Ettevõtte rajamisega seotud toimingud

Ettevõtte asutamise eelsed toimingud

Enne kui hakkad äriühingut asutama või ennast FIE-na registreerima, on sul kui alustaval ettevõtjal tarvis läbi käia hulk samme.

Enne äriühingu asutamist vasta järgmistele küsimustele:

 • millisel tegevusalal ettevõtlust alustad?
 • milline on sobivaim ettevõtlusvorm? Äriühingu puhul − kes on omanikud ja kui suur on nende aktsia- või osakapitali sissemakse?
 • milline on ärinimi?
 • milline on kaubamärk ja internetidomeen?
 • mis on ettevõtte tegevuskoht ja asukoha aadress?

Ärinime, kaubamärgi ja internetidomeeni peale mõtle kompleksselt, et need oleksid omavahel kooskõlas, moodustaksid terviku ning et nad kõik oleksid saadaval. Vastasel korral võib juhtuda, et saad küll registreerida ärinime, kuid alles hiljem selgub, et sarnane kaubamärk on juba kaitstud kellegi teise poolt või pole enam vaba samanimeline internetidomeen.

Seega enne ettevõtte asutamist vali:

 1. Ettevõtte tegevusala. Kui oled äriidee läbi mõelnud, saad valida ettevõttele tegevusala. Ettevõtte registreerimisel tuleb tegevusala määrata Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori neljanda või viienda taseme järgi. Tuleb arvestada, et on olemas erinõuetega tegevusalad, millel tegutsemiseks on vaja taotleda tegevusluba või registreering. Et mitte eksida, kontrolli, kas planeeritav tegevusvaldkond kuulub erinõuetega tegevusalade [mtr.mkm.ee] hulka.
 2. Ettevõtlusvorm. Võrdle erinevaid ettevõtlusvorme, et otsustada, missugune on sinu jaoks kõige sobivam. Loe lähemalt ettevõtlusvormi valikust[eesti.ee].
 3. Äriühingule ärinimi. Ärinimi kantakse asutamislepingusse. Ärinime valik on üks olulisemaid samme ettevõtte loomisel. Meeldejääv ärinimi on edaspidi oluline turunduses. Ärinimi peab olema teistest ärinimedest selgelt eristatav. Ärinime valikule on seatud seadustega teatud piirangud, mistõttu tuleb seda õigel ajal kontrollida. Vastasel korral võib äriregister keelduda ärinime registreerimast. Seega kontrolli piiranguid ja ärinime eristatavust olemasolevatest [ariregister.rik.ee].
 4. Kaubamärk. Esmalt kontrolli selle kasutamise võimalust. Lisaks ärinimele on igal ettevõttel õigus registreerida enda nimele ka kaubamärke, mis aitavad ettevõttel ning pakutavatel teenustel või toodetel eristuda konkurentide omast. Kaubamärgi valikul on kõige olulisem külg selle erinevus ja eristatavus teistest sama valdkonna kaubamärkidest. Enne kaubamärgi taotlemist kontrolli, ega identset või sarnast tähist pole samal tegevusalal kaubamärgina kaitsmiseks juba esitatud või Eestis registreeritud (või ka Euroopa Ühenduses, kui plaanid laieneda). Loe lähemalt kaubamärgi valikust ja kontrollist [eesti.ee].
 5. Internetidomeen. Esmalt kontrolli domeeni saadavust. Internetidomeeni registreerimine on vabatahtlik. Juhul, kui plaanid avada oma kodulehe, kas või alles tulevikus, on domeen ehk kodulehe internetiaadress mõttekas registreerida võimalikult kiiresti. Enne domeeni registreerimist veendu, kas soovitav domeen on vaba. Kahte ühesugust domeeni registreerida ei ole lubatud. Loe domeeninime valikust ja kontrollist[eesti.ee]
 6. Äri asukoht. Asukoha valik sõltub eelkõige äri eripärast, suurusest ja ettevõtlusekeskkonna tingimustest. Ettevõtte asukoha juriidiline aadress peab olema märgitud asutamisdokumentidesse. Aadress peab olema selline, et sellele posti saates jõuaks saadetised ka sinuni.

Ettevõtte asutamine ja registreerimine

Ettevõtet asutada on lihtsam siis, kui oled endale enne selgeks teinud, millistest toimingutest äriühingu asutamine ja registreerimine koosneb.

Äriühingu levinumate vormide (osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu) asutamiseks vajalikud toimingud on sarnased.

 1. Asutamislepingu ja põhikirja koostamine

Enne asutamisdokumentide vormistamist peab olema kindlalt kokku lepitud äriühingu omanikud ja juhatus.

Kui äriühingu asutab ainult üks füüsiline isik, siis tuleb tal koostada asutamisotsus ja põhikiri. Kui asutajaid on mitu, peavad nad asutamislepingu tingimused ja põhikirja kokku leppima omavahel.

Asutamislepingu (asutamisotsuse) üheks osaks on asutatava osaühingu või aktsiaseltsi põhikiri. Kuna põhikiri määrab ära osanike või aktsionäride edasised õigused ja suhted, on põhikirja regulatsioon väga oluline just  mitme osaniku või aktsionäriga äriühingu  puhul.

Ettevõtte elektroonsel asutamisel on asutajale välja pakutud põhikiri, mida tuleb kohandada oma ettevõttele.

Asutamislepingusse kantakse ka asutajate valitud ärinimi. Asutamislepingus ja põhikirjas peab olema esitatud ettevõtte põhitegevusala, mis määratakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi.

 1. Pangakonto avamine ja kapitali sissemakse

Pärast asutamislepingu või asutamisotsuse allkirjastamist saavad asutajad avada asutatava äriühingu pangakonto ning  kanda sinna kapitali sissemaksed.

 1. Äriühingu registreerimine

Äriühingut on võimalik registreerida elektroonselt või notariaalselt. Äriühingu registreerimise lihtsaim ja kiireim moodus on kasutada registreerimist e-äriregistri [rik.ee] ehk ettevõtjaportaali  kaudu.  Sel juhul piisab, kui asutajad ja juhtorganite liikmed sisenevad ettevõtjaportaali ID-kaardi abil ning  täidavad ja digiallkirjastavad kandeavalduse.

Kui mingil põhjusel jääb äriühingu registreerimine pooleli, siis alustatud kandeavaldus salvestatakse  e-äriregistris ning hiljem on võimalik selle täitmist jätkata. Loe lisaks: ettevõtte elektroonne asutamine ja haldamine [eesti.ee].

Kui soovid äri alustada mitterahalise sissemaksega või kõigil omanikel puudub digiallkirjastamise võimalus, siis registreerimist e-äriregistris kasutada ei saa. Sellisel juhul tuleb äriühing registreerida notariaalselt. Ettevõtte notariaalsel registreerimisel tuleb notari abiga koostada ja äriregistrile esitada järgmised dokumendid:

 • asutamisleping
 • põhikiri
 • avaldus
 • sidevahendite andmed
 • panga tõend põhikapitali sissemakse kohta
 • tõend riigilõivu tasumise kohta

Vajalikud dokumendid valmistab ette notar. Notaribüroodes on olemas kõik äriühingute asutamiseks vajalikud näidised ja dokumendipõhjad. Ettevõtte asutamine ja äriregistrisse kandmine võtab notari kaudu aega üldjuhul 2–3 tööpäeva.

Äriühingu registreerimisel tuleb tasuda riigilõiv. Enne riigilõivu  tasumist kandeavaldust menetlusse ei võeta.

Loe lisaks: ettevõtte registreerimine [eesti.ee].

Tegevusala valik ja registreerimine

Kui oled otsustanud, millega ettevõte tegelema hakkab, ning asunud äriühingut või FIE-t registreerima, siis on sul kohustus määrata oma äriühingu kavandatav põhitegevusala, lähtudes Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK).

Kui oled otsustanud hakata tegutsema erinõuetega tegevusaladel (nt majutusteenus, toitlustamine, kaubandus, ehitamine, elektritööd jm), tuleb lisaks taotleda vastav luba ning registreerida end ka majandustegevuse registris (MTR).

Ettevõtte tegevusala valikul arvesta eelkõige:

 • kutseoskuste, võimete ja huvidega
 • võimalike ressurssidega
 • tegevusharu olukorraga
 • turu võimaluste ja vajadustega

Kuidas valida põhitegevusala EMTAK-is?

Enne kui kannad äriühingu või FIE äriregistrisse, tuleb sul vastavalt majanduse klassifikaatorile (EMTAK) määrata üks põhitegevusala. Klassifikaator on hierarhilise ülesehitusega, kus tegevusala valimisel määra esmalt tegevusvaldkond ning liigu samm-sammult tegevusala lõpptaseme koodini ehk üldisemalt detailsema poole. EMTAK-koodi määramisel abistab vastav juhend.

Põhitegevusala tuleb olenevalt ettevõtlusvormist esitada põhikirjas ja asutamislepingus ning seejärel teatada äriregistrile − seega peab põhitegevusala olema määratud enne põhikirja esitamist äriregistrile. Põhitegevusala määramine ei tähenda, et ettevõtte ei tohi tegutseda ka teistel tegevusaladel.

Kui asutad osaühingut ettevõtjaportaali kaudu [rik.ee], pead põhitegevusala määrama kandeavalduse täitmise käigus.

Tegevusalad on klassifitseeritud kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides sarnaselt. Registri andmeid kasutatakse statistika tegemiseks Eestis ja rahvusvaheliselt.

Põhitegevusala muudatusest peavad registripidajat teavitama üksnes füüsilisest isikust ettevõtjad ning need täis- ja usaldusühingud, kes ei pea registripidajale esitama oma majandusaasta aruannet. Osaühingud ja aktsiaseltsid esitavad oma tegevusala muudatused koos majandusaasta aruandega. Registripidajat saad teavitada ettevõtjaportaali kaudu.

Millal tuleb ettevõte registreerida majandustegevuse registris?

Kui tegutsed erinõuetega tegevusaladel, tuleb sul ettevõte registreerida majandustegevuse registris (MTR). Enne seda pead erinõudega tegevusalal tegutsemiseks taotlema tegevusluba või registreeringut.

Kontrolli, millistel tegevusaladel on vaja luba või registreeringut [eesti.ee].

Riiklike institutsioonide teavitamine

Kui ettevõte on asutatud, peab sellest seadustega ettenähtus korras teavitama ka riiklikke institutsioone ja registreid. Nendeks on Maksu- ja Tolliamet, Tööinspektsioon ning erinõuetega tegevusaladel alustades ka majandustegevuse register.

Loe lisaks: ettevõtte registreerimine , ettevõtte registreerimine Maksu- ja Tolliametis, töötaja arvele võtmine.

Ettevõtte tegevuse alustamisest tuleb sul teavitada ka Tööinspektsiooni, mis valvab töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle.

Tööinspektsiooni tuleb saata teade vastaval teavitamise blanketil [ti.ee]:

 • tegevuse alustamine
 • tööõnnetus
 • esmakordne töö alustamine bioloogiliste ohutegurite ning kantserogeensete ja mutageensete ainetega
 • ehitustööde ja asbestitööde alustamise eelteade

Tööinspektsiooni koduleht pakub täpsemat infot töötervishoiu ja tööohutuse [ti.ee] korralduse kohta ning sealt leiad ka eraldi rubriigi alustava ettevõtja jaoks.

X