fbpx

EAS 2014-2020

Ehitame eduka Eesti

Oma missiooni oleme lahti mõtestanud järgmiselt: aitame oma tegevusega kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele ja ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arendamisele. Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

Meie pikemaajalisem mõõdetav eesmärk:
Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud 2020. aastaks kahekümne parima riigi hulka.

EASi strateegia 2015-2018 (pdf)

EAS toimib kahe peamise riikliku strateegia ja kahe arengukava raames:

Vaata riiklike prioriteetide ja strateegiate kohta lisa siit.

 

EAS-i eesmärgid numbrites

EAS-i eesmärgid Sihttase 2017*
EAS-i klientide ekspordi kasv 3,5 miljardi euroni
EAS-i klientide lisandväärtuse kasv 2 miljardi euroni
EAS-i klientide teadus- ja arendustegevuse kulutuste kasv 50 miljoni euroni
EAS-i abil Eestisse toodud välisinvesteeringud on loonud 2 000 uut töökohta ning investeerinud 250 miljonit eurot
Turistide ööbimised prioriteetsetelt sihtturgudelt kasvavad 7,5 protsenti

 

*Tegemist on EAS-i strateegilises tegevuskavas 2014-2017 aastateks seatud vaheesmärkidega.

 

EAS-i kliendid

EAS-i üks tähtsam vara on kliendid – ettevõtted, füüsilised isikud, kohalikud omavalitused, MTÜ-d ja muud majandusüksused. Kui äriettevõttes on tavapäraselt peamine eesmärk maksimeerida kasumit, siis EAS-ile on esmatähtis klientide käekäik. Oleme organisatsioonina aina enam panustamas kliendikesksusele ehk väga tähtis on, et klient saaks nii suurepärase teeninduse osaliseks kui ka oleks äärmiselt rahul teda nõustavate inimeste kompetentsusega. Klientide ootuste paremaks tundmiseks mõõdame jooksvalt kliendirahulolu, kasutades selleks rahvusvaheliselt tunnustatud soovitusindeksi meetodit. Saadud tagasiside alusel parendame oma äriprotsesse ja -lahendusi.

Suurkliendid- olulise mõjuga ettevõtted, mis veavad oma valdkonnas lisandväärtuse kasvu. Peamiseks kriteeriumiks on ekspordi müügitulu, mis peab olema suurem kui 30 miljonit eurot aastas.

Võtmekliendid- edasipürgivad ettevõtted, millel on kas suur ekspordi müügitulu või Eesti keskmist taset ületav lisandväärtus. Nende ekspordimüügitulu peab ületama 1,25 miljonit eurot või lisandväärtus töötaja kohta olema suurem kui 25 000 eurot aastas.

Kasvukliendid- ambitsioonikad alustavad ja kiireltkasvavad ettevõtted. Alustavate ettevõtete puhul tähendab see aastase müügitulu prognoosi teise tegutsemisaasta lõpuks rohkem kui 200 000 eurot ja ekspordiintensiivsust vähemalt 25%. Kiireltkasvavate ettevõtete ekspordi müügitulu prognoos peab olema vähemalt 200 000 eurot või kasvama aastas 20%.

Kriitiline tähtsus on kiiresti kasvavatel ettevõtetel

EAS koos MKM-iga on Eesti ettevõtluse kasvustrateegias segmenteerinud need olulised majanduse vedurid, kes on Eesti arengu peamised mõjutajad ja väärtuse loojad. Kuna need ligi 4000 ettevõtet määravad paljuski, kuhu aastaks 2020 välja jõuame, on meile väga oluline senisest täpsemalt ja segmenteeritumalt ettevõtetele läheneda.

Loe lisaks

20

Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

X