Ettevõtjate võrkudega liitumise programm

Sihtgrupp: Tegutsev või alustav ettevõtja, kes on taotluse esitamise hetkeks äriregistris registreeritud

Toetuse andmise eesmärgiks on leevendada ettevõtjale võrguga (elektri-, vee-ja kanalisatsiooni- või sidevõrk) liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti. Programmi sihtpiirkond on Eesti, välja arvatud Tallinna linn koos piirnevate omavalitsustega ning Tartu linn. Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

 

Maksimaalne toetus 100 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 60%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tingimused

Taotleja peab saavutama vähemalt 10% lisandväärtuse kasvu 2 aasta jooksul pärast projekti lõppemist või kui tegu on alustava ettevõtjaga, kel puudub varasem tegevusajalugu, peab ettevõtja looma vähemalt 2 töökohta minimaalse palgafondiga kokku 33 600 eurot aastas (kahe töökoha peale kokku) sama ajaperioodi jooksul.

Taotleja peab olema äriühing, mis on taotluse esitamise tähtpäevaks kantud äriregistrisse.

Programmi raames antav toetus on vähese tähtsusega abi.

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 100 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 5000 eurot.

Sama ettevõtja võib taotleda toetust liitumiseks erinevate võrkudega, kui toetussumma kokku ei ületa toetuse maksimaalset suurust ning ehitamine erinevatel objektidel toimub abikõlblikkuse perioodi jooksul.

Taotleja peab toetuse taotluse esitamise ajaks olema selle kinnistu omanik, millel asuva paigaldise võrguga liitumiseks toetust taotletakse või olema sõlminud kinnistu kasutamiseks tähtajalise rendi- või üürilepingu, mille lõpptähtaeg on vähemalt 5 aastat hilisem projekti abikõlblikkuse perioodi lõpust või omama hoonestusõigust või kasutusvaldust kinnistul vähemalt 5 aastaks pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.

Taotleja maksu- või maksevõlg koos intressidega ei ole suurem kui 100 eurot või see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

Juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on saabunud, olema tehtud nõutud summas.

Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust ning taotleja omakapital peab vastama äriseadustikus kehtestatud nõuetele.

Projekti maksimaalne kestus on 24 kuud. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäevast, mis ei või olla hilisem kui 6 kuud arvates taotluse rahuldamise otsusest.

 

Toetatavad tegevused

Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

Abikõlblikud kulud on:

  • tasu võrguga ühendamise eest (liitumistasu)
  • tasu tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest (tingimuste muutmise tasu).

Võrguühenduse väljaehitamine ettevõtja poolt, kes ei ole võrguettevõtja, on toetatav ainult juhul kui ehitaja hinnapakkumistest nähtub, et ehituse hind on sellise ettevõtja poolt odavam kui võrguettevõtja pakutav ehituse hind. Mittevõrguettevõtja ehituse puhul peab taotleja võtma kaks võrreldavat hinnapakkumist lisaks võrguettevõtja hinnapakkumisele. Kui ehitaja on võrguettevõtja, võrdlevaid hinnapakkumisi võtma ei pea. Abikõlblik on kulu tingimusel, et taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud eelnevat ehituslepingut, vältimaks toetuse tühimõju.

Abikõlblikud on kulud, mis tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil ning 45 päeva pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu. Abikõlblikkuse perioodi peab jääma ka võrgulepingu sõlmimine võrguettevõtjaga.


Taotlemine

Taotlusi esitatakse jooksvalt.

Taotluste vastuvõtu avamise tähtpäeva ja eelarve teatab ministeerium EASile kirjaga. Taotluste vastuvõtu avamisest teavitab EAS oma veebilehel ja üleriigilises meedias.

Taotlus esitatakse EASi e-teeninduse kaudu taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.


Tiina Loorand
627 9402
tiina.loorand@eas.ee

Taotlemiseks vajalikud dokumendid  avaldame veebilehel nende kinnitamise järgselt.


Hindamine

Taotluste hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

  • plaanitav lisandväärtuse kasv töötaja kohta (tegutsev ettevõte);
  • täiendavate programmi tingimustele vastavate töökohtade loomine (alustav ettevõte);
  • projekti ergutav mõju ettevõtja majandustulemustele;
  • ettevõtja või võrguga liituva üksuse arendamise tegevuskava realistlikkus ning jätkusuutlikkus;
  • võrguga liitumisega seotud kitsaskoha olulisus ettevõtja plaanitavas arendustegevuses;
  • ekspordi saavutamise ja kasvatamise võimekus lisapunktidena.
 
X