Eksport Hiina

Avatud

Sihtgrupp: Eesti tooteid ja siin väljaarendatud teenuseid eksportivad või selle tegevusega alustada soovivad ettevõtted.

EAS soovib pakkuda Eesti ettevõtetele tuge eksportimiseks Hiina sihtturule. EAS-i Hiina-suunaliste teenuste paketti lisanduvate toodete eesmärk on eelkõige vastata ettevõtete vajadusele suurendada oma töötajate teadmisi, oskusi ja kogemusi Hiina sihtturule sisenemise ja sealse ärikeskkonna alal. Teenused viiakse ellu faaside kaupa.
Euroopa Regionaalarengu Fond

EesmärkTingimused

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ alusel ei saa teenuseid kasutada järgmiste tegevusalade ettevõtted:

  • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Teenuste tellimiseks esitage palun sooviavaldus e-posti aadressile info@eas.ee. Ekspordipartneri taustakontolliks lisage palun ka kõnealust Hiina ettevõtet puudutav informatsioon.

Liisi Karindi
627 9789
liisi.karindi@eas.ee