Ettevõtte arenguprogramm

Avatud Sihtgrupp: ambitsioonikad ettevõtted, kes on valmis investeerima, soovivad kasvada ning areneda ja tuua turule uusi tooteid ja teenuseid.

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja tootearendust. Iga programmis osalev ettevõte toob arenguprogrammi läbimise käigus turule uusi tooteid või teenuseid, mis on senistest suurema kasumlikkusega.

 

Infoseminari materjalid
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

73 000 000

Eesmärk

Tulemused


Tingimused

 • Programmis saab osaleda:
  • 3 aastat (registreerimiskuupäevast) tegutsenud vähemalt 8 töötajaga tööstusettevõte, kes on omandanud esmased kogemused ekspordi vallas või kes on kasvatanud viimase kolme majandusaasta jooksul müügikäivet keskmiselt 10% aastas, ning kellel on:
   • selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada ning
   • tuua turule uusi või oluliselt täiendatud tooteid või teenuseid
  • 3 aastat (registreerimiskuupäevast) tegutsenud vähemalt 8 töötajaga nutika spetsialiseerumise eesmärkidesse panustav ettevõte, kes on omandanud esmased kogemused ekspordi vallas või kes on kasvatanud viimase kolme majandusaasta jooksul müügikäivet keskmiselt 10% aastas, ning kellel on:
   • selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada ning
   • tuua turule uusi või oluliselt täiendatud tooteid või teenuseid
 • Toetuse saaja peab arenguplaani kolmandast aastast alates kuni kaks majandusaastat pärast arenguplaani lõppemist:
  • kasvatama ettevõtte müügitulu aastas keskmiselt 10% võrra rohkem, kui on vastava sektori müügitulu
  • kasvatama ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta aastas keskmiselt 10% võrra rohkem, kui on vastava sektori keskmine lisandväärtus töötaja kohta
 • Arenguplaani ettevalmistamiseks pakutud võimalused ja vahendid arvestatakse ettevõttele antud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka. VTA jääki kontrolli rahandusministeeriumi veebilehel

Toetatavad tegevused

Programmis osalemine ei tähenda enam niivõrd raha taotlemist ja saamist, vaid abi ettevõtte strateegilise vaate ja pikaajalise plaani paikasaamiseks. Tegeleme iga ettevõttega individuaalselt. Plaani elluviimisele saame kaasa aidata kõigi meie pakutavate teenustega, kombineerides neid vastavalt konkreetse ettevõtte vajadustele.

Ettevõte saab kasutada personaalse kliendihalduri ja mentori teenuseid, kes tunnevad ettevõtte teekonda ning oskavad avada vajalikke uksi või leida ekspertnõu.

Ettevõtte arenguprogramm koosneb kolmest etapist:
1. Ettevõtte ambitsiooni ja muutusteks valmisoleku tuvastamine
2. Arenguplaani ettevalmistus
3. Arenguplaani elluviimine

Allpool on toodud programmi kolm etappi koos selgitustega.


Osalemine

Ambitsioonikad ja heade kasvuväljavaadetega ettevõtted, kelle arenguplaani oleme heaks kiitnud, saavad taotleda toetust arenguplaani elluviimiseks. Enne aga tuleb läbida esmased etapid. Kui vastate ülaltoodud tingimustele, siis palume täita enesehindamise küsimustikTeiega võetakse ühendust hiljemalt nädala jooksul. 


Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee


 

Ettevõtte arenguprogramm koosneb kolmest etapist:

 • 1. etapp – ettevõtte ambitsioon ja valmisolek muudatusteks

  Ambitsioonikuse ja kasvueelduste väljaselgitamiseks viime läbi ettevõtte tänase seisu kaardistamise.

  Kaardistuse käigus küsime, kuhu ettevõte soovib jõuda, milline on omanike tahe ning kui selgelt on eesmärgid arusaadavad juhtidele ja töötajatele. Vaatame üle ettevõtte erinevad protsessid: tootmise, arendustegevuse, müügi, finantsid, personalikorralduse jne.

  Etapi lõpus koostab meie kliendihaldur kirjaliku raporti, mis annab ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast. Ühiselt otsustatakse, kas ettevõte on valmis liikuma edasi arenguplaani koostamise etappi või on ettevõttel kõigepealt asjakohasem osaleda meie muudes programmides.

 • 2. etapp – arenguplaani ettevalmistus ja väljatöötamine

  Ettevõte, kes on edukalt läbinud esimese etapi, liigub edasi arenguplaani koostamise etappi. Selles etapis võimaldatakse talle arenguplaani koostamiseks vajalikke EASi poolt pakutavaid koolitusi ning nõustamist. Lisaks kliendihaldurile saab ettevõte kasutada kogenud mentori tuge. Samuti on ettevõttel võimalik kasutada erinevaid valdkonnaspetsiifilisi diagnostikaid.

  Selle etapi lõpus valmib ettevõtte mitmeaastane arenguplaan, mis on eelduseks järgmisse etappi jõudmiseks. Arenguplaanis on kirjas ettevõtte strateegiline eesmärk, tegevuste kirjeldus koos oodatavate tulemustega, tegevuste eelarved ja rahastamisallikad, tähtajad ning loogilised seosed erinevate tegevuste vahel.

  EAS lähtub arenguplaani heakskiitmisel järgmistest asjaoludest:

  • Kas arenguplaan annab veendumuse, et ettevõtet saavutab seatud eesmärgid?
  • Kas arenguplaan on terviklik ja täielik (midagi olulist ei ole puudu või läbi mõtlemata)?
  • Kas arenguplaan on realistlik ja ettevõtja jaoks praktiliselt teostatav?
  • Kas arenguplaanis on võetud arvesse kaardistuse ja diagnostika soovitusi?
  • Kas arenguplaani tegevused võimaldavad saavutada seatud eesmärke parimal võimalikul moel?
 • 3. etapp – arenguplaani elluviimine

  Ettevõte viib oma arenguplaani ellu etapiviisiliselt. Igal etapil on eraldiseisvad eesmärgid ja tulemused. Enne uue etapi algust hinnatakse eelmise etapi edukust ja vajadusel arenguplaani muudetakse. EASi kliendihaldur jälgib arenguplaani elluviimist, vajadusel vahendab ettevõttele lisaekspertiisi või kontakte ning nõustab jooksvates küsimustes.

  Ettevõte saab arenguplaani elluviimiseks kasutada:

  • EAS-i teenuseid, näiteks koolitusi, info- ja nõustamisteenuseid, ekspordinõunike abi välisturgudel, välismessidel osalemist jne;
  • arenguplaani toetust;
  • KiK-i, KredExi, Archimedese ja teiste riiklike agentuuride toetusi ja teenuseid, näiteks:
   • KiK-i energia- ja ressursisäästu investeeringutoetust
   • KredExi laenu- ja garantiitooteid
   • Archimedese rakendusuuringute toetust
  • omavahendeid
  • eraturu rahastamisvõimalusi.
 • Kõige ambitsioonikamatele – arenguplaani toetus

  Ettevõtted, kelle arenguplaan on programmi 2. etapi lõpuks EASi poolt heaks kiidetud, saavad esitada taotlusi toetuse saamiseks arenguplaani elluviimiseks programmi 3. etapis.

  • Maksimaalne toetussumma ühe ettevõte kohta on 500 000 eurot.
  • Toetust saab kasutada:
   • personali arendamiseks, sh uute talentide palkamiseks
   • protsesside arendamiseks,
   • müügi- ja turundustegevuse arendamiseks,
   • uue või olemasoleva toote/teenuse arendamiseks,
   • uue toote valmistamiseks vajaminevate seadmete ostmiseks (kuni 200 000 eurot)
  • Väikeettevõtted saavad toetust 45% projekti maksumustest.
  • Keskmised ettevõtted saavad toetust 35% projekti maksumusest.
  • Suurettevõtted saavad toetust 25% projekti maksumusest.
  • Hindamismetoodika.
  • Ettevõtluse ja innovatsioonivaldkonna hindamiskomisjon.
  • Tutvu toetuse andmise tingimustega.
X