Ettevõtlusega kaasnevad riskid, kohustused ja vastutus

Ettevõtlusega kaasnevad riskid on ohud, mille tõttu võib ettevõtte väärtus kahaneda. Igasugune ettevõtlus on seotud riskidega. Ettevõtlusriske ei pea kartma, küll aga neid teadma ja tundma, et oleks võimalik riske õigel ajal vältida või nende tagajärgi leevendada.

Ettevõtjast tulenevad riskid johtuvad ettevõtja teadmiste ja oskuste nappusest, puudulikest kogemustest, valeotsustest (nt asukoha, partnerite kohta) vms.

Ettevõtjast sõltumatud riskid tulenevad riigi valitsemisest, seadusemuudatustest, ettevõtluskeskkonnast, pankadest, kohalike elanike hoiakutest, ühiskonna arengutasemest, majanduse üldisest seisust jne.

Ettevõtlusriskid Riski avaldumine
Juhtimisrisk Ebaefektiivse juhtimise tagajärjel tulude vähenemine/kulude suurenemine. Juhi/omaniku ebakompetentsus, ebaausus, ebalojaalsus, laiskus, ebajärjekindlus, käegalöömine.
Tururisk Turusituatsiooni järsud muutused, stabiilse sise- või välisturu puudumine või kadumine, tarbijaeelistuste muutumine või ostujõu langus, konkurendid ja teised samalaadsed tooted-teenused, konkurentide odavamad hinnad, uued mudelid ja tehnoloogiad.
Krediidi- ja finantsrisk

 

Laenutingimuste muutumine (nt euribor), raskused laenu põhiosa või intresside tagasimaksmisel, tagatisvara väärtuse järsk langus või hävimine. Kliendid ei tasu saadud kaupade eest õigel ajal.
Inflatsioonirisk

 

Raha oodatust kiirem väärtuse kadu, ennustatust kõrgem hinnatõus.
Kinnisvararisk

 

Hoonete ja rajatiste oodatust kiirem amortiseerumine, väärtuse langus turul, asukoha muutumine ebasoodsaks, rendilepingute lõpetamine.
Personalirisk

 

Võtmeisikute lahkumine, oskustöötajate puudumine, konfliktid töösuhetes, töötajate ebakompetentsus, ebaausus, ebalojaalsus, laiskus, lohakus, distsipliiniprobleemid.
Kuritegevus

 

Vargused, huligaanidest kliendid, sulidest lepingupartnerid, sissemurdmised, väljapressimised, korruptsioon, vandalism jne.
Poliitiline risk

 

Võimalikud muutused õigusaktides (eeskätt maksunduses), poliitiline ebastabiilsus riigis, streigid, kohalike omavalitsuste otsused, elanike hoiakud ja meelemuutused, suhted naaberriikidega.
Keskkonnariskid ja erakordsed sündmused

 

Loodusõnnetused, tulekahjud, hoonete või tehnika hävimine. Ettevõtte tegevuse või tema toodete tõttu kannatavad keskkond või üksikinimesed.
Tööõnnetused

 

Katkised seadmed, lohakas suhtumine, kehavigastused ja kutsehaigused, nendest johtuvad nõuded ja kulud.

Ettevõtte ebaõnnestumine, sundlõpetamine, pankrot ning oma raha või investeeringu kaotamine ei ole ettevõtlusriskid, vaid riski ilmnemise tagajärjed. Nende tagajärgede vältimiseks peab ettevõtja suutma riske teadlikult ennetada ja maandada.

Vastutus ja kohustus

Vastutus äris tuleneb rollist – kas ollakse omanik, juht või töötaja. Üldreegel (va FIE ja täisosanik) on järgmine:

  • omanik ei vastuta
  • juht vastutab
  • töötaja vastutab vastavalt töölepingule

Kogu oma varaga vastutab ettevõtte kohustuste täitmise eest äriühing.

Loe lähemalt: äriseadustik 

 

X