja meediakajastuste arv,  suureneb avaliku ja erasektori koostöö Eesti turismivõimaluste tutvustamisel, paraneb külastajate rahulolu ja Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha maine.

  Toetuse summa
  27 200 000 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Turismiinfosüsteemi arendamine

  Lühikirjeldus
  Turismiinfo juhtimise tegevused on suunatud optimaalse info ja kanalite kättesaadavuse tagamisele kogu külastaja teekonna vältel, kombineerides e-kanalite ja klienditeenindusega jagatava info kättesaadavuse. Peamisteks tegevusteks on turismiinfo kogumine, korrastamine ja jagamine nii elektrooniliste infokanalite kui ka külastus-ja turismiinfokeskuste kaudu, turismiinfo arendamise ja juurutamisega seotud riist-ja tarkvara soetamine ja rentimine, visitestonia.com andmekogu jagamine läbi liidestuste ning siseturismi toetava turunduskanali puhkaeestis.ee arendamine.

  Eesmärk
  Projekti eesmärk on tagada Eesti konkurentsivõime ja rahvusvahelise atraktiivsus turismisihtkohas. Projekti strateegilisteks tegevussuundadeks on Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine ja turismiinfo juhtimine.

  Tulemus
  Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena on Eesti rahvusvahelistel sihtturgudel tuntud ja kodumaal hinnatud reisisiht ning info turismivõimaluste kohta on kergesti kättesaadav nii reisi planeerimisel kui ka reisil viibimisel. Projekti tegevuse elluviimise tulemusena suureneb prioriteetsetelt välisturgudelt välisturistide ja siseturistide ööbimiste arv majutusettevõtetes, lõpptarbijate teadlikkus turismiettevõtjate poolt pakutavatest teenustest ja Eesti turismivõimalustest, suureneb Eesti kui reisisihi tuntus ja meediakajastuste arv,  suureneb avaliku ja erasektori koostöö Eesti turismivõimaluste tutvustamisel, paraneb külastajate rahulolu ja Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha maine.

  Toetuse summa
  3 300 000 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Turismitoodete arenduse juhtimine

  Lühikirjeldus
  Turismitoodete arenduse tegevused on suunatud linnaturismi, kultuuriturismi, loodus-ja mereturismi, terviseturismi, konverentsi-ja äriturismi ning pereturismi koostöövõrgustike arendamisele. Tegevuste raames töötatakse välja suunised ettevõtjale välisturu nõudlusele vastavate toodete väljaarendamiseks ja turundamiseks. Kvaliteedi tõstmisele suunatud tegevusks on teema-ja sihtrühmapõhiste kvaliteedikriteeriumite väljatöötamine ja rakendamine ning juhtimiskvaliteedi süsteemne arendamine turismisektori ettevõtjatele. Säästav turismi edendamisele suunatud tegevustest on säästva arengu juhiste väljatöötamine, teadlikkuse tõstmine säästva arengu põhimõtetest ning rahvusvaheliste öko-ja keskkonnamärgiste rakendamine (“Roheline Võti”, “EHE”, EMAS, ISO). Turismikompetentsuse tõstmiseks korraldatakse iga-aastaseńe rahvusvaheline turismikonverents ning turismihariduse konverents.

  Eesmärk
  Projekti eesmärk on turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine eristumise ja külastaja vajadustele vastavate turismitoodete-ja teenuste väljaarendamise kaudu. Strateegilisteks tegevussuundadeks on teema-, segmendi- ja sihtkohapõhiste turismivõrgustike arendamine, turismi kvaliteedisüsteemi väljaarendamine ning jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine kõikides tegevustes.

  Tulemus
  Tegevuste tulemusel on Eesti turismitooted – ja teenused rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, kvaliteetsed ja kooskõlas säästva arengu põhimõtetega. Koostöövõrgustike arendamise tulemusena tugevneb koostöö erialaliitude ja piirkondlike sihtkohtade arendajate ning ettevõtjate vahel. Uute sihtrühmade hõivamiseks suunatud turismitoodete väljaarendmaise tulemusena paranevad ettevõtjate majandusnäitajad.

  Toetuse summa
  300 000 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)

  Lühikirjeldus
  Projekti käigus algatatakse ning töötatakse välja loome-ja muude majandusvaldkondade üleste koostöö-ja arenguprogrammid, mis sisaldavad muuhulgas praktilisi arendustegevusi ning mille tulemusena toovad kasusaajad projekti lõpuks turule uued ja oluliselt täiustatud tooted ja/või teenused või sisenevad uutele turgudele.

  Eesmärk
  Elluviidavate tegevuste eesmärk on luua loomemajandusalase teadlikkuse kasvu, teadmiste ja oskuste arendamise ning loome-ja teiste majandusvaldkondade üleste suurprojektide elluviimise kaudu eeldused loovmõtte osakaalu suurendamiseks Eesti ettevõtjate poolt pakutavates toodetes ja teenustes ning loomemajanduse sektoris tegutsevate ettevõtjate suutlikkuseks saavutada turutingimustes ise majanduslikku edu.

  Tulemus
  Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena tugevnev loomeettevõtluse konkurentsivõime ning soodustab loomemajanduse arengu osana teadmiste põhisest majandusest eesmärgiga tõsta uuenduslikkuse ja loovuse abil riigi konkurentsivõimet, muutudes sel moel vahendajast väärtuse loojaks.

  Toetuse summa
  1 400 000 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine

  Lühikirjeldus
  Projektis viiakse ettevõtlus-ja loomemajaduse alaste teadlikkuse kasvatamisega seotud tegevusi sh uuringuid, analüüsid, teavitus-ja teabevahetuse keskkondade loomine, haldamine ja arendamine, infomaterjalide, publikatsioonide jms trükiste tellimine ja levitamine, koostöövõrgustike, mõttekodade, ümarlaudade jms koostöövormide algtaamine, korraldamine, loomemajandusega seoud ettevõtluskonkursside ja tunnusüritsute algatamine, korraldamine ja nendel osalemine.

  Eesmärk
  Elluviidavate tegevuste eesmärk on luua loomemajandusalase teadlikkuse kasvu, teadmiste ja oskuste arendamise ning loome-ja teiste majandusvaldkondade üleste suurprojektide elluviimise kaudu eeldused loovmõtte osakaalu suurendamiseks Eesti ettevõtjate poolt pakutavates toodetes ja teenustes ning loomemajanduse sektoris tegutsevate ettevõtjate suutlikkuseks saavutada turutingimustes ise majanduslikku edu.

  Tulemus
  Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena tugevnev loomeettevõtluse konkurentsivõime ning soodustab loomemajanduse arengu osana teadmistepõhisest majandusest eesmärgiga tõsta uuenduslikkuse ja loovuse abil riigi konkurentsivõimet, muutudes sel moel vahandajast väärtuse loojaks.

  Toetuse summa
  1 211 875,5 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Loomemajandusalaste teadmiste ja oskuste arendamine

  Lühikirjeldus
  Projektis viiakse ellu ettevõtlus-ja loomemajanduse alaste teadmiste ja oskuste arendamise tegevusi sh nõustamisteenuste ning ekspertiiside vahendamine, koolituste, õppereiside, praktikumide ja arenguprogrammide algatamine, väljatöötamine, korraldamine ja nendes osalemine, rahvusvahelistumisele suunatud turundus-ja kontaktürituste korraldamine, osalemine rahvusvahelistel messidel, näitustel ning turundus-ja kontaktüritustel.

  Eesmärk

  Elluviidavate tegevuste eesmärk on luua loomemajandusalase teadlikkuse kasvu, teadmiste ja oskuste arendamise ning loome-ja teiste majandusvaldkondade üleste suurprojektide elluviimise kaudu eeldused loovmõtte osakaalu suurendamiseks Eesti ettevõtjate poolt pakutavates toodetes ja teenustes ning loomemajanduse sektoris tegutsevate ettevõtjate suutlikkuseks saavutada turutingimustes ise majanduslikku edu.

  Tulemus
  Toetavate tegevuste elluviimise tulemusena tugevnev loomeettevõtluse konkurentsivõime ning soodustab loomemajanduse arengu osana teadmistepõhisest majandusest eesmärgiga tõsta uuenduslikkuse ja loovuse abil riigi konkurentsivõimet, muutudes sel moel vahendajast väärtuse loojaks.

  Toetuse summa
  1 288 124,5 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus

  Lühikirjeldus
  Projekti raames toetatakse kompleksete arenguprogrammide läbiviimist, mis panustavad projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamisse. Projekti sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste, valla- ja linnavalitsuse ametnikud ja töötajad ning valla- või linnavolikogu liikmed, maavalitsuse, maakondlike arenduskeskuste, maakondlike ja üleriigiliste kohaliku omavalitsusliitude töötajad ning piirkonna elanikke esindavate kodanikuühenduste ja teenuseid osutavate kodanikuühenduste töötajad ja liikmed. Peamisteks tegevustes on õppematerjalide, juhendite, metoodikate ja mudelite väljatöötamine, koolituste läbiviimine, konsultatsioonide osutamine, arengunõustamine, õppevisiidid ja stašeerimine Eestis ja teistes Euroopa liidu liikmesriikides, seminarid ja ühisarutelud või muud töövormid ühistegevuste planeerimiseks ning koostöö käivitamiseks.

  Eesmärk
  Projekti eesmärk on suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

  Tulemus
  Projekti tulemusena paraneb kohaliku ja regionaalse tasandi arendusvõimekus sh 1. võimekus analüüsida arenguprotsesse, planeerida piirkonna arengut läbimõeldult ning koostada pädevaid arendusdokumente, samuti kavandada ja ellu viia strateegilisi ülesandeid, teha kindlaks piirkonna jaoks olulised valikud ja nendes kokku lepiida ning vedada muudatusi. 2.  korraldada kohaliku tasandi teenuseid säästlikult, kvaliteetselt, jätkusuutlikult, kõigile kättesaadavalt ning kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös ja kodanikuühenduste kaasabil. 3. kavandada ja viia läbi kohalike omavalitsuste ühinemisi.

  Toetuse summa
  1 250 000 (Kaasrahastaja: Euroopa Sotsiaalfond).

 • Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused

  Lühikirjeldus
  EAS panustab partnerina programmi elluviimisse. Projekti elluviijaks on integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Peamiseks tegevused on infoportaali estonia.eu ja selle tugiteenuste arendamine ja piloteerimine.

  Eesmärk
  Võimaldada projekti elluviijal infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamiseks ja rakendamiseks kasutada portaali estonia.eu tehnilisi ja sisulisi võimalusi ning rakendada koos elluviijaga portaali sisuline töö.

  Tulemus
  Projekti tulemusena on välja arendatud ning rakendatud mitmekeelne rändeinfot pakkuv infoplatvorm ja selle tugiteenused.

  Toetuse summa
  46 775 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • E-residentsuse programmi veebileht

  Toetuse summa
  29 750 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Tehniline abi MKM 2014-2020

  Toetuse summa
  2 426 586 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Tehniline abi RM 2014-2020

  Toetuse summa
  1 102 179 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

 • Tehniline abi KUM 2014-2020

  Toetuse summa
  563 891 EUR (Kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).

X