A A A

Innovatsiooniosakud

Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
 • EAS taasavas Innovatsiooniosakute toetusmeetmes taotluste vastuvõtu 01.08.2014.
 • Toetusmeetme eelarve  on 8,5 mln eurot.

Esita taotlus

Esita taotlus meie e-teeninduses!
edasi

Innovatsiooniosakute taotlusi võetakse vastu läbi e-teeninduse.

 

Juhend Innovatsiooniosaku taotlemiseks EASi e-teeninduses aken.eas.ee (pdf) 


MIS on innovatsiooniosak?
Kui sinu ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks veidi nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis innovatsiooniosak on mõeldud just sinule.
Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

MIKS? (innovatsiooniosakute eesmärgid)
Innovatsiooniosakute eesmärgiks on tihendada ettevõtjate koostööd ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega.
Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ja ülikoolide ning katselaborite, samuti insenertehnilisi- ja disainiteenuseid pakkuvate ettevõtjate vahel, seda enam oskavad ka teenuseosutajad pakkuda ettevõtjakeskseid lahendusi. Seega on innovatsiooniosak kasulik mõlemale poolele.

KELLELE?
Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja). 
Kuna toetusmeetme eesmärgiks on paljude uute innovatsioonikoostöö sidemete loomine, eelistame ettevõtteid, kellel varasem koostöökogemus puudub. Innovatsiooniosakut ei saa taotleda ettevõtja, kes soovib teha koostööd innovatsiooniteenuse osutajaga, kellega tal on taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olnud nimetatud valdkondades lepingulisi suheteid. Samuti ei saa taotlejaks olla ettevõte, kes on juba varasemalt innovatsiooniosaku toetust saanud.
Toetusmeede on suunatud üsna laiale hulgale VKEdele, siiski on mõningad tegevusvaldkonnad, millele toetust taotleda ei saa. Need valdkonnad on ära toodud meetme määruse §1 lõikes 3.

MILLEKS?
Toetame innovatsioonialaste teenuste ostmist järgmistes valdkondades:

 • toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid;
 • töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
 • IT-, tehnoloogiliste- ja tehnoloogilise tootmiskorralduse lahenduste väljatöötamine ning juurutamine;
 • insener- ja disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine, välja arvatud üksnes kommunikatsiooni eesmärgil välja töötatud ja juurutatud disainilahendused (näiteks graafiline disain, turundusega seotud disain, kodulehe ja visuaalse identiteedi loomisega seotud disain);
 • teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine;
 • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid;
 • vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine;
 • patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
 • patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine;
 • patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse registreerimine. Vaata ka: Mis on patent, kasulik mudel või tööstusdisainilahendus?

PALJU?
Toetuse piirmääraks on kuni 80% abikõlblikest kuludest:

 • kuni 4000 eurot taotluse kohta
  NB! Ühe taotluse raames saab teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt.

KES ON TEENUSEOSUTAJAD?
Vaata kontaktandmeid teenuste osutajate tabelist:

 • Eesti standardiorganisatsioon
 • Eesti metroloogia keskasutus ja akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid
 • Patendiamet
 • Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus (endine Eesti Patendiraamatukogu)
 • Patendivolinikud
 • Tehnoloogia arenduskeskused
 • Rakenduskõrgkoolid
 • Ülikoolid ja kõrgkoolid (ehk teadus- ja arendusasutused, mis on asutatud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena)
 • Teiste Euroopa Liidu riikide samad institutsioonid, kes on seal akrediteeritud. Taotleja peab seejuures ise tõendama valitud teise riigi teenuseosutaja akrediteeringut esitades vastava dokumendi. Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA (European co-operation for Accreditation) lehel leiab infot teiste riikide akrediteerimiskeskuste kohta.
 • Insenertehnilisi teenuseid osutavad juriidilised isikud, kelle innovatsiooniosaku projekti elluviimise eest vastutab volitatud inseneri kutsega (tase V) töötaja
 • Disainiteenuseid osutavad juriidilised isikud, kes vastavad EASi kinnitatud valikukriteeriumitele. NB! Disainiteenuse pakkujate nimekirja kinnitatud ettevõtetelt saab innovatsiooniosaku raames osta vaid disainiteenuseid.


Innovatsiooniosaku toetus on vähese tähtsusega abi, mida saab anda ühele taotlejale ja kontsernile millesse taotleja kuulub 3 aasta (jooksev + 2 eelnevat majandusaastat) jooksul maksimaalselt 200 000 eurot. Sellelt lehelt leiad abi, kuidas arvutada vähese tähtsusega abi. Vähese tähtsusega abi vaba jääki saab kontrollida siit