Vabatahtlik lõpetamine ja sundlõpetamine

Ettevõtet saab lõpetada kahel viisil: vabatahtlikult lõpetamise kaudu omanike otsusega ja sundlõpetamise kaudu kohtumääruse alusel, sh omanike enda algatatud pankroti kaudu.

Sundlõpetamine on kohtu sekkumist nõudev äriühingu lõpetamise viis nende ühingute suhtes, mis ei järgi teatud nõudeid. Kohus võib sundlõpetamise otsustada omal algatusel, kuid kohtule võivad avalduse esitada ka ettevõtte juhatus, nõukogu, juhatuse liige, osanik, samuti teised seaduses nimetatud isikud.

Äriühingu vabatahtlik lõpetamine saab alguse omanike otsusest tegevuse lõpetamise kohta.

Äriühingu lõpetamise protsess on mitmeastmeline:

 1. otsuse langetamine lõpetamise (sh sundlõpetamise) kohta
 2. ettevõtte likvideerimine
 3. äriregistrist kustutamine

Likvideerimine kui menetlus seisneb ühingule kuuluva vara jaotamises ning on suunatud võlausaldajate huvide kaitsmisele.

Äriühing kui üks juriidilise isiku liike kestab iseseisva õiguste ja kohustuste kandjana enamasti mingi aja, mis tähendab, et äriühing on õigusvõimeline äriregistrisse kandmise hetkest kuni sealt kustutamiseni.

Likvideerimise võib tingida äriühingu pankrot, sundlõpetamine või omanike otsus äriühing lõpetada vabatahtlikult. Äriühingu äriregistrist kustutamisele peab eelnema äriühingu kohustuste täitmine.

Likvideerimine on toimingute etapp, mis on vajalik ühingu tegevuse lõpetamiseks.

Likvideerimismenetluse raames tuleb teha järgmised toimingud:

 • koostada majandustegevuse ülevaade
 • osanikel võtta vastu lõpetamisotsus
 • teavitada võlausaldajaid (teate avaldamine väljaandes Ametlikud Teadaanded
 • teha kanne äriregistrisse (likvideerimisteade ja likvideerijate nimi)
 • koostada likvideerimise algbilanss
 • müüa vara, sisse nõuda võlad, rahuldada võlausaldajate nõuded
 • koostada lõppbilanss ja varajaotusplaan

Likvideerimine kui menetlus seisneb ühingule kuuluva vara jaotamises ning on suunatud võlausaldajate huvide kaitsmisele.

Likvideerimisele järgneb ühingu lõppemine (kustutamine äriregistrist).

Alles siis, kui ühing on äriregistrist kustutatud, saab väita, et seda ei ole enam ja et äriühingu tegevus on lõppenud.

Äriühingu vabatahtlik lõpetamine saab alguse omanike otsusest tegevuse lõpetamise kohta. Otsusele järgneb likvideerimise protsess.

Ettevõtte tegevuse saab äriseadustiku järgi lõpetada:

 • omanike otsusega (st vabatahtlikult)
 • kohtulahendiga
 • osaühingu pankroti väljakuulutamisega
 • osaühingu pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist
 • teistel seaduses või põhikirjas ettenähtud alustel (nt aktsiaseltsi puhul äriseadustiku § 364 alusel)

Kui omanikud otsustavad vabatahtlikult alustada likvideerimismenetlust, siis tuleb selleks läbida järgnevad etapid:

 1. Üldkoosolek võtab vastu ettevõtte lõpetamise otsuse. Otsuse poolt peab hääletama 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
 2. Juhatus peab esitama eelmise majandusaasta aruande ja jooksva aasta majandustegevuse ülevaate.
 3. Üldkoosolek määrab likvideerijate, kelleks on üldjuhul ka juhatuse liikmed.

Lõpetamise otsuse tagajärjel:

 • lõppeb ettevõtte igapäevane majandustegevus
 • lõppeb ettevõtte majandusaasta
 • alustatakse likvideerimismenetlusega, sh esitatakse äriregistrile lõpetamise avaldus

Likvideerijate ülesanded:

 • lõpetada ettevõtte tegevus
 • koostada likvideerimise algbilanss ja seda selgitav aruanne
 • koostada majandusaasta aruanne lõppenud majandusaasta kohta
 • teavitada võlausaldajaid
 • nõuda sisse võlad
 • müüa vara
 • rahuldada võlausaldajate nõuded
 • koostada lõppbilanss ja likvideerimisel järelejäänud varade jaotusplaan
 • jaotada omanike vahel allesjäänud varad

Kui varadest ei jätku kõigi nõuete rahuldamiseks, tuleb esitada pankrotiavaldus.

Likvideerimisaruanne peab sisaldama järgmisi osi:

 • likvideerimise alustamise bilanss (likvideerimisbilanss)
 • kasumiaruanne
 • rahakäibe aruanne
 • omakapitali muutuste aruanne
 • likvideerimiseelne kasum/kahjum

Ettevõtte likvideerimisel tuleb töötajatega lõpetada töösuhted. Töösuhte lõpetamise aluseks on ettevõtte likvideerimine.

Likvideerimismenetluse edukaks lõpetamiseks on vajalikud:

 • lõppbilanss
 • varade jaotusplaan
 • vara jaotamine omanike vahel
 • äriühingu kustutamine äriregistrist

Loe lisaks ettevõtte vabatahtlikust lõpetamisest [eesti.ee] ning füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtluse lõpetamisest.

Pankrot aga ei tähenda alati äriühingu tegevuse lõpetamist – on võimalus, et osaühingu või aktsiaseltsi äritegevus korrastatakse, korraldatakse ümber ja ta jätkab tegevust (nt võlausaldajate kompromissi, saneerimise korral).

X