Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Sihtgrupp: KOV-id (v.a Tallinn), MTÜ-d, SA-d ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutusted.

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Hasartmängumaksuseaduse  § 7 lg 2 p 3 kohaselt eraldatakse  Rahandusministeeriumile programmi vahenditeks 12,7% hasartmängumaksu laekumistest.

Eesmärk on toetada kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomise ja arendamise nimel regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile suunatud avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Maksimaalne toetus 32 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Eesti riik

Tingimused

Programmi tingimused on muutmisel. Määruse eelnõu on kooskõlastamisringil. Info avalikustatakse kodulehel peale määruse vastu võtmist Vabariigi Valitsuses. Kuni 2016 kevadvoorust toetussaanud projekte menetletakse hetkel kehtiva määruse alusel, mis on leitav Riigi Teatajast.

Toetatavad tegevused

  • Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks.

Taotlemine

Kooskõlastusringile saadetud eelnõu kohaselt on järgmise taotlusvooru tähtpäevaks 15. jaanuar 2017. Rahandusministeerium kuulutab taotlusvooru välja hiljemalt 15.novembril. Täpsem info uuenenud programmi kohta avaldatakse kodulehel peale määruse vastu võtmist Vabariigi Valitsuses.


Kontakt
Terje Kuus, 627 9529, terje.kuus@eas.ee


Hindamine

Taotlusi hindab objekti asukohajärgse maavalitsuse juurde moodustatud komisjon. Rahastamisotsused teeb maakondliku komisjoni prioriteetsuse tulemustele tuginedes Rahandusministeeriumi juurde moodustatud komisjon.

Komisjoni otsused:

 

Aruandlus

Pärast toetuslepingu sõlmimist on võimalik esitada ettemaksutaotlus 90%-le toetussummast.

Iga toetatud projekti kohta tuleb pärast tegevuste elluviimist esitada lõpparuanne ja vahendite kasutamise tabel. Lõpparuande koostamise juhend asub siin.

Kui projekti summades, eelarves või tähtaegades on vaja teha muudatusi, palume esitada projekti muutmise taotlus. Siit leiate muudatustaotluse vormi ja eelarvevormi.

Projekti lõppedes tuleb vastavalt siseriiklikest regionaalarengu programmidest teavitamise juhendile paigaldada teavitusilt.