A A A

Äriühingu vabatahtlik lõpetamine

Äriühingu vabatahtlik lõpetamine saab alguse omanike otsusest tegevuse lõpetamise kohta. Otsusele järgneb likvideerimise protsess.

Ettevõtte tegevuse saab äriseadustiku [riigiteataja.ee] järgi lõpetada

 • omanike otsusega (st vabatahtlikult)
 • kohtulahendiga
 • osaühingu pankroti väljakuulutamisega
 • osaühingu pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist
 • teistel seaduses või põhikirjas ettenähtud alustel (nt aktsiaseltsi puhul äriseadustiku § 364 alusel).

Kui omanikud otsustavad vabatahtlikult alustada likvideerimismenetlust, siis tuleb selleks läbida järgnevad etapid:

 1. Üldkoosolek võtab vastu ettevõtte lõpetamise otsuse. Otsuse poolt peab hääletama 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
 2. Juhatus peab esitama eelmise majandusaasta aruande ja jooksva aasta majandustegevuse ülevaate.
 3. Üldkoosolek määrab likvideerijate, kelleks on üldjuhul ka juhatuse liikmed.

Lõpetamise otsuse tagajärjel:

 • lõppeb ettevõtte igapäevane majandustegevus
 • lõppeb ettevõtte majandusaasta
 • alustatakse likvideerimismenetlusega, sh esitatakse äriregistrile lõpetamise avaldus

 Ettevõtte likvideerimine

Likvideerijate ülesanded:

 • lõpetada ettevõtte tegevus
 • koostada likvideerimise algbilanss ja seda selgitav aruanne
 • koostada majandusaasta aruanne lõppenud majandusaasta kohta
 • teavitada võlausaldajaid
 • nõuda sisse võlad
 • müüa vara
 • rahuldada võlausaldajate nõuded
 • koostada lõppbilanss ja likvideerimisel järelejäänud varade jaotusplaan
 • jaotada omanike vahel allesjäänud varad

Kui varadest ei jätku kõigi nõuete rahuldamiseks, tuleb esitada pankrotiavaldus [eesti.ee].

Likvideerimisaruanne peab sisaldama järgmisi osi:

 • likvideerimise alustamise bilanss (likvideerimisbilanss)
 • kasumiaruanne
 • rahakäibe aruanne
 • omakapitali muutuste aruanne
 • likvideerimiseelne kasum/kahjum

Ettevõtte likvideerimisel tuleb töötajatega lõpetada töösuhted. Töösuhte lõpetamise aluseks on ettevõtte likvideerimine.

Likvideerimismenetluse edukaks lõpetamiseks on vajalikud

 • lõppbilanss
 • varade jaotusplaan
 • vara jaotamine omanike vahel
 • äriühingu kustutamine äriregistrist

Loe lisaks ettevõtte vabatahtlik lõpetamine [eesti.ee] ning füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtluse lõpetamine [eesti.ee].

Kas artiklist oli abi:
Täname