Turuanalüüs

Turuanalüüs on vajalik selleks, et teha strateegilisi otsuseid turu või selle dünaamika kohta.

Turuanalüüsil on kaks eesmärki:

  • määrata kindlaks turu atraktiivsus ja tulukus nii praeguste kui ka tulevaste turul osalejate jaoks;
  • seletada ja mõista turu-dünaamikat, milleks tuleb välja selgitada esilekerkivad võtmetegurid, suundumused, ohud ja võimalused.

Turuanalüüsiks tuleb esmalt vaadelda turgu üldiselt:

  • kes on peamised kliendid?
  • mis on peamiste klientide vajadused?
  • millised on tooted nende vajaduste rahuldamiseks?
  • milline on sobiv vaja­duste rahulda­mise koht ja aeg?
  • millised on turutrendid?

Teise sammu tegevused:

  • analüüsida turu põhijooni ehk uurida turu suurust ja selle kasvuvõimalusi,
  • hinnata ettevõtmise tulukust ja kulukust.

Potentsiaalne turg

Lisaks praegusele turule tuleks vaadelda ka võimalikku ehk potentsiaalset turgu. Toote uus kasutusviis, tihedam kasutamine või uued tarbijad võivad tunduvalt muuta turu suurust või arenguvõimalusi. Kui turu suurus on hinnatud, tuleb järgmisena vaatluse alla turu kasvu­tempo. Kui suur on turg tulevikus?

Turu kasv tähendab suure­mat läbi­müüki ja kasumit ilma turuosa otsese suurendamiseta. Kahanev turg tähendab vähenevat läbimüüki ja tihti suuremat hinna­survet, kui firmad püüavad oma turuosa kahanevas harus säilitada.

Seega on vaja kindlaks teha, kas tegemist on kasvava või kahaneva turuga, ning vastavalt sellele sinna investeerida või sealt ressursid hoopis ära võtta. Võimaluse korral tuleks vältida sisenemist kahanevale turule.

Näiteks spordijookide turul on peamised kliendid harrastus-, tervise- ja profisportlased. Kõigil neil sihtrühmadel on regulaarne vajadus isotooniliste ja erimaitseliste spordijookide järele.

Tervisesportlaste ja harrastajate sihtrühm laieneb aasta-aastalt, samuti propageeritakse spordivaldkonda üha hoogsamalt. Turutrendid näitavad spordijookide tarbimise pidevat kasvu. Eeldatavalt tõusevad need trendid ka tulevikus, kuna ühiskond soodustab tervisespordi ja kehakultuuri arengut.

Järjest rohkem on spordi- ja kehakultuuriüritusi, millest võtab üha enam osa ka harrastajaid − tervisesportlasi. Spordi- ja kehakultuuriga seotud üritustel tarbitakse ka spordijooke. Seega peaks spordijooke saama osta ka kaubandusvõrgust, et rahuldada lõppkliendi suurenevat vajadust selle tooterühma järele.

X