A A A

Tootearenduse toetus

 • Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
 • Programmi eelarve (2007.-2013. a) on 56,2 mln eurot.
 • Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.
 • Alates 5. märtsist 2012 on teadus- ja arendustegevuse projektide toetuse taotluste vastuvõtmine peatatud.

MIKS? (tootearendustoetuse eesmärgid)

 • kasvatada Eesti ettevõtjate käivet, sh ekspordikäivet
 • motiveerida looma uusi kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid


KELLELE?

 • Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetele tootearenduse või rakendusuuringu ettevalmistamiseks, tootearenduse jaoks vajaliku rakendusuuringu tegemiseks ning tootearenduseks.
 • teadusasutustele rakendusuuringu ettevalmistamiseks ja rakendusuuringuks.


MILLEKS?

Eeluuring:

 • projekti elluviivate töötajate personalikulud;
 • projekti elluviivate töötajate lähetuskulu, välja arvatud toitlustuskulu, vastavalt abikõlblikkuse määrusele;
 • eeluuringu käigus teenusena sisseostetava tegevuse kulud;
 • eeluuringuga seotud rakendusuuringu või tootearenduse projekti taotluse esitamisega kaasnevad tõlkekulud.

Rakendusuuring ja tootearendus:

 • projekti elluviivate töötajate personalikulud;
 • projekti elluviivate töötajate lähetuskulu, välja arvatud toitlustuskulu, vastavalt abikõlblikkuse määrusele;
 • uute ja kasutatud aparaatide ja seadmete soetamise või kasutamise kulud, sealhulgas kulum, vastavalt nende kasutusajale projektis (kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest);
 • kulud sisseostetud uuringutele, tehnilisele teabele ja sisseostetud või litsentseeritud patentidele ning kulud projekti elluviimisega otseselt seotud konsultatsioonidele ja muudele sarnastele teenustele. (kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest);
 • kulud materjalidele ja tarvikutele;
 • toetuse kasutamisest teavitamisega seotud kulud vastavalt struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise määrusele;
 • VKE jaoks on lisaks abikõlblikud projekti käigus tekkiva tööstusomandi õiguste omandamisega seotud kulud vastavalt üldisel grupierandi määruse artiklile 33, välja arvatud tööstusomandi õiguste jõushoidmise ja võimaliku vaidlusmenetlusega seotud kulud.


PALJU?

 • Eeluuringu toetus - kuni 20 000 eurot
 • Rakendusuuringu või tootearenduse toetus - 20 000 kuni 3 200 000 eurot

Tegevus

Väikse- ja keskmise
suurusega ettevõtja (VKE) *

Suurettevõtja

Teadusasutus

Eeluuring 50% ** 40% 50%
Tootearendus 35-50% 25-40% -
Rakendusuuring 60-75% 50-65% 60%

* VKE tingimused leiab alamlehelt - Tegevust reguleerivad dokumendid
** % näitab toetuse osakaalu projekti abikõlbulikest kuludest

 


MÕISTED:

 • Eeluuring - eesmärgiks on saada infot kavandatava rakendusuuringu või tootearendusprojekti teostatavuse ja selle tulemuste kasutamise kohta. Eeluuring on tavaliselt lühiajaline ning võib sisaldada olulises osas ekspertide konsultatsioone. Eeluuringu raames rahastab EAS põhiprojekti ettevalmistamiseks vajalike äriuuringute läbiviimist, rahvusvahelise projekti ettevalmistamist ja muid projektide ettevalmistamisega seonduvaid tegevusi.
 • Rakendusuuring - plaanipärane uurimistegevus, mille eesmärk on uute teadmiste omandamine, mida on võimalik kasutada uute toodete, tehnoloogiate või teenuste arendamiseks või olemasolevate toodete, tehnoloogiate või teenuste oluliseks täiendamiseks.
 • Tootearendus - rakendusuuringu tulemuste ülekandmine uutele, muudetud või täiustatud toodetele ja/või teenustele, mis on mõeldud müügiks või on muul viisil rakendatavad ettevõtte äritegevuses.NB! Soovitame enne projekti ettevalmistamist konsulteerida EASi konsultantidega. Meie kogemused aitavad hinnata teie ideid ning projekte ette valmistada. Samuti annab EAS projekti teostamise ajal konsultatsioone ja eksperthinnanguid, mis vähendavad projektiga kaasnevaid riske.