Tootmise ja teeninduse efektiivsem korraldamine

Ettevõtte kasumlikkust silmas pidades peab iga ettevõtja ja juht kasutama ressursse otstarbekalt. See tähendab, et olemasolevate ressurssidega suudetakse saavutada antud situatsioonis parim võimalik tulemus.

Tasakaal efektiivsuse ja otstarbekuse vahel

Ettevõtja peab alati leidma õige tasakaalu efektiivsuse ja otstarbekuse ehk parima viisi vahel. Näiteks ostnud kalli ja kiire sõiduauto, jõuab ettevõtja edaspidi tööle kiiremini, seega säästab ta aega ning kasutab oma ajaressurssi efektiivselt. Oma rahalist ressurssi ta siin parimal viisil ei kasuta. Ostes odavama ja säästlikuma auto ning paigutades säästetud raha tootmisesse, võiks ettevõtja saavutada palju suurema klientide rahulolu ja kaasata seeläbi ka rohkem kliente, misläbi ettevõtte käive ja kasum tõenäoliselt suureneks. Selle tulemusena tõuseks ka ettevõtte konkurentsivõime ja ettevõte oleks jätkusuutlikum.

Produktiivsuse saavutamine

Selleks, et mõista, kui efektiivselt ja otstarbekalt kasutab ettevõte oma ressursse, kasutatakse mõistet produktiivsus. Produktiivsuseks nimetatakse toodete või teenuste hulka, mida olemasoleva tööjõuga ühes ajaühikus (tavaliselt tunnis või päevas) suudab ettevõte väljastada. Mida kõrgem on produktiivsus, seda efektiivsemalt ja parimal viisil on ressursid kasutatud. Kõrge produktiivsus on konkurentsieelis – sama koguse toodangu valmistamiseks kasutab ettevõte oma konkurentidest vähem ressursse.

Lihtsaim võte kõrge produktiivsuse saavutamisel on kõigi tööprotsesside mõõtmine ja mõtestamine. Ettevõtja peab vastama küsimustele:

  • Kas tööprotsess on organiseeritud nii, et kõik saavad teha oma tööd parimal viisil?
  • Kas tööprotsessi on võimalik ümber organiseerida nii, et tulemused oleksid paremad?
  • Kas kasutatav tööprotsess on parim?
  • Kas töötajad saaks oma tööd teha kiiremini?
  • Kas töötajad oskavad oma tööd teha?
  • Kas töötajad saavad rakendada kõiki oma oskusi, et saavutada paremat tulemust?
  • Kui kas või ühele küsimusele on vastuseks „ei”, siis tuleb tööprotsesse ja töötajaid lähemalt analüüsida. Protsesse saab muuta ning inimesi saab koolitada või välja vahetada. Tuleb leida ettevõtte jaoks parim tasakaal – õiged tööprotsessid ja parimad inimesed töökohtadel.

Tööprotsessi organiseerimine

Kõik parimal viisil töö tegemiseks vajalikud tegevused tuleb kaardistada ning järjestada selliselt, et oleks tagatud parim tulemus nii kliendi vajaduste rahuldamise kui ka ettevõtte optimaalse tegutsemise seisukohast. Töötajad tuleb koolitada järgima parimat tulemust taotlevat tegevusskeemi, teenindajad tuleb õpetada kasutama teenindusprotsessis sobivaid tegevusi ja õigeid väljendeid ning jälgida, et süsteem toimiks.

Kogu protsessi tuleb pidevalt jälgida nii kliendirahulolu kui ka tootmisprotsesside seisukohalt. Kui tulemus ettevõtet ei rahulda, tuleb süsteemi uuesti planeerida või vajaduse korral muuta.

X