Äriühingu juhatus ja omanikud

Kui oled otsustanud asutada oma äriühingu, pead teadma, millised kohustused, õigused ja vastutus kaasnevad sinu uue rolliga.

Äriühingu juhtorganid on juhatus, nõukogu ja üldkoosolek. Omanikud otsustavad üldkoosolekul küsimusi vastavalt äriseadustikule ja põhikirjale. Osaühingu puhul on juhtorganite moodustamine ja pädevus mõneti lihtsustatud.

Äriühingu juhatus

Juhatus esindab ja juhib äriühingut. See tähendab nii juhtimisõigusi kui ka kohustust tegeleda äriühingu juhtimisega ja vastutada tegevuse eest. Allkirjaõigus ja õigus sõlmida ühingu nimel tehinguid on ainult juhatuse liikmetel (mitte nõukogu liikmetel või omanikel või nende volitatud isikutel).

Juhatuse liige on isik, kes on selleks andnud kirjaliku nõusoleku ja kantud äriregistris äriühingu B-kaardile. Teised isikud ei ole juhatuse liikmed. Kui tahad äriühingu tegevuses aktiivselt kaasa lüüa, oleks sul mõistlik olla juhatuse liige. Juhatuse liige võib olla ka isik, kes ei kuulu omanike hulka.

Juhatuse liikmete arvu, koosseisu ja töötingimused otsustab üldkoosolek (nõukogu) vastavalt põhikirjale. Juhatuse liige valitakse üldjuhul tähtajaliselt. Juhatuse liiget võib tagasi kutsuda igal ajal, ka etteteatamata ja põhjendamata. Temaga võidakse sõlmida juhatuse liikme leping, kuid see ei ole tööleping ning see põhineb äriseadustikul ja võlaõigusseadusel (käsundusleping), mitte töölepinguseadusel.

Juhatuse kohustused

Juhatuse kohustus on tagada äriühingu toimimine. Äriühingu juhtimisega seotud kohustusi võib töölepingu või ametijuhendi alusel delegeerida töötajale.

Juhatuse olulisemad kohustused:

 • juhtida ja esindada äriühingut;
 • esitada üldkoosolekule (nõukogule) ülevaateid ettevõtte majandustegevusest ja -olukorrast;
 • korraldada äriühingu raamatupidamist ning tagada majandusaasta aruande valmimine tähtajaks;
 • tagada ohutu töökeskkond;
 • pidada osanike nimekirja;
 • kutsuda kokku osanike üldkoosolek, määrata selle päevakord ja valmistada ette otsuse eelnõu iga päevakorrapunkti kohta.

Juhatuse liige peab olema äriühingule lojaalne, hoidma selle ärisaladust ning hoiduma osutamast ühingule konkurentsi.

Juhatuse õigused

Juhatuse liikmete olulisemad õigused:

 • esindada kõikide tehingute tegemisel äriühingut, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud, et juhatuse liikmed esindavad ühingut mitmekesi või ühiselt − seega on juhatuse liikmel õigus sõlmida lepinguid, osta, müüa, vahetada, omandada või võõrandada äriühingu vara jms;
 • juhatuse liikmetel on õigus anda töötajatele tööga seotud korraldusi ja sekkuda kõigisse personalijuhtimise küsimustesse.

Juhatuse liikme vastutus

Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud äriühingule kahju, vastutavad kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud korraliku ettevõtja hoolsusega.

Kriminaalvastutus tekib kuritegudest ja väärtegudest. Kriminaalkorras saab seaduserikkumise eest karistada nii äriühingut, mille nimel tegu korda saadeti, kui ka juhatuse liikmeid, kes sellega tegelikult hakkama said või seda korraldasid.

Omaniku vastutus

Äriühingu omanikud on:

 • täisühingus täisosanikud
 • usaldusühingus täis- ja usaldusosanikud
 • osaühingus osanikud
 • aktsiaseltsis aktsionärid
 • tulundusühistus selle liikmed

Omanikud (osanikud, aktsionärid või liikmed) ei vastuta äriühingu kohustuste täitmise eest. Äriühing vastutab ise kogu oma varaga oma kohustuste täitmise eest. Omanike vastutuse määr piirdub osaluse kaotamisega äriühingus. Küll aga vastutavad FIE-d ja täisosanikud äritegevuse eest kogu oma varaga.

Omanik vastutab äriühingule, teisele omanikule või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest.

Põhjalikumalt loe äriühingu juhatuse ja osanike kohta äriseadustikust.

X