Loomemajanduse arenduskeskused

Sihtgrupp: eraõiguslikud juriidilised isikud, kes tegutsevad loomemajanduse valdkondades.

Toetuse abil suurendame loomemajanduse piirkondlike ja valdkondlike arenduskeskuste kaudu loomeettevõtjate konkurentsivõimet, jätkusuutlikku arengut ning ekspordivõimekust. Samuti on EAS-i loomemajanduse arenduskeskuste meetme eesmärgiks hoogustada loomeettevõtete omavahelist koostööd ning nende ühisprojekte teiste majandussektoritega.

Loomemajanduse tugistruktuuride (arenduskeskuste) voor avaneb 09.03.2017.

Taotluste esitamise tähtaeg on 20.04.2017 kell 17.00. Taotlemine avaneb e-keskkonnas 09.03.2017. Enne taotluse esitamist peavad taotlejad läbima eelnõustamise perioodil 09.03-13.04.2017

- selleks peaks e-keskonnas olema täidetud olulisemad väljad:

 • Taotleja tähtsamad majandusnäitajad

 • Taotleja lühikirjeldus

 • Projekti elluviimise vajaduse kirjeldus

 • Projekti elluviimiseks vajalikud ressursid ja tingimused

 • Projekti eesmärk ja eelarve

 • Projekti meeskond.


Taotlusvooru eelarve on 1,6 miljonit eurot.

Infopäev toimub 09.03.2017 kell 12.00 - 14.00 Kultuurikatlas (Põhja pst 27a) Arhitektuurikatla ruumides (üritus salvestatakse hilisemaks vaatamiseks). Registreeru infopäevale.

 

Maksimaalne toetus 300 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad käesolevas määruses sätestatud tingimustele.
 • Läbida tuleb eelnõustamine EASis. Eelnevalt tuleb e-teeninduses taotlusvormil täita ära projekti olulisemad näitajad (eesmärk, finantsandmed, meeskond jne) ja siis anda katre.purga@eas.ee  teada sobivast eelnõustamise ajast perioodil 09.03-13.04.2017.
 • 10 protsenti ehk pool omafinantseeringust peab tulema tugistruktuuris kasusaavalt ettevõttelt.
 • Palume tutvuda ka toetamise tingimuste ja korra ning seletuskirjaga.

Toetatavad tegevused

Loomemajanduse piirkondlike ja valdkondlike arenduskeskuste kaudu suurendatakse loomeettevõtjate konkurentsivõimet, jätkusuutlikku arengut ja ekspordivõimekust, hoogustatakse nende omavahelist koostööd ning toetatakse ühisprojekte teiste majandussektoritega.


Taotlemine

6. aprillil 2015. aastal avasime esimese vooru, kuhu laekus 16 taotlust. Järgmine tugistruktuuride voor avaneb 09.03.2017.


Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetust said:

 • MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (kaasaegse kunsti valdkonna arendamine),
 • SA Eesti Filmi Instituut (Eesti filmitööstuse valdkonna arendamine),
 • MTÜ Music Estonia (Eesti muusika valdkonna arendamine),
 • MTÜ Disainikeskus (disaini valdkonna arendamine),
 • MTÜ IGDA Estonia (Eesti mängutööstuse arendamine),
 • MTÜ Loov Eesti (mobiilne loomemajanduse põhimõtetest lähtuv arendusprogramm, mida rakendatakse piirkondades, kus puudub loomemajanduse arenduskeskus).

Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

Taotlemiseks vajalikud dokumendid


Hindamine

Hindamisel osalevad eksperdid ja hindamiskomisjon.

Projekte hinnatakse hindamismetoodika ja järgnevate kriteeriumite alusel:

 • Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele -30%
 • Projekti põhjendatus -25%
 • Projekti kuluefektiivsus -20%
 • Toetuse taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia -25%

 

 

Aruandlus

Aruandlus toimub EAS-i e-teeninduse kaudu 3-6 kuu tagant ja toetust makstakse tagantjärgi.