Turundusuuring kui sisend tootearendusprotsessi

Uute toodete ideed võivad kergesti tulla ettevõtte tarbijatelt endilt. Seetõttu tasub koguda teavet tarbijate vajaduste ja eelistuste kohta. Kui kõik andmed on kokku kogutud, aitab rida töövahendeid ettevõttel neid vajadusi hinnata ja uute toodete ideedeks muuta.

Turundusuuring

Tarbija vajadused saab hõlpsalt kokku koguda turundusuuringu kaudu. Turundusuuringut saab teha küsimustikega, küsitledes tarbijaid kas toote ostmisel (personaalküsitlus), telefoni teel (kliendinimekirjal põhinev telefoniuuring) või internetis. Kõigil juhtudel on kuldreegel õigete küsimuste esitamine, mis annab tarbija vajadustest täieliku pildi.

Turundusuuring annab hetkepildi turust, kuhu uut toodet kavandatakse, ja tulevastest turusuundumustest. Juhul kui tarbija vajaduste kindlakstegemiseks kasutatakse turundusuuringut, tuleb kõigepealt koostada turundusuuringu plaan.

Turundusuuringu plaan fookustab uuringu ja selle alusel määratakse:

  • uuringu korraldamise eesmärgid ja infovajadus
  • sihtrühmad ja andmete kogumise meetod (nt personaalküsitlus, telefoniküsitlus või internetiküsitlus)
  • valimi võtmise meetod (nt juhuslik või mittejuhuslik valim)
  • andmete analüüsi meetod
  • eelarve
  • jms

Tooteideede hankimise lisaallikad

Ettevõtte hankijad, edasimüüjad, vahendajad või partnerid võivad samuti olla väärtuslikuks uute tooteideede allikaks, sest nemad suhtlevad igapäevaselt tarbijatega ja võivad saada neilt infot ettevõtte toodangu kohta. Nende tavaliselt mitteametlik tarbijatega suhtlemise viis võib aidata esile tuua tarbijate vajaduste uusi aspekte. Kui turg kohati erineb, võivad geograafiliselt hajutatud tarbijate puhul olla hankijad, edasimüüjad ja partnerid ainukesed, kes suudavad turust ja järelikult ka tarbija vajadustest täpse pildi anda.

Messid, seminarid, näitused ja väljapanekud, kus osalevad konkurendid, on samuti head kohad, et hankida uusi tooteideid kas täiesti uute toodete jaoks või siis toodete täiustamiseks või ajakohastamiseks. Nimetatud üritused on kohad, kus konkurentide loovus on täies ulatuses esindatud ja võib vaadelda innovaatilisi tehnikaid või tehnoloogiaid.

Kui tarbijad, hankijad, vahendajad, kasutajad jne on väljendanud oma soove uue toote vajaduse suhtes, koondatakse kõik kogutud andmed töövahenditeks, näiteks eeliskombinatsiooni analüüsiks (Conjoint Analysis [en.wikipedia.org]), et kõik tarbijate soovid saaks muuta uue toote ideedeks ja ideid saaks sobivalt korrastada. Mõnda kasutatud töövahendeist, nt kliendikeskset tootekavandamist (QFD [en.wikipedia.org]), võib kasutada ka tooteideedest tootekontseptsioonide loomisel ja sellest tuleneva lõpliku tootekava koostamisel.

X