Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Sihtgrupp: KOV-id (v.a Tallinn), MTÜ-d, SA-d ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutusted.

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Hasartmängumaksuseaduse  § 7 lg 2 p 3 kohaselt eraldatakse  Rahandusministeeriumile programmi vahenditeks 12,7% hasartmängumaksu laekumistest.

Eesmärk on toetada kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomise ja arendamise nimel regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile suunatud avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Maksimaalne toetus 32 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 85%
Eesti riik

Tingimused

  • Kui taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksus, mis on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse kohaselt, on taotluse piirsummaks ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta 32 000 eurot ja lisaks 6 400 eurot iga ühinenud omavalitsuse üksuse kohta. Täpsema info ühinenud omavalitsuste ning nende piirsummade kohta leiate sellest tabelist
  • Investeeringu objekt peab olema riigi, kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse omandis või avalik-õigusliku ülikooli või tema asutuse omandis.
  • Kui objekt ei ole taotleja omandis, siis peab olema sõlmitud kasutuslepingu, mis kehtib vähemalt 5 aastat pärast projekti lõppu.
  • Investeeringu objekt ei tohi olla füüsilise isiku, korteri-, hoone-, elamu-, suvila- ja garaažiühistu, ettevõtjate ühenduse, äriühingu (sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse või riigi osalusega äriühingu) või Tallinna linna omandis.
  • Projekti käigus elluviidud tegevused peavad tagama investeeringu objekti kasutuselevõtu projekti lõppedes parandatud kvaliteedis.
  • Vaata ka toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimusi ja korda.

Toetatavad tegevused

  • Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks.

Taotlemine

Igal aastal on kaks taotlusvooru:

  • I vooru tähtaeg on 15. veebruar
  • II vooru tähtaeg on 15. september (seoses programmi muutmisega lükatakse 2016. aasta sügisvoor edasi. Täpsem info tuleb peale muudetud programmdokumendi vastu võtmist Vabariigi Valitsuses)

 


Kontakt
Terje Kuus, 627 9529, terje.kuus@eas.ee


Hindamine

Taotlusi menetletakse kahes etapis. Taotlusi hindab objekti asukohajärgse maavalitsuse juurde moodustatud komisjoni. Maavalitsused hindavad objekte taotluste prioriteetsuse hindamise korra alusel. Rahastamisotsused teeb maakondliku komisjoni prioriteetsuse tulemustele tuginedes Rahandusministeeriumi juurde moodustatud komisjon.

Komisjoni otsused:

 

Aruandlus

Pärast toetuslepingu sõlmimist on võimalik esitada ettemaksutaotlus 90%-le toetussummast.

Iga toetatud projekti kohta tuleb pärast tegevuste elluviimist esitada lõpparuanne ja vahendite kasutamise tabel. Lõpparuande koostamise juhend asub siin.

Kui projekti summades, eelarves või tähtaegades on vaja teha muudatusi, palume esitada projekti muutmise taotlus. Siit leiate muudatustaotluse vormi ja eelarvevormi.

Projekti lõppedes tuleb vastavalt siseriiklikest regionaalarengu programmidest teavitamise juhendile paigaldada teavitusilt.