Meediaga suhtlemise reeglid

Teadlikult ja oskuslikult korraldatud meediasuhted aitavad suurendada ettevõtte või selle kaubamärkide tuntust ja muuta positiivsemaks nende mainet. Kaudselt saab seega meediasuhete kaudu mõjutada ettevõtte majandustulemusi.

Hoolimata sellest, kas tegu on väikese või suure, alustava või kaua aega turul olnud ettevõttega, võib tekkida kokkupuude meediaga. Seetõttu tuleb teada meediaga suhtlemise reegleid – mida on kasulik teha ja mida ei tohi teha.

Meediasuhted hõlmavad tegevusi alates pressiteadete levitamisest, ajakirjanike infopäringutele vastamisest kuni meediaanalüüside ja meediaürituste korraldamiseni. Meediasuhete all käsitletakse seejuures kommunikatsiooni massimeedia, s.o ajalehtede, ajakirjade, uudisteportaalide, raadio- ja telekanalite vahendusel.

Mis kasu on ettevõttel meediaga suhtlemisest?

Meediale ehk ajakirjandusele õigesti suunatud info ja suhtlemise kaudu saab ettevõte:

 • teavitada tarbijaid ja avalikkust uute toodete ja teenuste või ettevõtte oluliste sündmuste ja saavutuste kohta – meedia vahendatud infosse usuvad tarbijad rohkem kui ettevõtte enesekiitusesse ja reklaami;
 • tutvustada keerulise sisuga toodet või teenust, mille selgitamine reklaami kaudu on keeruline (nt tehnoloogiline uuendus, kindlustustoode);
 • säästa teabe levitamise kulusid ehk turunduskulusid, kusjuures meedia kaudu levitataval sõnumil võib olla laiem levik kui reklaamikampaanial;
 • saavutada kontakti ettevõtet huvitavate sihtrühmadega;
 • kujundada tarbijate ja avalikkuse positiivset arvamust ettevõtte ning selle toodete, teenuste ja kaubamärkide kohta;
 • vähendada kriisiolukordade (nt praaktoote, tervist kahjustava toote, tootmises või büroos juhtunud õnnetuste, hankekonkursside probleemide jms ilmsikstuleku) negatiivset mõju ettevõtte mainele ja majandustulemustele.

Mida ei tohi teha meediaga suhtlemisel?

 • pommitada ajakirjanikke neile mitte-huvipakkuva infoga,
 • saata meediakanalitele halvasti arusaadavat ja üleliigset infot,
 • pärida toimetustelt aru, miks ei ole ettevõtte edastatud infot avaldatud,
 • kriisiolukordade tekkimisel keelduda ajakirjanike küsimustele vastamast,
 • pakkuda ajakirjanikele hüvesid ja keelitade neid seejuures teatud teemal uudist avaldama (või mitte avaldama),
 • anda ajakirjanikele ettevõtte või konkurentide kohta valeinfot.

Soovitused meediaga suhtlemisel

Meediakanalite ja ajakirjanikega suhtlemisel arvesta, et:

 • meediale pakutav info peab olema uudisväärtuslik vastava meediakanali tarbijate seisukohast, kusjuures uudisväärtuslikkuse üle otsustamisel on peakriteerium see, kas teema on värske ja päevakajaline, lugejatele lähedane ja teatud mõtte ebatavaline; uudisväärtust lisavad ka mõju lugejale, prominentide osalemine ja konfliktsus;
 • põhisõnumi toetamiseks on soovitatav pakkuda lisamaterjale ja -allikaid (fotod, videod, statistika, prominentsed kõneisikud jms);
 • pressiteadet (vt pressiteate ülesehituse näidis [ajakirjanikud.ee]) kui väikeettevõtte meediasse pääsemise põhivõimalust tuleb õppida koostama;
 • pressiteadetele keskendudes ära unusta pakkuda intervjuusid;
 • pressiteate koostamisel mõtle sellele, mida sündmus muudab uudise saaja – partneri, tarbija või kogu avalikkuse jaoks;
 • arvesta meediakanalite spetsiifikaga (nt kohalikud lehed ilmuvad kord nädalas; televisioonis on oluline pakutav pilt);
 • suuna oma teave ainult neisse kanalitesse või saadetesse ja rubriikidesse, mis on seotud ettevõtte tarbijate sihtrühmaga (nt tehnikarubriigid, lastevanematele suunatud väljaanded);
 • kohalikus meediakanalis tähelepanu pälvida on alati rohkem võimalusi kui üleriigilises meedias;
 • huvitavate sündmuste toimumisest teavita mitu päeva ette, eriti kui oled huvitatud ajakirjaniku osalemisest;
 • intervjuu andmisel (ka telefoni teel) küsi enne taustainfot − miks intervjuud küsitakse, kas samal teemal küsitletakse ka kedagi teist (nt konkureeriva ettevõtte esindajat);
 • meediakanalid jälgivad ka ettevõtete blogisid ja sotsiaalmeediakontosid, mistõttu tuleb olla hoolikas ka seal postituste tegemisel;
 • otstarbekas on töötada ettevõttes välja reeglid selle kohta, kes töötajatest tohib ja kuidas tohib suhelda meediaga, ehk meediaga suhtlemise reeglid. Vajaduse korral lisa need reeglid töölepingutesse ja korralda töötajatele meediasuhete koolitus.

Loe lisaks: meediasuhted.

X